Regulaminy

Regulamin promocji Phone Tanie Gadanie - POŁĄCZENIA KOMÓRKOWE W KRAJU

 

§ 1 [Postanowienia wstępne]

1. Niniejszy Regulamin promocji Phone Tanie Gadanie określa promocyjne warunki świadczenia usługi Phone Tanie Gadanie (dalej: Promocja, usługi promocyjne) przez Dostawcę Dialtech

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-623, ul. Wilczak 16A/6), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000335514, dokumentacja spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 301192386, NIP: 9721203318, kapitał zakładowy 60.000 zł.

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie promocji, do świadczenia usług promocyjnych stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Karta Zdrapka Phone Tanie Gadanie (dalej: Regulamin ogólny) oraz Cennika usług Dialtech Taryfa Tanie Gadanie (dalej: Cennik). W szczególności wszystkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie promocji należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie ogólnym.

 

§2 [Warunki Promocji]

1. Promocja skierowana jest do Użytkowników usługi Karta Zdrapka Phone Tanie Gadanie, o której mowa w Regulaminie ogólnym.

2. Promocja polega na tym, że koszt połączenia na telefon komórkowy w kraju będzie wynosił 0,18 złotych brutto (słownie osiemnaście groszy) za minutę.

 

§ 3 [Postanowienia końcowe]

1. Po upływie okresu obowiązywania Promocji połączenia rozliczane będą w sposób określony w Cenniku i Regulaminie ogólnym na warunkach ogólnych (nie promocyjnych).

2. Promocja obowiązuje od dnia 01.12.2023 r. do 15.12.2023 r. W przypadku odwołania Promocji połączenia rozpoczęte przed momentem odwołania będą nadal realizowane na zasadach promocyjnych.

 

Regulamin promocji Phone Tanie Gadanie 5+10

 

§ 1 [Postanowienia wstępne]

 1. Niniejszy Regulamin promocji Phone Tanie Gadanie określa promocyjne warunki świadczenia usługi Phone Tanie Gadanie (dalej: Promocja, usługi promocyjne) przez Dostawcę Dialtech Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-623, ul. Wilczak 16A/6), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000335514, dokumentacja Spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 301192386, NIP: 9721203318, kapitał zakładowy 60.000 zł.
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie promocji, do świadczenia usług promocyjnych stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Karta Zdrapka Phone Tanie Gadanie (dalej: Regulamin ogólny) oraz Cennika usług Dialtech Taryfa Tanie Gadanie (dalej: Cennik). W szczególności wszystkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie promocji należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie ogólnym.

§ 2 [Warunki Promocji]

 1. Promocja skierowana jest do Użytkowników usługi Karta Zdrapka Phone Tanie Gadanie, o której mowa w Regulaminie ogólnym.
 2. Promocja polega na tym, że Dostawca bezpośrednio po zrealizowaniu przez Użytkownika nieprzerwanego 5 minutowego Połączenia (jest to warunek skorzystania z Promocji_ - Użytkownik musi dysponować Saldem umożliwiającym jego spełnienie) będzie realizował dalej to Połączenie przez dalszych 10 minut nieodpłatnie (nieodpłatna kontynuacja Połączenia przez maksymalnie dalszych 10 minut jego trwania). Po upływie tego czasu (tj. po upływie łącznie 15 minut) Połączenie nie będzie automatycznie przerywane przez Dostawcę, ale każda następna minuta Połączenia będzie realizowana na zasadach ogólnych (nie promocyjnych) określonych w Cenniku i Regulaminie ogólnym.
 3. Aby skorzystać z Promocji Użytkownik nie musi wykorzystać w pełni 10 minut kontynuacji Połączenia, o której mowa w ust. 2.
 4. Promocja obejmuje Połączenia realizowane do wybranych stref numeracyjnych szczegółowo wskazanych w Cenniku i zaznaczonych w kolumnie „Promocja 5+10”.

§ 3 [Postanowienia końcowe]

 1. Po upływie okresu obowiązywania Promocji połączenia rozliczane będą w sposób określony w Cenniku i Regulaminie ogólnym na warunkach ogólnych (nie promocyjnych).
 2. Promocja obowiązuje od dnia 01.12.2023 r. do 15.12.2023 r.  W przypadku odwołania Promocji połączenia rozpoczęte przed momentem odwołania będą nadal realizowane na zasadach promocyjnych.

Regulamin promocji Phone Tanie Gadanie - POŁĄCZENIA STACJONARNE W KRAJU

§1 [Postanowienia wstępne]

 1. Niniejszy Regulamin promocji Phone Tanie Gadanie określa promocyjne warunki świadczenia usługi Phone Tanie Gadanie (dalej: Promocja, usługi promocyjne) przez Dostawcę Dialtech Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-623, ul. Wilczak 16A/6), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000335514, dokumentacja Spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 301192386, NIP: 9721203318, kapitał zakładowy 60.000 zł.
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie promocji, do świadczenia usług promocyjnych stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Karta Zdrapka Phone Tanie Gadanie (dalej: Regulamin ogólny) oraz Cennika usług Dialtech Taryfa Tanie Gadanie (dalej: Cennik). W szczególności wszystkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie promocji należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie ogólnym.

§ 2 [Warunki Promocji]

 1. Promocja skierowana jest do Użytkowników usługi Karta Zdrapka Phone Tanie Gadanie, o której mowa w Regulaminie ogólnym.
 2. Promocja polega na tym, że koszt połączenia na numer stacjonarny w kraju będzie wynosił 0,09 złotych brutto (słownie dziewięć  groszy) za minutę (co stanowi 0,07 zł netto, słownie siedem groszy za minutę).

§ 3 [Postanowienia końcowe]

 1. Po upływie okresu obowiązywania Promocji połączenia rozliczane będą w sposób określony w Cenniku i Regulaminie ogólnym na warunkach ogólnych (nie promocyjnych).
 2. Promocja obowiązuje od dnia 01.12.2023 r. do dnia 15.12.2023 r. z możliwością jej przedłużenia.  przypadku odwołania Promocji połączenia rozpoczęte przed momentem odwołania będą nadal realizowane na zasadach promocyjnych.

Regulamin promocji PINK Dialtech Sp. z o. o.

 

§ 1 [Postanowienia wstępne]

 1. Niniejszy Regulamin promocji PINK określa promocyjne warunki świadczenia usługi Karta PINK Dialtech Sp. z o. o. (dalej: Promocja, usługi promocyjne) przez Dostawcę Dialtech Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Poznaniu (61-623, ul. Wilczak 16A/6), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000335514, dokumentacja spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 301192386, NIP: 9721203318, kapitał zakładowy 60.000 zł.
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie promocji, do świadczenia usług promocyjnych stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Karta PINK Dialtech Sp. z o. o. (dalej: Regulamin ogólny) oraz Cennika usług Dialtech Karta PINK (dalej: Cennik). W szczególności wszystkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie promocji należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie ogólnym.

§ 2 [Warunki Promocji]

 1. Promocja skierowana jest do Użytkowników usługi Karta PINK Dialtech Sp. z o. o., o której mowa w Regulaminie ogólnym.
 2. Promocja polega na:
  1. Obniżeniu regularnej stawki za minutę połączenia do sieci stacjonarnych z 0,120 zł brutto (0,100 zł netto) na 0,100 zł brutto (0,08 netto).
 3. Pozostałe warunki świadczenia Usługi Karta PINK Dialtech sp. z o. o. pozostają bez zmian.

§ 3 [Postanowienia końcowe]

 1. Promocja obowiązuje:
  1. W zakresie objętym §2 ust. 2 pkt b. (połączenia do sieci stacjonarnych) - od dnia 01.12.2023 roku do 15.12.2023 roku.
 2. Promocja obejmuje połączenia wykonane w okresie obowiązywania promocji, niezależnie od daty zakupu karty.
 3. W dniu zakończenia Promocji Połączenia rozpoczęte przed momentem odwołania będą nadal realizowane na zasadach promocyjnych.
 4. Po upływie okresu obowiązywania Promocji Połączenia rozliczane będą w sposób określony w Cenniku i Regulaminie ogólnym na warunkach ogólnych (nie promocyjnych).
 5. Dostawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu obowiązywania oferty promocyjnej.

 

Regulamin karty PINK Dialtech Sp. z o.o.

 

§ 1 [Definicje]

Określenia użyte w niniejszym dokumencie, pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich następującymi definicjami:

 1. Aparat - samoinkasujący aparat telefoniczny umożliwiający nawiązywanie Połączeń przy wykorzystaniu Karty PINK, umieszczony i oddany do użytku przez Dostawcę w jednym z Zakładów,
 2. Bezpłatny Numer Dostępowy - bezpłatny numer wewnętrzny Dostawcy - 19123, którego wybranie na Aparacie umożliwia rozpoczęcie korzystania z Usługi przy pomocy Karty PINK,
 3. Cennik - cennik usług Dialtech KARTA PINK udostępniany Użytkownikom w wersji papierowej za pośrednictwem administracji Zakładu, a Doładowującym na Trwałym nośniku na Stronie Internetowej Dostawcy,
 4. Doładowanie Karty - dokonywane za pośrednictwem Strony Internetowej Dostawcy odpłatne zasilenie Karty PINK powodujące zwiększenie Salda o określoną kwotę wyrażoną w PLN,
 5. Doładowujący - inny niż Użytkownik podmiot dokonujący Doładowania Karty,
 6. Dostawca/Operator - spółka pod firmą Dialtech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-623), ul. Wilczak 16A/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000335514, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 97212033718, kapitał zakładowy 60.000 zł,
 7. Karta/Karta PINK - nośnik danych (numer PIN) w formie karty-zdrapki telefonicznej z serii Karta PINK, o nominale 10 (słownie: dziesięć), 20 (słownie: dwadzieścia) lub 30 (słownie: trzydzieści) złotych, umożliwiający nawiązywanie Połączeń w ramach Usługi przy pomocy Aparatów,
 8. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Dostawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 9. Maksymalny czas Połączenia - maksymalny czas przez jaki może trwać Połączenie przy aktualnie dostępnym Saldzie. Czas ten wyrażony jest w pełnych podstawowych jednostkach czasu dla danego planu taryfowego (np. dla naliczania sekundowego jest to sekunda, a dla naliczania minutowego - minuta). Czas ten wyznaczany jest jako zaokrąglony w dół (odpowiednio do pełnej minuty lub sekundy) wynik ilorazu (podzielenia) bieżącego Salda netto w momencie nawiązywania Połączenia przez stawkę netto dla danego kierunku wskazanej w Cenniku,
 10. Połączenie - połączenie telefoniczne nawiązywane w ramach Usługi przy pomocy Aparatu, na zasadach określonych Regulaminem,
 11. Regulamin - niniejszy dokument określający sposób świadczenia przez Dostawcę Usługi, udostępniany Użytkownikom w wersji papierowej poprzez administrację Zakładów, a Użytkownikom na Trwałym nośniku na Stronie Internetowej Dostawcy,
 12. Saldo - kwota pozostała do wykorzystania przez Użytkownika na realizację Połączeń w ramach Usługi, przy wykorzystaniu danej Karty PINK,
 13. Strona Internetowa Dostawcy - strona internetowa Dostawcy pod adresem www.dialtech.pl,
 14. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Dostawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (na potrzeby realizacji Umowy Dostawca posługuje się Trwałym nośnikiem w postaci elektronicznych plików formatu PDF, obsługiwanych np. poprzez oprogramowanie Adobe Acrobat Reader),
 15. Usługa - przedpłacona usługa Karta PINK Dialtech sp. z o. o. świadczona przez Dostawcę na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Usługa ma charakter jednorazowy, tj. nabycie Karty PINK o określonym nominale lub jej Doładowanie (przedpłata) upoważnia Użytkownika do realizacji Połączeń o wartości tak określonego Salda Karty (jednakże to Użytkownik decyduje czy wykorzysta całe zakupione Saldo poprzez wykonanie jednego tylko czy większej liczby Połączeń),
 16. Użytkownik - osoba fizyczna przebywająca na terenie Zakładu, korzystająca z Usługi na zasadach określonych w Regulaminie,
 17. Zakład - Zakład Karny, Areszt Śledczy lub Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego, w którym Dostawca świadczy Usługę (aktualna lista Zakładów dostępna jest na Stronie Internetowej Dostawcy).

§ 2 [Usługa]

 1. Dostawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę polegającą na umożliwieniu nawiązywania Połączeń głosowych z abonentami stacjonarnych i ruchomych publicznych sieci telefonicznych w Polsce (Połączenia krajowe) i za granicą (Połączenia międzynarodowe).
 2. Z Usługi wskazanej w ust. 1 można korzystać wyłącznie przy pomocy Aparatów, bez konieczności zawierania pisemnej umowy oraz bez konieczności posiadania przez Użytkownika dodatkowych urządzeń lub oprogramowania.
 3. Usługa wskazana w ust. 1 nie jest ogólnodostępna, w szczególności nie stanowi publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) i może z niej korzystać wyłącznie osoba osadzona w Zakładzie, która dysponuje dostępem do Aparatu oraz posiada Kartę PINK z dodatnim Saldem, której termin ważności nie upłynął, jednakże tylko zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Zakładu dotyczącymi praw osadzonych do korzystania z rozmów telefonicznych.
 4. Dostawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy (Dz. U. z 1997 r. nr 90, poz. 557 z późn. zm.):
  1. w Zakładzie typu zamkniętego rozmowy telefoniczne skazanych podlegają kontroli administracji Zakładu Karnego,
  2. w Zakładzie typu półotwartego rozmowy telefoniczne skazanych mogą podlegać kontroli administracji Zakładu Karnego,
  3. w Zakładzie typu otwartego rozmowy telefoniczne skazanych nie podlegają kontroli administracji Zakładu Karnego.
 5. Dostawca umożliwia dostęp do świadczonych Usług w sposób ciągły, z zastrzeżeniem przerw konserwacyjnych, które mogą następować pomiędzy godz. 22:00 a godz. 6:00.
 6. Ponieważ Usługa określona w Regulaminie może być świadczona z wykorzystaniem technologii VOIP - transmisja głosu przebiega w pakietach danych przekazywanych przy pomocy sieci Internet, to ich jakość jest wówczas odpowiednia dla tej technologii. Połączenia są realizowane w czasie zbliżonym do rzeczywistego, mogą pojawiać się zniekształcenia lub opóźnienia w transmisji głosu, szumy, echa, a w skrajnych przypadkach przerwanie Połączenia.
 7. Wszelkie awarie związane ze świadczeniem Usługi Dostawca stara się usuwać niezwłocznie, jeżeli jest to możliwe w danym Zakładzie - najpóźniej w przeciągu 24 godzin.
 8. Dostawca nie przewiduje minimalnego czasu trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy, jednakże zwraca uwagę, że Karty PINK mają swój termin ważności - szczegółowe regulacje w tym zakresie określa § 10.

§ 3 [Korzystanie z Usługi]

 1. Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie przez Użytkownika Karty PINK z dodatnim Saldem, której termin ważności nie upłynął w danym momencie (data ważności jest wskazana na każdej Karcie PINK). Z chwilą nabycia Karty PINK Użytkownik nabywa prawo do korzystania z Usługi (moment zawarcia umowy).
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, Użytkownik oraz Doładowujący zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować Regulamin oraz Cennik. Dostawca informuje, że Użytkownikom przebywającym w Zakładzie dokumenty te są udostępniane w formie papierowej poprzez administrację tego Zakładu, zaś Doładowującym na Trwałym nośniku na Stronie Internetowej Dostawcy. Rozpoczęcie korzystania z Usługi Dostawca przyjmuje jako zaakceptowanie przez Użytkownika i Doładowującego treści dokumentów wskazanych w zdaniu pierwszym.
 3. W celu nawiązania Połączenia Użytkownik zobowiązany jest:
  1. wybrać na klawiaturze Aparatu Bezpłatny Numer Dostępowy,
  2. po usłyszeniu w słuchawce Aparatu powitania, wybrać kod dostępowy (numer PIN) znajdujący się na Karcie albo przesłany smsem przez Dostawcę,
  3. wybrać numer, z którym Połączenia żąda Użytkownik, w następującym formacie:
   (I) dla Połączeń międzynarodowych do sieci stacjonarnych: 00-kod kraju - numer kierunkowy - numer abonenta,(II) dla Połączeń krajowych do sieci stacjonarnych: numer kierunkowy - numer abonenta,(III) dla Połączeń krajowych do sieci komórkowych: numer abonenta,(IV) dla połączeń międzynarodowych do sieci komórkowych: 00-kod kraju - numer abonenta.
 4. W przypadku, gdy wybrany przez Użytkownika numer nie odpowiada lub nie można nawiązać Połączenia ze względu na zajętość sieci, Użytkownik usłyszy odpowiedni komunikat lub sygnał zajętości.
 5. Dostawca informuje, że jeżeli Regulamin lub Cennik nie stanowi inaczej, to w ramach Usługi zablokowana jest możliwość realizacji połączeń z:
  1. numerami niegeograficznymi, numerami dostępu do sieci teleinformatycznych, numerami dostępowymi innych operatorów oraz numerami dostępu do usług sieci inteligentnych (tj. numerów z wyróżnikiem sieci: 20, 70 oraz 80), za wyjątkiem numerów bezpłatnych infolinii instytucji publicznych z wyróżnikiem 800,
  2. numerami tzw. pokoi telekonferencyjnych,
  3. numerami skróconymi, w tym w szczególności z numerami:
   • pogotowia ratunkowego 999,
   • straży pożarnej 998,
   • policji 997,
   • straży miejskiej 986,
   • elektrowni 991,
   • miejskich zakładów komunikacyjnych 19285,
   • gazowni 992,
   • ciepłowni 993,
   • wodociągów i kanalizacji 994,
   • ratownictwa morskiego (w ośrodkach nadmorskich) lub GOPR (w ośrodkach górskich) 985,
   • rzecznego (Komisariat Wodny Policji, WOPR itp.) 984,
   • informacyjno-interwencyjnych służb administracji państwowej 19287,
   • informacji pogotowia ratunkowego o wypadkach 19790,
   • numerami skróconymi abonenckiej usługi specjalnej AUS,
   • błękitną linią TP (obecnie: Orange Polska S.A.) 19393,
   • błękitną linią TP biznes (obecnie: Orange Polska S.A.) 19330,
   • numerami dostępu do radiowych sieci przywoławczych,
   • numerami rozpoczynającymi się od: 0-300 oraz 0-400.
 6. Plan numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych w zakresie formatów numerów oraz schematów ich wybierania, wskaźników strefy numeracyjnej oraz ich przyporządkowania do obszaru oraz wyróżników sieci i usług telekomunikacyjnych oraz ich wykorzystania w numeracji krajowej określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 października 2013 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne.
 7. Aparaty mają założone blokady następujących funkcjonalności:
  1. identyfikacji numeru telefonicznego Automatu Telefonicznego w sieci telekomunikacyjnej (funkcja CLIR),
  2. połączeń przychodzących do Automatów Telefonicznych,
  3. funkcji ponownego wybierania numeru (funkcja REDIAL),
  4. wysyłania wiadomości tekstowych.

§ 4 [Czas trwania Połączeń i opłaty]

 1. Czas trwania Połączenia mierzony jest od momentu uzyskania Połączenia z wybranym przez Użytkownika numerem do chwili zakończenia Połączenia.
 2. Dokonując płatności za Kartę lub Doładowania, Użytkownik lub Doładowujący z góry uiszcza opłatę za Usługę w wysokości nominału Karty lub Doładowania. Możliwość wykonywania Połączeń dostępna jest natychmiast po nabyciu Karty z dodatnim Saldem lub dokonaniu Doładowania.
 3. Po zakończeniu każdego Połączenia Saldo umniejszane jest o wysokość opłaty za Połączenie.
 4. W zależności od rodzaju Karty PINK naliczanie opłat za indywidualne Połączenie odbywa się w sposób minutowy lub sekundowy.
 5. W przypadku minutowego naliczania opłata za indywidualne Połączenie naliczana jest za każdą rozpoczętą minutę Połączenia w wysokości podanej w Cenniku stawki netto za minutę Połączenia (chyba że w Cenniku zaznaczono inaczej) i zaokrąglana jest w górę do pełnego grosza. Tak wyliczona opłata za Połączenie pomniejsza wyrażone w wartościach netto Saldo Karty PINK.
 6. W przypadku sekundowego naliczania opłata za indywidualne Połączenie naliczana jest za każdą rozpoczętą sekundę Połączenia w wysokości równej 1/60 minutowej stawki netto za minutę Połączenia (chyba że w Cenniku zaznaczono inaczej) i zaokrąglana jest w górę do pełnego grosza. Tak wyliczona opłata za Połączenie pomniejsza wyrażone w wartościach netto Saldo Karty PINK.
 7. Saldo Karty PINK rozliczane jest w kwocie netto i wszelkie rozliczenia (zasilanie, obciążanie) dokonywane są wartościach netto. Saldo brutto podawane jest jedynie w celach informacyjnych, a podawana w tym celu wartość zostaje zaokrąglona do pełnych groszy.
 8. Połączenie kończy się:
  1. w momencie zakończenia połączenia przez Użytkownika albo jego rozmówcę,
  2. po upływie Maksymalnego czasu Połączenia.
  1. Użytkownik nie ponosi opłat za połączenie z Aparatu z Bezpłatnym Numerem Dostępowym.
  2. Dostawca nie przewiduje składania przez Konsumenta żadnych kaucji ani innych gwarancji finansowych.

