Cenniki

Regulamin promocji Phone Tanie Gadanie - POŁĄCZENIA STACJONARNE W KRAJU

§1 [Postanowienia wstępne]

 1. Niniejszy Regulamin promocji Phone Tanie Gadanie określa promocyjne warunki świadczenia usługi Phone Tanie Gadanie (dalej: Promocja, usługi promocyjne) przez Dostawcę Dialtech Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-623, ul. Wilczak 16A/6), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000335514, dokumentacja Spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 301192386, NIP: 9721203318, kapitał zakładowy 60.000 zł.
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie promocji, do świadczenia usług promocyjnych stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Karta Zdrapka Phone Tanie Gadanie (dalej: Regulamin ogólny) oraz Cennika usług Dialtech Taryfa Tanie Gadanie (dalej: Cennik). W szczególności wszystkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie promocji należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie ogólnym.

§ 2 [Warunki Promocji]

 1. Promocja skierowana jest do Użytkowników usługi Karta Zdrapka Phone Tanie Gadanie, o której mowa w Regulaminie ogólnym.
 2. Promocja polega na tym, że koszt połączenia na numer stacjonarny w kraju będzie wynosił  0,09 złotych brutto, (słownie dziewięć  groszy) za minutę (co stanowi 0,07 zł netto, słownie siedem groszy za minutę).

§ 3 [Postanowienia końcowe]

 1. Po upływie okresu obowiązywania Promocji połączenia rozliczane będą w sposób określony w Cenniku i Regulaminie ogólnym na warunkach ogólnych (nie promocyjnych).
 2. Promocja obowiązuje od dnia 15.04.2024 r. do dnia 31.05.2024 r. z możliwością jej przedłużenia.  przypadku odwołania Promocji połączenia rozpoczęte przed momentem odwołania będą nadal realizowane na zasadach promocyjnych.

 

 

Regulamin promocji Phone Tanie Gadanie - POŁĄCZENIA KOMÓRKOWE W KRAJU

§ 1 [Postanowienia wstępne]

1. Niniejszy Regulamin promocji Phone Tanie Gadanie określa promocyjne warunki świadczenia usługi Phone Tanie Gadanie (dalej: Promocja, usługi promocyjne) przez Dostawcę Dialtech

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-623, ul. Wilczak 16A/6), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000335514, dokumentacja spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 301192386, NIP: 9721203318, kapitał zakładowy 60.000 zł.

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie promocji, do świadczenia usług promocyjnych stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Karta Zdrapka Phone Tanie Gadanie (dalej: Regulamin ogólny) oraz Cennika usług Dialtech Taryfa Tanie Gadanie (dalej: Cennik). W szczególności wszystkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie promocji należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie ogólnym.

§2 [Warunki Promocji]

1. Promocja skierowana jest do Użytkowników usługi Karta Zdrapka Phone Tanie Gadanie, o której mowa w Regulaminie ogólnym.

2. Promocja polega na tym, że koszt połączenia na telefon komórkowy w kraju będzie wynosił 0,18 złotych brutto, (słownie osiemnaście groszy) za minutę.

§ 3 [Postanowienia końcowe]

1. Po upływie okresu obowiązywania Promocji połączenia rozliczane będą w sposób określony w Cenniku i Regulaminie ogólnym na warunkach ogólnych (nie promocyjnych).

2. Promocja obowiązujeod dnia 15.04.2024 r. do dnia 31.05.2024 r. W przypadku odwołania Promocji połączenia rozpoczęte przed momentem odwołania będą nadal realizowane na zasadach promocyjnych.

 

 

Regulamin promocji Phone Tanie Gadanie 5+10

§ 1 [Postanowienia wstępne]

 1. Niniejszy Regulamin promocji Phone Tanie Gadanie określa promocyjne warunki świadczenia usługi Phone Tanie Gadanie (dalej: Promocja, usługi promocyjne) przez Dostawcę Dialtech Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-623, ul. Wilczak 16A/6), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000335514, dokumentacja Spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 301192386, NIP: 9721203318, kapitał zakładowy 60.000 zł.
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie promocji, do świadczenia usług promocyjnych stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Karta Zdrapka Phone Tanie Gadanie (dalej: Regulamin ogólny) oraz Cennika usług Dialtech Taryfa Tanie Gadanie (dalej: Cennik). W szczególności wszystkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie promocji należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie ogólnym.

§ 2 [Warunki Promocji]

 1. Promocja skierowana jest do Użytkowników usługi Karta Zdrapka Phone Tanie Gadanie, o której mowa w Regulaminie ogólnym.
 2. Promocja polega na tym, że Dostawca bezpośrednio po zrealizowaniu przez Użytkownika nieprzerwanego 5 minutowego Połączenia (jest to warunek skorzystania z Promocji_ - Użytkownik musi dysponować Saldem umożliwiającym jego spełnienie) będzie realizował dalej to Połączenie przez dalszych 10 minut nieodpłatnie (nieodpłatna kontynuacja Połączenia przez maksymalnie dalszych 10 minut jego trwania). Po upływie tego czasu (tj. po upływie łącznie 15 minut) Połączenie nie będzie automatycznie przerywane przez Dostawcę, ale każda następna minuta Połączenia będzie realizowana na zasadach ogólnych (nie promocyjnych) określonych w Cenniku i Regulaminie ogólnym.
 3. Aby skorzystać z Promocji Użytkownik nie musi wykorzystać w pełni 10 minut kontynuacji Połączenia, o której mowa w ust. 2.
 4. Promocja obejmuje Połączenia realizowane do wybranych stref numeracyjnych szczegółowo wskazanych w Cenniku i zaznaczonych w kolumnie „Promocja 5+10”.

§ 3 [Postanowienia końcowe]

 1. Po upływie okresu obowiązywania Promocji połączenia rozliczane będą w sposób określony w Cenniku i Regulaminie ogólnym na warunkach ogólnych (nie promocyjnych).
 2. Promocja obowiązuje od dnia 15.04.2024 r. do dnia 31.05.2024 r. W przypadku odwołania Promocji połączenia rozpoczęte przed momentem odwołania będą nadal realizowane na zasadach promocyjnych.

 

Cennik usług w sieci Dialtech - Taryfa PROMOCYJNA Dzwoń Bez Karty

 1. Dostawcą Usługi jest Dialtech Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-623), ul. Wilczak 16A/6, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335514, NIP: 972-12-03-318, REGON: 301192386, kapitał zakładowy 60.000 zł.
 2. Niniejszy Cennik znajduje zastosowanie wyłącznie do Użytkowników korzystających z usługi Dzwoń Bez Karty dostarczanej przez Dostawcę.
 3. Wskazanie określonego rodzaju lub kierunku połączeń w Cenniku nie stanowi podstawy roszczenia o zapewnienie możliwości wykonywania wszystkich połączeń danego rodzaju lub w danym kierunku. Możliwość wykonywania takich połączeń podlega ograniczeniom wynikającym z zapisów Regulaminu świadczenia usługi Dzwoń bez karty Dialtech Sp. z o. o. (Regulamin), jak również obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Postępowania Karnego, Kodeksu Karnego Wykonawczego oraz art. 175c ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 4. Opłata za indywidualne Połączenie naliczana jest za każdą rozpoczętą sekundę Połączenia w wysokości równej 1/60 minutowej stawki brutto (chyba że w Cenniku zaznaczono inaczej). Tak wyliczona opłata za Połączenie pomniejsza wyrażone w wartościach netto Saldo Konta.
 5. Saldo rozliczane jest w kwocie brutto i wszelkie rozliczenia (zasilanie, obciążanie) dokonywane są wartościach brutto. Saldo netto podawane jest jedynie w celach informacyjnych, a podawana w tym celu wartość zostaje zaokrąglona do pełnych groszy. 
 6. Wszystkie ceny podane zostały w złotych. Stawki brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
 7. Niniejszy Cennik określa promocyjne warunki świadczenia usług. W przypadku, w którym stawki określone niniejszym Cennikiem są niższe od cennika standardowego, zastosowanie znajdują stawki określone niniejszym Cennikiem.
 8. Cennik obowiązuje od dnia 15.04.2024 roku do dnia 31.05.2024 r. Promocja może być przedłużona.

Tabela 1. Doładowania on-line

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ ZASILENIA SALDA KARTY CENA NETTO CENA BRUTTO
         
1. Doładowanie 10 8,13 8,13 10
2. Doładowanie 20 16.26 16.26 20
3. Doładowanie 30 24,39 24,39 30
4. Doładowanie 50 40,65 40,65 50
5. Doładowanie 100+7gratis 86,99 81,30 100
6. Doładowanie 200+14gratis 173,98 162,60 200
7. Doładowanie 300+21gratis 260,98 243,90 300

 

Tabela 2. Opłaty za krajowe połączenia telefoniczne

L.P. RODZAJ POŁĄCZENIA OKRES CENA ZA MINUTĘ
      CENA NETTO CENA BRUTTO
1. Połączenia stacjonarne lokalne, międzystrefowe Cała doba 0,0976 0,12
2. Połączenia do sieci komórkowych Cała doba 0,15 0,18

 

 

Regulamin promocji "Dzwoń Bez Karty - 2,00 zł na a start"

§ 1 [Postanowienia wstępne]

 1. Niniejszy Regulamin Promocji „Dzwoń Bez Karty – 2,00 zł na start” określa promocyjne warunki świadczenia usługi Dzwoń Bez Karty (dalej: Promocja) przez Dostawcę - Dialtech spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-623), ul. Wilczak 16A/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000335514, REGON: 301192386, NIP: 9721203318, kapitał zakładowy 60.000 zł.
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie Promocji, do świadczenia usług stosuje się postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Dzwoń Bez Karty (dalej: Regulamin ogólny) oraz Cennika usług Dialtech Dzwoń Bez Karty (dalej: Cennik).
 3. Wszystkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie Promocji należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie ogólnym.

§ 2 [Warunki Promocji]

 1. Z Promocji mogą skorzystać wyłącznie Użytkownicy będący Konsumentami.
 2. Promocją objęte są wyłącznie Numery w publicznej krajowej ruchomej (komórkowej) sieci telefonicznej.
 3. Promocja polega na tym, że przy pierwszej Aktywacji Numeru, o którym mowa w ust. 2, Dostawca dokonuje bezpłatnego Doładowania w kwocie 2,00 zł brutto (z podatkiem VAT).
 4. Numery objęte Promocją nie mogą być wykorzystywane do świadczenia jakichkolwiek innych usług, w tym w szczególności usług polegających na lub prowadzących do realizacji połączeń telefonicznych, ich inicjowania, tranzytu lub zakańczania. W przypadku stwierdzenia naruszenia w powyższym zakresie, Dostawca może ze skutkiem natychmiastowym dokonać blokady takiego Numeru i tym samym uniemożliwić korzystanie z Usługi.

§ 3 [Postanowienia końcowe]

 1. Promocja obowiązuje od dnia 15.04.2024 r. do 31.05.2024 r. Dostawca może zdecydować o przedłużeniu Promocji.
 2. Odwołanie nie ma wpływu na Zamówienia już złożone. W przypadku odwołania Promocji Zamówienia złożone przed momentem odwołania będą zrealizowane na zasadach promocyjnych.

 

Regulamin promocji Gadka Szmatka

§ 1 [Postanowienia wstępne]

 1. Niniejszy Regulamin promocji Gadka Szmatka określa promocyjne warunki świadczenia usługi Karta Zdrapka Dialtech Sp. z o. o., pod nazwą "Gadka Szmatka" (dalej: Promocja, usługi promocyjne) przez Operatora: Dialtech Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Poznaniu (61-623, ul. Wilczak 16A/6), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000335514, dokumentacja Spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 301192386, NIP: 9721203318, kapitał zakładowy 60.000 zł.
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie promocji, do świadczenia usług promocyjnych stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Karta Zdrapka Dialtech Sp. z o. o. (dalej: Regulamin ogólny) oraz Cennika Gadka Szmatka (dalej: Cennik). W szczególności wszystkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie promocji należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie ogólnym.

§ 2 [Warunki Promocji]

 1. Promocja skierowana jest do Użytkowników usługi Karta Zdrapka, o której mowa w Regulaminie ogólnym i dotyczy Połączeń wykonywanych przez nich przy wykorzystaniu Karty z serii Gadka Szmatka w okresie od 01 grudnia 2014r. do odwołania.
 2. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych rodzajów Połączeń, dla których w Cenniku przypisano opcję "Promocja".
 3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zrealizowanie w całości przy wykorzystaniu Karty Gadka Szmatka w okresie wskazanym w ust. 1 nieprzerwanego Połączenia o czasie trwania określonym w Cenniku dla danego rodzaju Połączenia jako "Czas Start" (Użytkownik musi przy tym dysponować Saldem na Karcie umożliwiającym zrealizowanie Połączenia w "Czasie Start").
 4. Promocja polega na tym, że Operator bezpośrednio po upływie okresu wskazanego w Cenniku dla danego rodzaju Połączenia jako "Czas Start", będzie dalej bezpłatnie kontynuował realizację tego Połączenia maksymalnie przez okres przypisany w Cenniku dla tego Połączenia jako "Czas Gratis" (Użytkownik może w całości wykorzystać bezpłatny "Czas Gratis", jak również może skorzystać z niego tylko w części).
 5. Po upływie okresu "Czas Gratis" każda następna minuta tego Połączenia będzie realizowana na zasadach ogólnych (nie promocyjnych) określonych w Cenniku i Regulaminie ogólnym.
 6. W przypadku, w którym kontynuacja Połączenia w okresie "Czas Gratis" nie zostanie w całości zrealizowana w okresie obowiązywania Promocji wskazanym w ust. 1 stosuje się następującą zasadę: nieodpłatna realizacja Połączenia "Czas Gratis" następuje wyłącznie do momentu upływu okresu obowiązywania Promocji wskazanego w ust. 1, a po jego upływie Połączenie jest realizowane na zasadach ogólnych (nie promocyjnych).
 7. Szczegółowe dane dotyczące okresu "Czas Start" oraz "Czas Gratis" dla danego rodzaju Połączeń zawarte są w Cenniku.

§ 3 [Postanowienia końcowe]

 1. Po upływie okresu obowiązywania Promocji Połączenia realizowane przy wykorzystaniu Karty Gadka Szmatka rozliczane będą w sposób określony w Cenniku i Regulaminie ogólnym na warunkach ogólnych (nie promocyjnych).
 2. Niniejszy Regulamin jest publikowany na stronie internetowej http://dialtech.pl, jak również jest udostępniany do wglądu Użytkowników za pośrednictwem administracji poszczególnych Zakładów.

 

Regulamin promocji Karta Świnka Dialtech Sp. z o. o.

§ 1 [Postanowienia wstępne]

 1. Niniejszy Regulamin promocji Karta Świnka Dialtech Sp. z o. o. określa promocyjne warunki świadczenia usługi Karta Świnka Dialtech Sp. z o. o., pod nazwą "Karta Świnka" (dalej: Promocja, usługi promocyjne) przez Dostawcę: Dialtech Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Poznaniu (61-623, ul. Wilczak 16A/6), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000335514, dokumentacja Spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 301192386, NIP: 9721203318, kapitał zakładowy 60.000 zł.
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie promocji, do świadczenia usług promocyjnych stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Karta Zdrapka Dialtech Sp. z o. o. (dalej: Regulamin ogólny) oraz Cennika usług w sieci Dialtech Taryfa Karta 15 (dalej: Cennik). W szczególności wszystkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie promocji należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie ogólnym.

§ 2 [Warunki Promocji]

 1. Promocja skierowana jest do Użytkowników usługi Karta Zdrapka, o której mowa w Regulaminie ogólnym i dotyczy Połączeń wykonywanych przez nich przy wykorzystaniu Karty z serii Karta Świnka w okresie od 05.05.2016 r. do odwołania.
 2. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych rodzajów Połączeń, dla których w Cenniku przypisano opcję "Promocja".
 3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zrealizowanie w całości przy wykorzystaniu Karty Świnka w okresie wskazanym w ust. 1 nieprzerwanego Połączenia o czasie trwania określonym w Cenniku dla danego rodzaju Połączenia jako "Czas Start" (Użytkownik musi przy tym dysponować Saldem na Karcie umożliwiającym zrealizowanie Połączenia w "Czasie Start").
 4. Promocja polega na tym, że Dostawca bezpośrednio po upływie okresu wskazanego w Cenniku dla danego rodzaju Połączenia jako "Czas Start", będzie dalej bezpłatnie kontynuował realizację tego Połączenia maksymalnie przez okres przypisany w Cenniku dla tego Połączenia jako "Czas Gratis" (Użytkownik może w całości wykorzystać bezpłatny "Czas Gratis", jak również może skorzystać z niego tylko w części).
 5. Po upływie okresu "Czas Gratis" każda następna minuta tego Połączenia będzie realizowana na zasadach ogólnych (nie promocyjnych) określonych w Cenniku i Regulaminie ogólnym.
 6. W przypadku, w którym kontynuacja Połączenia w okresie „Czas Gratis” nie zostanie w całości zrealizowana w okresie obowiązywania Promocji wskazanym w ust. 1 stosuje się następującą zasadę: nieodpłatna realizacja Połączenia "Czas Gratis" następuje wyłącznie do momentu upływu okresu obowiązywania Promocji wskazanego w ust. 1, a po jego upływie Połączenie jest realizowane na zasadach ogólnych (nie promocyjnych).
 7. Szczegółowe dane dotyczące okresu "Czas Start" oraz "Czas Gratis" dla danego rodzaju Połączeń zawarte są w Cenniku.

§ 3 [Postanowienia końcowe]

 1. Po upływie okresu obowiązywania Promocji Połączenia realizowane przy wykorzystaniu Karty Świnka rozliczane będą w sposób określony w Cenniku i Regulaminie ogólnym na warunkach ogólnych (nie promocyjnych).
 2. Niniejszy Regulamin jest publikowany na stronie internetowej http://dialtech.pl, jak również jest udostępniany do wglądu Użytkowników za pośrednictwem administracji poszczególnych Zakładów.

 

Cennik usług w sieci DialtechTaryfa PROMOCYJNA dla usług:
Karta Zdrapka Phone TANIE GADANIE, PINK, Gadka Szmatka, Karta Świnka


1. Dostawcą Usług jest Dialtech sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-623), ul. Wilczak 16A/6, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335514, NIP: 972-12-03-318, REGON: 301192386, kapitał zakładowy 60.000 zł.
2. Niniejszy Cennik znajduje zastosowanie wyłącznie do Użytkowników korzystających z usług: Karta Zdrapka, Phone TANIE GADANIE, PINK, Gadka Szmatka, Karta Świnka dostarczanych przez Dostawcę.
3. Wskazanie określonego rodzaju lub kierunku połączeń w Cenniku nie stanowi podstawy roszczenia o zapewnienie możliwości wykonywania wszystkich połączeń danego rodzaju lub w danym kierunku. Możliwość wykonywania takich połączeń podlega ograniczeniom wynikającym z zapisów Regulaminów świadczenia usług wskazanych w pkt. 2 powyżej (Regulaminy), jak również obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Postępowania Karnego, Kodeksu Karnego Wykonawczego oraz art. 175c ustawy Prawo telekomunikacyjne.
4. Opłata za indywidualne Połączenie naliczana jest w sposób określony Regulaminami usług wskazanych w pkt. 2 i sposób ten się różnić w zależności od danej usługi.
5. Wszystkie ceny podane zostały w polskich złotych. Stawki brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
6. Niniejszy Cennik określa promocyjne warunki realizacji połączeń międzynarodowych dla wskazanych kierunków, w ramach usług wskazanych w pkt. 2. W przypadku, w którym stawki określone niniejszym Cennikiem są niższe od cennika standardowego danej usługi, zastosowanie znajdują stawki określone niniejszym Cennikiem promocyjnym.
Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne

Nazwa kierunku Cena za minutę (zł)
Cena netto Cena brutto
Niemcy stacjonarne 0,0813 0,1000
Niemcy komórkowe 0,1626 0,2000
Wielka Brytania stacjonarne 0,0813 0,1000
Wielka Brytania komórkowe 0,1626 0,2000


7. Cennik obowiązuje od dnia 15.04.2024 roku do dnia 31.05.2024 roku. Promocja może być przedłużana.
8. Promocja nie obejmuje numerów PREMIUM i NATIONLA RATE.

 

Regulamin promocji PINK Dialtech Sp. z o. o.

§ 1 [Postanowienia wstępne]

 1. Niniejszy Regulamin promocji PINK określa promocyjne warunki świadczenia usługi Karta PINK Dialtech Sp. z o. o. (dalej: Promocja, usługi promocyjne) przez Dostawcę Dialtech Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Poznaniu (61-623, ul. Wilczak 16A/6), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000335514, dokumentacja spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 301192386, NIP: 9721203318, kapitał zakładowy 60.000 zł.
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie promocji, do świadczenia usług promocyjnych stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Karta PINK Dialtech Sp. z o. o. (dalej: Regulamin ogólny) oraz Cennika usług Dialtech Karta PINK (dalej: Cennik). W szczególności wszystkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie promocji należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie ogólnym.

§ 2 [Warunki Promocji]

 1. Promocja skierowana jest do Użytkowników usługi Karta PINK Dialtech Sp. z o. o., o której mowa w Regulaminie ogólnym.
 2. Promocja polega na:
  1. Obniżeniu regularnej stawki za minutę połączenia do sieci stacjonarnych z 0,120 zł brutto (0,100 zł netto) na 0,100 zł brutto (0,08 netto).
 3. Pozostałe warunki świadczenia Usługi Karta PINK Dialtech sp. z o. o. pozostają bez zmian.

§ 3 [Postanowienia końcowe]

 1. Promocja obowiązuje:
  1. W zakresie objętym §2 ust. 2 pkt b. (połączenia do sieci stacjonarnych) - od dnia 15.04.2024 roku do 31.05.2024 roku.
 2. Promocja obejmuje połączenia wykonane w okresie obowiązywania promocji, niezależnie od daty zakupu karty.
 3. W dniu zakończenia Promocji Połączenia rozpoczęte przed momentem odwołania będą nadal realizowane na zasadach promocyjnych.
 4. Po upływie okresu obowiązywania Promocji Połączenia rozliczane będą w sposób określony w Cenniku i Regulaminie ogólnym na warunkach ogólnych (nie promocyjnych).
 5. Dostawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu obowiązywania oferty promocyjnej.

 

Cennik Tanie Gadanie

1. Dostawca świadczy wyłącznie usługi wymienione w Cenniku.
2. Niniejszy Cennik znajduje zastosowanie wyłącznie do Użytkowników korzystających z kart przedpłaconych (Kart zdrapek) z serii Phone Tanie Gadanie wydawanych przez Dostawcę. Cennik nie ma zastosowania do Kart wydawanych przez Dostawcę w innych seriach, w tym w szczególności do Kart z serii Gadka Szmatka ani Karta Dialtech.
3. Wskazanie określonego rodzaju lub kierunku połączeń w Cenniku nie stanowi podstawy roszczenia o zapewnienie możliwości wykonywania wszystkich połączeń danego rodzaju lub w danym kierunku. Możliwość wykonywania takich połączeń podlega ograniczeniom wynikającym z zapisów Regulaminu świadczenia usługi Karta Zdrapka Phone Tanie Gadanie oraz Regulaminu promocji Phone Tanie Gadanie 5+10, jak również obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Postępowania Karnego, Kodeksu Karnego Wykonawczego oraz art. 175c ustawy Prawo telekomunikacyjne.
4. Opłata za indywidualne Połączenie naliczana jest za każdą rozpoczętą minutę Połączenia w wysokości stawki podanej w Cenniku stawki brutto za minutę Połączenia (chyba że w Cenniku zaznaczono inaczej). Tak wyliczona opłata za Połączenie pomniejsza wyrażone w wartościach brutto Saldo Karty.
5. Saldo Karty rozliczane jest w kwocie brutto i wszelkie rozliczenia (zasilanie, obciążanie) dokonywane są wartościach brutto. Saldo netto podawane jest jedynie w celach informacyjnych, a podawana w tym celu wartość zostaje zaokrąglona do pełnych groszy.
6. Wszystkie ceny podane zostały w złotych. Stawki brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Tabela 1. Opłaty za Karty zdrapka

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ ZASILENIA SALDA KARTY CENA NETTO CENA BRUTTO
         
1. Karta 10 8,13 8,13 10
2. Karta 20 16,26 16,26 20
3. Karta 30 24,39 24,39 30
4. Karta 50 40,65 40,65 50

 

Tabela 2. Opłaty za krajowe połączenia telefoniczne

L.P. RODZAJ POŁĄCZENIA OKRES CENA ZA MINUTĘ CENA ZA MINUTĘ W PROMOCJI PROMOCJA 5+10
  CENA NETTO CENA BRUTTO CENA NETTO CENA BRUTTO  
1. Połączenia lokalne stacjonarne , międzystrefowe Cała doba 0,120 0,150

0,07

0,09

Nie
2. Połączenia do sieci komórkowych Cała doba 0,276 0,339

0,147

0,180

Nie

 

Tabela 3. Opłaty za połączenia telefoniczne do numerów 80x

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA NETTO KWOTA BRUTT0
       
1. Połączenia do numerów 800 bez opłat bez opłat
2. Połączenia do numerów: 801 1, 801 2, 801 7 i 801 8, - opłata za połączenie 0,290 0,357
3. Połączenie do numerów: 801 3 i 801 9: opłata za każde rozpoczęte 3 min. 0,290 0,357
4. Połączenia do numerów 801 4 – opłata za minutę połączenia:
    1) w dni robocze od 8.00 do 18.00 0,400 0,492
  2) w dni robocze od 18.00 do 8.00 0,200 0,246
  3) w soboty, niedziele i dni świąteczne od 8.00 do 18.00 0,300 0,369
  4) w soboty, niedziele i dni świąteczne od 18.00 do 8.00 0,200 0,246
5. Połączenia do numerów: 801 0, 801 5 i 801 6 - opłata za każdą rozpoczętą minutę 0,290 0,357

 

Tabela 4. Opłaty za usługi informacyjno-zleceniowe

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA NETTO KWOTA BRUTT0
       
1. Połączenie do 118 913 biuro numerów tp (Orange Polska S.A.)– opłata za połączenie 1,160 1,427
2. Połączenie do 118 912 międzynarodowe biuro numerów tp (Orange Polska S.A.), 2,000 2,460
118 811 (j. angielski), 118 712 (j. rosyjski) – opłata za minutę
3. Połączenie do numeru 19493 bank danych  tp (Orange Polska S.A.), 118 000 – dobry numer – opłata za minutę 1,690 2,079
4. Połączenie do numeru 19491, 19757 – opłata za minutę 1,050 1,290
5 Połączenie do numeru 19050 , 19051 - zamawianie rozmów – opłata za połączenie 0,870 1,070
6. Połączenia do numerów:19220, 19221, 19222, 19225, 19226, 19227, 19229, 19310, 19311, 19312, 19313, 19314, 19315, 19316, 19319, 19377, 19388, 19420, 19423, 19428, 19438, 19470, 19489, 19570, 19571, 19574, 19575, 118 112, 118 800 0,580 0,713
- opłata za minutę
7. Połączenia do numeru 19228 – opłata za minutę 0,290 0,357

 

Tabela 5. Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne

W przypadku, gdy nie podano ceny dla połączeń na telefony komórkowe należy przyjąć, iż jest jedna stawka dla połączeń stacjonarnych i komórkowych dla danego kierunku.

L.P. NAZWA KIERUNKU CENA ZA MINUTĘ POŁĄCZENIA PROMOCJA 5+10
  CENA NETTO CENA BRUTTO  
1.  Abchazja 1,073 1,32  
2.  Abchazja - tel. kom. 1,56 1,919  
3.  Afganistan 3,29 4,047  
4.  Afganistan - tel. kom. 3,585 4,41  
5.  Albania 0,6 0,738  
6.  Albania - tel. kom. 3,625 4,459  
7.  Algieria 1,03 1,267  
8.  Algieria - tel. kom. 4,85 5,966  
9.  Andora 0,39 0,48  
10.  Andora - tel. kom. 3,145 3,868  
11.  Angola 1,73 2,128  
12.  Angola - tel. kom. 2,06 2,534  
13.  Anguilla 3,25 3,998  
14.  Antarktyka 19 23,37  
15.  Antigua & Barbuda 2,725 3,352  
16.  Antigua & Barbuda audiotext 10,64 13,087  
17.  Antigua & Barbuda - tel. kom. 2,29 2,817  
18.  Arabia Saudyjska 1,505 1,851  
19.  Arabia Saudyjska - tel. kom. 2,435 2,995  
20.  Argentyna 0,4 0,492  
21.  Argentyna - tel. kom. 2,04 2,509  
22.  Armenia 2,935 3,61  
23.  Armenia - tel. kom. 3,1 3,813  
24.  Aruba 3,59 4,416  
25.  Aruba - tel. kom. 3,605 4,434  
26.  Australia 0,32 0,394  
27.  Australia - ext.ter. 0,62 0,763  
28.  Australia - tel. kom. 2,09 2,571  
29.  Australia - tel. sat. 2,075 2,552  
30.  Austria 0,12 0,148 TAK
31.  Austria premium 4,715 5,799  
32.  Austria - tel. kom. 0,64 0,787 TAK
33.  Azerbejdżan 4,355 5,357  
34.  Azerbejdżan - tel. kom. 5 6,15  
35. Azory 0,81 1  
36. Azory tel.kom. 0,81 1  
37.  Bahamy 3,245 3,991  
38.  Bahamy - tel. kom. 0,63 0,775  
39.  Bahrain premium 1,045 1,285  
40.  Bahrajn 0,81 1  
41.  Bahrajn - tel. kom. 0,81 1  
42.  Bangladesz 0,96 1,181  
43.  Bangladesz - tel. kom. 0,88 1,082  
44.  Barbados 3,18 3,911  
45.  Barbados - tel. kom. 3,32 4,084  
46.  Belgia 0,12 0,148 TAK
47.  Belgia premium 1,41 1,734  
48.  Belgia - tel. kom. 0,64 0,787 TAK
49.  Belize 3,57 4,391  
50.  Belize - tel. kom. 3,985 4,902  
51.  Benin 3,855 4,742  
52.  Benin - tel. kom. 3,71 4,563  
53.  Bermudy 0,89 1,095  
54.  Bermudy - tel. kom. 0,81 0,996  
55.  Bhutan 1,8 2,214  
56.  Bhutan - tel. kom. 3,27 4,022  
57.  Białoruś 3,69 4,539  
58.  Białoruś - tel. kom. 4,085 5,025  
59.  Boliwia 1,53 1,882  
60.  Boliwia - tel. kom. 2,405 2,958  
61.  Bośnia 1,935 2,38  
62.  Bośnia - tel. kom. 4,36 5,363  
63.  Botswana 3,525 4,336  
64.  Botswana - tel. kom. 3,46 4,256  
65.  Brazylia 1,91 2,349  
66.  Brazylia - tel. kom. 3,735 4,594  
67.  Brunei 0,75 0,923  
68.  Brunei - tel. kom. 0,68 0,836  
69.  Bułgaria 0,12 0,148 TAK
70.  Bułgaria premium 5,615 6,906  
71.  Bułgaria wimax 0,81 1  
72.  Bułgaria - tel. kom. 0,64 0,787 TAK
73.  Burkina Faso 6,405 7,878  
74.  Burkina Faso - tel. kom. 6,33 7,786  
75.  Burundi 2,07 2,546  
76.  Burundi - tel. kom. 1,445 1,777  
77.  Chile 1,01 1,242  
78.  Chile premium 6,385 7,854  
79.  Chile - tel. kom. 1,235 1,519  
80.  Chile - Wyspa Wielkanocna 1,195 1,47  
81.  Chiny 0,2 0,246  
82.  Chiny - tel. kom. 0,185 0,228  
83.  Chorwacja 0,12 0,148 TAK
84.  Chorwacja premium 0,28 0,344  
85.  Chorwacja - tel. kom. 0,81 1 TAK
86.  Cypr 0,12 0,148 TAK
87.  Cypr - tel. kom. 0,64 0,787 TAK
88.  Czad 4,245 5,221  
89.  Czad - tel. kom. 4,015 4,938  
90.  Czarnogóra 4,895 6,021  
91.  Czarnogóra - tel. kom. 4,84 5,953  
92.  Czechy 0,12 0,148 TAK
93.  Czechy - tel. kom. 0,64 0,787 TAK
94.  Dania 0,12 0,148 TAK
95.  Dania premium 0,81 1  
96.  Dania - tel. kom. 0,64 0,787 TAK
97.  Diego Garcia 23,13 28,45  
98.  Dominika 3,41 4,194  
99.  Dominikana 1,53 1,882  
100.  Dominikana - tel. kom. 1,53 1,882  
101.  Dominika - tel. kom. 3,79 4,662  
102.  Dżibuti 5,34 6,568  
103.  Dżibuti - tel. kom. 5,34 6,568  
104.  Egipt 1,375 1,691  
105.  Egipt - tel. kom. 1,535 1,888  
106.  Ekwador 1,21 1,488  
107.  Ekwador - tel. kom. 1,21 1,488  
108.  Ellipso 64,44 79,261  
109.  EMSAT 61,905 76,143  
110.  Erytrea 4,35 5,351  
111.  Erytrea - tel. kom. 5,62 6,913  
112.  Estonia 0,12 0,148 TAK
113.  Estonia 2 NGN 0,81 1  
114.  Estonia 3 tel. kom. 0,81 1  
115.  Estonia premium 8,275 10,178  
116.  Estonia - tel. kom. 0,64 0,787 TAK
117.  Etiopia 3,945 4,852  
118.  Etiopia - tel. kom. 4,045 4,975  
119.  Falklandy 12,205 15,012  
120.  Fidżi 3,38 4,157  
121.  Fidżi - tel. kom. 5,95 7,319  
122.  Fiji Audiotext 10,64 13,087  
123.  Filipiny 2,56 3,149  
124.  Filipiny - tel. kom. 2,455 3,02  
125.  Finlandia 0,12 0,148 TAK
126.  Finlandia premium 1,195 1,47  
127.  Finlandia - tel. kom. 0,64 0,787 TAK
128.  Francja 0,12 0,148 TAK
129.  Francja premium 0,81 1  
130.  Francja - tel. kom. 0,64 0,787 TAK
131.  Gabon 3,745 4,606  
132.  Gabon - tel. kom. 3,645 4,483  
133.  Gambia 6,715 8,259  
134.  Gambia - tel. kom. 6,505 8,001  
135.  Ghana 3,585 4,41  
136.  Ghana - tel. kom. 3,77 4,637  
137.  Gibraltar 0,81 1  
138.  Gibraltar - tel. kom. 0,81 1  
139.  Global-Networks-Antarctica 53,945 66,352  
140.  Global-Networks-MCP 32,035 39,403  
141.  Global-Personal-Number 12,51 15,387  
142.  Global-Satellite 65,595 80,682  
143.  Globalstar8 47,535 58,468  
144.  Globalstar9 129,74 159,58  
145.  Grecja 0,12 0,148 TAK
146.  Grecja - tel. kom. 0,64 0,787 TAK
147.  Grenada 3,48 4,28  
148.  Grenada - tel. kom. 3,48 4,28  
149.  Grenlandia 9,425 11,593  
150.  Grenlandia - tel. kom. 15,16 18,647  
151.  Gruzja 1,395 1,716  
152.  Gruzja NGN 5,597 6,884  
153.  Gruzja - tel. kom. 1,475 1,814  
154.  Guam 0,48 0,59  
155.  Guatemala 2,575 3,167  
156.  Gujana 0,81 1  
157.  Gujana Francuska 0,68 0,836  
158.  Gujana Francuska - tel. kom. 0,81 1  
159.  Gujana premium 22,61 27,81  
160.  Gujana - tel. kom. 0,81 1  
161.  Gwadelupa 0,545 0,67  
162.  Gwadelupa - tel. kom. 0,81 1  
163.  Gwatemala - tel. kom. 2,54 3,124  
164.  Gwinea 6,69 8,229  
165.  Gwinea Bissau 6,85 8,426  
166.  Gwinea Bissau - tel. kom. 8,425 10,363  
167.  Gwinea Równikowa 3,815 4,692  
168.  Gwinea Równikowa - tel. kom. 3,675 4,52  
169.  Gwinea - tel. kom. 6,97 8,573  
170.  Haiti 3,87 4,76  
171.  Haiti - tel. kom. 4,165 5,123  
172.  Hiszpania 0,12 0,148 TAK
173.  Hiszpania premium 2,78 3,419  
174.  Hiszpania - tel. kom. 0,64 0,787 TAK
175.  Holandia 0,12 0,148 TAK
176.  Holandia Antyle 0,81 1  
177.  Holandia Antyle - tel. kom. 0,81 1  
178.  Holandia premium 0,81 1  
179.  Holandia - tel. kom. 0,64 0,787 TAK
180.  Honduras 3,165 3,893  
181.  Honduras - tel. kom. 3,58 4,403  
182.  Hongkong 0,255 0,314  
183.  Hongkong - tel. kom. 0,095 0,117  
184.  Indie 0,45 0,554  
185.  Indie premium 0,46 0,566  
186.  Indie - tel. kom. 0,45 0,554  
187.  Indonezja 0,81 0,996  
188.  Indonezja - tel. kom. 1,585 1,95  
189.  Inmarsat 92,775 114,113  
190.  INMARSAT Atlantic East A 70,195 86,34  
191.  INMARSAT Atlantic East B 25,19 30,984  
192.  INMARSAT Atlantic East M 20,105 24,729  
193.  INMARSAT Atlantic East Mini M 103,31 127,071  
194.  INMARSAT Atlantic West A 70,195 86,34  
195.  INMARSAT Atlantic West B 25,19 30,984  
196.  INMARSAT Atlantic West M 20,105 24,729  
197.  INMARSAT Atlantic West Mini M 103,31 127,071  
198.  INMARSAT Indian A 70,195 86,34  
199.  INMARSAT Indian B 25,19 30,984  
200.  INMARSAT Indian M 20,105 24,729  
201.  INMARSAT Indian Mini M 16,44 20,221  
202.  INMARSAT Pacific A 70,195 86,34  
203.  INMARSAT Pacific B 25,19 30,984  
204.  INMARSAT Pacific M 20,105 24,729  
205.  INMARSAT Pacific Mini M 16,44 20,221  
206.  INMARSAT SNAC B 23,49 28,893  
207.  INMARSAT SNAC M 19,21 23,628  
208.  INMARSAT SNAC MM 26,07 32,066  
209.  International Freephone 0 0  
210.  Irak 0,845 1,039  
211.  Irak - tel. kom. 2,17 2,669  
212.  Iran 1,43 1,759  
213.  Iran - tel. kom. 1,83 2,251  
214.  Iridium/Emsat 008816/008817 67,725 83,302  
215.  Irlandia 0,12 0,148 TAK
216.  Irlandia premium 1,48 1,82  
217.  Irlandia - tel. kom. 0,64 0,787 TAK
218.  Islandia 0,81 1  
219.  Islandia - tel. kom. 0,81 1  
220.  Izrael 0,18 0,221  
221.  Izrael - Palestyna 2,625 3,229  
222.  Izrael - tel. kom. 4,52 5,56  
223.  Jamajka 3,56 4,379  
224.  Jamajka - tel. kom. 3,56 4,379  
225.  Japonia 0,6 0,738  
226.  Japonia - tel. kom. 2,18 2,681  
227.  Jemen 2,505 3,081  
228.  Jemen - tel. kom. 2,545 3,13  
229.  Jordania 1,605 1,974  
230.  Jordania - tel. kom. 2,15 2,645  
231.  Kajmany 2,805 3,45  
232.  Kajmany - tel. kom. 2,745 3,376  
233.  Kamerun 2,44 3,001  
234.  Kamerun - tel. kom. 3,32 4,084  
235.  Kambodża 0,905 1,113  
236.  Kambodża - tel. kom. 0,905 1,113  
237.  Kanada 1,49 1,833  
238.  Katar 3,54 4,354  
239.  Katar - tel. kom. 3,54 4,354  
240.  Kazachstan 0,685 0,843  
241.  Kazachstan 2 - tel. kom. 1,502 1,847  
242.  Kazachstan - tel. kom. 1,03 1,267  
243.  Kenia 1,595 1,962  
244.  Kenia - tel. kom. 2,13 2,62  
245.  Kirgistan 1,835 2,257  
246.  Kirgistan - tel. kom. 1,585 1,95  
247.  Kiribati 9,835 12,097  
248.  Kolumbia 0,645 0,793  
249.  Kolumbia - tel. kom. 1,355 1,667  
250.  Komory 4,81 5,916  
251.  Komory - tel. kom. 6,03 7,417  
252.  Kongo 7,41 9,114  
253.  Kongo Republika Demokratyczna 6,165 7,583  
254.  Kongo Republika Demokratyczna - tel. kom. 5,3 6,519  
255.  Kongo - tel. kom. 2,15 2,645  
256.  Korea Południowa 0,505 0,621  
257.  Korea Południowa - tel. kom. 0,72 0,886  
258.  Korea Północna 11,485 14,127  
259.  Kostaryka 0,82 1,009  
260.  Kostaryka - tel. kom. 0,99 1,218  
261.  Kuba 13,385 16,464  
262.  Kuba Guantanamo 13,385 16,464  
263.  Kuba - tel. kom. 13,385 16,464  
264.  Kuwejt 1,405 1,728  
265.  Kuwejt - tel. kom. 1,675 2,06  
266.  Laos 0,885 1,089  
267.  Lesoto 3,11 3,825  
268.  Lesoto - tel. kom. 3,685 4,533  
269.  Liban 2,915 3,585  
270.  Liban - tel. kom. 2,785 3,426  
271.  Liberia 4,67 5,744  
272.  Liberia - tel. kom. 4,67 5,744  
273.  Libia 3,935 4,84  
274.  Libia - tel. kom. 5,58 6,863  
275.  Liechtenstein 0,81 1  
276.  Liechtenstein - tel. kom. 0,81 1  
277.  Litwa 0,12 0,148 TAK
278.  Litwa premium 18,885 23,229  
279.  Litwa - tel. kom. 0,64 0,787 TAK
280.  Luksemburg 0,12 0,148 TAK
281.  Luksemburg - tel. kom. 0,64 0,787 TAK
282.  Łotwa 0,12 0,148 TAK
283.  Łotwa 2 - tel.kom. 0,546 0,672  
284.  Łotwa premium 9,99 12,288  
285.  Łotwa - tel. kom. 0,64 0,787 TAK
286.  Macao 0,84 1,033  
287.  Macedonia 1,86 2,288  
288.  Macedonia - tel. kom. 5,04 6,199  
289.  Madagaskar 6,895 8,481  
290.  Madagaskar - tel. kom. 6,895 8,481  
291. Madera 0,81 1  
292. Madera tel.kom. 0,81 1  
293.  Makau - tel. kom. 0,84 1,033  
294.  Malawi 1,69 2,079  
295.  Malawi - tel. kom. 1,715 2,109  
296.  Malediwy 11,025 13,561  
297.  Malediwy - tel. kom. 9,81 12,066  
298.  Malezja 0,365 0,449  
299.  Malezja - tel. kom. 0,72 0,886  
300.  Mali 3,935 4,84  
301.  Mali - tel. kom. 4,17 5,129  
302.  Malta 0,12 0,148 TAK
303.  Malta - tel. kom. 0,64 0,787 TAK
304.  Mariany Północne 0,55 0,677  
305.  Maroko 0,34 0,418  
306.  Maroko - tel. kom. 6,12 7,528  
307.  Martynika 0,56 0,689  
308.  Martynika - tel. kom. 3,990 4,908  
309.  Mauretania 6,145 7,558  
310.  Mauretania - tel. kom. 1,37 1,685  
311.  Mauritius 2,56 3,149  
312.  Mauritius - tel. kom. 2,66 3,272  
313.  Mayotte 0,81 1  
314.  Mayotte - tel. kom. 0,81 1  
315.  Meksyk 0,39 0,48  
316.  Meksyk - tel. kom. 4,17 5,129  
317.  Mikronezja 3,97 4,883  
318.  Mołdawia 2,07 2,546  
319.  Mołdawia NGN 5,46 6,716  
320.  Mołdawia - tel. kom. 3,125 3,844  
321.  Monako 0,8 0,984  
322.  Monako - tel. kom. 4,975 6,119  
323.  Mongolia 1,105 1,359  
324.  Mongolia - tel. kom. 2,96 3,641  
325.  Montserrat 2,605 3,204  
326.  Mozambik 1,31 1,611  
327.  Mozambik 2 - tel. kom. 2,659 3,271  
328.  Mozambik - tel. kom. 2,15 2,645  
329.  Myanmar (Birma) 4,92 6,052  
330.  Myanmar (Birma) - tel. kom. 4,92 6,052  
331.  Namibia 1,325 1,63  
332.  Namibia - tel. kom. 2,995 3,684  
333.  Nauru 17,655 21,716  
334.  Nepal 2,26 2,78  
335.  Nepal - tel. kom. 2,36 2,903  
336.  Niemcy 0,12 0,148  
337.  Niemcy premium 1,955 2,405  
338.  Niemcy - tel. kom. 0,64 0,787  
339.  Niger 3,775 4,643  
340.  Nigeria 1,815 2,232  
341.  Nigeria - tel. kom. 1,84 2,263  
342.  Niger - tel. kom. 2,12 2,608  
343.  Nikaragua 2,18 2,681  
344.  Nikaragua - tel. kom. 3,725 4,582  
345.  Niue 11,565 14,225  
346.  Norfolk 18,98 23,345  
347.  Norfolk Is audiotext 63,84 78,523  
348.  Norfolk Is premium 22,61 27,81  
349.  Norwegia 0,81 1  
350.  Norwegia premium 1,95 2,399  
351.  Norwegia - tel. kom. 1,223 1,504  
352.  Nowa Kaledonia 3,26 4,01  
353.  Nowa Kaledonia - tel. kom. 4,85 5,966  
354.  Nowa Zelandia 0,215 0,264  
355.  Nowa Zelandia - tel. kom. 3,08 3,788  
356.  Oman 4,495 5,529  
357.  Oman - tel. kom. 3,28 4,034  
358.  Pakistan 1,29 1,587  
359.  Pakistan premium 1,01 1,242  
360.  Pakistan - tel. kom. 1,01 1,242  
361.  Palau 6,31 7,761  
362.  Palestyna 4,285 5,271  
363.  Palestyna - tel. kom. 3,27 4,022  
364.  Panama 0,69 0,849  
365.  Panama - tel. kom. 2,315 2,847  
366.  Papua Nowa Gwinea 9,835 12,097  
367.  Papua Nowa Gwinea audiotext 1,33 1,636  
368.  Papua Nowa Gwinea - tel. kom. 9,445 11,617  
369.  Paragwaj 0,79 0,972  
370.  Paragwaj - tel. kom. 1,19 1,464  
371.  Peru 5,015 6,168  
372.  Peru - tel. kom. 2,17 2,669  
373.  Polinezja Francuska 5,055 6,218  
374.  Portoryko 0,37 0,455  
375.  Portugalia 0,12 0,148 TAK
376.  Portugalia - tel. kom. 0,64 0,787 TAK
377.  Republika Środkowoafrykańska 5,56 6,839  
378.  Reunion 0,81 1  
379.  Reunion - tel. kom. 0,81 1  
380.  Rosja 0,57 0,701  
381.  Rosja - tel. kom. 1,315 1,617  
382.  RPA 1,715 2,109  
383.  RPA - tel. kom. 2,745 3,376  
384.  Rumunia 0,12 0,148 TAK
385.  Rumunia NGN 0,81 1  
386.  Rumunia - tel. kom. 0,64 0,787 TAK
387.  Rwanda 2,22 2,731  
388.  Rwanda - tel. kom. 2,22 2,731  
389. Saint Barthelemy 0,81 1  
390. Saint Barthelemy tel.kom. 0,81 1  
391.  Salwador 3,12 3,838  
392.  Salwador - tel. kom. 3,165 3,893  
393.  Samoa Amerykańskie 0,92 1,132  
394.  Samoa Zachodnie 7,28 8,954  
395.  San Marino 3,83 4,711  
396.  San Marino - tel. kom. 16,06 19,754  
397.  Senegal 2,92 3,592  
398.  Senegal - tel. kom. 3,245 3,991  
399.  Serbia 1,94 2,386  
400.  Serbia - tel. kom. 6,33 7,786  
401.  Seszele 4,44 5,461  
402.  Seszele - tel. kom. 4,27 5,252  
403.  Sierra Leone 7,13 8,77  
404.  Sierra Leone - tel. kom. 6,915 8,505  
405.  Singapur 0,38 0,467  
406.  Singapur - tel. kom. 0,365 0,449  
407.  Słowacja 0,12 0,148 TAK
408.  Słowacja premium 0,505 0,621  
409.  Słowacja - tel. kom. 0,64 0,787 TAK
410.  Słowenia 0,12 0,148 TAK
411.  Słowenia IPKO 0,81 1  
412.  Słowenia - tel. kom. 0,64 0,787 TAK
413.  Somalia 7,515 9,243  
414.  Somalia - tel. kom. 10,48 12,89  
415.  Sri Lanka 1,86 2,288  
416.  Sri Lanka premium 2,235 2,749  
417.  Sri Lanka - tel. kom. 1,96 2,411  
418.  Sudan 2,965 3,647  
419.  Sudan Południowy 2,301 2,83  
420.  Sudan Południowy - tel. kom. 2,298 2,827  
421.  Sudan - tel. kom. 2,465 3,032  
422.  Surinam 3,31 4,071  
423.  Surinam - tel. kom. 2,895 3,561  
424.  Swaziland 4,79 5,892  
425.  Swaziland - tel. kom. 3,265 4,016  
426.  Syria 1,82 2,239  
427.  Syria - tel. kom. 2,64 3,247  
428.  Szwajcaria 0,255 0,314  
429.  Szwajcaria 2 - tel. kom. 0,81 1  
430.  Szwajcaria premium 2,075 2,552  
431.  Szwajcaria - tel. kom. 0,81 1  
432.  Szwecja 0,12 0,148 TAK
433.  Szwecja premium 0,81 1  
434.  Szwecja - tel. kom. 0,64 0,787 TAK
435.  Św. Kitts&Nevis 4,095 5,037  
436.  Św. Kitts&Nevis - tel. kom. 3,975 4,889  
437.  Tadżykistan 2,02 2,485  
438.  Tadżykistan - tel. kom. 2,035 2,503  
439.  Tajlandia 0,485 0,597  
440.  Tajlandia - tel. kom. 0,48 0,59  
441.  Tajwan 0,405 0,498  
442.  Tajwan - tel. kom. 1,35 1,661  
443.  Tanzania 3,285 4,041  
444.  Tanzania - tel. kom. 3,26 4,01  
445.  Thuraya 28,065 34,52  
446.  Timor Wschodni 17,65 21,71  
447.  Togo 6,665 8,198  
448.  Togo - tel. kom. 6,425 7,903  
449.  Tokelau 19,95 24,539  
450.  Tonga 6,305 7,755  
451.  Trynidad&Tobago 1,835 2,257  
452.  Trynidad&Tobago - tel. kom. 1,835 2,257  
453.  Tunezja 6,32 7,774  
454.  Tunezja - tel. kom. 6,16 7,577  
455.  Turcja 0,3 0,369  
456.  Turcja Cypr Pn. 0,85 1,046  
457.  Turcja Cypr Pn. - tel. kom. 2,32 2,854  
458.  Turcja premium 9,99 12,288  
459.  Turcja - tel. kom. 0,8 0,984  
460.  Turkmenistan 1,72 2,116  
461.  Turkmenistan - tel. kom. 1,72 2,116  
462.  Tuvalu 10,64 13,087  
463.  Uganda 2,34 2,878  
464.  Uganda - tel. kom. 2,14 2,632  
465.  Ukraina 1,14 1,402  
466.  Ukraina - tel. kom. 1,14 1,402  
467.  Urugwaj 0,98 1,205  
468.  Urugwaj - tel. kom. 2,86 3,518  
469.  USA 0,185 0,228  
470.  USA Alaska 0,56 0,689  
471.  USA Freephone 0,55 0,677  
472.  USA Hawaje 0,185 0,228  
473.  Uzbekistan 0,54 0,664  
474.  Uzbekistan - tel. kom. 1,155 1,421  
475.  Vanuatu 8,295 10,203  
476.  Vanuatu - tel. kom. 8,295 10,203  
477.  Wallis&Futuna 9,84 12,103  
478.  Watykan 0,605 0,744  
479.  Wenezuela 1,135 1,396  
480.  Wenezuela - tel. kom. 4,775 5,873  
481.  Węgry 0,12 0,148 TAK
482.  Węgry - tel. kom. 0,64 0,787 TAK
483.  Wielka Brytania 0,12 0,148  
484.  Wielka Brytania 2 - tel. kom. 0,81 1  
485.  Wielka Brytania Freephone 0,4 0,492  
486.  Wielka Brytania Local Rate 0,81 1  
487.  Wielka Brytania National Rate 0,81 1  
488.  Wielka Brytania Pager 0,81 1  
489.  Wielka Brytania Pns 0,81 1  
490.  Wielka Brytania Special Service 0,81 1  
491.  Wielka Brytania - tel. kom. 0,64 0,787  
492.  Wietnam 0,925 1,138  
493.  Wietnam - tel. kom. 0,63 0,775  
494.  Włochy 0,12 0,148 TAK
495.  Włochy premium 0,2 0,246  
496.  Włochy - tel. kom. 0,64 0,787 TAK
497.  Wybrzeże Kości Słoniowej 15,695 19,305  
498.  Wybrzeże Kości Słoniowej - tel. kom. 4,79 5,892  
499.  Wyspa Św. Heleny 21,615 26,586  
500.  Wyspa Św. Łucji 3,52 4,33  
501.  Wyspa Św. Łucji - tel. kom. 3,52 4,33  
502.  Wyspa Św. Martina 0,81 1  
503.  Wyspa Św. Piotra&Mikelona 7,12 8,758  
504.  Wyspa Św. Piotra&Mikelona - tel. kom. 6,02 7,405  
505.  Wyspa Św. Wincenta 3,57 4,391  
506.  Wyspa Św. Wincenta - tel. kom. 3,57 4,391  
507.  Wyspa Wniebowstąpienia 26,335 32,392  
508.  Wyspy Bożego Narodzenia 8,52 10,48  
509.  Wyspy Cooka 11,97 14,723  
510.  Wyspy Dziewicze Amer. 0,425 0,523  
511.  Wyspy Dziewicze Bryt. 3,325 4,09  
512. Wyspy Kanaryjskie 0,81 1  
513. Wyspy Kanaryjskie tel.kom. 0,81 1  
514.  Wyspy Kokosowe 8,52 10,48  
515.  Wyspy Marshalla 5,77 7,097  
516.  Wyspy Owcze 1,13 1,39  
517.  Wyspy Owcze - tel. kom. 3,525 4,336  
518.  Wyspy Salomona 16,42 20,197  
519.  Wyspy Turks&Caicos 3,57 4,391  
520.  Wyspy Turks&Caicos - tel. kom. 3,67 4,514  
521.  Wyspy Św. Tomasza 15,735 19,354  
522.  Wyspy Zielonego Przylądka 4,37 5,375  
523.  Wyspy Zielonego Przylądka - tel. kom. 4,325 5,32  
524.  Zambia 1,31 1,611  
525.  Zambia - tel. kom. 2,385 2,934  
526.  Zimbabwe 1,025 1,261  
527.  Zimbabwe - tel. kom. 10 12,3  
528.  Zjednoczone Emiraty Arabskie 4 4,92  
529.  Zjednoczone Emiraty Arabskie - tel. kom. 4 4,92  