§ 5 [Doładowanie Karty PINK]

 1. Z momentem (i pod warunkiem) opublikowania niniejszego Regulaminu orazCennika na Stronie Internetowej Dostawcy Dostawca zapewnia możliwość Doładowania Karty przez osobę inną niż Użytkownik (Doładowującego) za pośrednictwem Strony Internetowej Dostawcy.
 2. Doładowanie odbywa się za pośrednictwem Strony Internetowej Dostawcy, dla której prawidłowego działania wymagane jest urządzenie zapewniające dostęp do sieci Internet i prawidłowe wyświetlanie stron www oraz konto poczty elektronicznej (email).
 3. Doładowanie może zwiększyć Saldo wyłącznie o jedną z kwot oferowanych przez Dostawcę i wskazanych szczegółowo w Cenniku.
 4. Jeżeli Cennik tak stanowi, dokonanie Doładowania o określoną kwotę powoduje dodatkowe nieodpłatne zwiększenie Salda o wskazaną tam kwotę (poprzedzoną znakiem "+" i oznaczoną jako "gratis").
 5. Płatności za Doładowania realizowane są przy wykorzystaniu systemu płatności internetowych tpay, obsługiwanego przez DialCom24 Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu oraz Krajowy Integrator Płatności z siedzibą w Poznaniu. Regulamin oraz warunki świadczenia usługi obsługującej płatności znajdują się na stronie internetowej https://tpay.com/. Dostawca wymaga aby Doładowujący dokładnie zapoznał się z warunkami dokonywania płatności w tym systemie przed dokonaniem Doładowania.
 6. Procedura Doładowania jest inicjowana poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na Stronie Internetowej Dostawcy. Po wypełnieniu formularza niezwłocznie następuje przekierowanie do systemu płatności internetowych Tpay.
 7. Doładowanie dokonywane jest niezwłocznie po uznaniu konta bankowego Dostawcy uiszczoną kwotą Doładowania, poprzedzoną wyrażeniem żądania natychmiastowego wykonania tej usługi w całości. Z uwagi na okoliczność, że usługa Doładowania zrealizowana może zostać przez Dostawcę wyłącznie w całości po zgłoszeniu żądania jej natychmiastowego wykonania w całości Doładowujący utraci prawo odstąpienia od umowy w zakresie tego Doładowania. Żądanie natychmiastowego wykonania usługi Doładowania w całości jest składane przy dokonywaniu Doładowania, a przed jego złożeniem Dostawca dodatkowo pouczy Doładowującego o wskazanej wyżej utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. Dostawca wyśle do Doładowującego w rozsądnym czasie po zawarciu umowy na podany w formularzu adres e-mail potwierdzenie Doładowania (przed jego dokonaniem) na Trwałym nośniku.

§ 6. [Korzystanie z Karty PINK]

 1. Użytkownik może korzystać z Karty PINK wyłącznie osobiście.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do utrzymywania w poufności kodu Karty PINK oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym wejścia w jego posiadanie.
 3. Użytkownik udostępniając Kartę PINK lub kod PIN Karty PINK osobie trzeciej, czyni to na własną odpowiedzialność.
 4. Działania osoby trzeciej dokonane przy Użyciu Karty PINK Użytkownika lub kodu PIN tej Karty PINK podjęte w wyniku naruszenia przez Użytkownika postanowień ust. 1-3, traktowane będą tak jak działania Użytkownika, w szczególności w zakresie naliczania opłat za Połączenia nawiązane za pomocą Aparatów przy użyciu kodu PIN Karty PINK.

§ 7 [Biuro obsługi klienta]

 1. Pomoc Użytkownikom oraz Doładowującym w zakresie problemów z nawiązywaniem Połączeń lub awarii technicznych sprzętu, jak również w zakresie wszelkich problemów z Doładowaniem oraz w wyjaśnieniu wszelkich ewentualnych wątpliwości dotyczących zasad świadczenia Usługi Dostawca zapewnia w ramach telefonicznego biura obsługi klientów, pod numerem +48 61 820 99 00 (w dni robocze w godzinach 8:30-15:30) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@dialtech.pl. Użytkownik lub Doładowujący może również zwrócić się do Dostawcy na piśmie, na adres korespondencyjny wskazany w § 1 lit. d).
 2. Telefoniczne biuro obsługi klienta zapewnia Użytkownikowi oraz Doładowującemu niezbędną pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych ze świadczonymi przez Dostawcę usługami.

§ 8 [Tryb składania i rozpatrywania reklamacji]

 1. Użytkownikowi oraz Doładowującemu (Reklamującemu) przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu:
  1. niedotrzymania z winy Dostawcy określonego w Regulaminie terminu rozpoczęcia świadczenia Usług,
  2. niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi,
  3. nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi.
 2. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi lub od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana lub od dnia doręczenia dokumentu księgowego zawierającego nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usługi (o ile taki dokument był doręczany). Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania, o czym jednostka Dostawcy rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia Reklamującego.
 3. Reklamacja może być złożona:
  1. w formie pisemnej - przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529);
  2. ustnie - telefonicznie pod numerem +48 61 820 99 00;
  3. w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej zgłoszenia@dialtech.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania (ew. aktualnego pobytu) albo siedziby Reklamującego;
  2. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
  4. numer seryjny Karty, której dotyczy reklamacja lub obustronną kopię tej Karty;
  5. datę zawarcia umowy i określony w Regulaminie termin rozpoczęcia świadczenia Usługi - w przypadku reklamacji, o której mowa w ust. 1 lit. a;
  6. wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności wynikających z Regulaminu lub z przepisów prawa - w przypadku gdy Reklamujący żąda ich wypłaty;
  7. numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności;
  8. podpis Reklamującego - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej,
 5. W przypadku gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 4, jednostka Dostawcy rozpatrująca reklamację, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa Reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 6. Jeżeli w reklamacji nie została określona kwota, o której mowa w ust. 4 lit. f), a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej należności oraz kwota tego odszkodowania lub zwrotu nie budzi wątpliwości, jednostka Dostawcy rozpatrująca reklamację traktuje reklamację tak, jakby kwota ta była określona.
 7. Dostawca w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdza jej przyjęcie. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji wskazuje dzień złożenia reklamacji oraz zawiera nazwę, adres i numer telefonu jednostki Dostawcy rozpatrującej reklamację. Postanowień zdań poprzedzających nie stosuje się w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 8. Jednostka Dostawcy rozpatrująca reklamację, udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że została ona uwzględniona. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się wysłanie przed upływem tego terminu przez Dostawcę  odpowiedzi o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji.
 9. Odpowiedź na reklamację zawiera:
  1. nazwę jednostki Dostawcy rozpatrującej reklamację;
  2. informację o dniu złożenia reklamacji;
  3. rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;
  4. w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności - określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty lub zwrotu;
  5. pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku gdy reklamującym jest Konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i art. 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
  6. dane identyfikujące upoważnionego pracownika reprezentującego Dostawcę, z podaniem jego imienia, nazwiska oraz zajmowanego stanowiska.
 10. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna:
  1. dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne;
  2. zostać doręczona Reklamującemu przesyłką poleconą - w przypadku gdy odpowiedź na reklamację jest udzielana na papierze.
 11. Dostawca potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na papierze.
 12. Za zgodą Reklamującego, wyrażoną w reklamacji lub w odrębnym oświadczeniu, Dostawca potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez Reklamującego środka komunikacji elektronicznej. Przepis art. 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne stosuje się.
 13. Przepisu ust. 12 nie stosuje się w przypadku złożenia reklamacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku Dostawca potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez Reklamującego środka komunikacji elektronicznej. Jeżeli Reklamujący nie wskaże adresu poczty elektronicznej albo innego środka komunikacji elektronicznej, Dostawca potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana, albo z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej użytego przez Reklamującego do złożenia reklamacji.
 14. Posłużenie się innym środkiem komunikacji elektronicznej, o którym mowa w ust. 12 i 13 jest dopuszczalne, jeżeli przekazane w ten sposób potwierdzenie przyjęcia reklamacji oraz odpowiedź na reklamację spełniają wymogi, o których mowa odpowiednio w ust. 7 zdanie drugie oraz ust. 9 oraz ust. 10 lit. a), a postać i forma potwierdzenia przyjęcia reklamacji oraz odpowiedzi na reklamację umożliwia Reklamującemu ich zapisanie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 15. Jeżeli wysłana przez Dostawcę odpowiedź na reklamację nie została doręczona Reklamującemu, Dostawca na żądanie reklamującego wyrażone w sposób określony w ust. 3 niezwłocznie przekazuje ponownie tę odpowiedź, jej duplikat lub kopię.
 16. Reklamujący, w porozumieniu z Dostawcą określa sposób, formę i postać, w jakiej odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopia, o których mowa w ust. 15, ma zostać przekazana. Na żądanie Reklamującego, w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części, Dostawca ponownie przekazuje odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopię przesyłką poleconą, bez względu na formę, w jakiej pierwotnie została wysłana odpowiedź na reklamację.
 17. Dostawca nie jest obowiązany do ponownego przekazania reklamującemu odpowiedzi na reklamację, jej duplikatu lub kopii, jeżeli z okoliczności danej sprawy jednoznacznie wynika, że odpowiedź na reklamację została doręczona Reklamującemu.
 18. Dostawca jest zobowiązany dostarczać Karty w stanie bez wad i odpowiada za jakość świadczenia na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w przepisach Kodeksu cywilnego przewidujących odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie z umów wzajemnych.

§ 9 [Dane osobowe]

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Dostawcę odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO.
 2. Dostawca nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem przypadku określonego w § 8 (złożenie reklamacji) oraz za wyjątkiem danych o wykonanych połączeniach (danych transmisyjnych) w zakresie niezbędnym do naliczenia opłat oraz rozpatrzenia reklamacji.
 3. Dostawca zbiera oraz przetwarza wyłącznie te dane osobowe Doładowującego, które są niezbędne do wykonania zawartej z nim umowy, jak również przetwarza je wyłącznie w tym celu oraz zakresie, w jakim uprawniają go do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. W przypadku wskazanym w § 8 (złożenie reklamacji) dane osobowe Reklamującego są przetwarzane wyłącznie na potrzeby postępowania reklamacyjnego i wyłącznie w zakresie, w jakim Dostawcę uprawniają do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W zakresie określonym w ust. 3-4 Dostawca jest administratorem przetwarzanych danych osobowych.
 6. Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Dostawcę, jak też o prawach osób, których dane są przetwarzane została zawarta w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, a w przypadku Doładowującego, przedstawiona także w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej www.dialtech.pl

§ 10 [Ważność Karty PINK]

 1. Karty PINK tracą ważność po upływie terminu na nich wskazanym. Do tego czasu znajdujące się na nich Saldo powinno zostać wykorzystane. Ważność Kart PINK może zostać przedłużona, o czym Dostawca poinformuje Użytkowników za pośrednictwem administracji Zakładu.
 2. Każde Doładowanie skutkuje wydłużeniem ważności Karty PINK i możliwością korzystania z Salda w okresie 3 (słownie: trzech) miesięcy licząc od dnia ostatniego Doładowania, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli dane Doładowanie nastąpi wcześniej niż na 3 (słownie: trzy) miesiące przed upływem daty ważności Karty PINK wskazanej na Karcie, takie Doładowanie nie wydłuża okresu ważności Doładowanej Karty PINK a z Salda dostępnego na danej Karcie w wyniku Doładowania można korzystać w całym okresie ważności tej Karty PINK. Użytkownicy, którzy dokonali ostatniego Doładowania na gruncie poprzedniego brzmienia Regulaminu zachowują nabyte uprawnienia na Karcie PINK do czasu ważności nabytego uprawnienia a kolejne Doładowanie następuje już na zasadach obowiązujących w niniejszym zmienionym Regulaminie.  
 3. Dostawca informuje Użytkownika, że jeżeli koszt rozpoczęcia wybieranego Połączenia przekracza ilość środków do wykorzystania w ramach Salda, Połączenie to nie będzie mogło zostać zrealizowane.

§ 11 [Postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przekazania do wglądu Użytkowników za pośrednictwem administracji Zakładu, a w zakresie usługi Doładowania - z momentem jego publikowania na Stronie Internetowej Dostawcy. Regulamin obowiązuje przez czas nieoznaczony. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio do Cennika.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub Cennika. Zmiany Regulaminu lub Cennika wchodzą w życie z chwilą przekazania ich do wglądu Użytkowników poprzez administrację Zakładu, a w zakresie usługi Doładowania - z momentem opublikowania ich na Stronie Internetowej Dostawcy.
 3. W zakresie usługi Doładowania Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i został stworzony, wprowadzony i jest stosowany przez Dostawcę. Doładowującego obowiązuje zakaz dostarczania Dostawcy treści (danych) o charakterze bezprawnym.
 4. Użytkownicy i Doładowujący mogą porozumiewać się z Dostawcą za pośrednictwem Biura obsługi klienta (§ 7) lub pisemnie na adres podany w § 1 lit. f) Regulaminu. Dostawca w celach związanych ze świadczoną Usługą będzie porozumiewał się z Użytkownikami lub Doładowującymi za pośrednictwem danych kontaktowych przekazanych przez nich w tym celu Dostawcy.

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane przez Dostawcę, którym jest Dialtech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (61-623), ul. Wilczak 16A/6, KRS: 0000335514 (dalej: „Dialtech” lub „Dostawca”) .

Dostawca przetwarza dane osobowe:

- osoby składającej reklamację zgodnie z postanowieniami Regulaminu (zwanej dalej Reklamującym),

- Użytkownika, tj. osoby, która korzysta z karty, w tym osoby, której dane zostały podane w sklepie internetowym Dostawcy pod adresem https://dialtech.pl/ (dalej: „Sklep internetowy”) podczas zamawiania Karty przez inną osobę (dalej: „Klienta”), jako dane odbiorcy Karty.

REKLAMUJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST PODAĆ PRZY SKŁADANIU REKLAMACJI NASTĘPUJĄCE DANE OSOBOWE:

   

- imię i nazwisko albo nazwę,- adres zamieszkania (ew. aktualnego pobytu) albo siedziby,

 - numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności;- podpis Reklamującego - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej,

Podanie powyższych danych jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Dialtech. Reklamujący nie ma prawnego obowiązku podania tych danych, jednak ich niepodanie skutkować będzie odmową rozpatrzenia Reklamacji. Cele oraz podstawę prawną przetwarzania danych przez Dostawcę obrazuje następująca tabela:

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA

   

Rozpatrzenie reklamacji oraz poinformowanie o treści rozstrzygnięcia

Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (Niezbędność dla wykonania lub zawarcia umowy)

Art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (Prawnie uzasadniony interes jeżeli Reklamujący nie jest nabywcą Karty)

Wykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

Art. 32 ust. 1 pkt b) i c) RODO

 

Informacje dotyczące danych podawanych za pomocą telefonu

Dostawca zbiera za pośrednictwem telefonu dane w przypadkach złożenia ustnej reklamacji.

Podczas rozmów telefonicznych zbierane są dane określone powyżej, które przetwarzane są w tych samych celach i w oparciu o takie same podstawy prawne jak wskazano powyżej. Dodatkową daną osobową zbieraną podczas rozmów telefonicznych jest głos Reklamującego rejestrowany podczas takiej rozmowy. Podanie takiej danej jest dobrowolne, w przypadku braku zgody w tym zakresie należy skorzystać z innych form kontaktu z Dostawcą. Cel przetwarzania oraz podstawę prawną przetwarzania rozmów telefonicznych obrazuje poniższa tabela:

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA

   

Wykazanie treści oświadczeń złożonych przy wykorzystaniu telefonu (dotyczy w szczególności złożonych zamówień). Obrona roszczeń.

Art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (Zgoda)

Informacje dotyczące Użytkownika

O Użytkowniku dzwoniącym zbierane są dane o wykonanych połączeniach, w tym czas i rodzaj połączenia, numer telefonu wywoływanego. Cele i podstawę prawną przetwarzania wskazuje poniższa tabela:

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA

   

 

Naliczenie opłat, rozpatrzenie reklamacji oraz poinformowanie o treści rozstrzygnięcia.

Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (Niezbędność dla wykonania lub zawarcia umowy)

Art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (Prawnie uzasadniony interes jeżeli Użytkownik nie jest nabywcą Karty)

 

W przypadku gdy Użytkownik jest odbiorcą Karty zamówionej przez Klienta w Sklepie internetowym, Dostawca przetwarza jego imię, nazwisko, imię ojca i dane adresowe (ulicę i numeru domu, kod pocztowy i miejscowość), które zostały podane jako dane odbiorcy zamówienia w formularzu zamówienia przez Klienta Sklepu internetowego. Cele i podstawę prawną przetwarzania wskazuje poniższa tabela:

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA

 

 

Doręczenie zamówionych kart telefonicznych.

Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (Prawnie uzasadniony interes)

Prowadzenia księgowości, ewidencji podatkowej oraz wystawianie rachunków na zasadach przewidzianych przepisami prawa.

Art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

Obrona przed roszczeniami, wykazanie prawidłowości wykonania zamówionych usług na rzecz Klienta Sklepu internetowego.

Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (Prawnie uzasadniony interes)

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Jeżeli Dostawca przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, zgoda może zostać wycofana w każdym czasie.

RODZAJ PRAWA

PODSTAWA PRAWNA

 

 

Prawo dostępu do danych

Art. 15 RODO.

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji podanych w tym przepisie.

Prawo do sprostowania i uzupełnienia

Art. 16 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia

Art. 17 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w tym przepisie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Art. 18 RODO

Istota prawa: Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Po takim oznaczeniu danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach określonych tym przepisem. Ograniczenia można żądać w przypadkach określonych w tym przepisie.

Prawo do przenoszenia danych

Art. 20 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Art. 21 RODO

Istota prawa: Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Sprzeciw można wnieść także w innych przypadkach przewidzianych art. 21 i 22 RODO.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują ponadto następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:

Powyższe prawa można wykonać poprzez kontakt z Dostawcą w każdy ze sposobów określonych w Umowie lub Regulaminie (telefonicznie, e-mail, poczta tradycyjna). Dotyczy to także wycofania udzielonych zgód. Podczas kontaktu na odległość, Dostawca może żądać podania danych osobowych w celu weryfikacji jego tożsamości.

Okres przetwarzania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizowanego celu lub do momentu skorzystania przez daną osobę z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wystąpienia następujących zdarzeń:

 1. prawnie skutecznego wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w zakresie celu, którego taki sprzeciw dotyczy;
 2. wycofania zgody na przetwarzanie danych - w zakresie w którym przetwarzanie wynika z udzielonej zgody;
 3. upływu terminu przedawnienia roszczeń Reklamującego w zakresie w jakim przetwarzanie następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Dostawcy w postaci obrony roszczeń;
 4. upływu okresu retencji przechowywania kopii bezpieczeństwa;
 5. upływu terminów obowiązku przechowywania dokumentacji rachunkowej lub księgowej.

Odbiorcy danych

Dane mogą być ujawniane podmiotom działającym na zlecenie Dostawcy lub wykonującym na rzecz Dostawcy usługi, w szczególności:

 1. audytorom;
 2. dostawcom usług hostingu oraz poczty elektronicznej;
 3. bankom i pośrednikom płatności;
 4. kancelariom adwokackim;
 5. przedsiębiorcom pocztowym oraz firmom kurierskim.

Dane mogą zostać też ujawnione:

 1. organom, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa pozostają uprawnione do żądania ich wydania, w tym w szczególności administracji Zakładu Karnego, Sądom, Prokuraturom, Policji oraz Prezesowi UKE.
 2. innym podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Przez państwo trzecie rozumie się państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pozostałe informacje

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane osobowe Abonenta przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dostawca informuje, że powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu mailowego: dane@dialtech.pl.

 

Regulamin promocji Karta Świnka Dialtech Sp. z o. o.

§ 1 [Postanowienia wstępne]

 1. Niniejszy Regulamin promocji Karta Świnka Dialtech Sp. z o. o. określa promocyjne warunki świadczenia usługi Karta Świnka Dialtech Sp. z o. o., pod nazwą "Karta Świnka" (dalej: Promocja, usługi promocyjne) przez Dostawcę: Dialtech Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Poznaniu (61-623, ul. Wilczak 16A/6), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000335514, dokumentacja Spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 301192386, NIP: 9721203318, kapitał zakładowy 60.000 zł.
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie promocji, do świadczenia usług promocyjnych stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Karta Zdrapka Dialtech Sp. z o. o. (dalej: Regulamin ogólny) oraz Cennika usług w sieci Dialtech Taryfa Karta 15 (dalej: Cennik). W szczególności wszystkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie promocji należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie ogólnym.