Dostawcą usługi jest Dialtech sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-623), ul. Wilczak 16A/6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335514, NIP: 972-12-03-318, REGON: 301192386, kapitał zakładowy 60.000 zł

Cennik usług w sieci Dialtech - Taryfa PROMOCYJNA Dzwoń Bez Karty

 1. Dostawcą Usługi jest Dialtech Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-623), ul. Wilczak 16A/6, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335514, NIP: 972-12-03-318, REGON: 301192386, kapitał zakładowy 60.000 zł.
 2. Niniejszy Cennik znajduje zastosowanie wyłącznie do Użytkowników korzystających z usługi Dzwoń Bez Karty dostarczanej przez Dostawcę.
 3. Wskazanie określonego rodzaju lub kierunku połączeń w Cenniku nie stanowi podstawy roszczenia o zapewnienie możliwości wykonywania wszystkich połączeń danego rodzaju lub w danym kierunku. Możliwość wykonywania takich połączeń podlega ograniczeniom wynikającym z zapisów Regulaminu świadczenia usługi Dzwoń bez karty Dialtech Sp. z o. o. (Regulamin), jak również obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Postępowania Karnego, Kodeksu Karnego Wykonawczego oraz art. 175c ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 4. Opłata za indywidualne Połączenie naliczana jest za każdą rozpoczętą sekundę Połączenia w wysokości równej 1/60 minutowej stawki brutto (chyba że w Cenniku zaznaczono inaczej). Tak wyliczona opłata za Połączenie pomniejsza wyrażone w wartościach netto Saldo Konta.
 5. Saldo rozliczane jest w kwocie brutto i wszelkie rozliczenia (zasilanie, obciążanie) dokonywane są wartościach brutto. Saldo netto podawane jest jedynie w celach informacyjnych, a podawana w tym celu wartość zostaje zaokrąglona do pełnych groszy. 
 6. Wszystkie ceny podane zostały w złotych. Stawki brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
 7. Niniejszy Cennik określa promocyjne warunki świadczenia usług. W przypadku, w którym stawki określone niniejszym Cennikiem są niższe od cennika standardowego, zastosowanie znajdują stawki określone niniejszym Cennikiem.
 8. Cennik obowiązuje od dnia 01.06.2024 roku do dnia 15.07.2024 r. Promocja może być przedłużona.

Tabela 1. Doładowania on-line

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ ZASILENIA SALDA KARTY CENA NETTO CENA BRUTTO
         
1. Doładowanie 10 8,13 8,13 10
2. Doładowanie 20 16.26 16.26 20
3. Doładowanie 30 24,39 24,39 30
4. Doładowanie 50 40,65 40,65 50
5. Doładowanie 100+7gratis 86,99 81,30 100
6. Doładowanie 200+14gratis 173,98 162,60 200
7. Doładowanie 300+21gratis 260,98 243,90 300

 

Tabela 2. Opłaty za krajowe połączenia telefoniczne

L.P. RODZAJ POŁĄCZENIA OKRES CENA ZA MINUTĘ
      CENA NETTO CENA BRUTTO
1. Połączenia stacjonarne lokalne, międzystrefowe Cała doba 0,0976 0,12
2. Połączenia do sieci komórkowych Cała doba 0,15 0,18

 

Cennik usług w sieci Dialtech - Taryfa STANDARDOWA Dzwoń Bez Karty

1.Dostawcą Usługi jest Dialtech Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-623), ul. Wilczak 16A/6, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335514, NIP: 972-12-03-318, REGON: 301192386, kapitał zakładowy 60.000 zł.
2.Dostawca świadczy wyłącznie usługi wymienione w Cenniku.
3.Niniejszy Cennik znajduje zastosowanie wyłącznie do Użytkowników korzystających z usługi Dzwoń Bez Karty dostarczanej przez Dostawcę.
4.Wskazanie określonego rodzaju lub kierunku połączeń w Cenniku nie stanowi podstawy roszczenia o zapewnienie możliwości wykonywania wszystkich połączeń danego rodzaju lub w danym kierunku. Możliwość wykonywania takich połączeń podlega ograniczeniom wynikającym z zapisów Regulaminu świadczenia usługi Dzwoń bez karty Dialtech Sp. z o. o. (Regulamin), jak również obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Postępowania Karnego, Kodeksu Karnego Wykonawczego oraz art. 175c ustawy Prawo telekomunikacyjne.
5.Opłata za indywidualne Połączenie naliczana jest za każdą rozpoczętą sekundę Połączenia w wysokości równej 1/60 minutowej stawki brutto (chyba że w Cenniku zaznaczono inaczej). Tak wyliczona opłata za Połączenie pomniejsza wyrażone w wartościach netto Saldo Konta.
6.Saldo rozliczane jest w kwocie brutto i wszelkie rozliczenia (zasilanie, obciążanie) dokonywane są wartościach brutto. Saldo netto podawane jest jedynie w celach informacyjnych, a podawana w tym celu wartość zostaje zaokrąglona do pełnych groszy.
7.Wszystkie ceny podane zostały w złotych. Stawki brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
8.Stawki określone Cennikiem znajdują zastosowanie, chyba że obowiązuje cennik promocyjny określający niższe stawki.9.Cennik obowiązuje od dnia 28.02.2020 roku.

Tabela 1. Doładowania on-line

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ ZASILENIA SALDA KARTY CENA NETTO CENA BRUTTO
         
1. Doładowanie 10 8,13 8,13 10
2. Doładowanie 20 16.26 16.26 20
3. Doładowanie 30 24,39 24,39 30
4. Doładowanie 50 40,65 40,65 50
5. Doładowanie 100+7gratis 86,99 81,30 100
6. Doładowanie 200+14gratis 173,98 162,60 200
7. Doładowanie 300+21gratis 260,98 243,90 300

 

Tabela 2. Opłaty za krajowe połączenia telefoniczne

L.P. RODZAJ POŁĄCZENIA OKRES CENA ZA MINUTĘ
      CENA NETTO CENA BRUTTO
1. Połączenia stacjonarne lokalne, międzystrefowe Cała doba 0,0976 0,12
2. Połączenia do sieci komórkowych Cała doba 0,2358 0,29

Cennik karty PINK

 1. Dostawcą usługi jest Dialtech Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-623), ul. Wilczak 16A/6, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335514, NIP: 972-12-03-318, REGON: 301192386,kapitał zakładowy 60.000 zł.
 2. Dostawca usług świadczy wyłącznie usługi wymienione w Cenniku.
 3. Niniejszy Cennik znajduje zastosowanie wyłącznie do Klientów korzystających z kart przedpłaconych (Kart zdrapek) z serii Karta Pink wydawanych przez Dostawcę Usługi. Cennik nie ma zastosowania do Kart wydawanych przez Dostawcę w innych seriach, w tym w szczególności do Kart z serii Phone Tanie Gadanie, Gadka Szmatka ani Karta Dialtech.
 4. Karty Pink sprzedawane przez Dostawcę usług dedykowane są wyłącznie do korzystania z usług Dostawcy. W szczególności świadczona przy ich wykorzystaniu usługa nie zapewnia możliwości wykonywania połączeń realizowanych przez innych dostawców usług telefonicznych.
 5. Wskazanie określonego rodzaju lub kierunku połączeń w Cenniku nie stanowi podstawy roszczenia o zapewnienie możliwości wykonywania wszystkich połączeń danego rodzaju lub w danym kierunku. Możliwość wykonywania takich połączeń podlega ograniczeniom wynikającym z zapisów Regulaminu świadczenia usługi Karta Pink Dialtech sp. z o. o. (Regulamin), jak również obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Postępowania Karnego, Kodeksu Karnego Wykonawczego oraz art. 175c ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 6. Opłata za indywidualne Połączenie naliczana jest za każdą rozpoczętą sekundę Połączenia w wysokości równej 1/60 minutowej stawki netto (chyba że w Cenniku zaznaczono inaczej) i zaokrąglana jest w górę do pełnego grosza. Tak wyliczona opłata za Połączenie pomniejsza wyrażone w wartościach netto Saldo Karty Pink.
 7. Saldo Karty Pink rozliczane jest w kwocie netto i wszelkie rozliczenia (zasilanie, obciążanie) dokonywane są wartościach netto. Saldo brutto podawane jest jedynie w celach informacyjnych, a podawana w tym celu wartość zostaje zaokrąglona do pełnych groszy.
 8. Wszystkie ceny podane zostały w złotych. Stawki brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

 

Tabela 1. Opłaty za Karty Pink

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ ZASILENIA SALDA KARTY PINK
  CENA NETTO CENA BRUTTO
1. KARTA PINK 10 8,13 10
2. KARTA PINK 20 16,26 20
3. KARTA PINK 30 24,39 30

 

Tabela 2. Opłaty za krajowe połączenia telefoniczne

L.P. RODZAJ POŁĄCZENIA OKRES CENA ZA MINUTĘ
      KWOTA NETTO KWOTA BRUTTO
1. Połączenia stacjonarne lokalne i międzystrefowe Cała doba 0,100 0,12
2. Połączenia stacjonarne PROMOCJA Cała doba 0,08 0,100
3. Połączenia do sieci komórkowych Cała doba 0,23 0,2839

 

Tabela 3. Opłaty za połączenia telefoniczne do numerów 80x

L.P WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA NETTO KWOTA BRUTTO
       
1. Połączenia do numerów 800   bez opłat bez opłat
2. Połączenia do numerów: 801 1, 801 2, 801 7 i 801 8, - opłata za połączenie 0,29 0,357
3. Połączenie do numerów: 801 3 i 801 9: opłata za każde rozpoczęte 3 min. 0,29 0,357
4.

Połączenia do numerów 801 4 opłata za minutę połączenia:

 
    1) w dni robocze od 8.00 do 18.00 0,4 0,492
  2) w dni robocze od 18.00 do 8.00 0,2 0,246
  3) w soboty, niedziele i dni świąteczne od 8.00 do 18.00 0,3 0,369
  4) w soboty, niedziele i dni świąteczne od 18.00 do 8.00 0,2 0,246
5. Połączenia do numerów: 801 0, 801 5 i 801 6 - opłata za każdą rozpoczętą minutę 0,29 0,357

 

Tabela 4. Opłaty za usługi informacyjno-zleceniowe

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA NETTO KWOTA BRUTTO
       
1. Połączenie do 118 913 - biuro numerów Orange opłata za połączenie 1,16 1,427
2. Połączenie do 118 912 -  międzynarodowe biuro numerów Orange, 2,00 2,46
118 811 (j. angielski), 118 712 (j. rosyjski) - opłata za minutę
3. Połączenie do numeru 19493 bank danych  Orange, 118 000 dobry numer opłata za minutę 1,69 2,079
4. Połączenie do numeru 19491, 19757 opłata za minutę 1,05 1,29
5. Połączenie do numeru 19050 , 19051 - zamawianie rozmów opłata za połączenie 0,87 1,07
6. Połączenia do numerów:19220, 19221, 19222, 19225, 19226, 19227, 19229, 19310, 19311, 19312, 19313, 19314, 19315, 19316, 19319, 19377, 19388, 19420, 19423, 19428, 19438, 19470, 19489, 19570, 19571, 19574, 19575, 118 112, 118 800 0,58 0,713
- opłata za minutę
7. Połączenia do numeru 19228 opłata za minutę 0,29 0,357

 

Tabela 5. Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne

W przypadku, gdy nie podano ceny dla połączeń na telefony komórkowe należy przyjąć, iż jest jedna stawka dla połączeń stacjonarnych i komórkowych dla danego kierunku.

l.p. Nazwa kierunku Cena za minutę
Cena netto Cena brutto
1 Abchazja 1,073 1,32
2 Abchazja - tel. kom. 1,56 1,919
3 Afganistan 3,29 4,047
4 Afganistan - tel. kom. 3,585 4,41
5 Albania 0,6 0,738
6 Albania - tel. kom. 3,625 4,459
7 Algieria 1,03 1,267
8 Algieria - tel. kom. 4,85 5,966
9 Andora 0,39 0,48
10 Andora - tel. kom. 3,145 3,868
11 Angola 1,73 2,128
12 Angola - tel. kom. 2,06 2,534
13 Anguilla 3,25 3,998
14 Antarktyka 19 23,37
15 Antigua & Barbuda 2,725 3,352
16 Antigua & Barbuda audiotext 10,64 13,087
17 Antigua & Barbuda - tel. kom. 2,29 2,817
18 Arabia Saudyjska 1,505 1,851
19 Arabia Saudyjska - tel. kom. 2,435 2,995
20 Argentyna 0,4 0,492
21 Argentyna - tel. kom. 2,04 2,509
22 Armenia 2,935 3,61
23 Armenia - tel. kom. 3,1 3,813
24 Aruba 3,59 4,416
25 Aruba - tel. kom. 3,605 4,434
26 Australia 0,32 0,394
27 Australia - ext.ter. 0,62 0,763
28 Australia - tel. kom. 2,09 2,571
29 Australia - tel. sat. 2,075 2,552
30 Austria 0,285 0,351
31 Austria premium 4,715 5,799
32 Austria - tel. kom. 0,72 0,886
33 Azerbejdżan 4,355 5,357
34 Azerbejdżan - tel. kom. 5 6,15
35 Azory 0,81 1
36 Azory tel.kom. 0,81 1
37 Bahamy 3,245 3,991
38 Bahamy - tel. kom. 0,63 0,775
39 Bahrain premium 1,045 1,285
40 Bahrajn 0,81 1
41 Bahrajn - tel. kom. 0,81 1
42 Bangladesz 0,96 1,181
43 Bangladesz - tel. kom. 0,88 1,082
44 Barbados 3,18 3,911
45 Barbados - tel. kom. 3,32 4,084
46 Belgia 0,26 0,32
47 Belgia premium 1,41 1,734
48 Belgia - tel. kom. 0,81 1
49 Belize 3,57 4,391
50 Belize - tel. kom. 3,985 4,902
51 Benin 3,855 4,742
52 Benin - tel. kom. 3,71 4,563
53 Bermudy 0,89 1,095
54 Bermudy - tel. kom. 0,81 0,996
55 Bhutan 1,8 2,214
56 Bhutan - tel. kom. 3,27 4,022
57 Białoruś 3,69 4,539
58 Białoruś - tel. kom. 4,085 5,025
59 Boliwia 1,53 1,882
60 Boliwia - tel. kom. 2,405 2,958
61 Bośnia 1,935 2,38
62 Bośnia - tel. kom. 4,36 5,363
63 Botswana 3,525 4,336
64 Botswana - tel. kom. 3,46 4,256
65 Brazylia 1,91 2,349
66 Brazylia - tel. kom. 3,735 4,594
67 Brunei 0,75 0,923
68 Brunei - tel. kom. 0,68 0,836
69 Bułgaria 0,77 0,947
70 Bułgaria premium 5,615 6,906
71 Bułgaria wimax 0,81 1
72 Bułgaria - tel. kom. 0,81 1
73 Burkina Faso 6,405 7,878
74 Burkina Faso - tel. kom. 6,33 7,786
75 Burundi 2,07 2,546
76 Burundi - tel. kom. 1,445 1,777
77 Chile 1,01 1,242
78 Chile premium 6,385 7,854
79 Chile - tel. kom. 1,235 1,519
80 Chile - Wyspa Wielkanocna 1,195 1,47
81 Chiny 0,2 0,246
82 Chiny - tel. kom. 0,185 0,228
83 Chorwacja 0,275 0,338
84 Chorwacja premium 0,28 0,344
85 Chorwacja - tel. kom. 0,81 1
86 Cypr 0,185 0,228
87 Cypr - tel. kom. 0,73 0,898
88 Czad 4,245 5,221
89 Czad - tel. kom. 4,015 4,938
90 Czarnogóra 4,895 6,021
91 Czarnogóra - tel. kom. 4,84 5,953
92 Czechy 0,385 0,474
93 Czechy - tel. kom. 0,81 1
94 Dania 0,325 0,4
95 Dania premium 0,545 0,67
96 Dania - tel. kom. 0,545 0,67
97 Diego Garcia 23,13 28,45
98 Dominika 3,41 4,194
99 Dominikana 1,53 1,882
100 Dominikana - tel. kom. 1,53 1,882
101 Dominika - tel. kom. 3,79 4,662
102 Dżibuti 5,34 6,568
103 Dżibuti - tel. kom. 5,34 6,568
104 Egipt 1,375 1,691
105 Egipt - tel. kom. 1,535 1,888
106 Ekwador 1,21 1,488
107 Ekwador - tel. kom. 1,21 1,488
108 Ellipso 64,44 79,261
109 EMSAT 61,905 76,143
110 Erytrea 4,35 5,351
111 Erytrea - tel. kom. 5,62 6,913
112 Estonia 0,315 0,387
113 Estonia 2 NGN 0,81 1
114 Estonia 3 tel. kom. 0,81 1
115 Estonia premium 8,275 10,178
116 Estonia - tel. kom. 0,81 1
117 Etiopia 3,945 4,852
118 Etiopia - tel. kom. 4,045 4,975
119 Falklandy 12,205 15,012
120 Fidżi 3,38 4,157
121 Fidżi - tel. kom. 5,95 7,319
122 Fiji Audiotext 10,64 13,087
123 Filipiny 2,56 3,149
124 Filipiny - tel. kom. 2,455 3,02
125 Finlandia 0,75 0,923
126 Finlandia premium 1,195 1,47
127 Finlandia - tel. kom. 0,81 1
128 Francja 0,65 0,8
129 Francja premium 0,65 0,8
130 Francja - tel. kom. 0,81 1
131 Gabon 3,745 4,606
132 Gabon - tel. kom. 3,645 4,483
133 Gambia 6,715 8,259
134 Gambia - tel. kom. 6,505 8,001
135 Ghana 3,585 4,41
136 Ghana - tel. kom. 3,77 4,637
137 Gibraltar 0,81 1.00
138 Gibraltar - tel. kom. 0,81 1.00
139 Global-Networks-Antarctica 53,945 66,352
140 Global-Networks-MCP 32,035 39,403
141 Global-Personal-Number 12,51 15,387
142 Global-Satellite 65,595 80,682
143 Globalstar8 47,535 58,468
144 Globalstar9 129,74 159,58
145 Grecja 0,1 0,123
146 Grecja - tel. kom. 0,317 0,39
147 Grenada 3,48 4,28
148 Grenada - tel. kom. 3,48 4,28
149 Grenlandia 9,425 11,593
150 Grenlandia - tel. kom. 15,16 18,647
151 Gruzja 1,395 1,716
152 Gruzja NGN 5,597 6,884
153 Gruzja - tel. kom. 1,475 1,814
154 Guam 0,48 0,59
155 Guatemala 2,575 3,167
156 Gujana 0,81 1
157 Gujana Francuska 0,68 0,836
158 Gujana Francuska - tel. kom. 0,81 1
159 Gujana premium 22,61 27,81
160 Gujana - tel. kom. 0,81 1
161 Gwadelupa 0,545 0,67
162 Gwadelupa - tel. kom. 0,81 1
163 Gwatemala - tel. kom. 2,54 3,124
164 Gwinea 6,69 8,229
165 Gwinea Bissau 6,85 8,426
166 Gwinea Bissau - tel. kom. 8,425 10,363
167 Gwinea Równikowa 3,815 4,692
168 Gwinea Równikowa - tel. kom. 3,675 4,52
169 Gwinea - tel. kom. 6,97 8,573
170 Haiti 3,87 4,76
171 Haiti - tel. kom. 4,165 5,123
172 Hiszpania 0,1 0,123
173 Hiszpania premium 2,78 3,419
174 Hiszpania - tel. kom. 0,65 0,8
175 Holandia 0,081 0,1
176 Holandia Antyle 0,545 0,67
177 Holandia Antyle - tel. kom. 0,545 0,67
178 Holandia premium 0,545 0,67
179 Holandia - tel. kom. 0,545 0,67
180 Honduras 3,165 3,893
181 Honduras - tel. kom. 3,58 4,403
182 Hongkong 0,255 0,314
183 Hongkong - tel. kom. 0,095 0,117
184 Indie 0,45 0,554
185 Indie premium 0,46 0,566
186 Indie - tel. kom. 0,45 0,554
187 Indonezja 0,81 0,996
188 Indonezja - tel. kom. 1,585 1,95
189 inmarsat 92,775 114,113
190 INMARSAT Atlantic East A 70,195 86,34
191 INMARSAT Atlantic East B 25,19 30,984
192 INMARSAT Atlantic East M 20,105 24,729
193 INMARSAT Atlantic East Mini M 103,31 127,071
194 INMARSAT Atlantic West A 70,195 86,34
195 INMARSAT Atlantic West B 25,19 30,984
196 INMARSAT Atlantic West M 20,105 24,729
197 INMARSAT Atlantic West Mini M 103,31 127,071
198 INMARSAT Indian A 70,195 86,34
199 INMARSAT Indian B 25,19 30,984
200 INMARSAT Indian M 20,105 24,729
201 INMARSAT Indian Mini M 16,44 20,221
202 INMARSAT Pacific A 70,195 86,34
203 INMARSAT Pacific B 25,19 30,984
204 INMARSAT Pacific M 20,105 24,729
205 INMARSAT Pacific Mini M 16,44 20,221
206 INMARSAT SNAC B 23,49 28,893
207 INMARSAT SNAC M 19,21 23,628
208 INMARSAT SNAC MM 26,07 32,066
209 International Freephone 0 0
210 Irak 0,845 1,039
211 Irak - tel. kom. 2,17 2,669
212 Iran 1,43 1,759
213 Iran - tel. kom. 1,83 2,251
214 Iridium/Emsat 008816/008817 67,725 83,302
215 Irlandia 0,1 0,123
216 Irlandia premium 1,48 1,82
217 Irlandia - tel. kom. 0,81 1
218 Islandia 0,81 1.00
219 Islandia - tel. kom. 0,81 1.00
220 Izrael 0,18 0,221
221 Izrael - Palestyna 2,625 3,229
222 Izrael - tel. kom. 4,52 5,56
223 Jamajka 3,56 4,379
224 Jamajka - tel. kom. 3,56 4,379
225 Japonia 0,6 0,738
226 Japonia - tel. kom. 2,18 2,681
227 Jemen 2,505 3,081
228 Jemen - tel. kom. 2,545 3,13
229 Jordania 1,605 1,974
230 Jordania - tel. kom. 2,15 2,645
231 Kajmany 2,805 3,45
232 Kajmany - tel. kom. 2,745 3,376
233 Kamerun 2,44 3,001
234 Kamerun - tel. kom. 3,32 4,084
235 Kambodża 0,905 1,113
236 Kambodża - tel. kom. 0,905 1,113
237 Kanada 1,49 1,833
238 Katar 3,54 4,354
239 Katar - tel. kom. 3,54 4,354
240 Kazachstan 0,685 0,843
241 Kazachstan 2 - tel. kom. 1,502 1,847
242 Kazachstan - tel. kom. 1,03 1,267
243 Kenia 1,595 1,962
244 Kenia - tel. kom. 2,13 2,62
245 Kirgistan 1,835 2,257
246 Kirgistan - tel. kom. 1,585 1,95
247 Kiribati 9,835 12,097
248 Kolumbia 0,645 0,793
249 Kolumbia - tel. kom. 1,355 1,667
250 Komory 4,81 5,916
251 Komory - tel. kom. 6,03 7,417
252 Kongo 7,41 9,114
253 Kongo Republika Demokratyczna 6,165 7,583
254 Kongo Republika Demokratyczna - tel. kom. 5,3 6,519
255 Kongo - tel. kom. 2,15 2,645
256 Korea Południowa 0,505 0,621
257 Korea Południowa - tel. kom. 0,72 0,886
258 Korea Północna 11,485 14,127
259 Kostaryka 0,82 1,009
260 Kostaryka - tel. kom. 0,99 1,218
261 Kuba 13,385 16,464
262 Kuba Guantanamo 13,385 16,464
263 Kuba - tel. kom. 13,385 16,464
264 Kuwejt 1,405 1,728
265 Kuwejt - tel. kom. 1,675 2,06
266 Laos 0,885 1,089
267 Lesoto 3,11 3,825
268 Lesoto - tel. kom. 3,685 4,533
269 Liban 2,915 3,585
270 Liban - tel. kom. 2,785 3,426
271 Liberia 4,67 5,744
272 Liberia - tel. kom. 4,67 5,744
273 Libia 3,935 4,84
274 Libia - tel. kom. 5,58 6,863
275 Liechtenstein 0,81 1
276 Liechtenstein - tel. kom. 0,81 1
277 Litwa 0,39 0,48
278 Litwa premium 18,885 23,229
279 Litwa - tel. kom. 0,81 1
280 Luksemburg 0,285 0,351
281 Luksemburg - tel. kom. 0,81 1
282 Łotwa 0,81 1
283 Łotwa 2 - tel.kom. 0,546 0,672
284 Łotwa premium 9,99 12,288
285 Łotwa - tel. kom. 0,81 1
286 Macao 0,84 1,033
287 Macedonia 1,86 2,288
288 Macedonia - tel. kom. 5,04 6,199
289 Madagaskar 6,895 8,481
290 Madagaskar - tel. kom. 6,895 8,481
291 Madera 0,81 1
292 Madera tel.kom. 0,81 1
293 Makau - tel. kom. 0,84 1,033
294 Malawi 1,69 2,079
295 Malawi - tel. kom. 1,715 2,109
296 Malediwy 11,025 13,561
297 Malediwy - tel. kom. 9,81 12,066
298 Malezja 0,365 0,449
299 Malezja - tel. kom. 0,72 0,886
300 Mali 3,935 4,84
301 Mali - tel. kom. 4,17 5,129
302 Malta 0,81 1
303 Malta - tel. kom. 0,81 1
304 Mariany Północne 0,55 0,677
305 Maroko 0,34 0,418
306 Maroko - tel. kom. 6,12 7,528
307 Martynika 0,56 0,689
308 Martynika - tel. kom. 0,81 1.00
309 Mauretania 6,145 7,558
310 Mauretania - tel. kom. 1,37 1,685
311 Mauritius 2,56 3,149
312 Mauritius - tel. kom. 2,66 3,272
313 Mayotte 0,81 1.00
314 Mayotte - tel. kom. 0,81 1.00
315 Meksyk 0,39 0,48
316 Meksyk - tel. kom. 4,17 5,129
317 Mikronezja 3,97 4,883
318 Mołdawia 2,07 2,546
319 Mołdawia NGN 5,46 6,716
320 Mołdawia - tel. kom. 3,125 3,844
321 Monako 0,8 0,984
322 Monako - tel. kom. 4,975 6,119
323 Mongolia 1,105 1,359
324 Mongolia - tel. kom. 2,96 3,641
325 Montserrat 2,605 3,204
326 Mozambik 1,31 1,611
327 Mozambik 2 - tel. kom. 2,659 3,271
328 Mozambik - tel. kom. 2,15 2,645
329 Myanmar (Birma) 4,92 6,052
330 Myanmar (Birma) - tel. kom. 4,92 6,052
331 Namibia 1,325 1,63
332 Namibia - tel. kom. 2,995 3,684
333 Nauru 17,655 21,716
334 Nepal 2,26 2,78
335 Nepal - tel. kom. 2,36 2,903
336 Niemcy 0,1 0,123
337 Niemcy premium 1,955 2,405
338 Niemcy - tel. kom. 0,317 0,39
339 Niger 3,775 4,643
340 Nigeria 1,815 2,232
341 Nigeria - tel. kom. 1,84 2,263
342 Niger - tel. kom. 2,12 2,608
343 Nikaragua 2,18 2,681
344 Nikaragua - tel. kom. 3,725 4,582
345 Niue 11,565 14,225
346 Norfolk 18,98 23,345
347 Norfolk Is audiotext 63,84 78,523
348 Norfolk Is premium 22,61 27,81
349 Norwegia 0,081 0,1
350 Norwegia premium 0,545 0,67
351 Norwegia - tel. kom. 0,545 0,67
352 Nowa Kaledonia 3,26 4,01
353 Nowa Kaledonia - tel. kom. 4,85 5,966
354 Nowa Zelandia 0,215 0,264
355 Nowa Zelandia - tel. kom. 3,08 3,788
356 Oman 4,495 5,529
357 Oman - tel. kom. 3,28 4,034
358 Pakistan 1,29 1,587
359 Pakistan premium 1,01 1,242
360 Pakistan - tel. kom. 1,01 1,242
361 Palau 6,31 7,761
362 Palestyna 4,285 5,271
363 Palestyna - tel. kom. 3,27 4,022
364 Panama 0,69 0,849
365 Panama - tel. kom. 2,315 2,847
366 Papua Nowa Gwinea 9,835 12,097
367 Papua Nowa Gwinea audiotext 1,33 1,636
368 Papua Nowa Gwinea - tel. kom. 9,445 11,617
369 Paragwaj 0,79 0,972
370 Paragwaj - tel. kom. 1,19 1,464
371 Peru 5,015 6,168
372 Peru - tel. kom. 2,17 2,669
373 Polinezja Francuska 5,055 6,218
374 Portoryko 0,37 0,455
375 Portugalia 0,305 0,375
376 Portugalia - tel. kom. 0,81 1
377 Republika Środkowoafrykańska 5,56 6,839
378 Reunion 0,81 1.00
379 Reunion - tel. kom. 0,81 1.00
380 Rosja 0,57 0,701
381 Rosja - tel. kom. 1,315 1,617
382 RPA 1,715 2,109
383 RPA - tel. kom. 2,745 3,376
384 Rumunia 0,325 0,4
385 Rumunia NGN 0,81 1
386 Rumunia - tel. kom. 0,81 1
387 Rwanda 2,22 2,731
388 Rwanda - tel. kom. 2,22 2,731
389 Saint Barthelemy 0,81 1
390 Saint Barthelemy tel.kom 0,81 1
391 Salwador 3,12 3,838
392 Salwador - tel. kom. 3,165 3,893
393 Samoa Amerykańskie 0,92 1,132
394 Samoa Zachodnie 7,28 8,954
395 San Marino 3,83 4,711
396 San Marino - tel. kom. 16,06 19,754
397 Senegal 2,92 3,592
398 Senegal - tel. kom. 3,245 3,991
399 Serbia 1,94 2,386
400 Serbia - tel. kom. 6,33 7,786
401 Seszele 4,44 5,461
402 Seszele - tel. kom. 4,27 5,252
403 Sierra Leone 7,13 8,77
404 Sierra Leone - tel. kom. 6,915 8,505
405 Singapur 0,38 0,467
406 Singapur - tel. kom. 0,365 0,449
407 Słowacja 0,36 0,443
408 Słowacja premium 0,505 0,621
409 Słowacja - tel. kom. 0,81 1
410 Słowenia 0,685 0,843
411 Słowenia IPKO 0,81 1
412 Słowenia - tel. kom. 0,81 1
413 Somalia 7,515 9,243
414 Somalia - tel. kom. 10,48 12,89
415 Sri Lanka 1,86 2,288
416 Sri Lanka premium 2,235 2,749
417 Sri Lanka - tel. kom. 1,96 2,411
418 Sudan 2,965 3,647
419 Sudan Południowy 2,301 2,83
420 Sudan Południowy - tel. kom. 2,298 2,827
421 Sudan - tel. kom. 2,465 3,032
422 Surinam 3,31 4,071
423 Surinam - tel. kom. 2,895 3,561
424 Swaziland 4,79 5,892
425 Swaziland - tel. kom. 3,265 4,016
426 Syria 1,82 2,239
427 Syria - tel. kom. 2,64 3,247
428 Szwajcaria 0,255 0,314
429 Szwajcaria 2 - tel. kom. 0,81 1.00
430 Szwajcaria premium 2,075 2,552
431 Szwajcaria - tel. kom. 0,81 1.00
432 Szwecja 0,162 0,199
433 Szwecja premium 0,203 0,25
434 Szwecja - tel. kom. 0,203 0,25
435 Św. Kitts&Nevis 4,095 5,037
436 Św. Kitts&Nevis - tel. kom. 3,975 4,889
437 Tadżykistan 2,02 2,485
438 Tadżykistan - tel. kom. 2,035 2,503
439 Tajlandia 0,485 0,597
440 Tajlandia - tel. kom. 0,48 0,59
441 Tajwan 0,405 0,498
442 Tajwan - tel. kom. 1,35 1,661
443 Tanzania 3,285 4,041
444 Tanzania - tel. kom. 3,26 4,01
445 Thuraya 28,065 34,52
446 Timor Wschodni 17,65 21,71
447 Togo 6,665 8,198
448 Togo - tel. kom. 6,425 7,903
449 Tokelau 19,95 24,539
450 Tonga 6,305 7,755
451 Trynidad&Tobago 1,835 2,257
452 Trynidad&Tobago - tel. kom. 1,835 2,257
453 Tunezja 6,32 7,774
454 Tunezja - tel. kom. 6,16 7,577
455 Turcja 0,3 0,369
456 Turcja Cypr Pn. 0,85 1,046
457 Turcja Cypr Pn. - tel. kom. 2,32 2,854
458 Turcja premium 9,99 12,288
459 Turcja - tel. kom. 0,8 0,984
460 Turkmenistan 1,72 2,116
461 Turkmenistan - tel. kom. 1,72 2,116
462 Tuvalu 10,64 13,087
463 Uganda 2,34 2,878
464 Uganda - tel. kom. 2,14 2,632
465 Ukraina 1,14 1,402
466 Ukraina - tel. kom. 1,14 1,402
467 Urugwaj 0,98 1,205
468 Urugwaj - tel. kom. 2,86 3,518
469 USA 0,185 0,228
470 USA Alaska 0,56 0,689
471 USA Freephone 0,55 0,677
472 USA Hawaje 0,185 0,228
473 Uzbekistan 0,54 0,664
474 Uzbekistan - tel. kom. 1,155 1,421
475 Vanuatu 8,295 10,203
476 Vanuatu - tel. kom. 8,295 10,203
477 Wallis&Futuna 9,84 12,103
478 Watykan 0,605 0,744
479 Wenezuela 1,135 1,396
480 Wenezuela - tel. kom. 4,775 5,873
481 Węgry 0,2 0,246
482 Węgry - tel. kom. 0,65 0,8
483 Wielka Brytania 0,1 0,123
484 Wielka Brytania 2 - tel. kom. 0,81 1
485 Wielka Brytania Freephone 0,4 0,492
486 Wielka Brytania Local Rate 0,81 1
487 Wielka Brytania National Rate 0,81 1
488 Wielka Brytania Pager 0,81 1
489 Wielka Brytania Pns 0,81 1
490 Wielka Brytania Special Service 0,81 1
491 Wielka Brytania - tel. kom. 0,317 0,39
492 Wietnam 0,26 0,32
493 Wietnam - tel. kom. 0,26 0,32
494 Włochy 0,205 0,252
495 Włochy premium 0,2 0,246
496 Włochy - tel. kom. 0,81 1
497 Wybrzeże Kości Słoniowej 15,695 19,305
498 Wybrzeże Kości Słoniowej - tel. kom. 4,79 5,892
499 Wyspa Św. Heleny 21,615 26,586
500 Wyspa Św. Łucji 3,52 4,33
501 Wyspa Św. Łucji - tel. kom. 3,52 4,33
502 Wyspa Św. Martina 0,81 1.00
503 Wyspa Św. Piotra&Mikelona 7,12 8,758
504 Wyspa Św. Piotra&Mikelona - tel. kom. 6,02 7,405
505 Wyspa Św. Wincenta 3,57 4,391
506 Wyspa Św. Wincenta - tel. kom. 3,57 4,391
507 Wyspa Wniebowstąpienia 26,335 32,392
508 Wyspy Bożego Narodzenia 8,52 10,48
509 Wyspy Cooka 11,97 14,723
510 Wyspy Dziewicze Amer. 0,425 0,523
511 Wyspy Dziewicze Bryt. 3,325 4,09
512 Wyspy Kanaryjskie 0,81 1
513 Wyspy Kanaryjskie tel.kom. 0,81 1
514 Wyspy Kokosowe 8,52 10,48
515 Wyspy Marshalla 5,77 7,097
516 Wyspy Owcze 1,13 1,39
517 Wyspy Owcze - tel. kom. 3,525 4,336
518 Wyspy Salomona 16,42 20,197
519 Wyspy Turks&Caicos 3,57 4,391
520 Wyspy Turks&Caicos - tel. kom. 3,67 4,514
521 Wyspy Św. Tomasza 15,735 19,354
522 Wyspy Zielonego Przylądka 4,37 5,375
523 Wyspy Zielonego Przylądka - tel. kom. 4,325 5,32
524 Zambia 1,31 1,611
525 Zambia - tel. kom. 2,385 2,934
526 Zimbabwe 1,025 1,261
527 Zimbabwe - tel. kom. 10 12,3
528 Zjednoczone Emiraty Arabskie 4 4,92
529 Zjednoczone Emiraty Arabskie - tel. kom. 4 4,92

Cennik kart DIALTECH o nominale 10 zł

 1. Dostawcą Usługi jest Dialtech Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-623), ul. Wilczak 16A/6, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335514, NIP: 972-12-03-318, REGON: 301192386, kapitał zakładowy 60.000 zł.
 2. Dostawca świadczy wyłącznie usługi wymienione w Cenniku.
 3. Niniejszy Cennik znajduje zastosowanie wyłącznie do Użytkowników korzystających z kart przedpłaconych (Kart zdrapek) o nominale 10 zł wydawanych przez Dostawcę. Cennik nie ma zastosowania do kart zdrapek z serii Phone Tanie, Gadka Szmatka ani Karta PINK.
 4. Wskazanie określonego rodzaju lub kierunku połączeń w Cenniku nie stanowi podstawy roszczenia o zapewnienie możliwości wykonywania wszystkich połączeń danego rodzaju lub w danym kierunku. Możliwość wykonywania takich połączeń podlega ograniczeniom wynikającym z zapisów Regulaminu świadczenia usługi Karta Zdrapka Dialtech Sp. z o. o. (Regulamin), jak również obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Postępowania Karnego, Kodeksu Karnego Wykonawczego oraz art. 175c ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 5. Opłata za indywidualne Połączenie naliczana jest za każdą rozpoczętą sekundę Połączenia w wysokości równej 1/60 minutowej stawki netto (chyba że w Cenniku zaznaczono inaczej) i zaokrąglana jest w górę do pełnego grosza. Tak wyliczona opłata za Połączenie pomniejsza wyrażone w wartościach netto Saldo Karty.
 6. Saldo Karty rozliczane jest w kwocie netto i wszelkie rozliczenia (zasilanie, obciążanie) dokonywane są wartościach netto. Saldo brutto podawane jest jedynie w celach informacyjnych, a podawana w tym celu wartość zostaje zaokrąglona do pełnych groszy.
 7. Wszystkie ceny podane zostały w złotych. Stawki brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

 

Tabela 1. Opłaty za Karty zdrapki

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ ZASILENIA SALDA KARTY NETTO CENA NETTO CENA BRUTTO
         
1. Karta 10 8,13 8,13 10

 

Tabela 2. Doładowania Kart on-line

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ ZASILENIA SALDA KARTY NETTO CENA NETTO CENA BRUTTO
         
1. Doładowanie 10 8,13 8,13 10
2. Doładowanie 20 16.26 16,26 20
3. Doładowanie 30 24,39 24,39 30
4. Doładowanie 100+7gratis 86,99 81,3 100
5. Doładowanie 200+14gratis 173,98 162,6 200
6. Doładowanie 300+21gratis 260,98 243,9 300

 

Tabela 3. Opłaty za krajowe połączenia telefoniczne

L.P. RODZAJ POŁĄCZENIA OKRES CENA ZA MINUTĘ POŁĄCZENIA
      CENA NETTO CENA BRUTTO
1. Połączenia stacjonarne lokalne, międzystrefowe, Cała doba 0,11 0,135
2. Połączenia do sieci komórkowych Cała doba 0,24 0,29

 

Tabela 4. Opłaty za połączenia telefoniczne do numerów 80x

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE CENA NETTO CENA BRUTTO
       
1. Połączenia do numerów 800 Bez opłat Bez opłat
2. Połączenia do numerów: 801 1, 801 2, 801 7 i 801 8, - opłata za połączenie 0,29 0,357
3. Połączenie do numerów: 801 3 i 801 9, - opłata za każde rozpoczęte 3 min. 0,29 0,357
4. Połączenia do numerów 801 4, - opłata za minutę połączenia:
  1) w dni robocze od 8.00 do 18.00 0,4 0,492
2) w dni robocze od 18.00 do 8.00 0,2 0,246
3) w soboty, niedziele i dni świąteczne od 8.00 do 18.00 0,3 0,369
4) w soboty, niedziele i dni świąteczne od 18.00 do 8.00 0,2 0,246
5. Połączenia do numerów: 801 0, 801 5 i 801 6, - opłata za każdą rozpoczętą minutę 0,29 0,357

 

Tabela 5. Opłaty za usługi informacyjno-zleceniowe

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA NETTO KWOTA BRUTTO
       
1. Połączenie do 118 913 biuro numerów tp (Orange Polska S.A.) opłata za połączenie 1,16 1,427
2. Połączenie do 118 912 międzynarodowe biuro numerów tp (Orange Polska S.A.) 2 2,46
118 811 (j. angielski), 118 712 (j. rosyjski) opłata za minutę
3. Połączenie do numeru 19493 bank danych tp (Orange Polska S.A.), 118 000 - dobry numer opłata za minutę 1,69 2,079
4. Połączenie do numeru 19491, 19757  opłata za minutę 1,05 1,29
5. Połączenie do numeru 19050 , 19051 - zamawianie rozmów opłata za połączenie 0,87 1,07
6. Połączenia do numerów:19220, 19221, 19222, 19225, 19226, 19227, 19229, 19310, 19311, 19312, 19313, 19314, 19315, 19316, 19319, 19377, 19388, 19420, 19423, 19428, 19438, 19470, 19489, 19570, 19571, 19574, 19575, 118 112, 118 800 0,58 0,713
- opłata za minutę
7. Połączenia do numeru 19228 opłata za minutę 0,29 0,357

 

Tabela 6. Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne

W przypadku, gdy nie podano ceny dla połączeń na telefony komórkowe należy przyjąć, iż jest jedna stawka dla połączeń stacjonarnych i komórkowych dla danego kierunku.