§ 2 [Warunki Promocji]

 1. Promocja skierowana jest do Użytkowników usługi Karta Zdrapka, o której mowa w Regulaminie ogólnym i dotyczy Połączeń wykonywanych przez nich przy wykorzystaniu Karty z serii Karta Świnka w okresie od 05.05.2016 r. do odwołania.
 2. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych rodzajów Połączeń, dla których w Cenniku przypisano opcję "Promocja".
 3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zrealizowanie w całości przy wykorzystaniu Karty Świnka w okresie wskazanym w ust. 1 nieprzerwanego Połączenia o czasie trwania określonym w Cenniku dla danego rodzaju Połączenia jako "Czas Start" (Użytkownik musi przy tym dysponować Saldem na Karcie umożliwiającym zrealizowanie Połączenia w "Czasie Start").
 4. Promocja polega na tym, że Dostawca bezpośrednio po upływie okresu wskazanego w Cenniku dla danego rodzaju Połączenia jako "Czas Start", będzie dalej bezpłatnie kontynuował realizację tego Połączenia maksymalnie przez okres przypisany w Cenniku dla tego Połączenia jako "Czas Gratis" (Użytkownik może w całości wykorzystać bezpłatny "Czas Gratis", jak również może skorzystać z niego tylko w części).
 5. Po upływie okresu "Czas Gratis" każda następna minuta tego Połączenia będzie realizowana na zasadach ogólnych (nie promocyjnych) określonych w Cenniku i Regulaminie ogólnym.
 6. W przypadku, w którym kontynuacja Połączenia w okresie „Czas Gratis” nie zostanie w całości zrealizowana w okresie obowiązywania Promocji wskazanym w ust. 1 stosuje się następującą zasadę: nieodpłatna realizacja Połączenia "Czas Gratis" następuje wyłącznie do momentu upływu okresu obowiązywania Promocji wskazanego w ust. 1, a po jego upływie Połączenie jest realizowane na zasadach ogólnych (nie promocyjnych).
 7. Szczegółowe dane dotyczące okresu "Czas Start" oraz "Czas Gratis" dla danego rodzaju Połączeń zawarte są w Cenniku.

§ 3 [Postanowienia końcowe]

 1. Po upływie okresu obowiązywania Promocji Połączenia realizowane przy wykorzystaniu Karty Świnka rozliczane będą w sposób określony w Cenniku i Regulaminie ogólnym na warunkach ogólnych (nie promocyjnych).
 2. Niniejszy Regulamin jest publikowany na stronie internetowej http://dialtech.pl, jak również jest udostępniany do wglądu Użytkowników za pośrednictwem administracji poszczególnych Zakładów.

Regulamin promocji Gadka Szmatka

§ 1 [Postanowienia wstępne]

 1. Niniejszy Regulamin promocji Gadka Szmatka określa promocyjne warunki świadczenia usługi Karta Zdrapka Dialtech Sp. z o. o., pod nazwą "Gadka Szmatka" (dalej: Promocja, usługi promocyjne) przez Operatora: Dialtech Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Poznaniu (61-623, ul. Wilczak 16A/6), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000335514, dokumentacja Spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 301192386, NIP: 9721203318, kapitał zakładowy 60.000 zł.
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie promocji, do świadczenia usług promocyjnych stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Karta Zdrapka Dialtech Sp. z o. o. (dalej: Regulamin ogólny) oraz Cennika Gadka Szmatka (dalej: Cennik). W szczególności wszystkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie promocji należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie ogólnym.

§ 2 [Warunki Promocji]

 1. Promocja skierowana jest do Użytkowników usługi Karta Zdrapka, o której mowa w Regulaminie ogólnym i dotyczy Połączeń wykonywanych przez nich przy wykorzystaniu Karty z serii Gadka Szmatka w okresie od 01 grudnia 2014r. do odwołania.
 2. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych rodzajów Połączeń, dla których w Cenniku przypisano opcję "Promocja".
 3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zrealizowanie w całości przy wykorzystaniu Karty Gadka Szmatka w okresie wskazanym w ust. 1 nieprzerwanego Połączenia o czasie trwania określonym w Cenniku dla danego rodzaju Połączenia jako "Czas Start" (Użytkownik musi przy tym dysponować Saldem na Karcie umożliwiającym zrealizowanie Połączenia w "Czasie Start").
 4. Promocja polega na tym, że Operator bezpośrednio po upływie okresu wskazanego w Cenniku dla danego rodzaju Połączenia jako "Czas Start", będzie dalej bezpłatnie kontynuował realizację tego Połączenia maksymalnie przez okres przypisany w Cenniku dla tego Połączenia jako "Czas Gratis" (Użytkownik może w całości wykorzystać bezpłatny "Czas Gratis", jak również może skorzystać z niego tylko w części).
 5. Po upływie okresu "Czas Gratis" każda następna minuta tego Połączenia będzie realizowana na zasadach ogólnych (nie promocyjnych) określonych w Cenniku i Regulaminie ogólnym.
 6. W przypadku, w którym kontynuacja Połączenia w okresie "Czas Gratis" nie zostanie w całości zrealizowana w okresie obowiązywania Promocji wskazanym w ust. 1 stosuje się następującą zasadę: nieodpłatna realizacja Połączenia "Czas Gratis" następuje wyłącznie do momentu upływu okresu obowiązywania Promocji wskazanego w ust. 1, a po jego upływie Połączenie jest realizowane na zasadach ogólnych (nie promocyjnych).
 7. Szczegółowe dane dotyczące okresu "Czas Start" oraz "Czas Gratis" dla danego rodzaju Połączeń zawarte są w Cenniku.

§ 3 [Postanowienia końcowe]

 1. Po upływie okresu obowiązywania Promocji Połączenia realizowane przy wykorzystaniu Karty Gadka Szmatka rozliczane będą w sposób określony w Cenniku i Regulaminie ogólnym na warunkach ogólnych (nie promocyjnych).
 2. Niniejszy Regulamin jest publikowany na stronie internetowej http://dialtech.pl, jak również jest udostępniany do wglądu Użytkowników za pośrednictwem administracji poszczególnych Zakładów.

Regulamin promocji "Dzwoń Bez Karty - 2,00 zł na a start"

 

§ 1 [Postanowienia wstępne]

 1. Niniejszy Regulamin Promocji „Dzwoń Bez Karty – 2,00 zł na start” określa promocyjne warunki świadczenia usługi Dzwoń Bez Karty (dalej: Promocja) przez Dostawcę - Dialtech spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-623), ul. Wilczak 16A/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000335514, REGON: 301192386, NIP: 9721203318, kapitał zakładowy 60.000 zł.
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie Promocji, do świadczenia usług stosuje się postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Dzwoń Bez Karty (dalej: Regulamin ogólny) oraz Cennika usług Dialtech Dzwoń Bez Karty (dalej: Cennik).
 3. Wszystkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie Promocji należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie ogólnym.

§ 2 [Warunki Promocji]

 1. Z Promocji mogą skorzystać wyłącznie Użytkownicy będący Konsumentami.
 2. Promocją objęte są wyłącznie Numery w publicznej krajowej ruchomej (komórkowej) sieci telefonicznej.
 3. Promocja polega na tym, że przy pierwszej Aktywacji Numeru, o którym mowa w ust. 2, Dostawca dokonuje bezpłatnego Doładowania w kwocie 2,00 zł brutto (z podatkiem VAT).
 4. Numery objęte Promocją nie mogą być wykorzystywane do świadczenia jakichkolwiek innych usług, w tym w szczególności usług polegających na lub prowadzących do realizacji połączeń telefonicznych, ich inicjowania, tranzytu lub zakańczania. W przypadku stwierdzenia naruszenia w powyższym zakresie, Dostawca może ze skutkiem natychmiastowym dokonać blokady takiego Numeru i tym samym uniemożliwić korzystanie z Usługi.

§ 3 [Postanowienia końcowe]

 1. Promocja obowiązuje od dnia 01.12.2023 r. do 15.12.2023 r. Dostawca może zdecydować o przedłużeniu Promocji.
 2. Odwołanie nie ma wpływu na Zamówienia już złożone. W przypadku odwołania Promocji Zamówienia złożone przed momentem odwołania będą zrealizowane na zasadach promocyjnych.

Regulamin świadczenia usługi Karta Zdrapka Phone Tanie Gadanie

§ 1 [Definicje]
Określenie użyte w niniejszym dokumencie, pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich następującymi definicjami:

 1. Operator - spółka, o której mowa w par. 9 ust. 4 niniejszego regulaminu
 2. Aparat - aparat umożliwiający nawiązywanie Połączeń, umieszczony i oddany do użytku w jednym z Zakładów,
 3. Połączenie - połączenie telefonicznych w technologii VOIP, nawiązywane przy pomocy Aparatu, na zasadach określonych Regulaminem
 4. Zakład - Zakład Karny, Areszt Śledczy lub Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego,
 5. Bezpłatny Numer Dostępowy - bezpłatny numer wewnętrzny Operatora –71 622 22 22, którego wybranie na Aparacie umożliwia rozpoczęcie korzystania z usług świadczonych przez Operatora, przy pomocy Karty,
 6. Użytkownik - osoba fizyczna przebywająca na terenie Zakładu, korzystająca z usług Operatora na zasadach określonych w Regulaminie,
 7. Karta - karta zdrapka, o nominale 10 (słownie dziesięć), 20 (słownie: dwadzieścia), 30 (słownie: trzydzieści) lub 50 (słownie: pięćdziesiąt ) złotych, stanowiąca nośnik danych (numer PIN) umożliwiających nawiązywanie połączeń wdzwanianych w technologii VOIP, wyłącznie przy pomocy Aparatów,
 8. Saldo - kwota pozostała do wykorzystania przez Użytkownika, w ramach świadczonych przez Operatora usług,
 9. Cennik - cennik usług Operatora, o których mowa w Regulaminie, dostępny na stronie internetowej www.dialtech.pl/cennik,
 10. Strona Internetowa Operatora – storna internetowa Operatora pod adresem www.dialtech.pl.
 11. Regulamin - niniejszy dokument określający w szczególności sposób i korzystania z usług świadczonych przez Operatora przy użyciu Aparatów.

§ 2 [Usługi]

 1. Operator świadczy na rzecz Użytkowników usługi polegające na umożliwieniu nawiązywania połączeń głosowych z abonentami stacjonarnych i ruchomych publicznych sieci telefonicznych w kraju i za granicą.
 2. Z usług Operatora można korzystać wyłącznie przy pomocy Aparatów, bez konieczności zawierania pisemnej umowy oraz bez konieczności posiadania przez Użytkownika urządzeń lub oprogramowania.
 3. Usługi świadczone przez Operatora nie są ogólnodostępne, w szczególności nie stanowią publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) i może z nich korzystać wyłącznie osoba osadzona w Zakładzie, która dysponuje dostępem do Aparatu oraz posiada Kartę z dodatnim Saldem, jednakże tylko zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Zakładu dotyczącymi praw osadzonych do korzystania z rozmów telefonicznych.
 4. Operator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy (Dz.U. z 1997 r. nr 90, poz. 557 z późn. zm.):
  a. w Zakładzie typu zamkniętego rozmowy telefoniczne skazanych podlegają kontroli administracji Zakładu Karnego,
  b. w Zakładzie typu półotwartego rozmowy telefoniczne skazanych mogą podlegać kontroli administracji Zakładu Karnego,
  c. w Zakładzie typu otwartego rozmowy telefoniczne skazanych nie podlegają kontroli administracji Zakładu Karnego
 5. Operator umożliwia dostęp do świadczonych usług w sposób ciągły, z zastrzeżeniem przerw konserwacyjnych, które mogą następować pomiędzy godz. 22h00, a godz. 6h00.
 6. Ponieważ usługi określone w Regulaminie świadczone są z wykorzystaniem technologii VOIP - transmisja głosu przebiega w pakietach danych przekazywanych przy pomocy sieci Internet, to ich jakość jest odpowiednia dla tej technologii. Połączenia są realizowane w czasie zbliżonym do rzeczywistego, mogą pojawiać się zniekształcenia lub opóźnienia w transmisji głosu, szumy, echa, a w skrajnych przypadkach przerwanie połączenia.

§ 3 [Korzystanie z usług]

 1. Warunkiem skorzystania z usług Operatora jest posiadanie przez Użytkownika Karty z dodatnim Saldem. Z chwilą nabycia Karty Użytkownik nabywa również prawo do korzystana z usług Operatora na zasadach określonych w Regulaminie (moment zawarcia umowy).
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych przez Operatora, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować Regulamin.
 3. Rozpoczęcie Korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 4. W celu nawiązania połączenia Użytkownik zobowiązany jest:
  a. wybrać na klawiaturze Aparatu Bezpłatny Numer Dostępowy,
  b. po usłyszeniu w słuchawce Aparatu powitania, wybrać kod dostępowy (numer PIN) znajdujący się na Karcie,
  c. wybrać numer, z którym połączenia żąda Użytkownik, w następującym formacie:
  1. dla połączeń międzynarodowych do sieci stacjonarnych: 00-kod kraju - numer kierunkowy - numer abonenta,
  2. dla połączeń krajowych do sieci komórkowych: numer kierunkowy - numer abonenta,
  3. dla połączeń krajowych do sieci komórkowych: numer abonenta,
  4. dla połączeń międzynarodowych do sieci komórkowych: 00-kod kraju – numer abonenta.
 5. W przypadku, gdy wybrany przez Użytkownika numer nie odpowiada lub nie można nawiązać połączenia ze względu na zajętość sieci, Użytkownik usłyszy odpowiedni komunikat lub sygnał zajętości.

§ 4 [Czas trwania połączeń i opłaty]

 1. Czas trwania połączenia mierzony jest od momentu uzyskania połączenia z wybranym przez Użytkownika numerem do chwili zakończenia połączenia.
 2. Dokonując płatności za Kartę, Użytkownik z góry uiszcza opłaty za usługi w wysokości odpowiedniego nominału Karty.
 3. Po zakończeniu każdego połączenia Saldo umniejszane jest o wysokość opłaty za połączenie.
 4. Wysokość opłaty za połączenie ustalana jest według Cennika.
 5. Ceny podane w Cenniku dotyczą opłaty za 1 (słownie: jedną) minutę połączenia.
 6. Opłaty za połączenie naliczane są za każdą rozpoczętą 1 (słownie: jedną) minutę połączenia.
 7. Saldo umniejszane jest, co 1 (słownie: jedną) minutę o wartość opłaty za 1 (słownie: jedną) minutę połączenia,.
 8. Połączenie kończy się:
  a. w momencie zakończenia połączenia przez Użytkownika albo jego rozmówcę,
  b. po upływie ostatniej minuty jeżeli Saldo jest niższe niż opłata za kolejną minutę połączenia.
 9. Użytkownik nie ponosi opłat za połączenie z Aparatu z Bezpłatnym Numerem Dostępowym.

§ 5. [Korzystanie z Karty]

 1. Użytkownik może korzystać z Karty wyłącznie osobiście.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do utrzymywania w poufności kodu karty oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym wejścia w jego posiadanie.
 3. Użytkownik udostępniając Kartę lub kod PIN Karty, osobie trzeciej, czyni to na własną odpowiedzialność.
 4. Działania osoby trzeciej dokonane przy Użyciu Karty Użytkownika lub kodu PIN tej Karty, traktowane będą tak jak działania Użytkownika, w szczególności w zakresie naliczania opłat za połączenia nawiązane za pomocą Aparatów przy użyciu kodu PIN Karty.

§ 6. [Biuro obsługi klienta]

 1. Pomoc Użytkownikom w zakresie problemów z nawiązywaniem połączeń lub awarii technicznych sprzętu Operator zapewnia w ramach telefonicznego biura obsługi klientów, pod numerem +48 607 366 243, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@tanie-gadanie.pl
 2. Telefoniczne biuro obsługi klienta zapewnia Użytkownikowi niezbędną pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych ze świadczonymi przez Operatora usługami.

§ 7. [Tryb składania i rozpatrywania reklamacji]

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania usług przez Operatora oraz nieprawidłowego naliczenia opłat z tytułu świadczenia usług przez Operatora lub nieprawidłowości przy Doładowaniu Karty.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie, na adres Operatora wskazany w § 1 pkt a) Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  a. imię i nazwisko Użytkownika,
  b. imię ojca Użytkownika,
  c. adres jednostki penitencjarnej, w której osadzony jest Użytkownik,
  d. określenie przedmiotu reklamacji oraz czasu w jakim świadczone były reklamowane usługi,
  e. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
  f. numer seryjny Karty lub obustronna kopię Karty;
  g. podpis reklamującego Użytkownika.
 4. Operator rozpatrzy i udzieli pisemnej odpowiedzi na Reklamację w terminie 14 (słownie: czternastu) dni dnia jej doręczenia.
 5. W przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi na reklamację wymagać będzie dodatkowych informacji Operator niezwłocznie zwróci się do Użytkownika o ich udzielenie.
 6. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości przy Doładowaniu Karty można zgłaszać Operatorowi także telefonicznie za pośrednictwem Biura obsługi klienta, z tym zastrzeżenie, że w przypadku, gdy tak złożona reklamacja nie zostanie niezwłocznie załatwiona pozytywnie, reklamację należy złożyć także pisemnie, zgodnie ust. 2 powyżej.

§ 8 [Dane osobowe]

 1. Do dnia 24 maja 2018 r. (włącznie) dane osobowe przetwarzane są przez Dostawcę na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
 2. Od dnia 25 maja 2018 r. (włącznie) przetwarzanie danych osobowych przez Dostawcę odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO.
 3. Dostawca nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem przypadków określonych w ust. 5 oraz za wyjątkiem danych o wykonanych połączeniach (danych transmisyjnych) w zakresie niezbędnym do naliczenia opłat i rozpatrzenia reklamacji.
 4. Dostawca może zbierać oraz przetwarzać wyłącznie te dane osobowe Doładowującego, które są niezbędne do wykonania zawartej z nim umowy, jak również przetwarza je wyłącznie w tym celu oraz zakresie, w jakim uprawniają go do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W przypadku wskazanym w § 7 (złożenie reklamacji) dane osobowe Reklamującego są przetwarzane wyłącznie na potrzeby postępowania reklamacyjnego i wyłącznie w zakresie, w jakim Dostawcę uprawniają do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W zakresie określonym w ust. 4-5 Dostawca jest administratorem przetwarzanych danych osobowych.
 7. Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Dostawcę, jak też o prawach osób, których dane są przetwarzane została zawarta w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, a w przypadku Doładowującego, przedstawiona także podczas zbierania danych w procesie doładowania za pośrednictwem Strony Internetowej.

§ 9. [Postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej pod adresem www.dialtech.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 2. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na stronie www.dialtech.pl a w przypadku Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z chwilą akceptacji zmian przez Użytkownika.
 3. Wszelkie spory, które mogą powstać pomiędzy Klientem a Operatorem na podstawie lub w związku z umową zawartą na podstawie Regulaminu, będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory będzie rozstrzygał wyłącznie polski sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Operatora, przy czym to postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Niniejszy regulamin został stworzony, wprowadzony i jest stosowany przez spółkę pod firmą Dialtech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-623), ul. Wilczak 16A/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000335514, której akta rejestrowe prowadzone sąd przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 97212033718, kapitał zakładowy 60.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych),,będącej dostawcą usług które są przedmiotem niniejszego regulaminu"
 5. Każdy użytkownik Internetu ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku, ze strony internetowej www.dialtech.pl/regulaminy i zapisać go na własnym nośniku.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. (włącznie).
 7. Wszystkie promocje zamieszczane na stronie internetowej obowiązują od 01.01.2014r do odwołania lub daty przedstawionej w Regulaminie promocji.

Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane przez Dostawcę, którym jest Dialtech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (61-623), ul. Wilczak 16A/6, KRS: 0000335514.
Dostawca przetwarza dane osobowe:
- osoby składającej reklamację zgodnie z postanowieniami Regulaminu (zwanej dalej Reklamującym),
- Użytkownika, tj. osoby korzystającej z karty.
Reklamujący zobowiązany jest podać przy składaniu reklamacji następujące dane osobowe:

- Imię i nazwisko albo nazwę,
- Adres zamieszkania (ew. aktualnego pobytu) albo siedziby,

- Numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności;

- Podpis Reklamującego - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej,

Podanie powyższych danych jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Dialtech.

Reklamujący nie ma prawnego obowiązku podania tych danych, jednak ich niepodanie skutkować będzie odmową rozpatrzenia Reklamacji. Cele oraz podstawę prawną przetwarzania danych przez Dostawcę obrazuje następująca tabela:

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA
   
Rozpatrzenie reklamacji oraz poinformowanie o treści rozstrzygnięcia Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (Niezbędność dla wykonania lub zawarcia umowy)
Wykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Art. 32 ust. 1 pkt b) i c) RODO

Informacje dotyczące danych podawanych za pomocą telefonu

Dostawca zbiera za pośrednictwem telefonu dane w przypadkach złożenia ustnej reklamacji.
Podczas rozmów telefonicznych zbierane są dane określone powyżej, które przetwarzane są w tych samych celach i w oparciu o takie same podstawy prawne jak wskazano powyżej. Dodatkową daną osobową zbieraną podczas rozmów telefonicznych jest głos Reklamującego rejestrowany podczas takiej rozmowy. Podanie takiej danej jest dobrowolne, w przypadku braku zgody w tym zakresie należy skorzystać z innych form kontaktu z Dostawcą. Cel przetwarzania oraz podstawę prawną przetwarzania rozmów telefonicznych obrazuje poniższa tabela:

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA
   
Wykazanie treści oświadczeń złożonych przy wykorzystaniu telefonu (dotyczy w szczególności złożonych zamówień). Obrona roszczeń.

Art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (Zgoda)

Informacje dotyczące Użytkownika

O Użytkowniku dzwoniącym zbierane są dane o wykonanych połączeniach, w tym czas i rodzaj połączenia, numer telefonu wywoływanego. Cele i podstawę prawną przetwarzania wskazuje poniższa tabela:

Naliczenie opłat oraz rozpatrzenie reklamacji. Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (Niezbędność dla wykonania lub zawarcia umowy)

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Jeżeli Dostawca przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, zgoda może zostać wycofana w każdym czasie.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują ponadto następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:

RODZAJ PRAWA PODSTAWA PRAWNA
   
Prawo dostępu do danych

Art. 15 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji podanych w tym przepisie.
Prawo do sprostowania i uzupełnienia

Art. 16 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia

Art. 17 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w tym przepisie.
Prawo do ograniczenia przetwarzania

Art. 18 RODO

Istota prawa: Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Po takim oznaczeniu danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach określonych tym przepisem. Ograniczenia można żądać w przypadkach określonych w tym przepisie.