L.P. NAZWA KIERUNKU CENA Z MINUTĘ POŁĄCZENIA
    CENA NETTO CENA BRUTTO
1. Abchazja 1,073 1,32
2. Abchazja - tel. kom. 1,56 1,919
3. Afganistan 3,29 4,047
4. Afganistan - tel. kom. 3,585 4,41
5. Albania 0,6 0,738
6. Albania - tel. kom. 3,625 4,459
7. Algieria 1,03 1,267
8. Algieria - tel. kom. 4,85 5,966
9. Andora 0,39 0,48
10. Andora - tel. kom. 3,145 3,868
11. Angola 1,73 2,128
12. Angola - tel. kom. 2,06 2,534
13. Anguilla 3,25 3,998
14. Antarktyka 19 23,37
15. Antigua & Barbuda 2,725 3,352
16. Antigua & Barbuda audiotext 10,64 13,087
17. Antigua & Barbuda - tel. kom. 2,29 2,817
18. Arabia Saudyjska 1,505 1,851
19. Arabia Saudyjska - tel. kom. 2,435 2,995
20. Argentyna 0,4 0,492
21. Argentyna - tel. kom. 2,04 2,509
22. Armenia 2,935 3,61
23. Armenia - tel. kom. 3,1 3,813
24. Aruba 3,59 4,416
25. Aruba - tel. kom. 3,605 4,434
26. Australia 0,32 0,394
27. Australia - ext.ter. 0,62 0,763
28. Australia - tel. kom. 2,09 2,571
29. Australia - tel. sat. 2,075 2,552
30. Austria 0,285 0,351
31. Austria premium 0,81 1
32. Austria - tel. kom. 0,72 0,886
33. Azerbejdżan 4,355 5,357
34. Azerbejdżan - tel. kom. 5 6,15
35. Bahamy 3,245 3,991
36. Bahamy - tel. kom. 0,63 0,775
37. Bahrain premium 0,81 1
38. Bahrajn 0,81 1
39. Bahrajn - tel. kom. 0,81 1
40. Bangladesz 0,96 1,181
41. Bangladesz - tel. kom. 0,88 1,082
42. Barbados 3,18 3,911
43. Barbados - tel. kom. 3,32 4,084
44. Belgia 0,26 0,32
45. Belgia premium                 0,81 1
46. Belgia - tel. kom. 0,81 1
47. Belize 3,57 4,391
48. Belize - tel. kom. 3,985 4,902
49. Benin 3,855 4,742
50. Benin - tel. kom. 3,71 4,563
51. Bermudy 0,89 1,095
52. Bermudy - tel. kom. 0,81 0,996
53. Bhutan 1,8 2,214
54. Bhutan - tel. kom. 3,27 4,022
55. Białoruś 3,69 4,539
56. Białoruś - tel. kom. 4,085 5,025
57. Boliwia 1,53 1,882
58. Boliwia - tel. kom. 2,405 2,958
59. Bośnia 1,935 2,38
60. Bośnia - tel. kom. 4,36 5,363
61. Botswana 3,525 4,336
62. Botswana - tel. kom. 3,46 4,256
6. Brazylia 1,91 2,349
64. Brazylia - tel. kom. 3,735 4,594
65. Brunei 0,75 0,923
66. Brunei - tel. kom. 0,68 0,836
67. Bułgaria 0,77 0,947
68. Bułgaria premium 0,81 1
69. Bułgaria wimax 0,81 1
70. Bułgaria - tel. kom. 0,81 1
71. Burkina Faso 6,405 7,878
72. Burkina Faso - tel. kom. 6,33 7,786
73. Burundi 2,07 2,546
74. Burundi - tel. kom. 1,445 1,777
75. Chile 1,01 1,242
76. Chile premium 6,385 7,854
77. Chile - tel. kom. 1,235 1,519
78. Chile - Wyspa Wielkanocna 1,195 1,47
79. Chiny 0,2 0,246
80. Chiny - tel. kom. 0,185 0,228
81. Chorwacja 0,275 0,338
82. Chorwacja premium 0,28 0,344
83. Chorwacja - tel. kom. 0,81 1
84. Cypr 0,185 0,228
85. Cypr - tel. kom. 0,73 0,898
86. Czad 4,245 5,221
87. Czad - tel. kom. 4,015 4,938
88. Czarnogóra 4,895 6,021
89. Czarnogóra - tel. kom. 4,84 5,953
90. Czechy 0,385 0,474
91. Czechy - tel. kom.             0,81 1
92. Dania 0,325 0,4
93. Dania premium 0,545 0,67
94. Dania - tel. kom. 0,545 0,67
95. Diego Garcia 23,13 28,45
96. Dominika 3,41 4,194
97. Dominikana 1,53 1,882
98. Dominikana - tel. kom. 1,53 1,882
99. Dominika - tel. kom. 3,79 4,662
100. Dżibuti 5,34 6,568
101. Dżibuti - tel. kom. 5,34 6,568
102. Egipt 1,375 1,691
103. Egipt - tel. kom. 1,535 1,888
104. Ekwador 1,21 1,488
105. Ekwador - tel. kom. 1,21 1,488
106. Ellipso 64,44 79,261
107. EMSAT 61,905 76,143
108. Erytrea 4,35 5,351
109. Erytrea - tel. kom. 5,62 6,913
110. Estonia 0,315 0,387
111. Estonia 2 NGN 0,81 1
112. Estonia 3 tel. kom. 0,81 1
113. Estonia premium 0,81 1
114. Estonia - tel. kom. 0,81 1
115. Etiopia 3,945 4,852
116. Etiopia - tel. kom. 4,045 4,975
117. Falklandy 12,205 15,012
118. Fidżi 3,38 4,157
119. Fidżi - tel. kom. 5,95 7,319
120. Fiji Audiotext 10,64 13,087
121. Filipiny 2,56 3,149
122. Filipiny - tel. kom. 2,455 3,02
123. Finlandia 0,75 0,923
124. Finlandia premium 0,81 1
125. Finlandia - tel. kom. 0,81 1
126. Francja 0,65 0,8
127. Francja premium 0,65 0,8
128. Francja - tel. kom. 0,81 1
129. Gabon 3,745 4,606
130. Gabon - tel. kom. 3,645 4,483
131. Gambia 6,715 8,259
132. Gambia - tel. kom. 6,505 8,001
133. Ghana 3,585 4,41
134. Ghana - tel. kom. 3,77 4,637
135. Gibraltar 3,975 4,889
136. Gibraltar - tel. kom. 3,975 4,889
137. Global-Networks-Antarctica 53,945 66,352
138. Global-Networks-MCP 32,035 39,403
139. Global-Personal-Number 12,51 15,387
140. Global-Satellite 65,595 80,682
141. Globalstar8 47,535 58,468
142. Globalstar9 129,74 159,58
143. Grecja 0,1 0,123
144. Grecja - tel. kom. 0,317 0,39
145. Grenada 3,48 4,28
146. Grenada - tel. kom. 3,48 4,28
147. Grenlandia 9,425 11,593
148. Grenlandia - tel. kom. 15,16 18,647
149. Gruzja 1,395 1,716
150. Gruzja NGN 5,597 6,884
151. Gruzja - tel. kom. 1,475 1,814
152. Guam 0,48 0,59
153. Guatemala 2,575 3,167
154. Gujana 3,855 4,742
155. Gujana Francuska 0,68 0,836
156. Gujana Francuska - tel. kom. 0,81 1
157. Gujana premium 0,81 1
158. Gujana - tel. kom. 0,81 1
159. Gwadelupa 0,545 0,67
160. Gwadelupa - tel. kom.                    0,81 1
161. Gwatemala - tel. kom. 2,54 3,124
162. Gwinea 6,69 8,229
163. Gwinea Bissau 6,85 8,426
164. Gwinea Bissau - tel. kom. 8,425 10,363
165. Gwinea Równikowa 3,815 4,692
166. Gwinea Równikowa - tel. kom. 3,675 4,52
167. Gwinea - tel. kom. 6,97 8,573
168. Haiti 3,87 4,76
169. Haiti - tel. kom. 4,165 5,123
170. Hiszpania 0,1 0,123
171. Hiszpania premium 0,81 1
172. Hiszpania - tel. kom. 0,65 0,8
173. Holandia 0,081 0,1
174. Holandia Antyle 0,545 0,67
175. Holandia Antyle - tel. kom. 0,545 0,67
176. Holandia premium 0,545 0,67
177. Holandia - tel. kom. 0,545 0,67
178. Honduras 3,165 3,893
179. Honduras - tel. kom. 3,58 4,403
180. Hongkong 0,255 0,314
181. Hongkong - tel. kom. 0,095 0,117
182. Indie 0,45 0,554
183. Indie premium 0,46 0,566
184. Indie - tel. kom. 0,45 0,554
185. Indonezja 0,81 0,996
186. Indonezja - tel. kom. 1,585 1,95
187. inmarsat 92,775 114,113
188. INMARSAT Atlantic East A 70,195 86,34
189. INMARSAT Atlantic East B 25,19 30,984
190. INMARSAT Atlantic East M 20,105 24,729
191. INMARSAT Atlantic East Mini M 103,31 127,071
192. INMARSAT Atlantic West A 70,195 86,34
193. INMARSAT Atlantic West B 25,19 30,984
194. INMARSAT Atlantic West M 20,105 24,729
195. INMARSAT Atlantic West Mini M 103,31 127,071
196. INMARSAT Indian A 70,195 86,34
197. INMARSAT Indian B 25,19 30,984
198. INMARSAT Indian M 20,105 24,729
199. INMARSAT Indian Mini M 16,44 20,221
200. INMARSAT Pacific A 70,195 86,34
201. INMARSAT Pacific B 25,19 30,984
202. INMARSAT Pacific M 20,105 24,729
203. INMARSAT Pacific Mini M 16,44 20,221
204. INMARSAT SNAC B 23,49 28,893
205. INMARSAT SNAC M 19,21 23,628
206. INMARSAT SNAC MM 26,07 32,066
207. International Freephone 0 0
208. Irak 0,845 1,039
209. Irak - tel. kom. 2,17 2,669
210. Iran 1,43 1,759
211. Iran - tel. kom. 1,83 2,251
212. Iridium/Emsat 008816/008817 67,725 83,302
213. Irlandia 0,1 0,123
214. Irlandia premium 0,81 1
215. Irlandia - tel. kom. 0,81 1
216. Islandia 13,905 17,103
217. Islandia - tel. kom. 10,815 13,302
218. Izrael 0,18 0,221
219. Izrael - Palestyna 2,625 3,229
220. Izrael - tel. kom. 4,52 5,56
221. Jamajka 3,56 4,379
222. Jamajka - tel. kom. 3,56 4,379
223. Japonia 0,6 0,738
224. Japonia - tel. kom. 2,18 2,681
225. Jemen 2,505 3,081
226. Jemen - tel. kom. 2,545 3,13
227. Jordania 1,605 1,974
228. Jordania - tel. kom. 2,15 2,645
229. Kajmany 2,805 3,45
230. Kajmany - tel. kom. 2,745 3,376
231. Kamerun 2,44 3,001
232. Kamerun - tel. kom. 3,32 4,084
233. Kambodża 0,905 1,113
234. Kambodża - tel. kom. 0,905 1,113
235. Kanada 1,49 1,833
236. Katar 3,54 4,354
237. Katar - tel. kom. 3,54 4,354
238. Kazachstan 0,685 0,843
239. Kazachstan 2 - tel. kom. 1,502 1,847
240. Kazachstan - tel. kom. 1,03 1,267
241. Kenia 1,595 1,962
242. Kenia - tel. kom. 2,13 2,62
243. Kirgistan 1,835 2,257
244. Kirgistan - tel. kom. 1,585 1,95
245. Kiribati 9,835 12,097
246. Kolumbia 0,645 0,793
247. Kolumbia - tel. kom. 1,355 1,667
248. Komory 4,81 5,916
249. Komory - tel. kom. 6,03 7,417
250. Kongo 7,41 9,114
251. Kongo Republika Demokratyczna 6,165 7,583
252. Kongo Republika Demokratyczna - tel. kom. 5,3 6,519
253. Kongo - tel. kom. 2,15 2,645
254. Korea Południowa 0,505 0,621
255. Korea Południowa - tel. kom. 0,72 0,886
256. Korea Północna 11,485 14,127
257. Kostaryka 0,82 1,009
258. Kostaryka - tel. kom. 0,99 1,218
259. Kuba 13,385 16,464
260. Kuba Guantanamo 13,385 16,464
261. Kuba - tel. kom. 13,385 16,464
262. Kuwejt 1,405 1,728
263. Kuwejt - tel. kom. 1,675 2,06
264. Laos 0,885 1,089
265. Lesoto 3,11 3,825
266. Lesoto - tel. kom. 3,685 4,533
267. Liban 2,915 3,585
268. Liban - tel. kom. 2,785 3,426
269. Liberia 4,67 5,744
270. Liberia - tel. kom. 4,67 5,744
271. Libia 3,935 4,84
272. Libia - tel. kom. 5,58 6,863
273. Liechtenstein 0,81 1
274. Liechtenstein - tel. kom. 0,81 1
275. Litwa 0,39 0,48
276. Litwa premium 0,81 1
277. Litwa - tel. kom. 0,81 1
278. Luksemburg 0,285 0,351
279. Luksemburg - tel. kom. 0,81 1
280. Łotwa 0,81 1
281. Łotwa 2 - tel.kom. 0,546 0,672
282. Łotwa premium 0,81 1
283. Łotwa - tel. kom. 0,81 1
284. Macao 0,84 1,033
285. Macedonia 1,86 2,288
286. Macedonia - tel. kom. 5,04 6,199
287. Madagaskar 6,895 8,481
288. Madagaskar - tel. kom. 6,895 8,481
289. Makau - tel. kom. 0,84 1,033
290. Malawi 1,69 2,079
291. Malawi - tel. kom. 1,715 2,109
292. Malediwy 11,025 13,561
293. Malediwy - tel. kom. 9,81 12,066
294. Malezja 0,365 0,449
295. Malezja - tel. kom. 0,72 0,886
296. Mali 3,935 4,84
297. Mali - tel. kom. 4,17 5,129
298. Malta 0,81 1
299. Malta - tel. kom. 0,81 1
300. Mariany Północne 0,55 0,677
301. Maroko 0,34 0,418
302. Maroko - tel. kom. 6,12 7,528
303. Martynika 0,56 0,689
304. Martynika - tel. kom. 3,99 4,908
305. Mauretania 6,145 7,558
306. Mauretania - tel. kom. 1,37 1,685
307 Mauritius 2,56 3,149
308. Mauritius - tel. kom. 2,66 3,272
309. Mayotte 4,59 5,646
310. Mayotte - tel. kom. 4,59 5,646
311. Meksyk 0,39 0,48
312. Meksyk - tel. kom. 4,17 5,129
313. Mikronezja 3,97 4,883
314. Mołdawia 2,07 2,546
315. Mołdawia NGN 5,46 6,716
316. Mołdawia - tel. kom. 3,125 3,844
317. Monako 0,8 0,984
318. Monako - tel. kom. 4,975 6,119
319. Mongolia 1,105 1,359
320. Mongolia - tel. kom. 2,96 3,641
321. Montserrat 2,605 3,204
322. Mozambik 1,31 1,611
323. Mozambik 2 - tel. kom. 2,659 3,271
324. Mozambik - tel. kom. 2,15 2,645
325. Myanmar (Birma) 4,92 6,052
326. Myanmar (Birma) - tel. kom. 4,92 6,052
327. Namibia 1,325 1,63
328. Namibia - tel. kom. 2,995 3,684
329. Nauru 17,655 21,716
330. Nepal 2,26 2,78
331. Nepal - tel. kom. 2,36 2,903
332. Niemcy 0,1 0,123
333. Niemcy premium 0,81 1
334. Niemcy - tel. kom. 0,317 0,39
335. Niger 3,775 4,643
336. Nigeria 1,815 2,232
337. Nigeria - tel. kom. 1,84 2,263
338. Niger - tel. kom. 2,12 2,608
339. Nikaragua 2,18 2,681
340. Nikaragua - tel. kom. 3,725 4,582
341. Niue 11,565 14,225
342. Norfolk 18,98 23,345
343. Norfolk Is audiotext 63,84 78,523
344. Norfolk Is premium 22,61 27,81
345. Norwegia 0,081 0,1
346. Norwegia premium 0,545 0,67
347. Norwegia - tel. kom. 0,545 0,67
348. Nowa Kaledonia 3,26 4,01
349. Nowa Kaledonia - tel. kom. 4,85 5,966
350. Nowa Zelandia 0,215 0,264
351. Nowa Zelandia - tel. kom. 3,08 3,788
352. Oman 4,495 5,529
353. Oman - tel. kom. 3,28 4,034
354. Pakistan 1,29 1,587
355. Pakistan premium 1,01 1,242
356. Pakistan - tel. kom. 1,01 1,242
357. Palau 6,31 7,761
358. Palestyna 4,285 5,271
359. Palestyna - tel. kom. 3,27 4,022
360. Panama 0,69 0,849
361. Panama - tel. kom. 2,315 2,847
362. Papua Nowa Gwinea 9,835 12,097
363. Papua Nowa Gwinea audiotext 1,33 1,636
364. Papua Nowa Gwinea - tel. kom. 9,445 11,617
365. Paragwaj 0,79 0,972
366. Paragwaj - tel. kom. 1,19 1,464
367. Peru 5,015 6,168
368. Peru - tel. kom. 2,17 2,669
369. Polinezja Francuska 5,055 6,218
370. Portoryko 0,37 0,455
371. Portugalia 0,305 0,375
372. Portugalia - tel. kom. 0,81 1
373. Republika Środkowoafrykańska 5,56 6,839
374. Reunion 2,74 3,37
375. Reunion - tel. kom. 2,44 3,001
376. Rosja 0,57 0,701
377. Rosja - tel. kom. 1,315 1,617
378. RPA 1,715 2,109
379. RPA - tel. kom. 2,745 3,376
380. Rumunia 0,325 0,4
381. Rumunia NGN 0,81 1
382. Rumunia - tel. kom. 0,81 1
383. Rwanda 2,22 2,731
384. Rwanda - tel. kom. 2,22 2,731
385. Salwador 3,12 3,838
386. Salwador - tel. kom. 3,165 3,893
387. Samoa Amerykańskie 0,92 1,132
388. Samoa Zachodnie 7,28 8,954
389. San Marino 3,83 4,711
390. San Marino - tel. kom. 16,06 19,754
391. Senegal 2,92 3,592
392. Senegal - tel. kom. 3,245 3,991
393. Serbia 1,94 2,386
394. Serbia - tel. kom. 6,33 7,786
395. Seszele 4,44 5,461
396. Seszele - tel. kom. 4,27 5,252
397. Sierra Leone 7,13 8,77
398. Sierra Leone - tel. kom. 6,915 8,505
399. Singapur 0,38 0,467
400. Singapur - tel. kom. 0,365 0,449
401. Słowacja 0,36 0,443
402. Słowacja premium 0,505 0,621
403. Słowacja - tel. kom. 0,81 1
404. Słowenia 0,685 0,843
405. Słowenia IPKO 0,81 1
406 Słowenia - tel. kom. 0,81 1
407. Somalia 7,515 9,243
408. Somalia - tel. kom. 10,48 12,89
409. Sri Lanka 1,86 2,288
410. Sri Lanka premium 2,235 2,749
411. Sri Lanka - tel. kom. 1,96 2,411
412. Sudan 2,965 3,647
413. Sudan Południowy 2,301 2,83
414. Sudan Południowy - tel. kom. 2,298 2,827
415. Sudan - tel. kom. 2,465 3,032
416. Surinam 3,31 4,071
417. Surinam - tel. kom. 2,895 3,561
418. Swaziland 4,79 5,892
419. Swaziland - tel. kom. 3,265 4,016
420. Syria 1,82 2,239
421. Syria - tel. kom. 2,64 3,247
422. Szwajcaria 0,255 0,314
423. Szwajcaria 2 - tel. kom. 2,197 2,702
424. Szwajcaria premium 2,075 2,552
425. Szwajcaria - tel. kom. 2,8 3,444
426. Szwecja 0,162 0,199
427. Szwecja premium 0,203 0,25
428. Szwecja - tel. kom. 0,203 0,25
429. Św. Kitts&Nevis 4,095 5,037
430. Św. Kitts&Nevis - tel. kom. 3,975 4,889
431. Tadżykistan 2,02 2,485
432. Tadżykistan - tel. kom. 2,035 2,503
433. Tajlandia 0,485 0,597
434. Tajlandia - tel. kom. 0,48 0,59
435. Tajwan 0,405 0,498
436. Tajwan - tel. kom. 1,35 1,661
437. Tanzania 3,285 4,041
438. Tanzania - tel. kom. 3,26 4,01
439. Thuraya 28,065 34,52
440. Timor Wschodni 17,65 21,71
441. Togo 6,665 8,198
442. Togo - tel. kom. 6,425 7,903
443. Tokelau 19,95 24,539
444. Tonga 6,305 7,755
445. Trynidad&Tobago 1,835 2,257
446. Trynidad&Tobago - tel. kom. 1,835 2,257
447. Tunezja 6,32 7,774
448. Tunezja - tel. kom. 6,16 7,577
449. Turcja 0,3 0,369
450. Turcja Cypr Pn. 0,85 1,046
451. Turcja Cypr Pn. - tel. kom. 2,32 2,854
452. Turcja premium 9,99 12,288
453. Turcja - tel. kom. 0,8 0,984
454. Turkmenistan 1,72 2,116
455. Turkmenistan - tel. kom. 1,72 2,116
456. Tuvalu 10,64 13,087
457. Uganda 2,34 2,878
458. Uganda - tel. kom. 2,14 2,632
459. Ukraina 1,14 1,402
460. Ukraina - tel. kom. 1,14 1,402
461. Urugwaj 0,98 1,205
462. Urugwaj - tel. kom. 2,86 3,518
463. USA 0,185 0,228
464. USA Alaska 0,56 0,689
465. USA Freephone 0,55 0,677
466. USA Hawaje 0,185 0,228
467. Uzbekistan 0,54 0,664
468. Uzbekistan - tel. kom. 1,155 1,421
469. Vanuatu 8,295 10,203
470. Vanuatu - tel. kom. 8,295 10,203
471. Wallis&Futuna 9,84 12,103
472. Watykan 0,605 0,744
473. Wenezuela 1,135 1,396
474. Wenezuela - tel. kom. 4,775 5,873
475. Węgry 0,2 0,246
476. Węgry - tel. kom. 0,65 0,8
477. Wielka Brytania 0,1 0,123
478. Wielka Brytania 2 - tel. kom. 0,81 1
479. Wielka Brytania Freephone 0,4 0,492
480. Wielka Brytania Local Rate 0,81 1
481. Wielka Brytania National Rate 0,81 1
482. Wielka Brytania Pager 0,81 1
483. Wielka Brytania Pns 0,81 1
484. Wielka Brytania Special Service 0,81 1
485. Wielka Brytania - tel. kom. 0,317 0,39
486. Wietnam 0,26 0,32
487. Wietnam - tel. kom. 0,26 0,32
488. Włochy 0,205 0,252
489. Włochy premium 0,2 0,246
490. Włochy - tel. kom. 0,81 1
491. Wybrzeże Kości Słoniowej 15,695 19,305
492. Wybrzeże Kości Słoniowej - tel. kom. 4,79 5,892
493. Wyspa Św. Heleny 21,615 26,586
494. Wyspa Św. Łucji 3,52 4,33
495. Wyspa Św. Łucji - tel. kom. 3,52 4,33
496. Wyspa Św. Martina 1,96 2,411
497. Wyspa Św. Piotra&Mikelona 7,12 8,758
498. Wyspa Św. Piotra&Mikelona - tel. kom. 6,02 7,405
499. Wyspa Św. Wincenta 3,57 4,391
500. Wyspa Św. Wincenta - tel. kom. 3,57 4,391
501. Wyspa Wniebowstąpienia 26,335 32,392
502. Wyspy Bożego Narodzenia 8,52 10,48
503. Wyspy Cooka 11,97 14,723
504. Wyspy Dziewicze Amer. 0,425 0,523
505. Wyspy Dziewicze Bryt. 3,325 4,09
506. Wyspy Kokosowe 8,52 10,48
507. Wyspy Marshalla 5,77 7,097
508. Wyspy Owcze 1,13 1,39
509. Wyspy Owcze - tel. kom. 3,525 4,336
510. Wyspy Salomona 16,42 20,197
511. Wyspy Turks&Caicos 3,57 4,391
512. Wyspy Turks&Caicos - tel. kom. 3,67 4,514
513. Wyspy Św. Tomasza 15,735 19,354
514. Wyspy Zielonego Przylądka 4,37 5,375
515. Wyspy Zielonego Przylądka - tel. kom. 4,325 5,32
516. Zambia 1,31 1,611
517. Zambia - tel. kom. 2,385 2,934
518. Zimbabwe 1,025 1,261
519. Zimbabwe - tel. kom. 10 12,3
520. Zjednoczone Emiraty Arabskie 4 4,92
521. Zjednoczone Emiraty Arabskie - tel. kom. 4 4,92

 

Cennik kart DIALTECH o nominale 20 zł

 1. Dostawcą Usługi jest Dialtech Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-623), ul. Wilczak 16A/6, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335514, NIP: 972-12-03-318, REGON: 301192386, kapitał zakładowy 60.000 zł.
 2. Dostawca świadczy wyłącznie usługi wymienione w Cenniku.
 3. Niniejszy Cennik znajduje zastosowanie wyłącznie do Użytkowników korzystających z kart przedpłaconych (Kart zdrapek) o nominale 20 zł wydawanych przez Dostawca. Cennik nie ma zastosowania w szczególności do kart zdrapek z serii Phone Tanie Gadanie, Gadka Szmatka ani Karta PINK.
 4. Wskazanie określonego rodzaju lub kierunku połączeń w Cenniku nie stanowi podstawy roszczenia o zapewnienie możliwości wykonywania wszystkich połączeń danego rodzaju lub w danym kierunku. Możliwość wykonywania takich połączeń podlega ograniczeniom wynikającym z zapisów Regulaminu świadczenia usługi Karta Zdrapka Dialtech Sp. z o. o. (Regulamin), jak również obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Postępowania Karnego, Kodeksu Karnego Wykonawczego oraz art. 175c ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 5. Opłata za indywidualne Połączenie naliczana jest za każdą rozpoczętą sekundę Połączenia w wysokości równej 1/60 minutowej stawki netto (chyba że w Cenniku zaznaczono inaczej) i zaokrąglana jest w górę do pełnego grosza. Tak wyliczona opłata za Połączenie pomniejsza wyrażone w wartościach netto Saldo Karty.
 6. Saldo Karty rozliczane jest w kwocie netto i wszelkie rozliczenia (zasilanie, obciążanie) dokonywane są wartościach netto. Saldo brutto podawane jest jedynie w celach informacyjnych, a podawana w tym celu wartość zostaje zaokrąglona do pełnych groszy.
 7. Wszystkie ceny podane zostały w złotych. Stawki brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

 

Tabela 1. Opłaty za Karty zdrapki

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ ZASILENIA SALDA KARTY NETTO CENA NETTO CENA BRUTTO
         
1. Karta 20 16,26 16,26 20

 

Tabela 2. Doładowania Kart on-line

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ ZASILENIA SALDA KARTY NETTO CENA NETTO CENA BRUTTO
         
1. Doładowanie 10 8,13 8,13 10
2. Doładowanie 20 16,26 16,26 20
3. Doładowanie 30 24,39 24,39 30
4. Doładowanie 100+7gratis 86,99 81,3 100
5. Doładowanie 200+14gratis 173,98 162,6 200
6. Doładowanie 300+21gratis 260,98 243,9 300

 

Tabela 3. Opłaty za krajowe połączenia telefoniczne

L.P. RODZAJ POŁĄCZENIA OKRES CENA ZA MINUTĘ POŁĄCZENIA
      CENA NETTO CENA BRUTTO
1. Połączenia stacjonarne lokalne, międzystrefowe, Cała doba 0,104 0,128
2. Połączenia do sieci komórkowych Cała doba 0,24 0,29

 

Tabela 4. Opłaty za połączenia telefoniczne do numerów 80x

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE CENA NETTO CENA BRUTTO
       
1. Połączenia do numerów 800 bez opłat bez opłat
2. Połączenia do numerów: 801 1, 801 2, 801 7 i 801 8, - opłata za połączenie 0,29 0,357
3. Połączenie do numerów: 801 3 i 801 9, - opłata za każde rozpoczęte 3 min. 0,29 0,357
4. Połączenia do numerów 801 4, - opłata za minutę połączenia:
  1) w dni robocze od 8.00 do 18.00 0,4 0,492
2) w dni robocze od 18.00 do 8.00 0,2 0,246
3) w soboty, niedziele i dni świąteczne od 8.00 do 18.00 0,3 0,369
4) w soboty, niedziele i dni świąteczne od 18.00 do 8.00 0,2 0,246
5. Połączenia do numerów: 801 0, 801 5 i 801 6, - opłata za każdą rozpoczętą minutę 0,29 0,357

 

Tabela 5. Opłaty za usługi informacyjno-zleceniowe

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA NETTO KWOTA BRUTTO
       
1. Połączenie do 118 913 biuro numerów tp (Orange Polska S.A.) opłata za połączenie 1,16 1,427
2. Połączenie do 118 912 międzynarodowe biuro numerów tp (Orange Polska S.A.), 2 2,46
118 811 (j. angielski), 118 712 (j. rosyjski) opłata za minutę
3. Połączenie do numeru 19493 bank danych tp (Orange Polska S.A.), 118 000 , - dobry numer opłata za minutę 1,69 2,079
4. Połączenie do numeru 19491, 19757 - opłata za minutę 1,05 1,29
5. Połączenie do numeru 19050 , 19051 - zamawianie rozmów - opłata za połączenie 0,87 1,07

 

Tabela 6. Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne.

W przypadku, gdy nie podano ceny dla połączeń na telefony komórkowe należy przyjąć, iż jest jedna stawka dla połączeń stacjonarnych i komórkowych dla danego kierunku.

L.P. NAZWA KIERUNKU CENA ZA MINUTĘ POŁĄCZENIA
    CENA NETTO CENA BRUTTO
1 Abchazja 1,073 1,32
2 Abchazja - tel. kom. 1,56 1,919
3 Afganistan 3,29 4,047
4 Afganistan - tel. kom. 3,585 4,41
5 Albania 0,6 0,738
6 Albania - tel. kom. 3,625 4,459
7 Algieria 1,03 1,267
8 Algieria - tel. kom. 4,85 5,966
9 Andora 0,39 0,48
10 Andora - tel. kom. 3,145 3,868
11 Angola 1,73 2,128
12 Angola - tel. kom. 2,06 2,534
13 Anguilla 3,25 3,998
14 Antarktyka 19 23,37
15 Antigua & Barbuda 2,725 3,352
16 Antigua & Barbuda audiotext 10,64 13,087
17 Antigua & Barbuda - tel. kom. 2,29 2,817
18 Arabia Saudyjska 1,505 1,851
19 Arabia Saudyjska - tel. kom. 2,435 2,995
20 Argentyna 0,4 0,492
21 Argentyna - tel. kom. 2,04 2,509
22 Armenia 2,935 3,61
23 Armenia - tel. kom. 3,1 3,813
24 Aruba 3,59 4,416
25 Aruba - tel. kom. 3,605 4,434
26 Australia 0,32 0,394
27 Australia - ext.ter. 0,62 0,763
28 Australia - tel. kom. 2,09 2,571
29 Australia - tel. sat. 2,075 2,552
30 Austria 0,285 0,351
31 Austria premium 0,81 1
32 Austria - tel. kom. 0,72 0,886
33 Azerbejdżan 4,355 5,357
34 Azerbejdżan - tel. kom. 5 6,15
35 Bahamy 3,245 3,991
36 Bahamy - tel. kom. 0,63 0,775
37 Bahrain premium 0,81 1
38 Bahrajn 0,81 1
39 Bahrajn - tel. kom. 0,81 1
40 Bangladesz 0,96 1,181
41 Bangladesz - tel. kom. 0,88 1,082
42 Barbados 3,18 3,911
43 Barbados - tel. kom. 3,32 4,084
44 Belgia 0,26 0,32
45 Belgia premium                 0,81 1
46 Belgia - tel. kom. 0,81 1
47 Belize 3,57 4,391
48 Belize - tel. kom. 3,985 4,902
49 Benin 3,855 4,742
50 Benin - tel. kom. 3,71 4,563
51 Bermudy 0,89 1,095
52 Bermudy - tel. kom. 0,81 0,996
53 Bhutan 1,8 2,214
54 Bhutan - tel. kom. 3,27 4,022
55 Białoruś 3,69 4,539
56 Białoruś - tel. kom. 4,085 5,025
57 Boliwia 1,53 1,882
58 Boliwia - tel. kom. 2,405 2,958
59 Bośnia 1,935 2,38
60 Bośnia - tel. kom. 4,36 5,363
61 Botswana 3,525 4,336
62 Botswana - tel. kom. 3,46 4,256
63 Brazylia 1,91 2,349
64 Brazylia - tel. kom. 3,735 4,594
65 Brunei 0,75 0,923
66 Brunei - tel. kom. 0,68 0,836
67 Bułgaria 0,77 0,947
68 Bułgaria premium 0,81 1
69 Bułgaria wimax 0,81 1
70 Bułgaria - tel. kom. 0,81 1
71 Burkina Faso 6,405 7,878
72 Burkina Faso - tel. kom. 6,33 7,786
73 Burundi 2,07 2,546
74 Burundi - tel. kom. 1,445 1,777
75 Chile 1,01 1,242
76 Chile premium 6,385 7,854
77 Chile - tel. kom. 1,235 1,519
78 Chile - Wyspa Wielkanocna 1,195 1,47
79 Chiny 0,2 0,246
80 Chiny - tel. kom. 0,185 0,228
81 Chorwacja 0,275 0,338
82 Chorwacja premium 0,28 0,344
83 Chorwacja - tel. kom. 0,81 1
84 Cypr 0,185 0,228
85 Cypr - tel. kom. 0,73 0,898
86 Czad 4,245 5,221
87 Czad - tel. kom. 4,015 4,938
88 Czarnogóra 4,895 6,021
89 Czarnogóra - tel. kom. 4,84 5,953
90 Czechy 0,385 0,474
91 Czechy - tel. kom.             0,81 1
92 Dania 0,325 0,4
93 Dania premium 0,545 0,67
94 Dania - tel. kom. 0,545 0,67
95 Diego Garcia 23,13 28,45
96 Dominika 3,41 4,194
97 Dominikana 1,53 1,882
98 Dominikana - tel. kom. 1,53 1,882
99 Dominika - tel. kom. 3,79 4,662
100 Dżibuti 5,34 6,568
101 Dżibuti - tel. kom. 5,34 6,568
102 Egipt 1,375 1,691
103 Egipt - tel. kom. 1,535 1,888
104 Ekwador 1,21 1,488
105 Ekwador - tel. kom. 1,21 1,488
106 Ellipso 64,44 79,261
107 EMSAT 61,905 76,143
108 Erytrea 4,35 5,351
109 Erytrea - tel. kom. 5,62 6,913
110 Estonia 0,315 0,387
111 Estonia 2 NGN 0,81 1
112 Estonia 3 tel. kom. 0,81 1
113 Estonia premium 0,81 1
114 Estonia - tel. kom. 0,81 1
115 Etiopia 3,945 4,852
116 Etiopia - tel. kom. 4,045 4,975
117 Falklandy 12,205 15,012
118 Fidżi 3,38 4,157
119 Fidżi - tel. kom. 5,95 7,319
120 Fiji Audiotext 10,64 13,087
121 Filipiny 2,56 3,149
122 Filipiny - tel. kom. 2,455 3,02
123 Finlandia 0,75 0,923
124 Finlandia premium 0,81 1
125 Finlandia - tel. kom. 0,81 1
126 Francja 0,65 0,8
127 Francja premium 0,65 0,8
128 Francja - tel. kom. 0,81 1
129 Gabon 3,745 4,606
130 Gabon - tel. kom. 3,645 4,483
131 Gambia 6,715 8,259
132 Gambia - tel. kom. 6,505 8,001
133 Ghana 3,585 4,41
134 Ghana - tel. kom. 3,77 4,637
135 Gibraltar 3,975 4,889
136 Gibraltar - tel. kom. 3,975 4,889
137 Global-Networks-Antarctica 53,945 66,352
138 Global-Networks-MCP 32,035 39,403
139 Global-Personal-Number 12,51 15,387
140 Global-Satellite 65,595 80,682
141 Globalstar8 47,535 58,468
142 Globalstar9 129,74 159,58
143 Grecja 0,1 0,123
144 Grecja - tel. kom. 0,317 0,39
145 Grenada 3,48 4,28
146 Grenada - tel. kom. 3,48 4,28
147 Grenlandia 9,425 11,593
148 Grenlandia - tel. kom. 15,16 18,647
149 Gruzja 1,395 1,716
150 Gruzja NGN 5,597 6,884
151 Gruzja - tel. kom. 1,475 1,814
152 Guam 0,48 0,59
153 Guatemala 2,575 3,167
154 Gujana 3,855 4,742
155 Gujana Francuska 0,68 0,836
156 Gujana Francuska - tel. kom. 0,81 1
157 Gujana premium 0,81 1
158 Gujana - tel. kom. 0,81 1
159 Gwadelupa 0,545 0,67
160 Gwadelupa - tel. kom.                    0,81 1
161 Gwatemala - tel. kom. 2,54 3,124
162 Gwinea 6,69 8,229
163 Gwinea Bissau 6,85 8,426
164 Gwinea Bissau - tel. kom. 8,425 10,363
165 Gwinea Równikowa 3,815 4,692
166 Gwinea Równikowa - tel. kom. 3,675 4,52
167 Gwinea - tel. kom. 6,97 8,573
168 Haiti 3,87 4,76
169 Haiti - tel. kom. 4,165 5,123
170 Hiszpania 0,1 0,123
171 Hiszpania premium 0,81 1
172 Hiszpania - tel. kom. 0,65 0,8
173 Holandia 0,081 0,1
174 Holandia Antyle 0,545 0,67
175 Holandia Antyle - tel. kom. 0,545 0,67
176 Holandia premium 0,545 0,67
177 Holandia - tel. kom. 0,545 0,67
178 Honduras 3,165 3,893
179 Honduras - tel. kom. 3,58 4,403
180 Hongkong 0,255 0,314
181 Hongkong - tel. kom. 0,095 0,117
182 Indie 0,45 0,554
183 Indie premium 0,46 0,566
184 Indie - tel. kom. 0,45 0,554
185 Indonezja 0,81 0,996
186 Indonezja - tel. kom. 1,585 1,95
187 inmarsat 92,775 114,113
188 INMARSAT Atlantic East A 70,195 86,34
189 INMARSAT Atlantic East B 25,19 30,984
190 INMARSAT Atlantic East M 20,105 24,729
191 INMARSAT Atlantic East Mini M 103,31 127,071
192 INMARSAT Atlantic West A 70,195 86,34
193 INMARSAT Atlantic West B 25,19 30,984
194 INMARSAT Atlantic West M 20,105 24,729
195 INMARSAT Atlantic West Mini M 103,31 127,071
196 INMARSAT Indian A 70,195 86,34
197 INMARSAT Indian B 25,19 30,984
198 INMARSAT Indian M 20,105 24,729
199 INMARSAT Indian Mini M 16,44 20,221
200 INMARSAT Pacific A 70,195 86,34
201 INMARSAT Pacific B 25,19 30,984
202 INMARSAT Pacific M 20,105 24,729
203 INMARSAT Pacific Mini M 16,44 20,221
204 INMARSAT SNAC B 23,49 28,893
205 INMARSAT SNAC M 19,21 23,628
206 INMARSAT SNAC MM 26,07 32,066
207 International Freephone 0 0
208 Irak 0,845 1,039
209 Irak - tel. kom. 2,17 2,669
210 Iran 1,43 1,759
211 Iran - tel. kom. 1,83 2,251
212 Iridium/Emsat 008816/008817 67,725 83,302
213 Irlandia 0,1 0,123
214 Irlandia premium 0,81 1
215 Irlandia - tel. kom. 0,81 1
216 Islandia 13,905 17,103
217 Islandia - tel. kom. 10,815 13,302
218 Izrael 0,18 0,221
219 Izrael - Palestyna 2,625 3,229
220 Izrael - tel. kom. 4,52 5,56
221 Jamajka 3,56 4,379
222 Jamajka - tel. kom. 3,56 4,379
223 Japonia 0,6 0,738
224 Japonia - tel. kom. 2,18 2,681
225 Jemen 2,505 3,081
226 Jemen - tel. kom. 2,545 3,13
227 Jordania 1,605 1,974
228 Jordania - tel. kom. 2,15 2,645
229 Kajmany 2,805 3,45
230 Kajmany - tel. kom. 2,745 3,376
231 Kamerun 2,44 3,001
232 Kamerun - tel. kom. 3,32 4,084
233 Kambodża 0,905 1,113
234 Kambodża - tel. kom. 0,905 1,113
235 Kanada 1,49 1,833
236 Katar 3,54 4,354
237 Katar - tel. kom. 3,54 4,354
238 Kazachstan 0,685 0,843
239 Kazachstan 2 - tel. kom. 1,502 1,847
240 Kazachstan - tel. kom. 1,03 1,267
241 Kenia 1,595 1,962
242 Kenia - tel. kom. 2,13 2,62
243 Kirgistan 1,835 2,257
244 Kirgistan - tel. kom. 1,585 1,95
245 Kiribati 9,835 12,097
246 Kolumbia 0,645 0,793
247 Kolumbia - tel. kom. 1,355 1,667
248 Komory 4,81 5,916
249 Komory - tel. kom. 6,03 7,417
250 Kongo 7,41 9,114
251 Kongo Republika Demokratyczna 6,165 7,583
252 Kongo Republika Demokratyczna - tel. kom. 5,3 6,519
253 Kongo - tel. kom. 2,15 2,645
254 Korea Południowa 0,505 0,621
255 Korea Południowa - tel. kom. 0,72 0,886
256 Korea Północna 11,485 14,127
257 Kostaryka 0,82 1,009
258 Kostaryka - tel. kom. 0,99 1,218
259 Kuba 13,385 16,464
260 Kuba Guantanamo 13,385 16,464
261 Kuba - tel. kom. 13,385 16,464
262 Kuwejt 1,405 1,728
263 Kuwejt - tel. kom. 1,675 2,06
264 Laos 0,885 1,089
265 Lesoto 3,11 3,825
266 Lesoto - tel. kom. 3,685 4,533
267 Liban 2,915 3,585
268 Liban - tel. kom. 2,785 3,426
269 Liberia 4,67 5,744
270 Liberia - tel. kom. 4,67 5,744
271 Libia 3,935 4,84
272 Libia - tel. kom. 5,58 6,863
273 Liechtenstein 0,81 1
274 Liechtenstein - tel. kom. 0,81 1
275 Litwa 0,39 0,48
276 Litwa premium 0,81 1
277 Litwa - tel. kom. 0,81 1
278 Luksemburg 0,285 0,351
279 Luksemburg - tel. kom. 0,81 1
280 Łotwa 0,81 1
281 Łotwa 2 - tel.kom. 0,546 0,672
282 Łotwa premium 0,81 1
283 Łotwa - tel. kom. 0,81 1
284 Macao 0,84 1,033
285 Macedonia 1,86 2,288
286 Macedonia - tel. kom. 5,04 6,199
287 Madagaskar 6,895 8,481
288 Madagaskar - tel. kom. 6,895 8,481
289 Makau - tel. kom. 0,84 1,033
290 Malawi 1,69 2,079
291 Malawi - tel. kom. 1,715 2,109
292 Malediwy 11,025 13,561
293 Malediwy - tel. kom. 9,81 12,066
294 Malezja 0,365 0,449
295 Malezja - tel. kom. 0,72 0,886
296 Mali 3,935 4,84
297 Mali - tel. kom. 4,17 5,129
298 Malta 0,81 1
299 Malta - tel. kom. 0,81 1
300 Mariany Północne 0,55 0,677
301 Maroko 0,34 0,418
302 Maroko - tel. kom. 6,12 7,528
303 Martynika 0,56 0,689
304 Martynika - tel. kom. 3,99 4,908
305 Mauretania 6,145 7,558
306 Mauretania - tel. kom. 1,37 1,685
307 Mauritius 2,56 3,149
308 Mauritius - tel. kom. 2,66 3,272
309 Mayotte 4,59 5,646
310 Mayotte - tel. kom. 4,59 5,646
311 Meksyk 0,39 0,48
312 Meksyk - tel. kom. 4,17 5,129
313 Mikronezja 3,97 4,883
314 Mołdawia 2,07 2,546
315 Mołdawia NGN 5,46 6,716
316 Mołdawia - tel. kom. 3,125 3,844
317 Monako 0,8 0,984
318 Monako - tel. kom. 4,975 6,119
319 Mongolia 1,105 1,359
320 Mongolia - tel. kom. 2,96 3,641
321 Montserrat 2,605 3,204
322 Mozambik 1,31 1,611
323 Mozambik 2 - tel. kom. 2,659 3,271
324 Mozambik - tel. kom. 2,15 2,645
325 Myanmar (Birma) 4,92 6,052
326 Myanmar (Birma) - tel. kom. 4,92 6,052
327 Namibia 1,325 1,63
328 Namibia - tel. kom. 2,995 3,684
329 Nauru 17,655 21,716
330 Nepal 2,26 2,78
331 Nepal - tel. kom. 2,36 2,903
332 Niemcy 0,1 0,123
333 Niemcy premium 0,81 1
334 Niemcy - tel. kom. 0,317 0,39
335 Niger 3,775 4,643
336 Nigeria 1,815 2,232
337 Nigeria - tel. kom. 1,84 2,263
338 Niger - tel. kom. 2,12 2,608
339 Nikaragua 2,18 2,681
340 Nikaragua - tel. kom. 3,725 4,582
341 Niue 11,565 14,225
342 Norfolk 18,98 23,345
343 Norfolk Is audiotext 63,84 78,523
344 Norfolk Is premium 22,61 27,81
345 Norwegia 0,081 0,1
346 Norwegia premium 0,545 0,67
347 Norwegia - tel. kom. 0,545 0,67
348 Nowa Kaledonia 3,26 4,01
349 Nowa Kaledonia - tel. kom. 4,85 5,966
350 Nowa Zelandia 0,215 0,264
351 Nowa Zelandia - tel. kom. 3,08 3,788
352 Oman 4,495 5,529
353 Oman - tel. kom. 3,28 4,034
354 Pakistan 1,29 1,587
355 Pakistan premium 1,01 1,242
356 Pakistan - tel. kom. 1,01 1,242
357 Palau 6,31 7,761
358 Palestyna 4,285 5,271
359 Palestyna - tel. kom. 3,27 4,022
360 Panama 0,69 0,849
361 Panama - tel. kom. 2,315 2,847
362 Papua Nowa Gwinea 9,835 12,097
363 Papua Nowa Gwinea audiotext 1,33 1,636
364 Papua Nowa Gwinea - tel. kom. 9,445 11,617
365 Paragwaj 0,79 0,972
366 Paragwaj - tel. kom. 1,19 1,464
367 Peru 5,015 6,168
368 Peru - tel. kom. 2,17 2,669
369 Polinezja Francuska 5,055 6,218
370 Portoryko 0,37 0,455
371 Portugalia 0,305 0,375
372 Portugalia - tel. kom. 0,81 1
373 Republika Środkowoafrykańska 5,56 6,839
374 Reunion 2,74 3,37
375 Reunion - tel. kom. 2,44 3,001
376 Rosja 0,57 0,701
377 Rosja - tel. kom. 1,315 1,617
378 RPA 1,715 2,109
379 RPA - tel. kom. 2,745 3,376
380 Rumunia 0,325 0,4
381 Rumunia NGN 0,81 1
382 Rumunia - tel. kom. 0,81 1
383 Rwanda 2,22 2,731
384 Rwanda - tel. kom. 2,22 2,731
385 Salwador 3,12 3,838
386 Salwador - tel. kom. 3,165 3,893
387 Samoa Amerykańskie 0,92 1,132
388 Samoa Zachodnie 7,28 8,954
389 San Marino 3,83 4,711
390 San Marino - tel. kom. 16,06 19,754
391 Senegal 2,92 3,592
392 Senegal - tel. kom. 3,245 3,991
393 Serbia 1,94 2,386
394 Serbia - tel. kom. 6,33 7,786
395 Seszele 4,44 5,461
396 Seszele - tel. kom. 4,27 5,252
397 Sierra Leone 7,13 8,77
398 Sierra Leone - tel. kom. 6,915 8,505
399 Singapur 0,38 0,467
400 Singapur - tel. kom. 0,365 0,449
401 Słowacja 0,36 0,443
402 Słowacja premium 0,505 0,621
403 Słowacja - tel. kom. 0,81 1
404 Słowenia 0,685 0,843
405 Słowenia IPKO 0,81 1
406 Słowenia - tel. kom. 0,81 1
407 Somalia 7,515 9,243
408 Somalia - tel. kom. 10,48 12,89
409 Sri Lanka 1,86 2,288
410 Sri Lanka premium 2,235 2,749
411 Sri Lanka - tel. kom. 1,96 2,411
412 Sudan 2,965 3,647
413 Sudan Południowy 2,301 2,83
414 Sudan Południowy - tel. kom. 2,298 2,827
415 Sudan - tel. kom. 2,465 3,032
416 Surinam 3,31 4,071
417 Surinam - tel. kom. 2,895 3,561
418 Swaziland 4,79 5,892
419 Swaziland - tel. kom. 3,265 4,016
420 Syria 1,82 2,239
421 Syria - tel. kom. 2,64 3,247
422 Szwajcaria 0,255 0,314
423 Szwajcaria 2 - tel. kom. 2,197 2,702
424 Szwajcaria premium 2,075 2,552
425 Szwajcaria - tel. kom. 2,8 3,444
426 Szwecja 0,162 0,199
427 Szwecja premium 0,203 0,25
428 Szwecja - tel. kom. 0,203 0,25
429 Św. Kitts&Nevis 4,095 5,037
430 Św. Kitts&Nevis - tel. kom. 3,975 4,889
431 Tadżykistan 2,02 2,485
432 Tadżykistan - tel. kom. 2,035 2,503
433 Tajlandia 0,485 0,597
434 Tajlandia - tel. kom. 0,48 0,59
435 Tajwan 0,405 0,498
436 Tajwan - tel. kom. 1,35 1,661
437 Tanzania 3,285 4,041
438 Tanzania - tel. kom. 3,26 4,01
439 Thuraya 28,065 34,52
440 Timor Wschodni 17,65 21,71
441 Togo 6,665 8,198
442 Togo - tel. kom. 6,425 7,903
443 Tokelau 19,95 24,539
444 Tonga 6,305 7,755
445 Trynidad&Tobago 1,835 2,257
446 Trynidad&Tobago - tel. kom. 1,835 2,257
447 Tunezja 6,32 7,774
448 Tunezja - tel. kom. 6,16 7,577
449 Turcja 0,3 0,369
450 Turcja Cypr Pn. 0,85 1,046
451 Turcja Cypr Pn. - tel. kom. 2,32 2,854
452 Turcja premium 9,99 12,288
453 Turcja - tel. kom. 0,8 0,984
454 Turkmenistan 1,72 2,116
455 Turkmenistan - tel. kom. 1,72 2,116
456 Tuvalu 10,64 13,087
457 Uganda 2,34 2,878
458 Uganda - tel. kom. 2,14 2,632
459 Ukraina 1,14 1,402
460 Ukraina - tel. kom. 1,14 1,402
461 Urugwaj 0,98 1,205
462 Urugwaj - tel. kom. 2,86 3,518
463 USA 0,185 0,228
464 USA Alaska 0,56 0,689
465 USA Freephone 0,55 0,677
466 USA Hawaje 0,185 0,228
467 Uzbekistan 0,54 0,664
468 Uzbekistan - tel. kom. 1,155 1,421
469 Vanuatu 8,295 10,203
470 Vanuatu - tel. kom. 8,295 10,203
471 Wallis&Futuna 9,84 12,103
472 Watykan 0,605 0,744
473 Wenezuela 1,135 1,396
474 Wenezuela - tel. kom. 4,775 5,873
475 Węgry 0,2 0,246
476 Węgry - tel. kom. 0,65 0,8
477 Wielka Brytania 0,1 0,123
478 Wielka Brytania 2 - tel. kom. 0,81 1
479 Wielka Brytania Freephone 0,4 0,492
480 Wielka Brytania Local Rate 0,81 1
481 Wielka Brytania National Rate 0,81 1
482 Wielka Brytania Pager 0,81 1
483 Wielka Brytania Pns 0,81 1
484 Wielka Brytania Special Service 0,81 1
485 Wielka Brytania - tel. kom. 0,317 0,39
486 Wietnam 0,26 0,32
487 Wietnam - tel. kom. 0,26 0,32
488 Włochy 0,205 0,252
489 Włochy premium 0,2 0,246
490 Włochy - tel. kom. 0,81 1
491 Wybrzeże Kości Słoniowej 15,695 19,305
492 Wybrzeże Kości Słoniowej - tel. kom. 4,79 5,892
493 Wyspa Św. Heleny 21,615 26,586
494 Wyspa Św. Łucji 3,52 4,33
495 Wyspa Św. Łucji - tel. kom. 3,52 4,33
496 Wyspa Św. Martina 1,96 2,411
497 Wyspa Św. Piotra&Mikelona 7,12 8,758
498 Wyspa Św. Piotra&Mikelona - tel. kom. 6,02 7,405
499 Wyspa Św. Wincenta 3,57 4,391
500 Wyspa Św. Wincenta - tel. kom. 3,57 4,391
501 Wyspa Wniebowstąpienia 26,335 32,392
502 Wyspy Bożego Narodzenia 8,52 10,48
503 Wyspy Cooka 11,97 14,723
504 Wyspy Dziewicze Amer. 0,425 0,523
505 Wyspy Dziewicze Bryt. 3,325 4,09
506 Wyspy Kokosowe 8,52 10,48
507 Wyspy Marshalla 5,77 7,097
508 Wyspy Owcze 1,13 1,39
509 Wyspy Owcze - tel. kom. 3,525 4,336
510 Wyspy Salomona 16,42 20,197
511 Wyspy Turks&Caicos 3,57 4,391
512 Wyspy Turks&Caicos - tel. kom. 3,67 4,514
513 Wyspy Św. Tomasza 15,735 19,354
514 Wyspy Zielonego Przylądka 4,37 5,375
515 Wyspy Zielonego Przylądka - tel. kom. 4,325 5,32
516 Zambia 1,31 1,611
517 Zambia - tel. kom. 2,385 2,934
518 Zimbabwe 1,025 1,261
519 Zimbabwe - tel. kom. 10 12,3
520 Zjednoczone Emiraty Arabskie 4 4,92
521 Zjednoczone Emiraty Arabskie - tel. kom. 4 4,92

Cennik kart DIALTECH o nominale 30 zł

 1. Dostawcą Usługi jest Dialtech Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-623), ul. Wilczak 16A/6, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335514, NIP: 972-12-03-318, REGON: 301192386, kapitał zakładowy 60.000 zł.
 2. Dostawca świadczy wyłącznie usługi wymienione w Cenniku.
 3. Niniejszy Cennik znajduje zastosowanie wyłącznie do Użytkowników korzystających z kart przedpłaconych (Kart zdrapek) o nominale 30 zł wydawanych przez Dostawcę. Cennik nie ma zastosowania do kart zdrapek z serii Phone Tanie Gadanie, Gadka Szmatka ani Karta PINK.
 4. Wskazanie określonego rodzaju lub kierunku połączeń w Cenniku nie stanowi podstawy roszczenia o zapewnienie możliwości wykonywania wszystkich połączeń danego rodzaju lub w danym kierunku. Możliwość wykonywania takich połączeń podlega ograniczeniom wynikającym z zapisów Regulaminu świadczenia usługi Karta Zdrapka Dialtech Sp. z o. o., jak również obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Postępowania Karnego, Kodeksu Karnego Wykonawczego oraz art. 175c ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 5. Opłata za indywidualne Połączenie naliczana jest za każdą rozpoczętą sekundę Połączenia w wysokości równej 1/60 minutowej stawki netto (chyba że w Cenniku zaznaczono inaczej) i zaokrąglana jest w górę do pełnego grosza. Tak wyliczona opłata za Połączenie pomniejsza wyrażone w wartościach netto Saldo Karty.
 6. Saldo Karty rozliczane jest w kwocie netto i wszelkie rozliczenia (zasilanie, obciążanie) dokonywane są wartościach netto. Saldo brutto podawane jest jedynie w celach informacyjnych, a podawana w tym celu wartość zostaje zaokrąglona do pełnych groszy.
 7. Wszystkie ceny podane zostały w złotych. Stawki brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

 

Tabela 1. Opłaty za Karty zdrapki

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ ZASILENIA SALDA KARTY NETTO CENA NETTO CENA BRUTTO
         
1. Karta 30 24,39 24,39 30

 

Tabela 2. Doładowania Kart on-line

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ ZASILENIA SALDA KARTY NETTO CENA NETTO CENA BRUTTO
         
1. Doładowanie 10 8,13 8,13 10
2. Doładowanie 20 16,26 16,26 20
3. Doładowanie 30 24,39 24,39 30
4. Doładowanie 100+7gratis 86,99 81,3 100
5. Doładowanie 200+14gratis 173,98 162,6 200
6. Doładowanie 300+21gratis 260,98 243,9 300

 

Tabela 3. Opłaty za krajowe połączenia telefoniczne

L.P. RODZAJ POŁĄCZENIA OKRES CENA ZA MINUTĘ POŁĄCZENIA
      CENA NETTO CENA BRUTTO
1. Połączenia stacjonarne lokalne, międzystrefowe, Cała doba 0,100 0,123
2. Połączenia do sieci komórkowych Cała doba 0,24 0,29

 

Tabela 4. Opłaty za połączenia telefoniczne do numerów 80x

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE CENA NETTO CENA BRUTTO
       
1. Połączenia do numerów 800 Bez opłat Bez opłat
2. Połączenia do numerów: 801 1, 801 2, 801 7 i 801 8, - opłata za połączenie 0,29 0,357
3. Połączenie do numerów: 801 3 i 801 9, - opłata za każde rozpoczęte 3 min. 0,29 0,357
4. Połączenia do numerów 801 4, - opłata za minutę połączenia:
  1) w dni robocze od 8.00 do 18.00 0,4 0,492
2) w dni robocze od 18.00 do 8.00 0,2 0,246
3) w soboty, niedziele i dni świąteczne od 8.00 do 18.00 0,3 0,369
4) w soboty, niedziele i dni świąteczne od 18.00 do 8.00 0,2 0,246
5. Połączenia do numerów: 801 0, 801 5 i 801 6 - opłata za każdą rozpoczętą minutę 0,29 0,357

 

Tabela 5. Opłaty za usługi informacyjno-zleceniowe

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA NETTO KWOTA BRUTTO
       
1. Połączenie do 118 913 biuro numerów tp (Orange Polska S.A.) - opłata za połączenie 1,16 1,427
2. Połączenie do 118 912, - międzynarodowe biuro numerów tp (Orange Polska S.A.), 2 2,46
118 811 (j. angielski), 118 712 (j. rosyjski) - opłata za minutę
3. Połączenie do numeru 19493 bank danych tp (Orange Polska S.A.), 118 000 , - dobry numer opłata za minutę 1,69 2,079
4. Połączenie do numeru 19491, 19757 , -opłata za minutę 1,05 1,29
5. Połączenie do numeru 19050 , 19051 - zamawianie rozmów - opłata za połączenie 0,87 1,07
6. Połączenia do numerów:19220, 19221, 19222, 19225, 19226, 19227, 19229, 19310, 19311, 19312, 19313, 19314, 19315, 19316, 19319, 19377, 19388, 19420, 19423, 19428, 19438, 19470, 19489, 19570, 19571, 19574, 19575, 118 112, 118 800 0,58 0,713
- opłata za minutę
7. Połączenia do numeru 19228, - opłata za minutę 0,29 0,357

 

Tabela 6. Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne

W przypadku, gdy nie podano ceny dla połączeń na telefony komórkowe należy przyjąć, iż jest jedna stawka dla połączeń stacjonarnych i komórkowych dla danego kierunku.