Prawo do przenoszenia danych

Art. 20 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Art. 21 RODO

Istota prawa: Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

Sprzeciw można wnieść także w innych przypadkach przewidzianych art. 21 RODO.

Powyższe prawa można wykonać poprzez kontakt z Dostawcą w każdy ze sposobów określonych w Umowie lub Regulaminie (telefonicznie, e-mail, poczta tradycyjna). Dotyczy to także wycofania udzielonych zgód. Podczas kontaktu na odległość, Dostawca może żądać podania danych osobowych w celu weryfikacji jego tożsamości.


Okres przetwarzania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizowanego celu lub do momentu skorzystania przez daną osobę z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wystąpienia następujących zdarzeń:
1. prawnie skutecznego wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie celu, którego taki sprzeciw dotyczy;
2. wycofania zgody na przetwarzanie danych - w zakresie w którym przetwarzanie wynika z udzielonej zgody;
3. upływu terminu przedawnienia roszczeń Reklamującego – w zakresie w jakim przetwarzanie następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Dostawcy w postaci obrony roszczeń;
4. upływu okresu retencji przechowywania kopii bezpieczeństwa;
5. upływu terminów obowiązku przechowywania dokumentacji rachunkowej lub księgowej.

Odbiorcy danych

Dane mogą być ujawniane podmiotom działającym na zlecenie Dostawcy lub wykonującym na rzecz Dostawcy usługi, w szczególności:
1. audytorom;
2. dostawcom usług hostingu oraz poczty elektronicznej;
3. bankom i pośrednikom płatności;
4. kancelariom adwokackim;
5. przedsiębiorcom pocztowym oraz firmom kurierskim.

Dane mogą zostać też ujawnione:
1. organom, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa pozostają uprawnione do żądania ich wydania, w tym w szczególności sądom, prokuraturom, Policji oraz Prezesowi UKE.
2. innym podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych.
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Przez państwo trzecie rozumie się państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pozostałe informacje

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, że dane osobowe Abonenta przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Regulamin świadczenia usługi Karta Zdrapka Dialtech Sp. z o. o.

§ 1 [Definicje]

Określenia użyte w niniejszym dokumencie, pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich następującymi definicjami:

 1. Aparat - samoinkasujący aparat telefoniczny umożliwiający nawiązywanie Połączeń przy wykorzystaniu Karty Zdrapki Dialtech, umieszczony i oddany do użytku przez Dostawcę w jednym z Zakładów.
 2. Bezpłatny Numer Dostępowy - bezpłatny numer wewnętrzny Dostawcy - 19123, którego wybranie na Aparacie umożliwia rozpoczęcie korzystania z Usługi przy pomocy Karty.
 3. Cennik - cennik usług Karty Zdrapki Dialtech udostępniany Użytkownikom w wersji papierowej za pośrednictwem administracji Zakładu, a Doładowującym na Trwałym nośniku na Stronie Internetowej Dostawcy.
 4. Doładowanie Karty - dokonywane za pośrednictwem Strony Internetowej Dostawcy odpłatne zasilenie Karty powodujące zwiększenie Salda o określoną kwotę wyrażoną w PLN.
 5. Doładowujący - inny niż Użytkownik podmiot dokonujący Doładowania Karty.
 6. Dostawca/Operator - spółka pod firmą Dialtech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-623), ul. Wilczak 16A/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000335514, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 97212033718, kapitał zakładowy 60.000 zł.
 7. Karta/Karta Zdrapka Dialtech - nośnik danych (numer PIN) w formie karty-zdrapki telefonicznej, o nazwach handlowych Karta telefoniczna, Gadka Szmatka lub inne, jeżeli nie są objęte własnym regulaminem, o różnych nominałach (m.in. 10 (słownie: dziesięć), 20 (słownie: dwadzieścia), 30 (słownie: trzydzieści) złotych), umożliwiający nawiązywanie Połączeń w ramach Usługi przy pomocy Aparatów.
 8. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Dostawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Maksymalny czas Połączenia - maksymalny czas przez jaki może trwać Połączenie przy aktualnie dostępnym Saldzie. Czas ten wyrażony jest w pełnych podstawowych jednostkach czasu dla danego planu taryfowego (np. dla naliczania sekundowego jest to sekunda, a dla naliczania minutowego - minuta). Czas ten wyznaczany jest jako zaokrąglony w dół (odpowiednio do pełnej minuty lub sekundy) wynik ilorazu (podzielenia) bieżącego Salda netto w momencie nawiązywania Połączenia przez stawkę netto dla danego kierunku wskazanej w Cenniku.
 10. Połączenie - połączenie telefoniczne nawiązywane w ramach Usługi przy pomocy Aparatu, na zasadach określonych Regulaminem.
 11. Regulamin - niniejszy dokument określający sposób świadczenia przez Dostawcę Usługi, udostępniany Użytkownikom w wersji papierowej poprzez administrację Zakładów, a Użytkownikom na Trwałym nośniku na Stronie Internetowej Dostawcy. Niniejszy regulamin obowiązuje w okresie 15.01.2022 r. do 15.12.2023 r.
 12. Saldo - kwota pozostała do wykorzystania przez Użytkownika na realizację Połączeń w ramach Usługi, przy wykorzystaniu danej Karty.
 13. Strona Internetowa Dostawcy - strona internetowa Dostawcy pod adresem www.dialtech.pl.
 14. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Dostawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (na potrzeby realizacji Umowy Dostawca posługuje się Trwałym nośnikiem w postaci elektronicznych plików formatu PDF, obsługiwanych np. poprzez oprogramowanie Adobe Acrobat Reader).
 15. Usługa - przedpłacona usługa Karta Zdrapka Dialtech świadczona przez Dostawcę na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Usługa ma charakter jednorazowy, tj. nabycie Karty o określonym nominale lub jej Doładowanie (przedpłata) upoważnia Użytkownika do realizacji Połączeń o wartości tak określonego Salda Karty (jednakże to Użytkownik decyduje czy wykorzysta całe zakupione Saldo poprzez wykonanie jednego tylko czy większej liczby Połączeń).
 16. Użytkownik - osoba fizyczna przebywająca na terenie Zakładu, korzystająca z Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 17. Zakład - Zakład Karny, Areszt Śledczy lub Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego, w którym Dostawca świadczy Usługę. Usługa Dostawcy jest dostępna w Zakładach, w których znajdują się aparaty oznaczone logo Dostawcy.

 

§ 2 [Usługa]

 1. Dostawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę polegającą na umożliwieniu nawiązywania Połączeń głosowych z abonentami stacjonarnych i ruchomych publicznych sieci telefonicznych w Polsce (Połączenia krajowe) i za granicą (Połączenia międzynarodowe).
 2. Z Usługi wskazanej w ust. 1 można korzystać wyłącznie przy pomocy Aparatów, bez konieczności zawierania pisemnej umowy oraz bez konieczności posiadania przez Użytkownika dodatkowych urządzeń lub oprogramowania.
 3. Usługa wskazana w ust. 1 nie jest ogólnodostępna, w szczególności nie stanowi publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) i może z niej korzystać wyłącznie osoba osadzona w Zakładzie, która dysponuje dostępem do Aparatu oraz posiada Kartę z dodatnim Saldem, której termin ważności nie upłynął, jednakże tylko zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Zakładu dotyczącymi praw osadzonych do korzystania z rozmów telefonicznych.
 4. Dostawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy (Dz. U. z 1997 r. nr 90, poz. 557 z późn. zm.):
   1. w Zakładzie typu zamkniętego rozmowy telefoniczne skazanych podlegają kontroli administracji zakładu karnego;
   2. w Zakładzie typu półotwartego rozmowy telefoniczne skazanych mogą podlegać kontroli administracji zakładu karnego;
   3. w Zakładzie typu otwartego rozmowy telefoniczne skazanych nie podlegają kontroli administracji zakładu karnego.
 5. Dostawca umożliwia dostęp do świadczonych Usług w sposób ciągły, z zastrzeżeniem przerw konserwacyjnych, które mogą następować pomiędzy godz. 22:00 a godz. 6:00.
 6. Ponieważ Usługa określona w Regulaminie może być świadczona z wykorzystaniem technologii VOIP - transmisja głosu przebiega w pakietach danych przekazywanych przy pomocy sieci Internet, to ich jakość jest wówczas odpowiednia dla tej technologii. Połączenia są realizowane w czasie zbliżonym do rzeczywistego, mogą pojawiać się zniekształcenia lub opóźnienia w transmisji głosu, szumy, echa, a w skrajnych przypadkach przerwanie Połączenia.
 7. Wszelkie awarie związane ze świadczeniem Usługi Dostawca stara się usuwać niezwłocznie, jeżeli jest to możliwe w danym Zakładzie - najpóźniej w przeciągu 24 godzin.
 8. Dostawca nie przewiduje minimalnego czasu trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy, jednakże zwraca uwagę, że Karty Zdrapki Dialtech mają swój termin ważności - szczegółowe regulacje w tym zakresie określa §6.

§ 3 [Korzystanie z Usługi]

 1. Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie przez Użytkownika Karty z dodatnim Saldem, której termin ważności nie upłynął w danym momencie (data ważności jest wskazana na każdej Karcie). Z chwilą nabycia Karty Użytkownik nabywa prawo do korzystania z Usługi (moment zawarcia umowy).
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, Użytkownik oraz Doładowujący zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować Regulamin oraz Cennik. Dostawca informuje, że Użytkownikom przebywającym w Zakładzie dokumenty te są udostępniane w formie papierowej poprzez administrację tego Zakładu, zaś Doładowującym na Trwałym nośniku na Stronie Internetowej Dostawcy. Rozpoczęcie korzystania z Usługi Dostawca przyjmuje jako zaakceptowanie przez Użytkownika i Doładowującego treści dokumentów wskazanych w zdaniu pierwszym.
 3. W celu nawiązania Połączenia Użytkownik zobowiązany jest
   1. wybrać na klawiaturze Aparatu Bezpłatny Numer Dostępowy;
   2. po usłyszeniu w słuchawce Aparatu powitania, wybrać kod dostępowy (numer PIN) znajdujący się na Karcie;
   3. wybrać numer, z którym Połączenia żąda Użytkownik, w następującym formacie:
    • dla Połączeń międzynarodowych do sieci stacjonarnych: 00-kod kraju - numer kierunkowy - numer abonenta;
    • dla Połączeń krajowych do sieci stacjonarnych: numer kierunkowy - numer abonenta;
    • dla Połączeń krajowych do sieci komórkowych: numer abonenta;
    • dla Połączeń międzynarodowych do sieci komórkowych: 00-kod kraju numer abonenta.
 4. W przypadku, gdy wybrany przez Użytkownika numer nie odpowiada lub nie można nawiązać Połączenia ze względu na zajętość sieci, Użytkownik usłyszy odpowiedni komunikat lub sygnał zajętości.
  •  

§ 4 [Czas trwania Połączeń i opłaty]

 1. Czas trwania Połączenia mierzony jest od momentu uzyskania Połączenia z wybranym przez Użytkownika numerem do chwili zakończenia Połączenia.
 2. Dokonując płatności za Kartę lub Doładowania, Użytkownik lub Doładowujący z góry uiszcza opłatę za Usługę w wysokości nominału Karty lub Doładowania. Możliwość wykonywania Połączeń dostępna jest natychmiast po nabyciu Karty z dodatnim Saldem lub dokonaniu Doładowania.
 3. Po zakończeniu każdego Połączenia Saldo umniejszane jest o wysokość opłaty za Połączenie.
 4. Wysokość opłaty za Połączenie ustalana jest według Cennika, odpowiedniego dla nominału Karty, przy użyciu której realizowane jest Połączenie.
 5. Ceny podane w Cenniku dotyczą opłaty za 1 (słownie: jedną) minutę Połączenia.
 6. Po zakończeniu każdego Połączenia Saldo umniejszane jest o wysokość opłaty za dane Połączenie.
 7. Opłata za indywidualne Połączenie naliczana jest za każdą rozpoczętą sekundę Połączenia w wysokości równej 1/60 minutowej stawki netto określonej w Cenniku dla danego rodzaju Połączenia (chyba że w Cenniku zaznaczono inaczej) i zaokrąglana jest w górę do pełnego grosza. Tak wyliczona opłata za Połączenie pomniejsza wyrażone w wartościach netto Saldo Karty. Saldo Karty rozliczane jest w kwocie netto i wszelkie rozliczenia (zasilanie, obciążanie) dokonywane są wartościach netto. Saldo brutto podawane jest jedynie w celach informacyjnych, a podawana w tym celu wartość zostaje zaokrąglona do pełnych groszy.
 8. Połączenie kończy się:
   1. w momencie zakończenia Połączenia przez Użytkownika albo jego rozmówcę;
   2. po upływie ostatniej sekundy jeżeli Saldo jest niższe niż opłata za kolejną sekundę Połączenia.
 9. Użytkownik nie ponosi opłat za połączenie z Aparatu z Bezpłatnym Numerem Dostępowym.
 10. Dostawca nie przewiduje składania przez Konsumenta żadnych kaucji ani innych gwarancji finansowych.

§ 5 [Doładowanie Karty]

 1. Dostawca zapewnia możliwość Doładowania Karty przez osobę inną niż Użytkownik (Doładowującego) za pośrednictwem Strony Internetowej Dostawcy.
 2. Zasady dokonywania Doładowania określa regulamin sklepu internetowego zawarty na stronie www.dialtech.pl.

§ 6 [Ważność Karty]

 1. Karty tracą ważność po upływie terminu na nich wskazanym. Do tego czasu znajdujące się na nich Saldo powinno zostać wykorzystane. Ważność Kart może zostać przedłużona, o czym Dostawca poinformuje na Stronie Internetowej Dostawcy oraz za pośrednictwem administracji Zakładu.
 2. Każde Doładowanie skutkuje wydłużeniem ważności Karty i możliwością korzystania z Salda w okresie 3 (słownie: trzech) miesięcy licząc od dnia ostatniego Doładowania, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli dane Doładowanie nastąpi wcześniej niż na 3 (słownie: trzy) miesiące przed upływem daty ważności Karty wskazanej na Karcie, takie Doładowanie nie wydłuża okresu ważności Doładowanej Karty a z Salda dostępnego na danej Karcie w wyniku Doładowania można korzystać w całym okresie ważności tej Karty. Użytkownicy, którzy dokonali ostatniego Doładowania na gruncie poprzedniego brzmienia Regulaminu zachowują nabyte uprawnienia na Karcie do czasu ważności nabytego uprawnienia a kolejne Doładowanie następuje już na zasadach obowiązujących w niniejszym zmienionym Regulaminie.  
 3. Dostawca informuje Użytkownika, że jeżeli koszt rozpoczęcia wybieranego Połączenia przekracza ilość środków do wykorzystania w ramach Salda, Połączenie to nie będzie mogło zostać zrealizowane.

§ 7 [Korzystanie z Karty]

 1. Użytkownik może korzystać z Karty wyłącznie osobiście.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do utrzymywania w poufności kodu PIN Karty oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym wejścia w jego posiadanie.
 3. Użytkownik udostępniając Kartę lub kod PIN Karty, osobie trzeciej, czyni to na własną odpowiedzialność.
 4. Działania osoby trzeciej dokonane przy Użyciu Karty Użytkownika lub kodu PIN tej Karty, podjęte w wyniku naruszenia przez Użytkownika postanowień ust. 1-3 traktowane będą tak jak działania Użytkownika, w szczególności w zakresie naliczania opłat za Połączenia nawiązane za pomocą Aparatów przy użyciu kodu PIN Karty.
 5. Dostawca informuje, że jeżeli Regulamin lub Cennik nie stanowi inaczej, to w ramach Usługi zablokowana jest możliwość realizacji połączeń z:
  1. numerami dostępu do sieci teleinformatycznych oraz do usług sieci inteligentnych (tj. numerów z wyróżnikiem sieci:20, 70 oraz 80);
  2. numerami skróconymi, w tym w szczególności z numerami:
    • pogotowia ratunkowego 999;
    • straży pożarnej 998;
    • policji 997;
    • straży miejskiej 986;
    • elektrowni 991;
    • miejskich zakładów komunikacyjnych 19285;
    • gazowni 992;
    • ciepłowni 993;
    • wodociągów i kanalizacji 994;
    • ratownictwa morskiego (w ośrodkach nadmorskich) lub GOPR (w ośrodkach górskich) 985;
    • rzecznego (Komisariat Wodny Policji, WOPR itp.) 984;
    • informacyjno-interwencyjnych służb administracji państwowej 19287;
    • informacji pogotowia ratunkowego o wypadkach 19790;
    • numerami skróconymi abonenckiej usługi specjalnej AUS;
    • błękitną linią TP (obecnie: Orange Polska s.a.)19393;
    • błękitną linią TP biznes (obecnie: Orange Polska s.a.)19330;
    • numerami dostępu do radiowych sieci przywoławczych;
    • numerami rozpoczynającymi się od: 0-300 oraz 0-400.
 6. Plan numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych w zakresie formatów numerów oraz schematów ich wybierania, wskaźników strefy numeracyjnej oraz ich przyporządkowania do obszaru oraz wyróżników sieci i usług telekomunikacyjnych oraz ich wykorzystania w numeracji krajowej określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 października 2013 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne.
 7. Aparaty mają założone blokady następujących funkcjonalności:
   1. identyfikacji numeru telefonicznego Automatu Telefonicznego w sieci telekomunikacyjnej (funkcja CLIR);
   2. połączeń przychodzących do Automatów Telefonicznych;
   3. funkcji ponownego wybierania numeru (funkcja REDIAL);
   4. wysyłania wiadomości tekstowych.
 1.  

§ 8 [Biuro obsługi klienta]

 1. Pomoc Użytkownikom oraz Doładowującym w zakresie problemów związanych ze świadczeniem Usługi lub realizacji Doładowania Dostawca zapewnia w ramach telefonicznego biura obsługi klientów, pod numerem +48 61 820 99 00, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem zgloszenia@dialtech.pl.
 2. Telefoniczne biuro obsługi klienta zapewnia Użytkownikowi niezbędną pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych ze świadczonymi przez Dostawcę usługami.

§ 9 [Tryb składania i rozpatrywania reklamacji]

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu:
   1. niedotrzymania z winy Dostawcy określonego w Regulaminie terminu rozpoczęcia świadczenia Usług;
   2. niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi;
   3. nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi.
 2. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi lub od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana lub od dnia doręczenia dokumentu księgowego zawierającego nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usługi (o ile taki dokument był doręczany). Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania, o czym jednostka Dostawcy rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia Reklamującego.
 3. Reklamacja może być złożona:
   1. w formie pisemnej - przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529);
   2. ustnie - telefonicznie pod numerem +48 61 820 99 00;
   3. w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej zgłoszenia@dialtech.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
   1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania (ew. aktualnego pobytu) albo siedziby Reklamującego;
   2. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
   3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
   4. numer seryjny Karty, której dotyczy reklamacja lub obustronną kopię tej Karty;
   5. datę zawarcia umowy i określony w Regulaminie termin rozpoczęcia świadczenia Usługi - w przypadku reklamacji, o której mowa w ust. 1 lit. a;
   6. wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności wynikających z Regulaminu lub z przepisów prawa - w przypadku gdy Reklamujący żąda ich wypłaty;
   7. numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności;
   8. podpis Reklamującego - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej,
 5. Dostawca co do zasady nie przetwarza danych osobowych Użytkownika, choć przetwarzane są:
   1. dane o wykonanych połączeniach, które połączone są z indywidualnym numerem Karty, co w niektórych przypadkach umożliwia ich powiązanie z Użytkownikiem;
   2. dane osobowe Użytkownika wskazane w reklamacji.
 6. Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych osoby składającej reklamację znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 4, jednostka Dostawcy rozpatrująca reklamację, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa Reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 8. Jeżeli w reklamacji nie została określona kwota, o której mowa w ust. 4 lit. f), a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej należności oraz kwota tego odszkodowania lub zwrotu nie budzi wątpliwości, jednostka Dostawcy rozpatrująca reklamację traktuje reklamację tak, jakby kwota ta była określona.
 9. Dostawca w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdza jej przyjęcie. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji wskazuje dzień złożenia reklamacji oraz zawiera nazwę, adres i numer telefonu jednostki Dostawcy rozpatrującej reklamację. Postanowień zdań poprzedzających nie stosuje się w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 10. Jednostka Dostawcy rozpatrująca reklamację, udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że została ona uwzględniona. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się wysłanie przed upływem tego terminu przez Dostawcę  odpowiedzi o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji.
 11. Odpowiedź na reklamację zawiera:
   1. nazwę jednostki Dostawcy rozpatrującej reklamację;
   2. informację o dniu złożenia reklamacji;
   3. rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;
   4. w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności - określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty lub zwrotu;
   5. pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku gdy reklamującym jest Konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i art. 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
   6. dane identyfikujące upoważnionego pracownika reprezentującego Dostawcę, z podaniem jego imienia, nazwiska oraz zajmowanego stanowiska.
 12. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna:
   1. dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne;
   2. zostać doręczona Reklamującemu przesyłką poleconą - w przypadku gdy odpowiedź na reklamację jest udzielana na papierze.
 13. Dostawca potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na papierze.
 14. Za zgodą Reklamującego, wyrażoną w reklamacji lub w odrębnym oświadczeniu, Dostawca potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez Reklamującego środka komunikacji elektronicznej.
 15. Przepisu ust. 14 nie stosuje się w przypadku złożenia reklamacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku Dostawca potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez Reklamującego środka komunikacji elektronicznej. Jeżeli Reklamujący nie wskaże adresu poczty elektronicznej albo innego środka komunikacji elektronicznej, Dostawca potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana, albo z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej użytego przez Reklamującego do złożenia reklamacji.
 16. Posłużenie się innym środkiem komunikacji elektronicznej, o którym mowa w ust. 14 i 15 jest dopuszczalne, jeżeli przekazane w ten sposób potwierdzenie przyjęcia reklamacji oraz odpowiedź na reklamację spełniają wymogi, o których mowa odpowiednio w ust. 9 zdanie drugie oraz ust. 11 oraz ust. 12 lit. a), a postać i forma potwierdzenia przyjęcia reklamacji oraz odpowiedzi na reklamację umożliwia Reklamującemu ich zapisanie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 17. Jeżeli wysłana przez Dostawcę odpowiedź na reklamację nie została doręczona Reklamującemu, Dostawca na żądanie reklamującego wyrażone w sposób określony w ust. 3 niezwłocznie przekazuje ponownie tę odpowiedź, jej duplikat lub kopię.
 18. Reklamujący, w porozumieniu z Dostawcą określa sposób, formę i postać, w jakiej odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopia, o których mowa w ust. 16, ma zostać przekazana. Na żądanie Reklamującego, w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części, Dostawca ponownie przekazuje odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopię przesyłką poleconą, bez względu na formę, w jakiej pierwotnie została wysłana odpowiedź na reklamację.
 19. Dostawca nie jest obowiązany do ponownego przekazania reklamującemu odpowiedzi na reklamację, jej duplikatu lub kopii, jeżeli z okoliczności danej sprawy jednoznacznie wynika, że odpowiedź na reklamację została doręczona Reklamującemu.
 20. Dostawca jest zobowiązany dostarczać Karty w stanie bez wad i odpowiada za jakość świadczenia na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w przepisach Kodeksu cywilnego przewidujących odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie z umów wzajemnych.