L.P. NAZWA KIERUNKU CENA ZA MINUTĘ POŁĄCZENIA
    CENA NETTO CENA BRUTTO
1 Abchazja 1,073 1,32
2 Abchazja - tel. kom. 1,56 1,919
3 Afganistan 3,29 4,047
4 Afganistan - tel. kom. 3,585 4,41
5 Albania 0,6 0,738
6 Albania - tel. kom. 3,625 4,459
7 Algieria 1,03 1,267
8 Algieria - tel. kom. 4,85 5,966
9 Andora 0,39 0,48
10 Andora - tel. kom. 3,145 3,868
11 Angola 1,73 2,128
12 Angola - tel. kom. 2,06 2,534
13 Anguilla 3,25 3,998
14 Antarktyka 19 23,37
15 Antigua & Barbuda 2,725 3,352
16 Antigua & Barbuda audiotext 10,64 13,087
17 Antigua & Barbuda - tel. kom. 2,29 2,817
18 Arabia Saudyjska 1,505 1,851
19 Arabia Saudyjska - tel. kom. 2,435 2,995
20 Argentyna 0,4 0,492
21 Argentyna - tel. kom. 2,04 2,509
22 Armenia 2,935 3,61
23 Armenia - tel. kom. 3,1 3,813
24 Aruba 3,59 4,416
25 Aruba - tel. kom. 3,605 4,434
26 Australia 0,32 0,394
27 Australia - ext.ter. 0,62 0,763
28 Australia - tel. kom. 2,09 2,571
29 Australia - tel. sat. 2,075 2,552
30 Austria 0,285 0,351
31 Austria premium 0,81 1
32 Austria - tel. kom. 0,72 0,886
33 Azerbejdżan 4,355 5,357
34 Azerbejdżan - tel. kom. 5 6,15
35 Bahamy 3,245 3,991
36 Bahamy - tel. kom. 0,63 0,775
37 Bahrain premium 0,81 1
38 Bahrajn 0,81 1
39 Bahrajn - tel. kom. 0,81 1
40 Bangladesz 0,96 1,181
41 Bangladesz - tel. kom. 0,88 1,082
42 Barbados 3,18 3,911
43 Barbados - tel. kom. 3,32 4,084
44 Belgia 0,26 0,32
45 Belgia premium                 0,81 1
46 Belgia - tel. kom. 0,81 1
47 Belize 3,57 4,391
48 Belize - tel. kom. 3,985 4,902
49 Benin 3,855 4,742
50 Benin - tel. kom. 3,71 4,563
51 Bermudy 0,89 1,095
52 Bermudy - tel. kom. 0,81 0,996
53 Bhutan 1,8 2,214
54 Bhutan - tel. kom. 3,27 4,022
55 Białoruś 3,69 4,539
56 Białoruś - tel. kom. 4,085 5,025
57 Boliwia 1,53 1,882
58 Boliwia - tel. kom. 2,405 2,958
59 Bośnia 1,935 2,38
60 Bośnia - tel. kom. 4,36 5,363
61 Botswana 3,525 4,336
62 Botswana - tel. kom. 3,46 4,256
63 Brazylia 1,91 2,349
64 Brazylia - tel. kom. 3,735 4,594
65 Brunei 0,75 0,923
66 Brunei - tel. kom. 0,68 0,836
67 Bułgaria 0,77 0,947
68 Bułgaria premium 0,81 1
69 Bułgaria wimax 0,81 1
70 Bułgaria - tel. kom. 0,81 1
71 Burkina Faso 6,405 7,878
72 Burkina Faso - tel. kom. 6,33 7,786
73 Burundi 2,07 2,546
74 Burundi - tel. kom. 1,445 1,777
75 Chile 1,01 1,242
76 Chile premium 6,385 7,854
77 Chile - tel. kom. 1,235 1,519
78 Chile - Wyspa Wielkanocna 1,195 1,47
79 Chiny 0,2 0,246
80 Chiny - tel. kom. 0,185 0,228
81 Chorwacja 0,275 0,338
82 Chorwacja premium 0,28 0,344
83 Chorwacja - tel. kom. 0,81 1
84 Cypr 0,185 0,228
85 Cypr - tel. kom. 0,73 0,898
86 Czad 4,245 5,221
87 Czad - tel. kom. 4,015 4,938
88 Czarnogóra 4,895 6,021
89 Czarnogóra - tel. kom. 4,84 5,953
90 Czechy 0,385 0,474
91 Czechy - tel. kom.             0,81 1
92 Dania 0,325 0,4
93 Dania premium 0,545 0,67
94 Dania - tel. kom. 0,545 0,67
95 Diego Garcia 23,13 28,45
96 Dominika 3,41 4,194
97 Dominikana 1,53 1,882
98 Dominikana - tel. kom. 1,53 1,882
99 Dominika - tel. kom. 3,79 4,662
100 Dżibuti 5,34 6,568
101 Dżibuti - tel. kom. 5,34 6,568
102 Egipt 1,375 1,691
103 Egipt - tel. kom. 1,535 1,888
104 Ekwador 1,21 1,488
105 Ekwador - tel. kom. 1,21 1,488
106 Ellipso 64,44 79,261
107 EMSAT 61,905 76,143
108 Erytrea 4,35 5,351
109 Erytrea - tel. kom. 5,62 6,913
110 Estonia 0,315 0,387
111 Estonia 2 NGN 0,81 1
112 Estonia 3 tel. kom. 0,81 1
113 Estonia premium 0,81 1
114 Estonia - tel. kom. 0,81 1
115 Etiopia 3,945 4,852
116 Etiopia - tel. kom. 4,045 4,975
117 Falklandy 12,205 15,012
118 Fidżi 3,38 4,157
119 Fidżi - tel. kom. 5,95 7,319
120 Fiji Audiotext 10,64 13,087
121 Filipiny 2,56 3,149
122 Filipiny - tel. kom. 2,455 3,02
123 Finlandia 0,75 0,923
124 Finlandia premium 0,81 1
125 Finlandia - tel. kom. 0,81 1
126 Francja 0,65 0,8
127 Francja premium 0,65 0,8
128 Francja - tel. kom. 0,81 1
129 Gabon 3,745 4,606
130 Gabon - tel. kom. 3,645 4,483
131 Gambia 6,715 8,259
132 Gambia - tel. kom. 6,505 8,001
133 Ghana 3,585 4,41
134 Ghana - tel. kom. 3,77 4,637
135 Gibraltar 3,975 4,889
136 Gibraltar - tel. kom. 3,975 4,889
137 Global-Networks-Antarctica 53,945 66,352
138 Global-Networks-MCP 32,035 39,403
139 Global-Personal-Number 12,51 15,387
140 Global-Satellite 65,595 80,682
141 Globalstar8 47,535 58,468
142 Globalstar9 129,74 159,58
143 Grecja 0,1 0,123
144 Grecja - tel. kom. 0,317 0,39
145 Grenada 3,48 4,28
146 Grenada - tel. kom. 3,48 4,28
147 Grenlandia 9,425 11,593
148 Grenlandia - tel. kom. 15,16 18,647
149 Gruzja 1,395 1,716
150 Gruzja NGN 5,597 6,884
151 Gruzja - tel. kom. 1,475 1,814
152 Guam 0,48 0,59
153 Guatemala 2,575 3,167
154 Gujana 3,855 4,742
155 Gujana Francuska 0,68 0,836
156 Gujana Francuska - tel. kom. 0,81 1
157 Gujana premium 0,81 1
158 Gujana - tel. kom. 0,81 1
159 Gwadelupa 0,545 0,67
160 Gwadelupa - tel. kom.                    0,81 1
161 Gwatemala - tel. kom. 2,54 3,124
162 Gwinea 6,69 8,229
163 Gwinea Bissau 6,85 8,426
164 Gwinea Bissau - tel. kom. 8,425 10,363
165 Gwinea Równikowa 3,815 4,692
166 Gwinea Równikowa - tel. kom. 3,675 4,52
167 Gwinea - tel. kom. 6,97 8,573
168 Haiti 3,87 4,76
169 Haiti - tel. kom. 4,165 5,123
170 Hiszpania 0,1 0,123
171 Hiszpania premium 0,81 1
172 Hiszpania - tel. kom. 0,65 0,8
173 Holandia 0,081 0,1
174 Holandia Antyle 0,545 0,67
175 Holandia Antyle - tel. kom. 0,545 0,67
176 Holandia premium 0,545 0,67
177 Holandia - tel. kom. 0,545 0,67
178 Honduras 3,165 3,893
179 Honduras - tel. kom. 3,58 4,403
180 Hongkong 0,255 0,314
181 Hongkong - tel. kom. 0,095 0,117
182 Indie 0,45 0,554
183 Indie premium 0,46 0,566
184 Indie - tel. kom. 0,45 0,554
185 Indonezja 0,81 0,996
186 Indonezja - tel. kom. 1,585 1,95
187 inmarsat 92,775 114,113
188 INMARSAT Atlantic East A 70,195 86,34
189 INMARSAT Atlantic East B 25,19 30,984
190 INMARSAT Atlantic East M 20,105 24,729
191 INMARSAT Atlantic East Mini M 103,31 127,071
192 INMARSAT Atlantic West A 70,195 86,34
193 INMARSAT Atlantic West B 25,19 30,984
194 INMARSAT Atlantic West M 20,105 24,729
195 INMARSAT Atlantic West Mini M 103,31 127,071
196 INMARSAT Indian A 70,195 86,34
197 INMARSAT Indian B 25,19 30,984
198 INMARSAT Indian M 20,105 24,729
199 INMARSAT Indian Mini M 16,44 20,221
200 INMARSAT Pacific A 70,195 86,34
201 INMARSAT Pacific B 25,19 30,984
202 INMARSAT Pacific M 20,105 24,729
203 INMARSAT Pacific Mini M 16,44 20,221
204 INMARSAT SNAC B 23,49 28,893
205 INMARSAT SNAC M 19,21 23,628
206 INMARSAT SNAC MM 26,07 32,066
207 International Freephone 0 0
208 Irak 0,845 1,039
209 Irak - tel. kom. 2,17 2,669
210 Iran 1,43 1,759
211 Iran - tel. kom. 1,83 2,251
212 Iridium/Emsat 008816/008817 67,725 83,302
213 Irlandia 0,1 0,123
214 Irlandia premium 0,81 1
215 Irlandia - tel. kom. 0,81 1
216 Islandia 13,905 17,103
217 Islandia - tel. kom. 10,815 13,302
218 Izrael 0,18 0,221
219 Izrael - Palestyna 2,625 3,229
220 Izrael - tel. kom. 4,52 5,56
221 Jamajka 3,56 4,379
222 Jamajka - tel. kom. 3,56 4,379
223 Japonia 0,6 0,738
224 Japonia - tel. kom. 2,18 2,681
225 Jemen 2,505 3,081
226 Jemen - tel. kom. 2,545 3,13
227 Jordania 1,605 1,974
228 Jordania - tel. kom. 2,15 2,645
229 Kajmany 2,805 3,45
230 Kajmany - tel. kom. 2,745 3,376
231 Kamerun 2,44 3,001
232 Kamerun - tel. kom. 3,32 4,084
233 Kambodża 0,905 1,113
234 Kambodża - tel. kom. 0,905 1,113
235 Kanada 1,49 1,833
236 Katar 3,54 4,354
237 Katar - tel. kom. 3,54 4,354
238 Kazachstan 0,685 0,843
239 Kazachstan 2 - tel. kom. 1,502 1,847
240 Kazachstan - tel. kom. 1,03 1,267
241 Kenia 1,595 1,962
242 Kenia - tel. kom. 2,13 2,62
243 Kirgistan 1,835 2,257
244 Kirgistan - tel. kom. 1,585 1,95
245 Kiribati 9,835 12,097
246 Kolumbia 0,645 0,793
247 Kolumbia - tel. kom. 1,355 1,667
248 Komory 4,81 5,916
249 Komory - tel. kom. 6,03 7,417
250 Kongo 7,41 9,114
251 Kongo Republika Demokratyczna 6,165 7,583
252 Kongo Republika Demokratyczna - tel. kom. 5,3 6,519
253 Kongo - tel. kom. 2,15 2,645
254 Korea Południowa 0,505 0,621
255 Korea Południowa - tel. kom. 0,72 0,886
256 Korea Północna 11,485 14,127
257 Kostaryka 0,82 1,009
258 Kostaryka - tel. kom. 0,99 1,218
259 Kuba 13,385 16,464
260 Kuba Guantanamo 13,385 16,464
261 Kuba - tel. kom. 13,385 16,464
262 Kuwejt 1,405 1,728
263 Kuwejt - tel. kom. 1,675 2,06
264 Laos 0,885 1,089
265 Lesoto 3,11 3,825
266 Lesoto - tel. kom. 3,685 4,533
267 Liban 2,915 3,585
268 Liban - tel. kom. 2,785 3,426
269 Liberia 4,67 5,744
270 Liberia - tel. kom. 4,67 5,744
271 Libia 3,935 4,84
272 Libia - tel. kom. 5,58 6,863
273 Liechtenstein 0,81 1
274 Liechtenstein - tel. kom. 0,81 1
275 Litwa 0,39 0,48
276 Litwa premium 0,81 1
277 Litwa - tel. kom. 0,81 1
278 Luksemburg 0,285 0,351
279 Luksemburg - tel. kom. 0,81 1
280 Łotwa 0,81 1
281 Łotwa 2 - tel.kom. 0,546 0,672
282 Łotwa premium 0,81 1
283 Łotwa - tel. kom. 0,81 1
284 Macao 0,84 1,033
285 Macedonia 1,86 2,288
286 Macedonia - tel. kom. 5,04 6,199
287 Madagaskar 6,895 8,481
288 Madagaskar - tel. kom. 6,895 8,481
289 Makau - tel. kom. 0,84 1,033
290 Malawi 1,69 2,079
291 Malawi - tel. kom. 1,715 2,109
292 Malediwy 11,025 13,561
293 Malediwy - tel. kom. 9,81 12,066
294 Malezja 0,365 0,449
295 Malezja - tel. kom. 0,72 0,886
296 Mali 3,935 4,84
297 Mali - tel. kom. 4,17 5,129
298 Malta 0,81 1
299 Malta - tel. kom. 0,81 1
300 Mariany Północne 0,55 0,677
301 Maroko 0,34 0,418
302 Maroko - tel. kom. 6,12 7,528
303 Martynika 0,56 0,689
304 Martynika - tel. kom. 3,99 4,908
305 Mauretania 6,145 7,558
306 Mauretania - tel. kom. 1,37 1,685
307 Mauritius 2,56 3,149
308 Mauritius - tel. kom. 2,66 3,272
309 Mayotte 4,59 5,646
310 Mayotte - tel. kom. 4,59 5,646
311 Meksyk 0,39 0,48
312 Meksyk - tel. kom. 4,17 5,129
313 Mikronezja 3,97 4,883
314 Mołdawia 2,07 2,546
315 Mołdawia NGN 5,46 6,716
316 Mołdawia - tel. kom. 3,125 3,844
317 Monako 0,8 0,984
318 Monako - tel. kom. 4,975 6,119
319 Mongolia 1,105 1,359
320 Mongolia - tel. kom. 2,96 3,641
321 Montserrat 2,605 3,204
322 Mozambik 1,31 1,611
323 Mozambik 2 - tel. kom. 2,659 3,271
324 Mozambik - tel. kom. 2,15 2,645
325 Myanmar (Birma) 4,92 6,052
326 Myanmar (Birma) - tel. kom. 4,92 6,052
327 Namibia 1,325 1,63
328 Namibia - tel. kom. 2,995 3,684
329 Nauru 17,655 21,716
330 Nepal 2,26 2,78
331 Nepal - tel. kom. 2,36 2,903
332 Niemcy 0,1 0,123
333 Niemcy premium 0,81 1
334 Niemcy - tel. kom. 0,317 0,39
335 Niger 3,775 4,643
336 Nigeria 1,815 2,232
337 Nigeria - tel. kom. 1,84 2,263
338 Niger - tel. kom. 2,12 2,608
339 Nikaragua 2,18 2,681
340 Nikaragua - tel. kom. 3,725 4,582
341 Niue 11,565 14,225
342 Norfolk 18,98 23,345
343 Norfolk Is audiotext 63,84 78,523
344 Norfolk Is premium 22,61 27,81
345 Norwegia 0,081 0,1
346 Norwegia premium 0,545 0,67
347 Norwegia - tel. kom. 0,545 0,67
348 Nowa Kaledonia 3,26 4,01
349 Nowa Kaledonia - tel. kom. 4,85 5,966
350 Nowa Zelandia 0,215 0,264
351 Nowa Zelandia - tel. kom. 3,08 3,788
352 Oman 4,495 5,529
353 Oman - tel. kom. 3,28 4,034
354 Pakistan 1,29 1,587
355 Pakistan premium 1,01 1,242
356 Pakistan - tel. kom. 1,01 1,242
357 Palau 6,31 7,761
358 Palestyna 4,285 5,271
359 Palestyna - tel. kom. 3,27 4,022
360 Panama 0,69 0,849
361 Panama - tel. kom. 2,315 2,847
362 Papua Nowa Gwinea 9,835 12,097
363 Papua Nowa Gwinea audiotext 1,33 1,636
364 Papua Nowa Gwinea - tel. kom. 9,445 11,617
365 Paragwaj 0,79 0,972
366 Paragwaj - tel. kom. 1,19 1,464
367 Peru 5,015 6,168
368 Peru - tel. kom. 2,17 2,669
369 Polinezja Francuska 5,055 6,218
370 Portoryko 0,37 0,455
371 Portugalia 0,305 0,375
372 Portugalia - tel. kom. 0,81 1
373 Republika Środkowoafrykańska 5,56 6,839
374 Reunion 2,74 3,37
375 Reunion - tel. kom. 2,44 3,001
376 Rosja 0,57 0,701
377 Rosja - tel. kom. 1,315 1,617
378 RPA 1,715 2,109
379 RPA - tel. kom. 2,745 3,376
380 Rumunia 0,325 0,4
381 Rumunia NGN 0,81 1
382 Rumunia - tel. kom. 0,81 1
383 Rwanda 2,22 2,731
384 Rwanda - tel. kom. 2,22 2,731
385 Salwador 3,12 3,838
386 Salwador - tel. kom. 3,165 3,893
387 Samoa Amerykańskie 0,92 1,132
388 Samoa Zachodnie 7,28 8,954
389 San Marino 3,83 4,711
390 San Marino - tel. kom. 16,06 19,754
391 Senegal 2,92 3,592
392 Senegal - tel. kom. 3,245 3,991
393 Serbia 1,94 2,386
394 Serbia - tel. kom. 6,33 7,786
395 Seszele 4,44 5,461
396 Seszele - tel. kom. 4,27 5,252
397 Sierra Leone 7,13 8,77
398 Sierra Leone - tel. kom. 6,915 8,505
399 Singapur 0,38 0,467
400 Singapur - tel. kom. 0,365 0,449
401 Słowacja 0,36 0,443
402 Słowacja premium 0,505 0,621
403 Słowacja - tel. kom. 0,81 1
404 Słowenia 0,685 0,843
405 Słowenia IPKO 0,81 1
406 Słowenia - tel. kom. 0,81 1
407 Somalia 7,515 9,243
408 Somalia - tel. kom. 10,48 12,89
409 Sri Lanka 1,86 2,288
410 Sri Lanka premium 2,235 2,749
411 Sri Lanka - tel. kom. 1,96 2,411
412 Sudan 2,965 3,647
413 Sudan Południowy 2,301 2,83
414 Sudan Południowy - tel. kom. 2,298 2,827
415 Sudan - tel. kom. 2,465 3,032
416 Surinam 3,31 4,071
417 Surinam - tel. kom. 2,895 3,561
418 Swaziland 4,79 5,892
419 Swaziland - tel. kom. 3,265 4,016
420 Syria 1,82 2,239
421 Syria - tel. kom. 2,64 3,247
422 Szwajcaria 0,255 0,314
423 Szwajcaria 2 - tel. kom. 2,197 2,702
424 Szwajcaria premium 2,075 2,552
425 Szwajcaria - tel. kom. 2,8 3,444
426 Szwecja 0,162 0,199
427 Szwecja premium 0,203 0,25
428 Szwecja - tel. kom. 0,203 0,25
429 Św. Kitts&Nevis 4,095 5,037
430 Św. Kitts&Nevis - tel. kom. 3,975 4,889
431 Tadżykistan 2,02 2,485
432 Tadżykistan - tel. kom. 2,035 2,503
433 Tajlandia 0,485 0,597
434 Tajlandia - tel. kom. 0,48 0,59
435 Tajwan 0,405 0,498
436 Tajwan - tel. kom. 1,35 1,661
437 Tanzania 3,285 4,041
438 Tanzania - tel. kom. 3,26 4,01
439 Thuraya 28,065 34,52
440 Timor Wschodni 17,65 21,71
441 Togo 6,665 8,198
442 Togo - tel. kom. 6,425 7,903
443 Tokelau 19,95 24,539
444 Tonga 6,305 7,755
445 Trynidad&Tobago 1,835 2,257
446 Trynidad&Tobago - tel. kom. 1,835 2,257
447 Tunezja 6,32 7,774
448 Tunezja - tel. kom. 6,16 7,577
449 Turcja 0,3 0,369
450 Turcja Cypr Pn. 0,85 1,046
451 Turcja Cypr Pn. - tel. kom. 2,32 2,854
452 Turcja premium 9,99 12,288
453 Turcja - tel. kom. 0,8 0,984
454 Turkmenistan 1,72 2,116
455 Turkmenistan - tel. kom. 1,72 2,116
456 Tuvalu 10,64 13,087
457 Uganda 2,34 2,878
458 Uganda - tel. kom. 2,14 2,632
459 Ukraina 1,14 1,402
460 Ukraina - tel. kom. 1,14 1,402
461 Urugwaj 0,98 1,205
462 Urugwaj - tel. kom. 2,86 3,518
463 USA 0,185 0,228
464 USA Alaska 0,56 0,689
465 USA Freephone 0,55 0,677
466 USA Hawaje 0,185 0,228
467 Uzbekistan 0,54 0,664
468 Uzbekistan - tel. kom. 1,155 1,421
469 Vanuatu 8,295 10,203
470 Vanuatu - tel. kom. 8,295 10,203
471 Wallis&Futuna 9,84 12,103
472 Watykan 0,605 0,744
473 Wenezuela 1,135 1,396
474 Wenezuela - tel. kom. 4,775 5,873
475 Węgry 0,2 0,246
476 Węgry - tel. kom. 0,65 0,8
477 Wielka Brytania 0,1 0,123
478 Wielka Brytania 2 - tel. kom. 0,81 1
479 Wielka Brytania Freephone 0,4 0,492
480 Wielka Brytania Local Rate 0,81 1
481 Wielka Brytania National Rate 0,81 1
482 Wielka Brytania Pager 0,81 1
483 Wielka Brytania Pns 0,81 1
484 Wielka Brytania Special Service 0,81 1
485 Wielka Brytania - tel. kom. 0,317 0,39
486 Wietnam 0,26 0,32
487 Wietnam - tel. kom. 0,26 0,32
488 Włochy 0,205 0,252
489 Włochy premium 0,2 0,246
490 Włochy - tel. kom. 0,81 1
491 Wybrzeże Kości Słoniowej 15,695 19,305
492 Wybrzeże Kości Słoniowej - tel. kom. 4,79 5,892
493 Wyspa Św. Heleny 21,615 26,586
494 Wyspa Św. Łucji 3,52 4,33
495 Wyspa Św. Łucji - tel. kom. 3,52 4,33
496 Wyspa Św. Martina 1,96 2,411
497 Wyspa Św. Piotra&Mikelona 7,12 8,758
498 Wyspa Św. Piotra&Mikelona - tel. kom. 6,02 7,405
499 Wyspa Św. Wincenta 3,57 4,391
500 Wyspa Św. Wincenta - tel. kom. 3,57 4,391
501 Wyspa Wniebowstąpienia 26,335 32,392
502 Wyspy Bożego Narodzenia 8,52 10,48
503 Wyspy Cooka 11,97 14,723
504 Wyspy Dziewicze Amer. 0,425 0,523
505 Wyspy Dziewicze Bryt. 3,325 4,09
506 Wyspy Kokosowe 8,52 10,48
507 Wyspy Marshalla 5,77 7,097
508 Wyspy Owcze 1,13 1,39
509 Wyspy Owcze - tel. kom. 3,525 4,336
510 Wyspy Salomona 16,42 20,197
511 Wyspy Turks&Caicos 3,57 4,391
512 Wyspy Turks&Caicos - tel. kom. 3,67 4,514
513 Wyspy Św. Tomasza 15,735 19,354
514 Wyspy Zielonego Przylądka 4,37 5,375
515 Wyspy Zielonego Przylądka - tel. kom. 4,325 5,32
516 Zambia 1,31 1,611
517 Zambia - tel. kom. 2,385 2,934
518 Zimbabwe 1,025 1,261
519 Zimbabwe - tel. kom. 10 12,3
520 Zjednoczone Emiraty Arabskie 4 4,92
521 Zjednoczone Emiraty Arabskie - tel. kom. 4 4,92

 

Cennik Gadka Szmatka

 1. 1. Dostawcą usługi jest Dialtech sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-623), ul. Wilczak 16A/6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335514, NIP: 972-12-03-318, REGON: 301192386, kapitał zakładowy 60.000 zł.
  2. Dostawca świadczy wyłącznie usługi wymienione w Cenniku.
  3. Niniejszy Cennik znajduje zastosowanie wyłącznie do Użytkowników korzystających z kart przedpłaconych (Kart zdrapek) z serii Gadka Szmatka wydawanych przez Dostawcę. Cennik nie ma zastosowania do Kart wydawanych przez Dostawcę w innych seriach, w tym w szczególności do Kart z serii Phone Tanie Gadanie ani Karta Dialtech.
  4. Wskazanie określonego rodzaju lub kierunku połączeń w Cenniku nie stanowi podstawy roszczenia o zapewnienie możliwości wykonywania wszystkich połączeń danego rodzaju lub w danym kierunku. Możliwość wykonywania takich połączeń podlega ograniczeniom wynikającym z zapisów Regulaminu świadczenia usługi Karta Zdrapka Dialtech sp. z o. o. oraz Regulaminu promocji Gadka Szmatka, jak również obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Postępowania Karnego, Kodeksu Karnego Wykonawczego oraz art. 175c ustawy Prawo telekomunikacyjne.
  5. Opłata za indywidualne Połączenie naliczana jest za każdą rozpoczętą sekundę Połączenia w wysokości równej 1/60 minutowej stawki netto (chyba że w Cenniku zaznaczono inaczej) i zaokrąglane jest w górę do pełnego grosza. Tak wyliczona opłata za Połączenie pomniejsza wyrażone w wartościach netto Saldo Karty.
  6. Jeżeli w Cenniku przy stawce za dany rodzaj Połączenia podano wartości w polu Czas Gratis większe od 0 (zera), to opłata za to Połączenie wyliczana jest na podstawie promocyjnych zasad. Promocja polega na tym, że płatny zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 5. jest okres połączenia trwający do wartości podanej w Czas Start, a kolejny okres równy maksymalnie Czas Gratis jest bezpłatny. Po upływie okresu wskazanego jako Czas Gratis, Połączenie jest realizowane na zasadach opisanych w pkt. 5. Szczegółowe warunki skorzystania z promocji określa Regulamin promocji Gadka Szmatka.
  7. Saldo Karty rozliczane jest w kwocie netto i wszelkie rozliczenia (zasilanie, obciążanie) dokonywane są wartościach netto. Saldo brutto podawane jest jedynie w celach informacyjnych, a podawana w tym celu wartość zostaje zaokrąglona do pełnych groszy.
  8. Wszystkie ceny podane zostały w złotych. Stawki brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Tabela 1. Opłaty za Karty zdrapki

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ ZASILENIA SALDA KARTY NETTO CENA NETTO
CENA BRUTTO
         
1. Karta 10 8,13 8,13 10,00
2. Karta 20 16,26 16,26 20,00
3. Karta 30 24,39 24,39 30,00
4. Karta 50 40,65 40,65 50,00

 

Tabela 2. Doładowania Kart on-line

L.P.

WYSZCZEGÓLNIENIE

WARTOŚĆ ZASILENIA SALDA KARTY NETTO

CENA NETTO

CENA BRUTTO

 

 

 

 

 

1.

Doładowanie 10

8,13

8,13

10,00

2.

Doładowanie 20

16,26

16,26

20,00

3.

Doładowanie 30

24,39

24,39

30,00

4.

Doładowanie 50

40,65

40,65

50,00

5.

Doładowanie 100+7 gratis

86,99

81,30

100,00

6.

Doładowanie 200+14 gratis

173,98

162,60

200,00

7.

Doładowanie 300+21 gratis

260,98

243,90

300,00

 

Tabela 3. Opłaty za krajowe połączenia telefoniczne

L.P.

RODZAJ POŁĄCZENIA

OKRES

CENA ZA MINUTĘ

PROMOCJA

CENA NETTO

CENA BRUTTO

CZAS START (SEKUNDY)

CZAS GRATIS (SEKUNDY)

1.

Połączenia stacjonarne lokalne, międzystrefowe

Cała doba

0,10

0,12

1200

1800

2.

Połączenia do sieci komórkowych

Cała doba

0,24

0,29

600

1800

 

Tabela 4. Opłaty za połączenia telefoniczne do numerów 80x

L.P.

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA NETTO

KWOTA BRUTTO

       

1.

Połączenia do numerów 800

Bez opłat

Bez opłat

2.

Połączenia do numerów: 801 1, 801 2, 801 7 i 801 8, - opłata za połączenie

0,290

0,357

3.