§ 10 [Dane osobowe]

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Dostawcę odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO.
 2. Dostawca nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem przypadku określonego w §9 (złożenie reklamacji) oraz za wyjątkiem danych o wykonanych połączeniach (danych transmisyjnych) w zakresie niezbędnym do naliczenia opłat oraz rozpatrzenia reklamacji.
 3. W przypadku wskazanym w § 9 (złożenie reklamacji) dane osobowe Reklamującego są przetwarzane wyłącznie na potrzeby postępowania reklamacyjnego oraz w zakresie, w jakim Dostawcę uprawniają do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. W zakresie określonym w ust. 2-3 Dostawca jest administratorem przetwarzanych danych osobowych.
 5. Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Dostawcę, jak też o prawach osób, których dane są przetwarzane została zawarta w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Kwestię danych osobowych osób dokonujących zakupu Kart lub Doładowujących określa Polityka prywatności zamieszczona na stronie internetowej www.dialtech.pl

§ 11. [Postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na Stronie Internetowej Dostawcy oraz przekazania do wglądu Użytkowników poprzez administrację Zakładu i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub Cennika. Zmiany Regulaminu lub Cennika wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Stronie Internetowej Dostawcy oraz przekazania do wglądu Użytkowników poprzez administrację Zakładu . Zmiany Regulaminu lub Cennika nie mają wpływu na zamówienia usług złożone przez przed datą wejścia w życie takich zmian, które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 3. Użytkownicy i Doładowujący mogą porozumiewać się z Dostawcą za pośrednictwem Biura obsługi klienta (§ 9) lub pisemnie na adres podany w § 1 pkt 6) Regulaminu. Dostawca w celach związanych ze świadczoną Usługą będzie porozumiewał się z Użytkownikami lub Doładowującymi za pośrednictwem danych kontaktowych przekazanych przez nich w tym celu Dostawcy.

 

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane przez Dostawcę, którym jest Dialtech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (61-623), ul. Wilczak 16A/6, KRS: 0000335514 (dalej: „Dialtech” lub „Dostawca”) .

Dostawca przetwarza dane osobowe:

 1. osoby składającej reklamację zgodnie z postanowieniami Regulaminu (zwanej dalej Reklamującym),
 2. Użytkownika, tj. osoby, która korzysta z karty, w tym osoby, której dane zostały podane w sklepie internetowym Dostawcy pod adresem https://dialtech.pl/ (dalej: „Sklep internetowy”) podczas zamawiania Karty przez inną osobę (dalej: „Klienta”), jako dane odbiorcy Karty.

Reklamujący zobowiązany jest podać przy składaniu reklamacji następujące dane osobowe:

- imię i nazwisko albo nazwę,

- adres zamieszkania (ew. aktualnego pobytu) albo siedziby,

 - numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności;

- podpis Reklamującego   - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej,

Podanie powyższych danych jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Dialtech. Reklamujący nie ma prawnego obowiązku podania tych danych, jednak ich niepodanie skutkować będzie odmową rozpatrzenia Reklamacji. Cele oraz podstawę prawną przetwarzania danych przez Dostawcę obrazuje następująca tabela:

CEL PRZETWARZANIA
PODSTAWA PRAWNA
   
Rozpatrzenie reklamacji oraz poinformowanie o treści rozstrzygnięcia

Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (Niezbędność dla wykonania lub zawarcia umowy)

Art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (Prawnie uzasadniony interes jeżeli Reklamujący nie jest nabywcą Karty)
Wykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego Art. 32 ust. 1 pkt b) i c) RODO

Informacje dotyczące danych podawanych za pomocą telefonu

Dostawca zbiera za pośrednictwem telefonu dane w przypadkach złożenia ustnej reklamacji.

Podczas rozmów telefonicznych zbierane są dane określone powyżej, które przetwarzane są w tych samych celach i w oparciu o takie same podstawy prawne jak wskazano powyżej. Dodatkową daną osobową zbieraną podczas rozmów telefonicznych jest głos Reklamującego rejestrowany podczas takiej rozmowy. Podanie takiej danej jest dobrowolne, w przypadku braku zgody w tym zakresie należy skorzystać z innych form kontaktu z Dostawcą. Cel przetwarzania oraz podstawę prawną przetwarzania rozmów telefonicznych obrazuje poniższa tabela:

CEL PRZETWARZANIA
PODSTAWA PRAWNA
   
Wykazanie treści oświadczeń złożonych przy wykorzystaniu telefonu (dotyczy w szczególności złożonych zamówień). Obrona roszczeń. Art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (Zgoda)

Informacje dotyczące Użytkownika

O Użytkowniku dzwoniącym zbierane są dane o wykonanych połączeniach, w tym czas i rodzaj połączenia, numer telefonu wywoływanego. Cele i podstawę prawną przetwarzania wskazuje poniższa tabela:

Naliczenie opłat, rozpatrzenie reklamacji oraz poinformowanie o treści rozstrzygnięcia.

Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (Niezbędność dla wykonania lub zawarcia umowy)

Art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (Prawnie uzasadniony interes jeżeli Użytkownik nie jest nabywcą Karty)

W przypadku gdy Użytkownik jest odbiorcą Karty zamówionej przez Klienta w Sklepie internetowym, Dostawca przetwarza jego imię, nazwisko, imię ojca i dane adresowe (ulicę i numeru domu, kod pocztowy i miejscowość), które zostały podane jako dane odbiorcy zamówienia w formularzu zamówienia przez Klienta Sklepu internetowego. Cele i podstawę prawną przetwarzania wskazuje poniższa tabela:

CEL PRZETWARZANIA
PODSTAWA PRAWNA
   
Doręczenie zamówionych kart telefonicznych. Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (Prawnie uzasadniony interes)
Prowadzenia księgowości, ewidencji podatkowej oraz wystawianie rachunków na zasadach przewidzianych przepisami prawa.

Art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

Obrona przed roszczeniami, wykazanie prawidłowości wykonania zamówionych usług na rzecz Klienta Sklepu internetowego. Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (Prawnie uzasadniony interes)

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Jeżeli Dostawca przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, zgoda może zostać wycofana w każdym czasie.

RODZAJ PRAWA
PODSTAWA PRZETWARZANIA
   
Prawo dostępu do danych

Art. 15 RODO.

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji podanych w tym przepisie.

Prawo do sprostowania i uzupełnienia

Art. 16 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
Prawo do usunięcia

Art. 17 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w tym przepisie.
Prawo do ograniczenia przetwarzania

Art. 18 RODO

Istota prawa: Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Po takim oznaczeniu danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach określonych tym przepisem. Ograniczenia można żądać w przypadkach określonych w tym przepisie.

Prawo do przenoszenia danych

Art. 20 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Art. 21 RODO

Istota prawa: Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Sprzeciw można wnieść także w innych przypadkach przewidzianych art. 21 i 22 RODO.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują ponadto następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:

Powyższe prawa można wykonać poprzez kontakt z Dostawcą w każdy ze sposobów określonych w Umowie lub Regulaminie (telefonicznie, e-mail, poczta tradycyjna). Dotyczy to także wycofania udzielonych zgód. Podczas kontaktu na odległość, Dostawca może żądać podania danych osobowych w celu weryfikacji jego tożsamości.

Okres przetwarzania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizowanego celu lub do momentu skorzystania przez daną osobę z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wystąpienia następujących zdarzeń:

  1. prawnie skutecznego wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w zakresie celu, którego taki sprzeciw dotyczy;
  2. wycofania zgody na przetwarzanie danych - w zakresie w którym przetwarzanie wynika z udzielonej zgody;
  3. upływu terminu przedawnienia roszczeń Reklamującego w zakresie w jakim przetwarzanie następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Dostawcy w postaci obrony roszczeń;
  4. upływu okresu retencji przechowywania kopii bezpieczeństwa;
  5. upływu terminów obowiązku przechowywania dokumentacji rachunkowej lub księgowej.

Odbiorcy danych

Dane mogą być ujawniane podmiotom działającym na zlecenie Dostawcy lub wykonującym na rzecz Dostawcy usługi, w szczególności:

  1. audytorom;
  2. dostawcom usług hostingu oraz poczty elektronicznej;
  3. bankom i pośrednikom płatności;
  4. kancelariom adwokackim;
  5. przedsiębiorcom pocztowym oraz firmom kurierskim.

Dane mogą zostać też ujawnione:

  1. organom, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa pozostają uprawnione do żądania ich wydania, w tym w szczególności administracji Zakładu Karnego, Sądom, Prokuraturom, Policji oraz Prezesowi UKE.
  2. innym podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Przez państwo trzecie rozumie się państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pozostałe informacje

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane osobowe Abonenta przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dostawca informuje, że powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu mailowego: dane@dialtech.pl.

 

Regulamin karty PINK Dialtech Sp. z o.o.

§ 1 [Definicje]

Określenia użyte w niniejszym dokumencie, pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich następującymi definicjami:

 1. Aparat - samoinkasujący aparat telefoniczny umożliwiający nawiązywanie Połączeń przy wykorzystaniu Karty PINK, umieszczony i oddany do użytku przez Dostawcę w jednym z Zakładów,
 2. Bezpłatny Numer Dostępowy - bezpłatny numer wewnętrzny Dostawcy - 19123, którego wybranie na Aparacie umożliwia rozpoczęcie korzystania z Usługi przy pomocy Karty PINK,
 3. Cennik - cennik usług Dialtech KARTA PINK udostępniany Użytkownikom w wersji papierowej za pośrednictwem administracji Zakładu, a Doładowującym na Trwałym nośniku na Stronie Internetowej Dostawcy,
 4. Doładowanie Karty - dokonywane za pośrednictwem Strony Internetowej Dostawcy odpłatne zasilenie Karty PINK powodujące zwiększenie Salda o określoną kwotę wyrażoną w PLN,
 5. Doładowujący - inny niż Użytkownik podmiot dokonujący Doładowania Karty,
 6. Dostawca/Operator - spółka pod firmą Dialtech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-623), ul. Wilczak 16A/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000335514, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 97212033718, kapitał zakładowy 60.000 zł,
 7. Karta/Karta PINK - nośnik danych (numer PIN) w formie karty-zdrapki telefonicznej z serii Karta PINK, o nominale 10 (słownie: dziesięć), 20 (słownie: dwadzieścia) lub 30 (słownie: trzydzieści) złotych, umożliwiający nawiązywanie Połączeń w ramach Usługi przy pomocy Aparatów,
 8. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Dostawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 9. Maksymalny czas Połączenia - maksymalny czas przez jaki może trwać Połączenie przy aktualnie dostępnym Saldzie. Czas ten wyrażony jest w pełnych podstawowych jednostkach czasu dla danego planu taryfowego (np. dla naliczania sekundowego jest to sekunda, a dla naliczania minutowego - minuta). Czas ten wyznaczany jest jako zaokrąglony w dół (odpowiednio do pełnej minuty lub sekundy) wynik ilorazu (podzielenia) bieżącego Salda netto w momencie nawiązywania Połączenia przez stawkę netto dla danego kierunku wskazanej w Cenniku,
 10. Połączenie - połączenie telefoniczne nawiązywane w ramach Usługi przy pomocy Aparatu, na zasadach określonych Regulaminem,
 11. Regulamin - niniejszy dokument określający sposób świadczenia przez Dostawcę Usługi, udostępniany Użytkownikom w wersji papierowej poprzez administrację Zakładów, a Użytkownikom na Trwałym nośniku na Stronie Internetowej Dostawcy,
 12. Saldo - kwota pozostała do wykorzystania przez Użytkownika na realizację Połączeń w ramach Usługi, przy wykorzystaniu danej Karty PINK,
 13. Strona Internetowa Dostawcy - strona internetowa Dostawcy pod adresem www.dialtech.pl,
 14. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Dostawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (na potrzeby realizacji Umowy Dostawca posługuje się Trwałym nośnikiem w postaci elektronicznych plików formatu PDF, obsługiwanych np. poprzez oprogramowanie Adobe Acrobat Reader),
 15. Usługa - przedpłacona usługa Karta PINK Dialtech sp. z o. o. świadczona przez Dostawcę na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Usługa ma charakter jednorazowy, tj. nabycie Karty PINK o określonym nominale lub jej Doładowanie (przedpłata) upoważnia Użytkownika do realizacji Połączeń o wartości tak określonego Salda Karty (jednakże to Użytkownik decyduje czy wykorzysta całe zakupione Saldo poprzez wykonanie jednego tylko czy większej liczby Połączeń),
 16. Użytkownik - osoba fizyczna przebywająca na terenie Zakładu, korzystająca z Usługi na zasadach określonych w Regulaminie,
 17. Zakład - Zakład Karny, Areszt Śledczy lub Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego, w którym Dostawca świadczy Usługę (aktualna lista Zakładów dostępna jest na Stronie Internetowej Dostawcy).

§ 2 [Usługa]

 1. Dostawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę polegającą na umożliwieniu nawiązywania Połączeń głosowych z abonentami stacjonarnych i ruchomych publicznych sieci telefonicznych w Polsce (Połączenia krajowe) i za granicą (Połączenia międzynarodowe).
 2. Z Usługi wskazanej w ust. 1 można korzystać wyłącznie przy pomocy Aparatów, bez konieczności zawierania pisemnej umowy oraz bez konieczności posiadania przez Użytkownika dodatkowych urządzeń lub oprogramowania.
 3. Usługa wskazana w ust. 1 nie jest ogólnodostępna, w szczególności nie stanowi publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) i może z niej korzystać wyłącznie osoba osadzona w Zakładzie, która dysponuje dostępem do Aparatu oraz posiada Kartę PINK z dodatnim Saldem, której termin ważności nie upłynął, jednakże tylko zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Zakładu dotyczącymi praw osadzonych do korzystania z rozmów telefonicznych.
 4. Dostawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy (Dz. U. z 1997 r. nr 90, poz. 557 z późn. zm.):
  1. w Zakładzie typu zamkniętego rozmowy telefoniczne skazanych podlegają kontroli administracji Zakładu Karnego,
  2. w Zakładzie typu półotwartego rozmowy telefoniczne skazanych mogą podlegać kontroli administracji Zakładu Karnego,
  3. w Zakładzie typu otwartego rozmowy telefoniczne skazanych nie podlegają kontroli administracji Zakładu Karnego.
 5. Dostawca umożliwia dostęp do świadczonych Usług w sposób ciągły, z zastrzeżeniem przerw konserwacyjnych, które mogą następować pomiędzy godz. 22:00 a godz. 6:00.
 6. Ponieważ Usługa określona w Regulaminie może być świadczona z wykorzystaniem technologii VOIP - transmisja głosu przebiega w pakietach danych przekazywanych przy pomocy sieci Internet, to ich jakość jest wówczas odpowiednia dla tej technologii. Połączenia są realizowane w czasie zbliżonym do rzeczywistego, mogą pojawiać się zniekształcenia lub opóźnienia w transmisji głosu, szumy, echa, a w skrajnych przypadkach przerwanie Połączenia.
 7. Wszelkie awarie związane ze świadczeniem Usługi Dostawca stara się usuwać niezwłocznie, jeżeli jest to możliwe w danym Zakładzie - najpóźniej w przeciągu 24 godzin.
 8. Dostawca nie przewiduje minimalnego czasu trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy, jednakże zwraca uwagę, że Karty PINK mają swój termin ważności - szczegółowe regulacje w tym zakresie określa § 10.

§ 3 [Korzystanie z Usługi]

 1. Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie przez Użytkownika Karty PINK z dodatnim Saldem, której termin ważności nie upłynął w danym momencie (data ważności jest wskazana na każdej Karcie PINK). Z chwilą nabycia Karty PINK Użytkownik nabywa prawo do korzystania z Usługi (moment zawarcia umowy).
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, Użytkownik oraz Doładowujący zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować Regulamin oraz Cennik. Dostawca informuje, że Użytkownikom przebywającym w Zakładzie dokumenty te są udostępniane w formie papierowej poprzez administrację tego Zakładu, zaś Doładowującym na Trwałym nośniku na Stronie Internetowej Dostawcy. Rozpoczęcie korzystania z Usługi Dostawca przyjmuje jako zaakceptowanie przez Użytkownika i Doładowującego treści dokumentów wskazanych w zdaniu pierwszym.
 3. W celu nawiązania Połączenia Użytkownik zobowiązany jest:
  1. wybrać na klawiaturze Aparatu Bezpłatny Numer Dostępowy,
  2. po usłyszeniu w słuchawce Aparatu powitania, wybrać kod dostępowy (numer PIN) znajdujący się na Karcie albo przesłany smsem przez Dostawcę,
  3. wybrać numer, z którym Połączenia żąda Użytkownik, w następującym formacie:
   (I) dla Połączeń międzynarodowych do sieci stacjonarnych: 00-kod kraju - numer kierunkowy - numer abonenta,(II) dla Połączeń krajowych do sieci stacjonarnych: numer kierunkowy - numer abonenta,(III) dla Połączeń krajowych do sieci komórkowych: numer abonenta,(IV) dla połączeń międzynarodowych do sieci komórkowych: 00-kod kraju - numer abonenta.
 4. W przypadku, gdy wybrany przez Użytkownika numer nie odpowiada lub nie można nawiązać Połączenia ze względu na zajętość sieci, Użytkownik usłyszy odpowiedni komunikat lub sygnał zajętości.
 5. Dostawca informuje, że jeżeli Regulamin lub Cennik nie stanowi inaczej, to w ramach Usługi zablokowana jest możliwość realizacji połączeń z:
  1. numerami niegeograficznymi, numerami dostępu do sieci teleinformatycznych, numerami dostępowymi innych operatorów oraz numerami dostępu do usług sieci inteligentnych (tj. numerów z wyróżnikiem sieci: 20, 70 oraz 80), za wyjątkiem numerów bezpłatnych infolinii instytucji publicznych z wyróżnikiem 800,
  2. numerami tzw. pokoi telekonferencyjnych,
  3. numerami skróconymi, w tym w szczególności z numerami:
   • pogotowia ratunkowego 999,
   • straży pożarnej 998,
   • policji 997,
   • straży miejskiej 986,
   • elektrowni 991,
   • miejskich zakładów komunikacyjnych 19285,
   • gazowni 992,
   • ciepłowni 993,
   • wodociągów i kanalizacji 994,
   • ratownictwa morskiego (w ośrodkach nadmorskich) lub GOPR (w ośrodkach górskich) 985,
   • rzecznego (Komisariat Wodny Policji, WOPR itp.) 984,
   • informacyjno-interwencyjnych służb administracji państwowej 19287,
   • informacji pogotowia ratunkowego o wypadkach 19790,
   • numerami skróconymi abonenckiej usługi specjalnej AUS,
   • błękitną linią TP (obecnie: Orange Polska S.A.) 19393,
   • błękitną linią TP biznes (obecnie: Orange Polska S.A.) 19330,
   • numerami dostępu do radiowych sieci przywoławczych,
   • numerami rozpoczynającymi się od: 0-300 oraz 0-400.
 6. Plan numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych w zakresie formatów numerów oraz schematów ich wybierania, wskaźników strefy numeracyjnej oraz ich przyporządkowania do obszaru oraz wyróżników sieci i usług telekomunikacyjnych oraz ich wykorzystania w numeracji krajowej określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 października 2013 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne.
 7. Aparaty mają założone blokady następujących funkcjonalności:
  1. identyfikacji numeru telefonicznego Automatu Telefonicznego w sieci telekomunikacyjnej (funkcja CLIR),
  2. połączeń przychodzących do Automatów Telefonicznych,
  3. funkcji ponownego wybierania numeru (funkcja REDIAL),
  4. wysyłania wiadomości tekstowych.

§ 4 [Czas trwania Połączeń i opłaty]

 1. Czas trwania Połączenia mierzony jest od momentu uzyskania Połączenia z wybranym przez Użytkownika numerem do chwili zakończenia Połączenia.
 2. Dokonując płatności za Kartę lub Doładowania, Użytkownik lub Doładowujący z góry uiszcza opłatę za Usługę w wysokości nominału Karty lub Doładowania. Możliwość wykonywania Połączeń dostępna jest natychmiast po nabyciu Karty z dodatnim Saldem lub dokonaniu Doładowania.
 3. Po zakończeniu każdego Połączenia Saldo umniejszane jest o wysokość opłaty za Połączenie.
 4. W zależności od rodzaju Karty PINK naliczanie opłat za indywidualne Połączenie odbywa się w sposób minutowy lub sekundowy.
 5. W przypadku minutowego naliczania opłata za indywidualne Połączenie naliczana jest za każdą rozpoczętą minutę Połączenia w wysokości podanej w Cenniku stawki netto za minutę Połączenia (chyba że w Cenniku zaznaczono inaczej) i zaokrąglana jest w górę do pełnego grosza. Tak wyliczona opłata za Połączenie pomniejsza wyrażone w wartościach netto Saldo Karty PINK.
 6. W przypadku sekundowego naliczania opłata za indywidualne Połączenie naliczana jest za każdą rozpoczętą sekundę Połączenia w wysokości równej 1/60 minutowej stawki netto za minutę Połączenia (chyba że w Cenniku zaznaczono inaczej) i zaokrąglana jest w górę do pełnego grosza. Tak wyliczona opłata za Połączenie pomniejsza wyrażone w wartościach netto Saldo Karty PINK.
 7. Saldo Karty PINK rozliczane jest w kwocie netto i wszelkie rozliczenia (zasilanie, obciążanie) dokonywane są wartościach netto. Saldo brutto podawane jest jedynie w celach informacyjnych, a podawana w tym celu wartość zostaje zaokrąglona do pełnych groszy.
 8. Połączenie kończy się:
  1. w momencie zakończenia połączenia przez Użytkownika albo jego rozmówcę,
  2. po upływie Maksymalnego czasu Połączenia.
  1. Użytkownik nie ponosi opłat za połączenie z Aparatu z Bezpłatnym Numerem Dostępowym.
  2. Dostawca nie przewiduje składania przez Konsumenta żadnych kaucji ani innych gwarancji finansowych.

§ 5 [Doładowanie Karty PINK]

 1. Z momentem (i pod warunkiem) opublikowania niniejszego Regulaminu orazCennika na Stronie Internetowej Dostawcy Dostawca zapewnia możliwość Doładowania Karty przez osobę inną niż Użytkownik (Doładowującego) za pośrednictwem Strony Internetowej Dostawcy.
 2. Doładowanie odbywa się za pośrednictwem Strony Internetowej Dostawcy, dla której prawidłowego działania wymagane jest urządzenie zapewniające dostęp do sieci Internet i prawidłowe wyświetlanie stron www oraz konto poczty elektronicznej (email).
 3. Doładowanie może zwiększyć Saldo wyłącznie o jedną z kwot oferowanych przez Dostawcę i wskazanych szczegółowo w Cenniku.
 4. Jeżeli Cennik tak stanowi, dokonanie Doładowania o określoną kwotę powoduje dodatkowe nieodpłatne zwiększenie Salda o wskazaną tam kwotę (poprzedzoną znakiem "+" i oznaczoną jako "gratis").
 5. Płatności za Doładowania realizowane są przy wykorzystaniu systemu płatności internetowych tpay, obsługiwanego przez DialCom24 Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu oraz Krajowy Integrator Płatności z siedzibą w Poznaniu. Regulamin oraz warunki świadczenia usługi obsługującej płatności znajdują się na stronie internetowej https://tpay.com/. Dostawca wymaga aby Doładowujący dokładnie zapoznał się z warunkami dokonywania płatności w tym systemie przed dokonaniem Doładowania.
 6. Procedura Doładowania jest inicjowana poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na Stronie Internetowej Dostawcy. Po wypełnieniu formularza niezwłocznie następuje przekierowanie do systemu płatności internetowych Tpay.
 7. Doładowanie dokonywane jest niezwłocznie po uznaniu konta bankowego Dostawcy uiszczoną kwotą Doładowania, poprzedzoną wyrażeniem żądania natychmiastowego wykonania tej usługi w całości. Z uwagi na okoliczność, że usługa Doładowania zrealizowana może zostać przez Dostawcę wyłącznie w całości po zgłoszeniu żądania jej natychmiastowego wykonania w całości Doładowujący utraci prawo odstąpienia od umowy w zakresie tego Doładowania. Żądanie natychmiastowego wykonania usługi Doładowania w całości jest składane przy dokonywaniu Doładowania, a przed jego złożeniem Dostawca dodatkowo pouczy Doładowującego o wskazanej wyżej utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. Dostawca wyśle do Doładowującego w rozsądnym czasie po zawarciu umowy na podany w formularzu adres e-mail potwierdzenie Doładowania (przed jego dokonaniem) na Trwałym nośniku.

§ 6. [Korzystanie z Karty PINK]

 1. Użytkownik może korzystać z Karty PINK wyłącznie osobiście.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do utrzymywania w poufności kodu Karty PINK oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym wejścia w jego posiadanie.
 3. Użytkownik udostępniając Kartę PINK lub kod PIN Karty PINK osobie trzeciej, czyni to na własną odpowiedzialność.
 4. Działania osoby trzeciej dokonane przy Użyciu Karty PINK Użytkownika lub kodu PIN tej Karty PINK podjęte w wyniku naruszenia przez Użytkownika postanowień ust. 1-3, traktowane będą tak jak działania Użytkownika, w szczególności w zakresie naliczania opłat za Połączenia nawiązane za pomocą Aparatów przy użyciu kodu PIN Karty PINK.

§ 7 [Biuro obsługi klienta]

 1. Pomoc Użytkownikom oraz Doładowującym w zakresie problemów z nawiązywaniem Połączeń lub awarii technicznych sprzętu, jak również w zakresie wszelkich problemów z Doładowaniem oraz w wyjaśnieniu wszelkich ewentualnych wątpliwości dotyczących zasad świadczenia Usługi Dostawca zapewnia w ramach telefonicznego biura obsługi klientów, pod numerem +48 61 820 99 00 (w dni robocze w godzinach 8:30-15:30) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@dialtech.pl. Użytkownik lub Doładowujący może również zwrócić się do Dostawcy na piśmie, na adres korespondencyjny wskazany w § 1 lit. d).
 2. Telefoniczne biuro obsługi klienta zapewnia Użytkownikowi oraz Doładowującemu niezbędną pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych ze świadczonymi przez Dostawcę usługami.

§ 8 [Tryb składania i rozpatrywania reklamacji]

 1. Użytkownikowi oraz Doładowującemu (Reklamującemu) przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu:
  1. niedotrzymania z winy Dostawcy określonego w Regulaminie terminu rozpoczęcia świadczenia Usług,
  2. niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi,
  3. nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi.
 2. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi lub od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana lub od dnia doręczenia dokumentu księgowego zawierającego nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usługi (o ile taki dokument był doręczany). Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania, o czym jednostka Dostawcy rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia Reklamującego.
 3. Reklamacja może być złożona:
  1. w formie pisemnej - przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529);
  2. ustnie - telefonicznie pod numerem +48 61 820 99 00;
  3. w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej zgłoszenia@dialtech.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania (ew. aktualnego pobytu) albo siedziby Reklamującego;
  2. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
  4. numer seryjny Karty, której dotyczy reklamacja lub obustronną kopię tej Karty;
  5. datę zawarcia umowy i określony w Regulaminie termin rozpoczęcia świadczenia Usługi - w przypadku reklamacji, o której mowa w ust. 1 lit. a;
  6. wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności wynikających z Regulaminu lub z przepisów prawa - w przypadku gdy Reklamujący żąda ich wypłaty;
  7. numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności;
  8. podpis Reklamującego - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej,
 5. W przypadku gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 4, jednostka Dostawcy rozpatrująca reklamację, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa Reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 6. Jeżeli w reklamacji nie została określona kwota, o której mowa w ust. 4 lit. f), a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej należności oraz kwota tego odszkodowania lub zwrotu nie budzi wątpliwości, jednostka Dostawcy rozpatrująca reklamację traktuje reklamację tak, jakby kwota ta była określona.
 7. Dostawca w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdza jej przyjęcie. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji wskazuje dzień złożenia reklamacji oraz zawiera nazwę, adres i numer telefonu jednostki Dostawcy rozpatrującej reklamację. Postanowień zdań poprzedzających nie stosuje się w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 8. Jednostka Dostawcy rozpatrująca reklamację, udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że została ona uwzględniona. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się wysłanie przed upływem tego terminu przez Dostawcę  odpowiedzi o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji.
 9. Odpowiedź na reklamację zawiera:
  1. nazwę jednostki Dostawcy rozpatrującej reklamację;
  2. informację o dniu złożenia reklamacji;
  3. rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;
  4. w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności - określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty lub zwrotu;
  5. pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku gdy reklamującym jest Konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i art. 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
  6. dane identyfikujące upoważnionego pracownika reprezentującego Dostawcę, z podaniem jego imienia, nazwiska oraz zajmowanego stanowiska.
 10. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna:
  1. dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne;
  2. zostać doręczona Reklamującemu przesyłką poleconą - w przypadku gdy odpowiedź na reklamację jest udzielana na papierze.
 11. Dostawca potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na papierze.
 12. Za zgodą Reklamującego, wyrażoną w reklamacji lub w odrębnym oświadczeniu, Dostawca potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez Reklamującego środka komunikacji elektronicznej. Przepis art. 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne stosuje się.
 13. Przepisu ust. 12 nie stosuje się w przypadku złożenia reklamacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku Dostawca potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez Reklamującego środka komunikacji elektronicznej. Jeżeli Reklamujący nie wskaże adresu poczty elektronicznej albo innego środka komunikacji elektronicznej, Dostawca potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana, albo z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej użytego przez Reklamującego do złożenia reklamacji.
 14. Posłużenie się innym środkiem komunikacji elektronicznej, o którym mowa w ust. 12 i 13 jest dopuszczalne, jeżeli przekazane w ten sposób potwierdzenie przyjęcia reklamacji oraz odpowiedź na reklamację spełniają wymogi, o których mowa odpowiednio w ust. 7 zdanie drugie oraz ust. 9 oraz ust. 10 lit. a), a postać i forma potwierdzenia przyjęcia reklamacji oraz odpowiedzi na reklamację umożliwia Reklamującemu ich zapisanie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 15. Jeżeli wysłana przez Dostawcę odpowiedź na reklamację nie została doręczona Reklamującemu, Dostawca na żądanie reklamującego wyrażone w sposób określony w ust. 3 niezwłocznie przekazuje ponownie tę odpowiedź, jej duplikat lub kopię.
 16. Reklamujący, w porozumieniu z Dostawcą określa sposób, formę i postać, w jakiej odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopia, o których mowa w ust. 15, ma zostać przekazana. Na żądanie Reklamującego, w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części, Dostawca ponownie przekazuje odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopię przesyłką poleconą, bez względu na formę, w jakiej pierwotnie została wysłana odpowiedź na reklamację.
 17. Dostawca nie jest obowiązany do ponownego przekazania reklamującemu odpowiedzi na reklamację, jej duplikatu lub kopii, jeżeli z okoliczności danej sprawy jednoznacznie wynika, że odpowiedź na reklamację została doręczona Reklamującemu.
 18. Dostawca jest zobowiązany dostarczać Karty w stanie bez wad i odpowiada za jakość świadczenia na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w przepisach Kodeksu cywilnego przewidujących odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie z umów wzajemnych.

§ 9 [Dane osobowe]

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Dostawcę odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO.
 2. Dostawca nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem przypadku określonego w § 8 (złożenie reklamacji) oraz za wyjątkiem danych o wykonanych połączeniach (danych transmisyjnych) w zakresie niezbędnym do naliczenia opłat oraz rozpatrzenia reklamacji.
 3. Dostawca zbiera oraz przetwarza wyłącznie te dane osobowe Doładowującego, które są niezbędne do wykonania zawartej z nim umowy, jak również przetwarza je wyłącznie w tym celu oraz zakresie, w jakim uprawniają go do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. W przypadku wskazanym w § 8 (złożenie reklamacji) dane osobowe Reklamującego są przetwarzane wyłącznie na potrzeby postępowania reklamacyjnego i wyłącznie w zakresie, w jakim Dostawcę uprawniają do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W zakresie określonym w ust. 3-4 Dostawca jest administratorem przetwarzanych danych osobowych.
 6. Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Dostawcę, jak też o prawach osób, których dane są przetwarzane została zawarta w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, a w przypadku Doładowującego, przedstawiona także w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej www.dialtech.pl

§ 10 [Ważność Karty PINK]

 1. Karty PINK tracą ważność po upływie terminu na nich wskazanym. Do tego czasu znajdujące się na nich Saldo powinno zostać wykorzystane. Ważność Kart PINK może zostać przedłużona, o czym Dostawca poinformuje Użytkowników za pośrednictwem administracji Zakładu.
 2. Każde Doładowanie skutkuje wydłużeniem ważności Karty PINK i możliwością korzystania z Salda w okresie 3 (słownie: trzech) miesięcy licząc od dnia ostatniego Doładowania, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli dane Doładowanie nastąpi wcześniej niż na 3 (słownie: trzy) miesiące przed upływem daty ważności Karty PINK wskazanej na Karcie, takie Doładowanie nie wydłuża okresu ważności Doładowanej Karty PINK a z Salda dostępnego na danej Karcie w wyniku Doładowania można korzystać w całym okresie ważności tej Karty PINK. Użytkownicy, którzy dokonali ostatniego Doładowania na gruncie poprzedniego brzmienia Regulaminu zachowują nabyte uprawnienia na Karcie PINK do czasu ważności nabytego uprawnienia a kolejne Doładowanie następuje już na zasadach obowiązujących w niniejszym zmienionym Regulaminie.  
 3. Dostawca informuje Użytkownika, że jeżeli koszt rozpoczęcia wybieranego Połączenia przekracza ilość środków do wykorzystania w ramach Salda, Połączenie to nie będzie mogło zostać zrealizowane.

§ 11 [Postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przekazania do wglądu Użytkowników za pośrednictwem administracji Zakładu, a w zakresie usługi Doładowania - z momentem jego publikowania na Stronie Internetowej Dostawcy. Regulamin obowiązuje przez czas nieoznaczony. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio do Cennika.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub Cennika. Zmiany Regulaminu lub Cennika wchodzą w życie z chwilą przekazania ich do wglądu Użytkowników poprzez administrację Zakładu, a w zakresie usługi Doładowania - z momentem opublikowania ich na Stronie Internetowej Dostawcy.
 3. W zakresie usługi Doładowania Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i został stworzony, wprowadzony i jest stosowany przez Dostawcę. Doładowującego obowiązuje zakaz dostarczania Dostawcy treści (danych) o charakterze bezprawnym.
 4. Użytkownicy i Doładowujący mogą porozumiewać się z Dostawcą za pośrednictwem Biura obsługi klienta (§ 7) lub pisemnie na adres podany w § 1 lit. f) Regulaminu. Dostawca w celach związanych ze świadczoną Usługą będzie porozumiewał się z Użytkownikami lub Doładowującymi za pośrednictwem danych kontaktowych przekazanych przez nich w tym celu Dostawcy.

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane przez Dostawcę, którym jest Dialtech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (61-623), ul. Wilczak 16A/6, KRS: 0000335514 (dalej: „Dialtech” lub „Dostawca”) .

Dostawca przetwarza dane osobowe:

- osoby składającej reklamację zgodnie z postanowieniami Regulaminu (zwanej dalej Reklamującym),

- Użytkownika, tj. osoby, która korzysta z karty, w tym osoby, której dane zostały podane w sklepie internetowym Dostawcy pod adresem https://dialtech.pl/ (dalej: „Sklep internetowy”) podczas zamawiania Karty przez inną osobę (dalej: „Klienta”), jako dane odbiorcy Karty.

REKLAMUJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST PODAĆ PRZY SKŁADANIU REKLAMACJI NASTĘPUJĄCE DANE OSOBOWE:

   

- imię i nazwisko albo nazwę,- adres zamieszkania (ew. aktualnego pobytu) albo siedziby,

 - numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności;- podpis Reklamującego - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej,

Podanie powyższych danych jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Dialtech. Reklamujący nie ma prawnego obowiązku podania tych danych, jednak ich niepodanie skutkować będzie odmową rozpatrzenia Reklamacji. Cele oraz podstawę prawną przetwarzania danych przez Dostawcę obrazuje następująca tabela:

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA

   

Rozpatrzenie reklamacji oraz poinformowanie o treści rozstrzygnięcia

Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (Niezbędność dla wykonania lub zawarcia umowy)

Art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (Prawnie uzasadniony interes jeżeli Reklamujący nie jest nabywcą Karty)

Wykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

Art. 32 ust. 1 pkt b) i c) RODO

 

Informacje dotyczące danych podawanych za pomocą telefonu

Dostawca zbiera za pośrednictwem telefonu dane w przypadkach złożenia ustnej reklamacji.

Podczas rozmów telefonicznych zbierane są dane określone powyżej, które przetwarzane są w tych samych celach i w oparciu o takie same podstawy prawne jak wskazano powyżej. Dodatkową daną osobową zbieraną podczas rozmów telefonicznych jest głos Reklamującego rejestrowany podczas takiej rozmowy. Podanie takiej danej jest dobrowolne, w przypadku braku zgody w tym zakresie należy skorzystać z innych form kontaktu z Dostawcą. Cel przetwarzania oraz podstawę prawną przetwarzania rozmów telefonicznych obrazuje poniższa tabela:

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA

   

Wykazanie treści oświadczeń złożonych przy wykorzystaniu telefonu (dotyczy w szczególności złożonych zamówień). Obrona roszczeń.

Art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (Zgoda)

Informacje dotyczące Użytkownika

O Użytkowniku dzwoniącym zbierane są dane o wykonanych połączeniach, w tym czas i rodzaj połączenia, numer telefonu wywoływanego. Cele i podstawę prawną przetwarzania wskazuje poniższa tabela:

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA

   

 

Naliczenie opłat, rozpatrzenie reklamacji oraz poinformowanie o treści rozstrzygnięcia.

Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (Niezbędność dla wykonania lub zawarcia umowy)

Art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (Prawnie uzasadniony interes jeżeli Użytkownik nie jest nabywcą Karty)

 

W przypadku gdy Użytkownik jest odbiorcą Karty zamówionej przez Klienta w Sklepie internetowym, Dostawca przetwarza jego imię, nazwisko, imię ojca i dane adresowe (ulicę i numeru domu, kod pocztowy i miejscowość), które zostały podane jako dane odbiorcy zamówienia w formularzu zamówienia przez Klienta Sklepu internetowego. Cele i podstawę prawną przetwarzania wskazuje poniższa tabela:

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA

 

 

Doręczenie zamówionych kart telefonicznych.

Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (Prawnie uzasadniony interes)

Prowadzenia księgowości, ewidencji podatkowej oraz wystawianie rachunków na zasadach przewidzianych przepisami prawa.

Art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

Obrona przed roszczeniami, wykazanie prawidłowości wykonania zamówionych usług na rzecz Klienta Sklepu internetowego.

Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (Prawnie uzasadniony interes)

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Jeżeli Dostawca przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, zgoda może zostać wycofana w każdym czasie.

RODZAJ PRAWA

PODSTAWA PRAWNA

 

 

Prawo dostępu do danych

Art. 15 RODO.

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji podanych w tym przepisie.

Prawo do sprostowania i uzupełnienia

Art. 16 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia

Art. 17 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w tym przepisie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Art. 18 RODO

Istota prawa: Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Po takim oznaczeniu danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach określonych tym przepisem. Ograniczenia można żądać w przypadkach określonych w tym przepisie.

Prawo do przenoszenia danych

Art. 20 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Art. 21 RODO

Istota prawa: Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Sprzeciw można wnieść także w innych przypadkach przewidzianych art. 21 i 22 RODO.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują ponadto następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:

Powyższe prawa można wykonać poprzez kontakt z Dostawcą w każdy ze sposobów określonych w Umowie lub Regulaminie (telefonicznie, e-mail, poczta tradycyjna). Dotyczy to także wycofania udzielonych zgód. Podczas kontaktu na odległość, Dostawca może żądać podania danych osobowych w celu weryfikacji jego tożsamości.

Okres przetwarzania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizowanego celu lub do momentu skorzystania przez daną osobę z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wystąpienia następujących zdarzeń:

 1. prawnie skutecznego wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w zakresie celu, którego taki sprzeciw dotyczy;
 2. wycofania zgody na przetwarzanie danych - w zakresie w którym przetwarzanie wynika z udzielonej zgody;
 3. upływu terminu przedawnienia roszczeń Reklamującego w zakresie w jakim przetwarzanie następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Dostawcy w postaci obrony roszczeń;
 4. upływu okresu retencji przechowywania kopii bezpieczeństwa;
 5. upływu terminów obowiązku przechowywania dokumentacji rachunkowej lub księgowej.