Połączenie do numerów: 801 3 i 801 9: opłata za każde rozpoczęte 3 min.

0,290

0,357

4.

Połączenia do numerów 801 4 - opłata za minutę połączenia:

 

1) w dni robocze od 8.00 do 18.00

0,400

0,492

 

2) w dni robocze od 18.00 do 8.00

0,200

0,246

 

3) w soboty, niedziele i dni świąteczne od 8.00 do 18.00

0,300

0,369

 

4) w soboty, niedziele i dni świąteczne od 18.00 do 8.00

0,200

0,246

5.

Połączenia do numerów: 801 0, 801 5 i 801 6 - opłata za każdą rozpoczętą minutę

0,290

0,357

 

Tabela 5. Opłaty za usługi informacyjno-zleceniowe

L.P.

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA NETTO

KWOTA BRUTTO

       

1.

Połączenie do 118 913 biuro numerów tp (Orange Polska S.A.)  opłata za połączenie

1,160

1,427

2.

Połączenie do 118 912 międzynarodowe biuro numerów tp (Orange Polska S.A.),

2,000

2,460

118 811 (j. angielski), 118 712 (j. rosyjski)  opłata za minutę

3.

Połączenie do numeru 19493 bank danych tp (Orange Polska S.A.), 118 000  opłata za minutę

1,690

2,079

4.

Połączenie do numeru 19491, 19757  opłata za minutę

1,050

1,290

5.

Połączenie do numeru 19050 , 19051 - zamawianie rozmów  opłata za połączenie

0,870

1,070

6.

Połączenia do numerów:19220, 19221, 19222, 19225, 19226, 19227, 19229, 19310, 19311, 19312, 19313, 19314, 19315, 19316, 19319, 19377, 19388, 19420, 19423, 19428, 19438, 19470, 19489, 19570, 19571, 19574, 19575, 118 112, 118 800

0,580

0,713

- opłata za minutę

7.

Połączenia do numeru 19228  opłata za minutę

0,290

0,357

 

Tabela 6. Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne

W przypadku, gdy nie podano ceny dla połączeń na telefony komórkowe należy przyjąć, iż jest jedna stawka dla połączeń stacjonarnych i komórkowych dla danego kierunku.

L.P.

NAZWA KIERUNKU

CENA ZA MINUTĘ

PROMOCJA

CENA  NETTO

CENA BRUTTO

CZAS START (SEKUNDY)

CZAS GRATIS (SEKUNDY)

1

Abchazja

1,073 1,32 0 0

2

Abchazja - tel. kom.

1,56 1,919 0 0

3

Afganistan

3,29 4,047 0 0

4

Afganistan - tel. kom.

3,585 4,41 0 0

5

Albania

0,6 0,738 0 0

6

Albania - tel. kom.

3,625 4,459 0 0

7

Algieria

1,03 1,267 0 0

8

Algieria - tel. kom.

4,85 5,966 0 0

9

Andora

0,39 0,48 0 0

10

Andora - tel. kom.

3,145 3,868 0 0

11

Angola

1,73 2,128 0 0

12

Angola - tel. kom.

2,06 2,534 0 0

13

Anguilla

3,25 3,998 0 0

14

Antarktyka

19 23,37 0 0

15

Antigua & Barbuda

2,725 3,352 0 0

16

Antigua & Barbuda audiotext

10,64 13,087 0 0

17

Antigua & Barbuda - tel. kom.

2,29 2,817 0 0

18

Arabia Saudyjska

1,505 1,851 0 0

19

Arabia Saudyjska - tel. kom.

2,435 2,995 0 0

20

Argentyna

0,4 0,492 0 0

21

Argentyna - tel. kom.

2,04 2,509 0 0

22

Armenia

2,935 3,61 0 0

23

Armenia - tel. kom.

3,1 3,813 0 0

24

Aruba

3,59 4,416 0 0

25

Aruba - tel. kom.

3,605 4,434 0 0

26

Australia

0,32 0,394 0 0

27

Australia - ext.ter.

0,62 0,763 0 0

28

Australia - tel. kom.

2,09 2,571 0 0

29

Australia - tel. sat.

2,075 2,552 0 0

30

Austria

0,487 0,599 600 3600

31

Austria premium

4,715 5,799 0 0

32

Austria - tel. kom.

0,81 1 300 600

33

Azerbejdżan

4,355 5,357 0 0

34

Azerbejdżan - tel. kom.

5 6,15 0 0

35

Azory

0,81 1 0 0

36

Azory tel.kom.

0,81 1 0 0

37

Bahamy

3,245 3,991 0 0

38

Bahamy - tel. kom.

0,63 0,775 0 0

39

Bahrainpremium

1,045 1,285 0 0

40

Bahrajn

0,81 1 0 0

41

Bahrajn - tel. kom.

0,81 1 0 0

42

Bangladesz

0,96 1,181 0 0

43

Bangladesz - tel. kom.

0,88 1,082 0 0

44

Barbados

3,18 3,911 0 0

45

Barbados - tel. kom.

3,32 4,084 0 0

46

Belgia

0,487 0,599 600 3600

47

Belgia premium

  1,410 1,734 0 0

48

Belgia - tel. kom.

  0,81 1 300 600

49

Belize

3,57 4,391 0 0

50

Belize - tel. kom.

3,985 4,902 0 0

51

Benin

3,855 4,742 0 0

52

Benin - tel. kom.

3,71 4,563 0 0

53

Bermudy

0,89 1,095 0 0

54

Bermudy - tel. kom.

0,81 0,996 0 0

55

Bhutan

1,8 2,214 0 0

56

Bhutan - tel. kom.

3,27 4,022 0 0

57

Białoruś

3,69 4,539 0 0

58

Białoruś - tel. kom.

4,085 5,025 0 0

59

Boliwia

1,53 1,882 0 0

60

Boliwia - tel. kom.

2,405 2,958 0 0

61

Bośnia

1,935 2,38 0 0

62

Bośnia - tel. kom.

4,36 5,363 0 0

63

Botswana

3,525 4,336 0 0

64

Botswana - tel. kom.

3,46 4,256 0 0

65

Brazylia

1,91 2,349 0 0

66

Brazylia - tel. kom.

3,735 4,594 0 0

67

Brunei

0,75 0,923 0 0

68

Brunei - tel. kom.

0,68 0,836 0 0

69

Bułgaria

0,487 0,599 600 3600

70

Bułgaria premium

5,615 6,906 0 0

71

Bułgaria wimax

0,81 1 0 0

72

Bułgaria - tel. kom.

0,81 1 300 600

73

Burkina Faso

6,405 7,878 0 0

74

Burkina Faso - tel. kom.

6,33 7,786 0 0

75

Burundi

2,07 2,546 0 0

76

Burundi - tel. kom.

1,445 1,777 0 0

77

Chile

1,01 1,242 0 0

78

Chile premium

6,385 7,854 0 0

79

Chile - tel. kom.

1,235 1,519 0 0

80

Chile - Wyspa Wielkanocna

1,195 1,47 0 0

81

Chiny

0,2 0,246 0 0

82

Chiny - tel. kom.

0,185 0,228 0 0

83

Chorwacja

0,487 0,599 600 3600

84

Chorwacja premium

0,28 0,344 0 0

85

Chorwacja - tel. kom.

0,81 1 300 600

86

Cypr

0,487 0,599 600 3600

87

Cypr - tel. kom.

0,81 1 300 600

88

Czad

4,245 5,221 0 0

89

Czad - tel. kom.

4,015 4,938 0 0

90

Czarnogóra

4,895 6,021 0 0

91

Czarnogóra - tel. kom.

4,84 5,953 0 0

92

Czechy

0,487 0,599 600 3600

93

Czechy - tel. kom.

0,81 1 300 600

94

Dania

0,487 0,599 600 3600

95

Dania premium

0,545 0,67 0 0

96

Dania - tel. kom.

0,81 1 300 600

97

Diego Garcia

23,13 28,45 0 0

98

Dominika

3,41 4,194 0 0

99

Dominikana

1,53 1,882 0 0

100

Dominikana - tel. kom.

1,53 1,882 0 0

101

Dominika - tel. kom.

3,79 4,662 0 0

102

Dżibuti

5,34 6,568 0 0

103

Dżibuti - tel. kom.

5,34 6,568 0 0

104

Egipt

1,375 1,691 0 0

105

Egipt - tel. kom.

1,535 1,888 0 0

106

Ekwador

1,21 1,488 0 0

107

Ekwador - tel. kom.

1,21 1,488 0 0

108

Ellipso

64,44 79,261 0 0

109

EMSAT

61,905 76,143 0 0

110

Erytrea

4,35 5,351 0 0

111

Erytrea - tel. kom.

5,62 6,913 0 0

112

Estonia

0,487 0,599 600 3600

113

Estonia 2 NGN

0,81 1 0 0

114

Estonia 3 tel. kom.

0,81 1 0 0

115

Estonia premium

8,275 10,178 0 0

116

Estonia - tel. kom.

0,81 1 300 600

117

Etiopia

3,945 4,852 0 0

118

Etiopia - tel. kom.

4,045 4,975 0 0

119

Falklandy

12,205 15,012 0 0

120

Fidżi

3,38 4,157 0 0

121

Fidżi - tel. kom.

5,95 7,319 0 0

122

FijiAudiotext

10,64 13,087 0 0

123

Filipiny

2,56 3,149 0 0

124

Filipiny - tel. kom.

2,455 3,02 0 0

125

Finlandia

0,487 0,599 600 3600

126

Finlandia premium

1,195 1,47 0 0

127

Finlandia - tel. kom.

0,81 1 300 600

128

Francja

0,487 0,599 600 3600

129

Francja premium

0,65 0,8 0 0

130

Francja - tel. kom.

0,81 1 300 600

131

Gabon

3,745 4,606 0 0

132

Gabon - tel. kom.

3,645 4,483 0 0

133

Gambia

6,715 8,259 0 0

134

Gambia - tel. kom.

6,505 8,001 0 0

135

Ghana

3,585 4,41 0 0

136

Ghana - tel. kom.

3,77 4,637 0 0

137

Gibraltar

0,81 1.00 0 0

138

Gibraltar - tel. kom.

0,81 1.00 0 0

139

Global-Networks-Antarctica

53,945 66,352 0 0

140

Global-Networks-MCP

32,035 39,403 0 0

141

Global-Personal-Number

12,51 15,387 0 0

142

Global-Satellite

65,595 80,682 0 0

143

Globalstar8

47,535 58,468 0 0

144

Globalstar9

129,74 159,58 0 0

145

Grecja

0,487 0,599 600 3600

146

Grecja - tel. kom.

0,81 1 300 600

147

Grenada

3,48 4,28 0 0

148

Grenada - tel. kom.

3,48 4,28 0 0

149

Grenlandia

9,425 11,593 0 0

150

Grenlandia - tel. kom.

15,16 18,647 0 0

151

Gruzja

1,395 1,716 0 0

152

Gruzja NGN

5,597 6,884 0 0

153

Gruzja - tel. kom.

1,475 1,814 0 0

154

Guam

0,48 0,59 0 0

155

Guatemala

2,575 3,167 0 0

156

Gujana

0,81 1 0 0

157

Gujana Francuska

0,68 0,836 0 0

158

Gujana Francuska - tel. kom.

0,81 1 0 0

159

Gujana premium

22,61 27,81 0 0

160

Gujana - tel. kom.

0,81 1 0 0

161

Gwadelupa

0,545 0,67 0 0

162

Gwadelupa - tel. kom.

0,81 1 0 0

163

Gwatemala - tel. kom.

2,54 3,124 0 0

164

Gwinea

6,69 8,229 0 0

165

Gwinea Bissau

6,85 8,426 0 0

166

Gwinea Bissau - tel. kom.

8,425 10,363 0 0

167

Gwinea Równikowa

3,815 4,692 0 0

168

Gwinea Równikowa - tel. kom.

3,675 4,52 0 0

169

Gwinea - tel. kom.

6,97 8,573 0 0

170

Haiti

3,87 4,76 0 0

171

Haiti - tel. kom.

4,165 5,123 0 0

172

Hiszpania

0,487 0,599 600 3600

173

Hiszpania premium

2,78 3,419 0 0

174

Hiszpania - tel. kom.

0,81 1 300 600

175

Holandia

0,487 0,599 600 3600

176

Holandia Antyle

0,81 1 0 0

177

Holandia Antyle - tel. kom.

0,81 1 0 0

178

Holandia premium

0,81 1 0 0

179

Holandia - tel. kom.

0,81 1 300 600

180

Honduras

3,165 3,893 0 0

181

Honduras - tel. kom.

3,58 4,403 0 0

182

Hongkong

0,255 0,314 0 0

183

Hongkong - tel. kom.

0,095 0,117 300 600

184

Indie

0,45 0,554 0 0

185

Indie premium

0,46 0,566 0 0

186

Indie - tel. kom.

0,45 0,554 0 0

187

Indonezja

0,81 0,996 0 0

188

Indonezja - tel. kom.

1,585 1,95 0 0

189

Inmarsat

92,775 114,113 0 0

190

INMARSAT Atlantic East A

70,195 86,34 0 0

191

INMARSAT Atlantic East B

25,19 30,984 0 0

192

INMARSAT Atlantic East M

20,105 24,729 0 0

193

INMARSAT Atlantic East Mini M

103,31 127,071 0 0

194

INMARSAT Atlantic West A

70,195 86,34 0 0

195

INMARSAT Atlantic West B

25,19 30,984 0 0

196

INMARSAT Atlantic West M

20,105 24,729 0 0

197

INMARSAT Atlantic West Mini M

103,31 127,071 0 0

198

INMARSAT Indian A

70,195 86,34 0 0

199

INMARSAT Indian B

25,19 30,984 0 0

200

INMARSAT Indian M

20,105 24,729 0 0

201

INMARSAT Indian Mini M

16,44 20,221 0 0

202

INMARSAT Pacific A

70,195 86,34 0 0

203

INMARSAT Pacific B

25,19 30,984 0 0

204

INMARSAT Pacific M

20,105 24,729 0 0

205

INMARSAT Pacific Mini M

16,44 20,221 0 0

206

INMARSAT SNAC B

23,49 28,893 0 0

207

INMARSAT SNAC M

19,21 23,628 0 0

208

INMARSAT SNAC MM

26,07 32,066 0 0

209

International Freephone

0 0 0 0

210

Irak

0,845 1,039 0 0

211

Irak - tel. kom.

2,17 2,669 0 0

212

Iran

1,43 1,759 0 0

213

Iran - tel. kom.

1,83 2,251 0 0

214

Iridium/Emsat 008816/008817

67,725 83,302 0 0

215

Irlandia

0,487 0,599 600 3600

216

Irlandia premium

1,48 1,82 0 0

217

Irlandia - tel. kom.

0,81 1 300 600

218

Islandia

0,81 1.00 0 0

219

Islandia - tel. kom.

0,81 1.00 0 0

220

Izrael

0,18 0,221 0 0

221

Izrael - Palestyna

2,625 3,229 0 0

222

Izrael - tel. kom.

4,52 5,56 0 0

223

Jamajka

3,56 4,379 0 0

224

Jamajka - tel. kom.

3,56 4,379 0 0

225

Japonia

0,6 0,738 0 0

226

Japonia - tel. kom.

2,18 2,681 0 0

227

Jemen

2,505 3,081 0 0

228

Jemen - tel. kom.

2,545 3,13 0 0

229

Jordania

1,605 1,974 0 0

230

Jordania - tel. kom.

2,15 2,645 0 0

231

Kajmany

2,805 3,45 0 0

232

Kajmany - tel. kom.

2,745 3,376 0 0

233

Kamerun

2,44 3,001 0 0

234

Kamerun - tel. kom.

3,32 4,084 0 0

235

Kambodża

0,905 1,113 0 0

236

Kambodża - tel. kom.

0,905 1,113 0 0

237

Kanada

0,325 0,4 1800 7200

238

Katar

3,54 4,354 0 0

239

Katar - tel. kom.

3,54 4,354 0 0

240

Kazachstan

0,685 0,843 0 0

241

Kazachstan 2 - tel. kom.

1,502 1,847 0 0

242

Kazachstan - tel. kom.

1,03 1,267 0 0

243

Kenia

1,595 1,962 0 0

244

Kenia - tel. kom.

2,13 2,62 0 0

245

Kirgistan

1,835 2,257 0 0

246

Kirgistan - tel. kom.

1,585 1,95 0 0

247

Kiribati

9,835 12,097 0 0

248

Kolumbia

0,645 0,793 0 0

249

Kolumbia - tel. kom.

1,355 1,667 0 0

250

Komory

4,81 5,916 0 0

251

Komory - tel. kom.

6,03 7,417 0 0

252

Kongo

7,41 9,114 0 0

253

Kongo Republika Demokratyczna

6,165 7,583 0 0

254

Kongo Republika Demokratyczna - tel. kom.

5,3 6,519 0 0

255

Kongo - tel. kom.

2,15 2,645 0 0

256

Korea Południowa

0,505 0,621 0 0

257

Korea Południowa - tel. kom.

0,72 0,886 0 0

258

Korea Północna

11,485 14,127 0 0

259

Kostaryka

0,82 1,009 0 0

260

Kostaryka - tel. kom.

0,99 1,218 0 0

261

Kuba

13,385 16,464 0 0

262

Kuba Guantanamo

13,385 16,464 0 0

263

Kuba - tel. kom.

13,385 16,464 0 0

264

Kuwejt

1,405 1,728 0 0

265

Kuwejt - tel. kom.

1,675 2,06 0 0

266

Laos

0,885 1,089 0 0

267

Lesoto

3,11 3,825 0 0

268

Lesoto - tel. kom.

3,685 4,533 0 0

269

Liban

2,915 3,585 0 0

270

Liban - tel. kom.

2,785 3,426 0 0

271

Liberia

4,67 5,744 0 0

272

Liberia - tel. kom.

4,67 5,744 0 0

273

Libia

3,935 4,84 0 0

274

Libia - tel. kom.

5,58 6,863 0 0

275

Liechtenstein

0,81 1 0 0

276

Liechtenstein - tel. kom.

0,81 1 0 0

277

Litwa

0,487 0,599 600 3600

278

Litwa premium

18,885 23,229 0 0

279

Litwa - tel. kom.

0,81 1 300 600

280

Luksemburg

0,487 0,599 600 3600

281

Luksemburg - tel. kom.

0,81 1 300 600

282

Łotwa

0,487 0,599 600 3600

283

Łotwa 2 - tel.kom.

0,546 0,672 0 0

284

Łotwa premium

9,99 12,288 0 0

285

Łotwa - tel. kom.

0,81 1 300 600

286

Macao

0,84 1,033 0 0

287

Macedonia

1,86 2,288 0 0

288

Macedonia - tel. kom.

5,04 6,199 0 0

289

Madagaskar

6,895 8,481 0 0

290

Madagaskar - tel. kom.

6,895 8,481 0 0

291

Madera

0,81 1.00    

292

Madera tel.kom.

0,81 1.00    

293

Makau - tel. kom.

0,84 1,033 0 0

294

Malawi

1,69 2,079 0 0

295

Malawi - tel. kom.

1,715 2,109 0 0

296

Malediwy

11,025 13,561 0 0

297

Malediwy - tel. kom.

9,81 12,066 0 0

298

Malezja

0,365 0,449 0 0

299

Malezja - tel. kom.

0,72 0,886 0 0

300

Mali

3,935 4,84 0 0

301

Mali - tel. kom.

4,17 5,129 0 0

302

Malta

0,487 0,599 600 3600

303

Malta - tel. kom.

0,81 1 300 600

304

Mariany Północne

0,55 0,677 0 0

305

Maroko

0,34 0,418 0 0

306

Maroko - tel. kom.

6,12 7,528 0 0

307

Martynika

0,56 0,689 0 0

308

Martynika - tel. kom.

0,81 1.00 0 0

309

Mauretania

6,145 7,558 0 0

310

Mauretania - tel. kom.

1,37 1,685 0 0

311

Mauritius

2,56 3,149 0 0

312

Mauritius - tel. kom.

2,66 3,272 0 0

313

Mayotte

0,81 1.00 0 0

314

Mayotte - tel. kom.

0,81 1.00 0 0

315

Meksyk

0,39 0,48 0 0

316

Meksyk - tel. kom.

4,17 5,129 0 0

317

Mikronezja

3,97 4,883 0 0

318

Mołdawia

2,07 2,546 0 0

319

Mołdawia NGN

5,46 6,716 0 0

320

Mołdawia - tel. kom.

3,125 3,844 0 0

321

Monako

0,8 0,984 0 0

322

Monako - tel. kom.

4,975 6,119 0 0

323

Mongolia

1,105 1,359 0 0

324

Mongolia - tel. kom.

2,96 3,641 0 0

325

Montserrat

2,605 3,204 0 0

326

Mozambik

1,31 1,611 0 0

327

Mozambik 2 - tel. kom.

2,659 3,271 0 0

328

Mozambik - tel. kom.

2,15 2,645 0 0

329

Myanmar (Birma)

4,92 6,052 0 0

330

Myanmar (Birma) - tel. kom.

4,92 6,052 0 0

331

Namibia

1,325 1,63 0 0

332

Namibia - tel. kom.

2,995 3,684 0 0

333

Nauru

17,655 21,716 0 0

334

Nepal

2,26 2,78 0 0

335

Nepal - tel. kom.

2,36 2,903 0 0

336

Niemcy

0,487 0,599 0 0

337

Niemcy premium

1,955 2,405 0 0

338

Niemcy - tel. kom.

0,81 1 0 0

339

Niger

3,775 4,643 0 0

340

Nigeria

1,815 2,232 0 0

341

Nigeria - tel. kom.

1,84 2,263 0 0

342

Niger - tel. kom.

2,12 2,608 0 0

343

Nikaragua

2,18 2,681 0 0

344

Nikaragua - tel. kom.

3,725 4,582 0 0

345

Niue

11,565 14,225 0 0

346

Norfolk

18,98 23,345 0 0

347

Norfolk Isaudiotext

63,84 78,523 0 0

348

Norfolk Ispremium

22,61 27,81 0 0

349

Norwegia

0,07 0,09 600 3600

350

Norwegia premium

1,95 2,399 0 0

351

Norwegia - tel. kom.

1,223 1,504 0 0

352

Nowa Kaledonia

3,26 4,01 0 0

353

Nowa Kaledonia - tel. kom.

4,85 5,966 0 0

354

Nowa Zelandia

0,215 0,264 0 0

355

Nowa Zelandia - tel. kom.

3,08 3,788 0 0

356

Oman

4,495 5,529 0 0

357

Oman - tel. kom.

3,28 4,034 0 0

358

Pakistan

1,29 1,587 0 0

359

Pakistan premium

1,01 1,242 0 0

360

Pakistan - tel. kom.

1,01 1,242 0 0

361

Palau

6,31 7,761 0 0

362

Palestyna

4,285 5,271 0 0

363

Palestyna - tel. kom.

3,27 4,022 0 0

364

Panama

0,69 0,849 0 0

365

Panama - tel. kom.

2,315 2,847 0 0

366

Papua Nowa Gwinea

9,835 12,097 0 0

367

Papua Nowa Gwinea audiotext

1,33 1,636 0 0

368

Papua Nowa Gwinea - tel. kom.

9,445 11,617 0 0

369

Paragwaj

0,79 0,972 0 0

370

Paragwaj - tel. kom.

1,19 1,464 0 0

371

Peru

5,015 6,168 0 0

372

Peru - tel. kom.

2,17 2,669 0 0

373

Polinezja Francuska

5,055 6,218 0 0

374

Portoryko

0,37 0,455 0 0

375

Portugalia

0,487 0,599 600 3600

376

Portugalia - tel. kom.

0,81 1 300 600

377

Republika Środkowoafrykańska

5,56 6,839 0 0

378

Reunion

0,81 1.00 0 0

379

Reunion - tel. kom.

0,81 1.00 0 0

380

Rosja

0,57 0,701 0 0

381

Rosja - tel. kom.

1,315 1,617 0 0

382

RPA

1,715 2,109 0 0

383

RPA - tel. kom.

2,745 3,376 0 0

384

Rumunia

0,487 0,599 600 3600

385

Rumunia NGN

0,81 1 0 0

386

Rumunia - tel. kom.

0,81 1 300 600

387

Rwanda

2,22 2,731 0 0

388

Rwanda - tel. kom.

2,22 2,731 0 0

389

Saint Barthelemy

0,81 1.00    

390

Saint Barthelemytel.kom.

0,81 1.00    

391

Salwador

3,12 3,838 0 0

392

Salwador - tel. kom.

3,165 3,893 0 0

393

Samoa Amerykańskie

0,92 1,132 0 0

394

Samoa Zachodnie

7,28 8,954 0 0

395

San Marino

3,83 4,711 0 0

396

San Marino - tel. kom.

16,06 19,754 0 0

397

Senegal

2,92 3,592 0 0

398

Senegal - tel. kom.

3,245 3,991 0 0

399

Serbia

1,94 2,386 0 0

400

Serbia - tel. kom.

6,33 7,786 0 0

401

Seszele

4,44 5,461 0 0

402

Seszele - tel. kom.

4,27 5,252 0 0

403

Sierra Leone

7,13 8,77 0 0

404

Sierra Leone - tel. kom.

6,915 8,505 0 0

405

Singapur

0,38 0,467 0 0

406

Singapur - tel. kom.

0,365 0,449 0 0

407

Słowacja

0,487 0,599 600 3600

408

Słowacja premium

0,505 0,621 0 0

409

Słowacja - tel. kom.

0,81 1 300 600

410

Słowenia

0,487 0,599 600 3600

411

Słowenia IPKO

0,81 1 0 0

412

Słowenia - tel. kom.

0,81 1 300 600

413

Somalia

7,515 9,243 0 0

414

Somalia - tel. kom.

10,48 12,89 0 0

415

Sri Lanka

1,86 2,288 0 0

416

Sri Lanka premium

2,235 2,749 0 0

417

Sri Lanka - tel. kom.

1,96 2,411 0 0

418

Sudan

2,965 3,647 0 0

419

Sudan Południowy

2,301 2,83 0 0

420

Sudan Południowy - tel. kom.

2,298 2,827 0 0

421

Sudan - tel. kom.

2,465 3,032 0 0

422

Surinam

3,31 4,071 0 0

423

Surinam - tel. kom.

2,895 3,561 0 0

424

Swaziland

4,79 5,892 0 0

425

Swaziland - tel. kom.

3,265 4,016 0 0

426

Syria

1,82 2,239 0 0

427

Syria - tel. kom.

2,64 3,247 0 0

428

Szwajcaria

0,255 0,314 0 0

429

Szwajcaria 2 - tel. kom.

0,81 1.00 0 0

430

Szwajcaria premium

2,075 2,552 0 0

431

Szwajcaria - tel. kom.

0,81 1.00 0 0

432

Szwecja

0,487 0,599 600 3600

433

Szwecja premium

0,81 1 0 0

434

Szwecja - tel. kom.

0,81 1 300