Odbiorcy danych

Dane mogą być ujawniane podmiotom działającym na zlecenie Dostawcy lub wykonującym na rzecz Dostawcy usługi, w szczególności:

 1. audytorom;
 2. dostawcom usług hostingu oraz poczty elektronicznej;
 3. bankom i pośrednikom płatności;
 4. kancelariom adwokackim;
 5. przedsiębiorcom pocztowym oraz firmom kurierskim.

Dane mogą zostać też ujawnione:

 1. organom, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa pozostają uprawnione do żądania ich wydania, w tym w szczególności administracji Zakładu Karnego, Sądom, Prokuraturom, Policji oraz Prezesowi UKE.
 2. innym podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Przez państwo trzecie rozumie się państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pozostałe informacje

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane osobowe Abonenta przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dostawca informuje, że powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu mailowego: dane@dialtech.pl.

Regulamin świadczenia usługi "Dzwoń bez karty"

§ 1 [Definicje]

Określenia użyte w niniejszym dokumencie, pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich następującymi definicjami:

1. Aktywacja – dokonywana przez Dostawcę na wniosek Użytkownika na zasadach szczegółowo określonych w Regulaminie techniczna czynność uruchomienia możliwości świadczenia Usługi w ramach wybranego Numeru;
2. Aparat – telefon umożliwiający nawiązywanie Połączeń, umieszczony przez Dostawcę i oddany do użytku w jednym z Zakładów;
3. Bezpłatny numer dostępowy - bezpłatny numer wewnętrzny Dostawcy – 19124 wskazany na Stronie Internetowej, którego wybranie na Aparacie umożliwia rozpoczęcie korzystania z Usługi;
4. Cennik – dokument określający ceny Usług dostępny na Stronie Internetowej, w tym także cennik promocyjny, jeśli został wprowadzony;
5. Doładowanie - odpłatne zasilenie Konta powodujące zwiększenie Salda o określoną kwotę wyrażoną w polskich złotych brutto (z podatkiem VAT);
6. Dostawca - Dialtech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (61623), ul. Wilczak 16A/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000335514, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 97212033718, kapitał zakładowy 60.000 zł;
7. Konto – indywidualnie przypisane Numerowi i prowadzone przez Dostawcę zestawienie rozliczeniowe na potrzeby świadczenia Usługi;
8. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Dostawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
9. Numer – wskazany przez Użytkownika finansującego podczas Aktywacji numer w publicznej krajowej stacjonarnej sieci telefonicznej lub w publicznej krajowej ruchomej (komórkowej) sieci telefonicznej, na który realizowane są Połączenia objęte Usługą;
10. Połączenie - połączenie telefoniczne, realizowane na Numer w ramach Usługi przy pomocy Aparatu;
11. Regulamin - niniejszy dokument;
12. Saldo – ilość pozostałej na Koncie kwoty pieniężnej wyrażonej w polskich złotych brutto (z podatkiem VAT), przeznaczonej do wykorzystania w celu świadczenia Usługi. Szczegółowe zasady dokonywania rozliczeń Salda określa § 5;
13. Strona Internetowa - strona internetowa Usługi prowadzona przez Dostawcę pod adresem http://dzwonbezkarty.dialtech.pl;
14. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Dostawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (na potrzeby realizacji Umowy Dostawca posługuje się Trwałym nośnikiem w postaci elektronicznych plików formatu PDF, obsługiwanych np. poprzez oprogramowanie Adobe Acrobat Reader);
15. Usługa – świadczona przez Dostawcę na rzecz Użytkowników usługa objęta niniejszym Regulaminem;
16. Użytkownik finansujący – podmiot, który dokonał Aktywacji i Doładowania Usługi;
17. Użytkownik dzwoniący - osoba fizyczna przebywająca na terenie Zakładu, inicjująca połączenie w ramach Usługi;
18. Użytkownicy – Użytkownik finansujący i Użytkownik dzwoniący;
19. Zakład - Zakład Karny, Areszt Śledczy lub Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego, wyszczególniony na aktualnej liście, dostępnej na stronie internetowej pod adresem www.dialtech.pl/lokalizacje-mapa, w którym Dostawca świadczy Usługę.

§ 2 [Usługa]

 1. Dostawca świadczy Usługę polegającą na umożliwieniu nawiązywania przez Użytkownika dzwoniącego Połączeń na Numer i na koszt Użytkownika finansującego (wyłącznie po wcześniejszej przedpłacie dokonywanej przez Użytkownika finansującego). Usługa dostępna jest wyłącznie dla krajowych publicznych Numerów telefonicznych i nie obsługuje numerów zagranicznych.
 2. Z usług Dostawcy można korzystać wyłącznie przy pomocy Aparatów, bez konieczności zawierania pisemnej umowy oraz bez konieczności posiadania przez Użytkownika dzwoniącego jakichkolwiek kart, numerów PIN czy dodatkowych urządzeń lub oprogramowania.
 3. Usługa nie jest ogólnodostępna, w szczególności nie stanowi publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). Użytkownikiem dzwoniącym może być wyłącznie osoba znajdująca się w Zakładzie, która dysponuje dostępem do Aparatu, jednakże tylko zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Zakładu dotyczącymi praw osadzonych do korzystania z rozmów telefonicznych, przy czym równocześnie Numer musi dysponować dodatnim Saldem i ważnym Kontem (zasady przedłużania ważności Konta określa § 6 ust. 1).
 4. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy (Dz.U. z 1997 r. nr 90, poz. 557 z późn. zm.):
  a. w Zakładzie typu zamkniętego rozmowy telefoniczne skazanych podlegają kontroli administracji zakładu karnego,
  b. w Zakładzie typu półotwartego rozmowy telefoniczne skazanych mogą podlegać kontroli administracji zakładu karnego,
  c. w Zakładzie typu otwartego rozmowy telefoniczne skazanych nie podlegają kontroli administracji zakładu karnego. Wykonywanie i realizacja rozmów telefonicznych przez Użytkowników dzwoniących może podlegać dalszym ograniczeniom lub kontroli na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa lub przepisach organizacyjnych danego Zakładu.
 5. Dostawca umożliwia dostęp do świadczonych usług w sposób ciągły, z zastrzeżeniem przerw konserwacyjnych, które mogą następować pomiędzy godz. 22.00 a godz. 6.00.
 6. Ponieważ usługi określone w Regulaminie mogą być świadczone z wykorzystaniem technologii VOIP (transmisja głosu przebiega w pakietach danych przekazywanych przy pomocy sieci Internet), to ich jakość może być wówczas odpowiednia dla tej technologii. Oznacza to, że Połączenia mogą być realizowane w czasie zbliżonym do rzeczywistego, mogą pojawiać się zniekształcenia lub opóźnienia w transmisji głosu, szumy, echa, a w skrajnych przypadkach przerwanie Połączenia.
 7. Wszelkie awarie związane ze świadczeniem Usługi Dostawca stara się usuwać niezwłocznie, jeżeli jest to możliwe w danym Zakładzie - najpóźniej w przeciągu 24 godzin. Poza usuwaniem awarii Dostawca nie świadczy usług posprzedażnych ani gwarancyjnych.
 8. Aktywacja i Doładowanie odbywają się za pośrednictwem Strony internetowej, dla której prawidłowego działania wymagane jest urządzenie zapewniające dostęp do sieci Internet i prawidłowe wyświetlanie stron www oraz konto poczty elektronicznej (email).

§ 3 [Korzystanie z Usługi]

 1. Warunkiem korzystania z Usługi jest dokonanie Aktywacji Numeru przez Użytkownika finansującego.
 2. Użytkownik finansujący inicjuje dokonanie Aktywacji Numeru poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza znajdującego się na Stronie Internetowej (Zamówienie Aktywacji).
 3. Aktywacja dokonywana jest po upływie 14 dniowego terminu na odstąpienie liczonego od Zamówienia Aktywacji (zasady odstąpienia znajdują się na końcu niniejszego Regulaminu – w pouczeniu). Jeżeli Użytkownik finansujący zażąda dokonania Aktywacji przed upływem terminu do odstąpienia, Aktywacja nastąpi niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Aktywacji. Skutki ewentualnego późniejszego odstąpienia od Umowy w takim przypadku określa pouczenie zawarte w załączniku do Regulaminu.
 4. Dostawca wyśle do Użytkownika finansującego w rozsądnym czasie po złożeniu Zamówienia Aktywacji na podany adres e-mail potwierdzenie Aktywacji (przed jej dokonaniem) na Trwałym nośniku.
 5. Aktywacja Numeru dokonywana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik finansujący może w każdym czasie anulować Aktywację Numeru za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta. Anulowanie Aktywacji Numeru następuje bezpłatnie i niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Użytkownika.
 6. Dostawca nie przewiduje minimalnego czasu trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy.

§ 4 [Korzystanie z usługi]

 1. Przed Aktywacją Numeru i przed rozpoczęciem korzystania z Usługi świadczonych przez Dostawcę, Użytkownicy zobowiązani są dokładnie zapoznać się z treścią
 2. W celu nawiązania połączenia Użytkownik dzwoniący zobowiązany jest:
  1. wybrać na klawiaturze Aparatu Bezpłatny Numer Dostępowy;
  2. postępować zgodnie z komunikatami słownymi podawanymi w słuchawce Aparatu, a następnie stosownie do dyspozycji tych komunikatów wybrać

§ 5 [Czas trwania Połączeń, opłaty, rozliczanie]

 1. Czas trwania Połączenia mierzony jest od momentu uzyskania Połączenia z Numerem do chwili zakończenia Połączenia.
 2. Dokonując Doładowania Użytkownik finansujący z góry uiszcza opłaty za Usługę w wysokości wartości Doładowania.
 3. Wysokość opłaty za Połączenie ustalana jest według Cennika.
 4. Rozliczenie opłaty za realizowane Połączenie dokonywane jest sekundowo w następujący sposób: opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą sekundę Połączenia w wysokości równej 1/60 stawki netto określonej w ust. 3. Tak ustalona opłata jest zaokrąglana w górę do pełnego grosza, a następnie powiększana o stawkę podatku VAT. Po zakończeniu każdego połączenia Saldo umniejszane jest o tak ustaloną wysokość opłaty wraz z podatkiem VAT za dane Połączenie. Szczegółowe warunki rozliczeń określa Cennik.
 5. Połączenie kończy się:
  a. w momencie zakończenia Połączenia przez Użytkownika;
  b. po upływie ostatniej sekundy jeżeli Saldo jest niższe niż opłata brutto z podatkiem VAT, jaka zgodnie z ust. 4 byłaby należna za kolejną sekundę Połączenia.

§ 6 [Ważność Konta i Doładowanie]

 1. Konto zachowuje ważność przez 30 dni od momentu Aktywacji. W przypadku Doładowania o dowolnie wybraną kwotę wskazaną w ust. 3, ważność Konta zostaje automatycznie przedłużona na 3 kolejne miesiące od momentu tego Doładowania.
 2. Doładowanie Konta możliwe jest wyłącznie poprzez Stronę Internetową.
  a. Szczegółowe warunki i ceny Doładowań określa Cennik.
 3. Płatności za Doładowania dokonywane są wyłącznie poprzez Stronę Internetową przy wykorzystaniu systemu płatności internetowych tpay.com, obsługiwanego przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz. Regulamin oraz warunki świadczenia usługi obsługującej płatności znajdują się na stronie internetowej https://www.tpay.com/. Dostawca wymaga aby Użytkownik finansujący dokładnie zapoznał się z warunkami dokonywania płatności w tym systemie przed dokonaniem Aktywacji i Doładowania.
 4. Procedura Doładowania jest inicjowana poprzez wypełnienie przez Użytkownika finansującego formularza znajdującego się na Stronie internetowej. Po wypełnieniu formularza niezwłocznie następuje przekierowanie do systemu płatności internetowych tpay.com.
 5. Doładowanie dokonywane jest niezwłocznie po uznaniu konta bankowego Dostawcy uiszczoną kwotą Doładowania, poprzedzoną wyrażeniem przez Użytkownika finansującego żądania natychmiastowego wykonania tej usługi w całości. Z uwagi na okoliczność, że usługa Doładowania zrealizowana może zostać przez Dostawcę wyłącznie w całości Użytkownik finansujący po zgłoszeniu żądania jej natychmiastowego wykonania w całości utraci prawo odstąpienia od umowy w zakresie tego Doładowania. Żądanie natychmiastowego wykonania usługi Doładowania w całości jest składane przy dokonywaniu Doładowania za pośrednictwem Strony internetowej – przed jego złożeniem Dostawca dodatkowo pouczy Użytkownika finansującego o wskazanej wyżej utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Dostawca wyśle do Użytkownika finansującego w rozsądnym czasie po zawarciu umowy na adres e-mail potwierdzenie Doładowania (przed jego dokonaniem) na Trwałym nośniku.
 7. Aktualny stan Salda Użytkownik finansujący może sprawdzić dzwoniąc z Numeru pod numer 61-646-83-88 (opłata za połączenie - zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z której korzysta Użytkownik).
 8. Dostawca nie przewiduje składania przez Konsumenta żadnych kaucji ani innych gwarancji finansowych.

§ 7 [Biuro obsługi Klienta]

Pomoc Użytkownikom w zakresie problemów z nawiązywaniem Połączeń, problemów technicznych (w tym awarii Aparatów), jak również w zakresie wyjaśniania wszelkich wątpliwości dotyczących Usługi Dostawca zapewnia w ramach Biura obsługi Klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-16.00 pod numerem 61 820 99 00 (opłata za połączenie z tym numerem nie wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z której korzysta Konsument), fax 61-820-99-01 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dzwonbezkarty@dialtech.pl. Dostawca zapewnia również kontakt poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza znajdującego się na Stronie Internetowej.

§ 8 [Tryb składania i rozpatrywania reklamacji]

 1. Dostawca odpowiada za jakość świadczenia na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w przepisach Kodeksu cywilnego przewidujących odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie z umów wzajemnych.
 2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Dostawcę oraz nieprawidłowegonaliczenia opłat z tytułu świadczenia Usług przez Dostawcę lub nieprawidłowości przy Doładowaniu.
 3. W przypadku składania reklamacji przez Użytkownika dzwoniącego reklamacja powinna zawierać następującą zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów postępowania reklamacyjnego: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dialtech sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu dla celów postępowania reklamacyjnego zainicjowanego niniejszą reklamacją”. Reklamacje składane bez wymaganej zgody nie będą rozpatrywane, a dane osobowe Użytkownika je składającego będą niezwłocznie usuwane.
 4. Reklamacje należy składać pisemnie, na adres Dostawcy wskazany w § 1 pkt 5 Regulaminu.
 5. Reklamacja powinna zawierać:
  a. Numer,
  b. imię i nazwisko reklamującego,
  c. Zakład, w którym znajduje się Aparat (jeżeli reklamacja dotyczy działania Aparatu),
  d. określenie przedmiotu reklamacji oraz czasu w jakim świadczone były reklamowane Usługi,
  e. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
  f. adres, pod który ma być doręczona odpowiedź na reklamację,
  g. podpis reklamującego.
 6. Dostawca rozpatrzy i udzieli pisemnej odpowiedzi na Reklamację w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej doręczenia.
 7. W przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi na reklamację wymagać będzie dodatkowych informacji Dostawca niezwłocznie zwróci się do Użytkownika o ich udzielenie.
 8. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości przy Doładowaniu można zgłaszać Dostawcy także telefonicznie za pośrednictwem Biura obsługi Klienta, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy tak złożona reklamacja nie zostanie niezwłocznie rozpatrzona pozytywnie, reklamację należy złożyć także pisemnie, zgodnie ust. 3 powyżej.
 9. Jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mediacyjne w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między Konsumentem a Dostawcą. Postępowanie mediacyjne wszczyna się na wniosek Konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu Konsumenta. Spór o prawa majątkowe pomiędzy Konsumentem a Dostawcą wynikłe z Umowy może być również poddany na podstawie wniosku Konsumenta lub Dostawcy rozstrzygnięciu Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej.

§ 9 [Odstąpienie od umowy]

 1. Konsument ma prawo odstąpienia od zawartej Umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (za wyjątkiem kosztów wskazanych w pouczeniu załączonym do Regulaminu). W takim przypadku umowę uważa się za niezawartą.
 2. Szczegółowe warunki prawa odstąpienia określa pouczenie o odstąpieniu wraz z wzorcem formularza odstąpienia, stanowiące załącznik do Regulaminu.
 3. Prawo odstąpienia nie przysługuje jeżeli Dostawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Dostawcę utraci prawo odstąpienia od umowy. W szczególności dotyczy do realizacji usługi Doładowania (szczegółowe zasady w tym zakresie określa § 6 ust. 7).

§ 10 [Dane osobowe]

 1. Dostawca jest administratorem danych osobowych Użytkownika finansującego. Dostawca nie przetwarza, w ramach usługi opisanej niniejszym Regulaminem, danych osobowych Użytkownika dzwoniącego, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3, tj. z zastrzeżeniem przypadku złożenia reklamacji.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Dostawcę odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO.
 3. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Dostawcę, w tym o prawach osób, których dane są przetwarzane, zawarto w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, a w przypadku Użytkownika finansującego przekazano także podczas ich zbierania za pośrednictwem Strony Internetowej.

§ 11. [Postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i został stworzony, wprowadzony i jest stosowany przez Dostawcę.
 2. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania Dostawcy treści (danych) o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownicy mogą porozumiewać się z Dostawcą za pośrednictwem Biura Obsługi Abonenta lub pisemnie na adres podany w § 1 pkt 5 Regulaminu. Dostawca w celach związanych ze świadczoną Usługą będzie porozumiewał się z Użytkownikami za pośrednictwem danych kontaktowych przekazanych przez nich w tym celu Dostawcy.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany oferty Doładowań lub dodatkowych świadczeń nieodpłatnych, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone lub zrealizowane Zamówienia.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Serwisie internetowym i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Każdy Użytkownik ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku, ze Strony Internetowej i zapisać go na własnym nośniku. Regulamin jest ponadto przekazywany do wiadomości Użytkowników dzwoniących za pośrednictwem administracji Zakładu.
 6. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz Cennika. Zmiany Regulaminu oraz Cennika wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia w Serwisie internetowym. Zmiany Regulaminu lub Cennika nie mają wpływu na Zamówienia Usług złożone przez Użytkowników przed datą wejścia w życie takich zmian, które to Zamówienia będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 29.12.2022 roku.

Załączniki:
1. Informacja w zakresie prawa odstąpienia od umowy
2. Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Dostawcę

Załącznik nr 1.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY - POUCZENIE

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas
(Dialtech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (61-623), ul. Wilczak 16A/6, tel. 61-820-99-00, dzwonbezkarty@dialtech.pl, fax: 61-820-99-01) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat Dialtech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (61- 623), ul. Wilczak 16A/6, tel. 61-820-99-00, dzwonbezkarty@dialtech.pl , fax: 61-820-99-01
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:…………………………………..
- Data zawarcia umowy:…………………………………………...
- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów):……………………………..
- Adres Konsumenta(-ów):…………………………………………
- Podpis Konsumenta(-ów):………………………………………... (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data: ……………………………………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 2.

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane przez Dostawcę, którym jest Dialtech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (61-623), ul. Wilczak 16A/6, KRS: 0000335514.
Dostawca przetwarza dane osobowe:
- Użytkownika finansującego, tj. osoby która dokonuje Aktywacji lub Doładowania za pośrednictwem strony internetowej dzwonbezkarty.dialtech.pl;
- Osoby składającej reklamację zgodnie z §8 Regulaminu (zwanej dalej Reklamującym).

Informacje dotyczące Użytkownika finansującego Użytkownik finansujący zobowiązany jest podać:

 

W celu dokonania Aktywacji numeru telefonu: W celu dokonania Doładowania:
   

-numer telefonu

-adres e-mail
- numer telefonu doładowania
- kod pocztowy
- imię
- miejscowość
- nazwisko - adres (ulica i numer)
- e-mail
- numer telefonu kontaktowego

Podanie powyższych danych jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Dialtech. Użytkownik finansujący nie ma prawnego obowiązku podania tych danych, jednak ich niepodanie skutkować będzie odmową świadczenia usług.

Cele oraz podstawę prawną przetwarzania danych przez Dostawcę obrazuje następująca tabela:

CEL PRZETWARZANIA
PODSTAWA PRAWNA
   
Świadczenie zamówionych usług, wykonanie Aktywacji numeru telefonicznego oraz wykonywanie usług Doładowań zgodnie ze złożonymi zamówieniami. Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (Niezbędność dla wykonania lub zawarcia umowy)
Prowadzenie księgowości, ewidencja podatkowa oraz wystawianie rachunków na zasadach przewidzianych przepisami prawa. Art. 6 ust. 1 pkt c RODO (Niezbędność dla wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
Obrona przed roszczeniami Użytkownika finansującego, wykazanie prawidłowości wykonania zamówionych usług. Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (Prawnie uzasadniony interes)
Wykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Art. 32 ust. 1 pkt b) i c) RODO

Informacje dotyczące Reklamującego

Reklamujący zobowiązany jest podać przy składaniu reklamacji następujące dane:

   

- numer telefonu,

- imię i nazwisko Reklamującego,
- Zakład, w którym znajduje się Aparat (jeżeli reklamacja dotyczy działania Aparatu),
- Adres korespondencyjny (pod który ma być doręczona odpowiedź na reklamację),

Podanie powyższych danych jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Dialtech. Reklamujący nie ma prawnego obowiązku podania tych danych, jednak ich niepodanie skutkować będzie odmową rozpatrzenia Reklamacji.

Cele oraz podstawę prawną przetwarzania danych przez Dostawcę obrazuje następująca tabela:

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA
   
Rozpatrzenie reklamacji oraz poinformowanie o treści rozstrzygnięcia

Art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (Zgoda)

Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (Niezbędność dla wykonania lub zawarcia umowy)
Wykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

Art. 32 ust. 1 pkt b) i c) RODO

Informacje dotyczące danych podawanych za pomocą telefonu

Dostawca zbiera za pośrednictwem telefonu dane w następujących przypadkach: 1) składania ustnych zamówień w zakresie Aktywacji lub Doładowania; 2) składania ustnej reklamacji.
Podczas rozmów telefonicznych zbierane są dane określone powyżej, które przetwarzane są w tych samych celach i w oparciu o takie same podstawy prawne jak wskazano powyżej. Dodatkową daną osobową zbieraną podczas rozmów telefonicznych jest głos Użytkownika finansującego lub Reklamującego rejestrowany podczas takiej rozmowy. Podanie takiej danej jest dobrowolne, w przypadku braku zgody w tym zakresie należy skorzystać z innych form kontaktu z Dostawcą.

Cel przetwarzania oraz podstawę prawną przetwarzania rozmów telefonicznych obrazuje poniższa tabela:

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA
   
Wykazanie treści oświadczeń złożonych przy wykorzystaniu telefonu (dotyczy w szczególności złożonych zamówień). Obrona roszczeń. Art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (Zgoda)

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Jeżeli Dostawca przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, zgoda może zostać wycofana w każdym czasie.
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują ponadto następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:

RODZAJ PRAWA
PODSTAWA PRAWNA
   
Prawo dostępu do danych

Art. 15 RODO.

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji podanych w tym przepisie.

Prawo do sprostowania i uzupełnienia

Art. 16 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
Prawo do usunięcia

Art. 17 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w tym przepisie.
Prawo do ograniczenia przetwarzania

Art. 18 RODO

Istota prawa: Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Po takim oznaczeniu danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach określonych tym przepisem. Ograniczenia można żądać w przypadkach określonych w tym przepisie.

Prawo do przenoszenia danych

Art. 20 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Art. 21 RODO

Istota prawa: Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Sprzeciw można wnieść także w innych przypadkach przewidzianych art. 21 i 22 RODO.

Powyższe prawa można wykonać poprzez kontakt z Dostawcą w każdy ze sposobów określonych w Umowie lub Regulaminie (telefonicznie, e-mail, poczta tradycyjna). Dotyczy to także wycofania udzielonych zgód. Podczas kontaktu na odległość, Dostawca może żądać podania danych osobowych w celu weryfikacji jego tożsamości.

Okres przetwarzania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizowanego celu lub do momentu skorzystania przez daną osobę z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wystąpienia następujących zdarzeń:
1) prawnie skutecznego wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie celu, którego taki sprzeciw dotyczy;
2) wycofania zgody na przetwarzanie danych - w zakresie w którym przetwarzanie wynika z udzielonej zgody;
3) upływu terminu przedawnienia roszczeń Użytkownika finansującego lub Reklamującego – w zakresie w jakim przetwarzanie następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Dostawcy w postaci obrony roszczeń;
4) upływu okresu retencji przechowywania kopii bezpieczeństwa;
5) upływu terminów obowiązku przechowywania dokumentacji rachunkowej lub księgowej.

Odbiorcy danych

Dane mogą być ujawniane podmiotom działającym na zlecenie Dostawcy lub wykonującym na rzecz Dostawcy usługi, w szczególności:

 1. biuru rachunkowemu;
 2. serwisantom;
 3. przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na potrzeby rozliczeń międzyoperatorskich;
 4. audytorom;
 5. dostawcom usług hostingu oraz poczty elektronicznej;
 6. bankom i pośrednikom płatności;
 7. kancelariom adwokackim;
 8. przedsiębiorcom pocztowym oraz firmom kurierskim.

Dane mogą zostać też ujawnione:

 1. organom, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa pozostają uprawnione do żądania ich wydania, w tym w szczególności administracji Zakładu Karnego, Sądom, Prokuraturom, Policji oraz Prezesowi UKE.
 2. innym podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Przez państwo trzecie rozumie się państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pozostałe informacje

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane osobowe Abonenta przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dostawca informuje, że powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu mailowego: dane@dialtech.pl.

Regulamin przeksięgowania środków

 

§ 1 [Postanowienia wstępne]

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady dokonywania przeksięgowania dostępnych środków pieniężnych pomiędzy kartami Użytkownika (dalej: Przelew środków) przez Dostawcę - Dialtech spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-623), ul. Wilczak 16A/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000335514, REGON: 301192386, NIP: 9721203318, kapitał zakładowy 60.000 zł.
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia regulaminów usług oraz cenników konkretnych usług (kart) świadczonych przez Dostawcę (dalej: Regulaminy Kart i Cenniki Kart).
 3. Wszystkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w odpowiednich Regulaminach Kart.


§ 2 [Warunki i zasady realizacji Usługi]

 1. Przelew środków jest możliwy w ramach każdej usługi na kartę świadczonej przez Dostawcę. Nie jest możliwe jakiekolwiek przeksięgowanie środków w ramach usługi „Dzwoń bez karty”.
 2. Usługa polega na przeniesieniu środków pieniężnych pomiędzy kartami Użytkownika wydanymi przez Dostawcę wyłącznie w ramach tej samej usługi (np. z karty PINK na kartę PINK). Przelew środków nie jest możliwy pomiędzy kartami różnego rodzaju (np. z karty PINK na kartę Tanie Gadanie).
 3. Użytkownik nie ponosi kosztów realizacji Przelewu środków przez Dostawcę.
 4. Przelew środków jest realizowany według następujących zasad:
  1. w celu złożenia dyspozycji Przelewu środków Użytkownik powinien wykonać połączenie z Aparatu na Bezpłatny Numer Dostępowy, z wykorzystaniem tej karty, na którą Użytkownik chce dokonać Przelewu środków,
  2. w celu zainicjowania Przelewu środków, po połączeniu z Bezpłatnym Numerem Dostępowym należy wybrać symbol „#”, podać numer PIN karty, z której środki pieniężne mają zostać przeniesione oraz wskazać wartość kwoty, która ma zostać przeniesiona,
  3. w toku połączenia Użytkownikowi zostanie przedstawiona instrukcja głosowa, zgodnie z którą Użytkownik powinien postępować,
  4. elementem koniecznym do złożenia skutecznej dyspozycji Przelewu środków jest złożenie przez Użytkownika w trakcie wykonywania połączenia oświadczenia o prawie dysponowania kartą, z której środki mają zostać przelane oraz wyrażenie zgody na przeniesienie środków pomiędzy kartami; o sposobie zatwierdzenia oświadczenia Użytkownik jest informowany głosowo w toku połączenia,
  5. użytkownik wybiera na klawiaturze Aparatu wartość kwoty, co do której chce dokonać Przelewu środków; Użytkownik zawsze wybiera kwotę będącą liczbą całkowitą (np. 1, 2, 5); w przypadku zamiaru przeniesienia całości środków o wartości niebędącej liczbą całkowitą (np. 2,30 zł) Użytkownik powinien zaokrąglić taką wartość w górę, do liczby całkowitej (np. 3) i wybrać taką na klawiaturze Aparatu; w takiej sytuacji system przeleje całość dostępnych środków poniżej wybranej na klawiaturze Aparatu liczby,
  6. po prawidłowym złożeniu dyspozycji Przelewu środków, środki pieniężne zostaną zaksięgowane automatycznie na wskazanej karcie Użytkownika, nie później niż po upływie 24 h od chwili otrzymania prawidłowo złożonej dyspozycji Przelewu środków przez Dostawcę.
 5. Maksymalna wartość środków zgromadzonych na danej karcie (Salda) nie może przekroczyć limitu 350 zł (Limit maksymalny). W przypadku, w którym wartość zleconego Przelewu środków doprowadziłaby do przekroczenia Limitu maksymalnego – Przelew środków będzie mógł zostać zrealizowany jedynie do wysokości, która nie doprowadzi do przekroczenia Limitu maksymalnego na danej karcie (z zastrzeżeniem bieżącej oferty Dostawcy określającej możliwe wartości nominalne jednego Przelewu środków). Po przekroczeniu Limitu maksymalnego, Przelewy środków na daną kartę nie będą realizowane – aż do momentu odpowiedniego zmniejszenia Salda karty poniżej tego limitu (z zastrzeżeniem zdań poprzednich).


§ 3 [Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin usługi obowiązuje od dnia 15.11.2022r do odwołania.
 2. Odwołanie nie ma wpływu na dyspozycje Przelewu środków złożone przed jego odwołaniem.
 3. Użytkownik deklaruje, że składa dyspozycję Przelewu środków wyłącznie pomiędzy kartami, do których posiada pełne prawo. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które Użytkownik poniósł w wyniku zgubienia, kradzieży lub utraty w inny sposób kart będących w jego posiadaniu, w tym za roszczenia tych Użytkowników wynikające z dokonania Przelewu środków na kartę innego Użytkownika.

 

 

Regulamin sklepu internetowego DIALTECH.PL


§ 1 [Definicje]

Określenia użyte w niniejszym dokumencie, pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich następującymi definicjami:

 1. Dostawca lub Operator - spółka pod firmą Dialtech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-623), ul. Wilczak 16A/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000335514, której sąd dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 97212033718, kapitał zakładowy 60.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) tel.:+48 61 820 99 00 (opłata za połączenie nie wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument), fax: +48 61 820 99 01, kontakt@dialtech.pl,
 2. Sklep - sprzedażowa platforma teleinformatyczna, umożliwiająca jej użytkownikom dokonywanie Zakupów Kart oferowanych przez Dostawcę, jak również dokonywanie Doładowań już posiadanych Kart, prowadzona przez Dostawcę telefonicznie pod numerem+48 61 820 99 00 oraz w sieci Internet pod adresem www.dialtech.pl (podana strona internetowa zwana jest dalej: Serwisem internetowym),
 3. Klient - podmiot, który na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje Zakupu lub Doładowania Karty w Sklepie,
 4. Karta - sprzedawane w Sklepie karty, stanowiące nośnik danych umożliwiających nawiązywanie połączeń wdzwanianych w technologii VOIP, wyłącznie przy pomocy aparatów telefonicznych stanowiących własność Dostawcy, umieszczonych w zakładach karnych, aresztach śledczych lub oddziałach zewnętrznych aresztów śledczych, w których Dostawca świadczy swoją usługę. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu korzystania z Kart określają:
  1. regulaminy poszczególnych Kart, dostępne na stronie internetowej: www.dialtech.pl/regulaminy, w szczególności Regulamin karty PINK Dialtech Sp. z o.o., Regulamin karty Gadka Szmatka;
  2. regulaminy promocji dostępne na stronie internetowej: www.dialtech.pl/regulaminy;
  3. cenniki, dostępne na stronie internetowej www.dialtech.pl/cennik.
 5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Dostawcą czynności prawnej (zawarcia Umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. Doładowanie Karty - usługa odpłatnego zasilenia Karty o określoną kwotę wyrażoną w PLN, powodująca zwiększenie Salda przypisanego do danej Karty o tę kwotę. Usługa taka może zostać uruchomiona przez Dostawcę poprzez umieszczenie w Serwisie Internetowym odpowiednich funkcjonalności umożliwiających zakup Doładowania Karty, przy czym zapisy niniejszego Regulaminu nie stanową zobowiązania do świadczenia takiej usługi,
 7. Zamówienie - zamówienie składane w Sklepie przez Klienta na Zakup lub Doładowanie Karty,
 8. Dni Robocze - wszystkie dni w danym roku kalendarzowym z wyłączeniem sobót, niedziel oraz innych dni ustawowo uznanych za wolne od pracy,
 9. Regulamin - niniejszy dokument określający w szczególności sposób i warunki zawierania i realizacji Umów; Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od 15 listopada 2022r.
 10. Saldo - przypisana do danej Karty kwota pozostała do wykorzystania przez jej użytkownika w ramach świadczonej przez Dostawcę usługi polegającej na umożliwieniu nawiązywania połączeń głosowych z abonentami stacjonarnych i ruchomych publicznych sieci telefonicznych w kraju i za granicą,
 11. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Dostawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci,
 12. Umowa - zawierana pomiędzy Klientem a Dostawcą za pośrednictwem Sklepu umowa sprzedaży Karty (dalej również jako: Zakup) albo umowa świadczenia usługi Doładowania. Umowa jest umową zawartą na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta.

§ 2 [Postanowienia Ogólne]

 1. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu można zgłaszać do Dostawcy na adres email: kontakt@dialtech.pl.
 2. Klientem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba małoletnia, która ukończyła lat 13 lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona) posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.


§ 3 [Warunki dotyczące sprzedaży Kart]

 1. Informacje o Kartach zamieszczone w Sklepie, wraz z podaniem ich ceny stanowią ofertę sprzedaży składaną przez Operatora.
 2. Klient składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu:
  1. korzystając z dostępnego w Serwisie internetowym formularza Zamówienia lub
  2. telefonicznie - dzwoniąc w Dni Robocze w godzinach od 8:30 - 15:30 pod numer
   telefonu:+48 61 820 99 00 (opłata za połączenie nie wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument).
 3. Dostawca zapewnia możliwość dostawy Kart:
  1. listem poleconym ekonomicznym po uprzedniej przedpłacie - koszt dostawy jest równy każdorazowo obowiązującej w dniu wysyłki cenie przesyłki listowej poleconej ekonomicznej ustalonej przez Pocztę Polską SA (przy czym Operator może wprowadzać w tym zakresie czasowe promocje powodujące obniżenie kosztów wysyłki; informacja o obowiązującym Klienta koszcie wysyłki jest podawana każdorazowo w trakcie złożenia zamówienia); w chwili niniejszej zmiany Regulaminu cena ta wynosi 6,50 zł. Zmiana ceny przesyłki poleconej ekonomicznej dokonana przez Pocztę Polską SA, nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu.
  2. przesyłką za pobraniem - koszt dostawy 15,00 zł.
  3. W przypadku Zamówienia dwóch lub większej ilości Kart równocześnie koszt dostawy wskazany w zdaniu poprzedzającym obejmuje wysyłkę wszystkich kart (wszystkie zamówione Karty wysyłane są w ramach jednej opłaty za wysyłkę). Dodatkowe informacje dotyczące dostawy Karty zawiera § 6.
 4. Płatności z tytułu sprzedaży Karty dokonywane są:
  1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w potwierdzeniu zawarcia Umowy, o którym mowa w § 41 ust. 1 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania (dotyczy Zamówień z dostawą listem poleconym). Potwierdzenie zawiera również inne dane niezbędne do realizacji przelewu, tj. dane banku prowadzącego rachunek, dane posiadacza rachunku oraz tytuł przelewu;
  2. szybkim przelewem z wykorzystaniem usług pośrednika płatności tPay (dotyczy Zamówień z dostawą listem poleconym);
  3. za pobraniem (dotyczy Zamówień z dostawą za pobraniem).
 5. Jeśli Zamówienie złożone przez Klienta w Serwisie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność zamówionej Karty, Klient niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany i najpóźniej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od chwili złożenia Zamówienia, otrzyma zwrot wpłaconej już sumy pieniężnej na poczet ceny zamówionej i niedostępnej Karty oraz kosztów jej dostawy. Jeżeli takie będzie wyraźne życzenie Klienta, Dostawca wskaże Klientowi termin dostawy niedostępnej Karty i jeżeli Klient wyraźnie zaakceptuje taki nowy termin, Zamówienie będzie uważane za ważne, a jedynie czas jego realizacji ulegnie zmianie stosownie do ustaleń Stron. Strony mogą także, na wyraźne życzenie Klienta, dokonać innych ustaleń niż opisane powyżej. Dostawca potwierdzi Klientowi nowe ustalenia, zgodnie z § 41 ust. 1.
 6. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego należy korzystając z przeglądarki internetowej wywołać Serwis internetowy, a następnie otworzyć w jego menu zakładkę Zamów kartę i wybrać tam odpowiednią ilość Kart w oferowanych przez Operatora nominałach. Zakup Karty nie wymaga osobnej rejestracji (założenia specjalnego konta) w Serwisie internetowym.
 7. Przed złożeniem Zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego Klient wybiera sposób płatności oraz sposób dostarczenia Zamówionych Kart.
 8. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego jest wypełnienie formularza dostawy oraz zapoznanie się i akceptacja Regulaminu, który jest przekazywany Klientowi do wglądu za pośrednictwem Serwisu internetowego przed wyrażeniem przez niego woli związania się Umową. Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia Dostawca dostarcza Klientowi w sposób jasny i widoczny informację o:
  1. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia,
  2. sposobie porozumiewania się z Klientem,
  3. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia.
 9. W formularzu dostawy Klient podaje następujące dane:
  1. imię i nazwisko Klienta,
  2. nr telefonu Klienta,
  3. adres Klienta,
  4. adres email Klienta.
 10. W przypadku, w którym Karta ma zostać dostarczona innej osobie niż Klient, konieczne jest podanie dodatkowo danych:
  1. imię i nazwisko odbiorcy,
  2. adres odbiorcy.
 11. Klient potwierdza wolę przyjęcia oferty Dostawcy i związania się Umową poprzez uruchomienie znajdującego się w formularzu Zamówienia linku pod ikoną Wyślij zamówienie. Z chwilą otrzymania przez Dostawcę potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dochodzi do złożenia Zamówienia.
 12. Składając Zamówienie telefonicznie, Klient przed zawarciem Umowy w rozmowie z upoważnionym przedstawicielem Dostawcy: 
  1. jest informowany o: pełnych danych Dostawcy, istotnych właściwościach (głównych cechach) Karty oraz Doładowania, możliwych sposobach płatności, możliwych sposobach i terminie dostawy, a także prawie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 7,
  2. wskazuje liczbę oraz nominały Kart, których zakupu chce dokonać, a następnie jest informowany przez przedstawiciela Dostawcy o łącznej cenie zamawianych Kart wraz z kosztami dostawy,
  3. podaje dane, o których mowa odpowiednio w ust. 10 i 11,
  4. wskazuje sposób płatności oraz sposób dostarczenia zamówionych Kart.
   Pozostałe informacje dotyczące Umowy przekazywane są Konsumentowi przed wyrażeniem przez niego woli związania się Umową, poprzez publikację tego Regulaminu na stronie internetowej Dostawcy.
 13. Złożenie Zamówienia w Sklepie telefonicznie następuje w chwili potwierdzenia przez Klienta woli przyjęcia oferty Dostawcy i związania się Umową, po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 13 powyżej.


§ 4 [Doładowanie Karty]

 1. O ile Dostawca umożliwi dla danego rodzaju Karty opcję Doładowania Karty, Doładowanie Karty możliwe będzie wyłącznie poprzez Serwis internetowy.
 2. W przypadku udostępnienia usługi Doładowania Karty, w celu przeprowadzenia takiego Doładowania Karty należy korzystając z przeglądarki internetowej wywołać Serwis internetowy, a następnie otworzyć w jego menu zakładkę "Doładuj kartę" i postępować zgodnie z instrukcjami, w tym w szczególności:
  1. wypełnić publikowany tam formularz,
  2. wybrać kwotę, o którą zwiększy się w wyniku Doładowania Karty Saldo na tej Karcie,
  3. zapoznać się i zaakceptować Regulamin.
 3. O ile nic innego nie będzie wynikało z treści formularza, o którym mowa w ust. 2 pkt a) powyżej, Klient zobowiązany będzie podać numer Karty, która ma zostać doładowana, a następnie postępować dalej zgodnie z otrzymywanymi wskazówkami.
 4. Klient potwierdzi wolę przyjęcia oferty Dostawcy i związania się Umową poprzez uruchomienie znajdującego się w formularzu Zamówienia linku pod ikoną: Doładuj on-line albo Doładuj zwykłym przelewem albo innego równoważnego. Z chwilą otrzymania przez Dostawcę potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dojdzie do złożenia Zamówienia.
 5. Płatności za Doładowanie Karty dokonywane w trybie płatności on-line będą realizowane w systemie pośrednika współpracującego z Dostawcą. Dane pośrednika, regulamin systemu płatności on-line, a także inne informacje dla Klienta będą dostępne za pośrednictwem strony płatności, na którą nastąpi przekierowanie.
 6. W przypadku wybrania płatności za Doładowanie Karty w trybie zwykłego przelewu po złożeniu Zamówienia Klient przekierowany jest na stronę internetową Sklepu, gdzie wyświetlane są dane niezbędne do dokonania przelewu, w szczególności tytuł przelewu oraz szczegółowe dane dotyczące bankowy rachunku bankowego przeznaczonego do wpłaty.
 7. Faktyczne Doładowanie Karty wybraną i opłaconą kwotą następuje:
  1. w przypadku płatności dokonywanej w trybie płatności on-line w ciągu kliku minut od chwili zakończenia z sukcesem procedury zapłaty w systemie operatora płatności on-line, nie później niż w terminie 7 dni,
  2. w przypadku płatności dokonywanej w trybie zwykłego przelewu w ciągu 1 (słownie: jednego) do 2 (słownie: dwóch) Dni Roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Dostawcy odpowiednią kwotą Doładowania.
 8. Maksymalna wartość środków zgromadzonych na danej Karcie (Salda) nie może przekroczyć limitu 350 zł (Limit maksymalny). W przypadku, w którym wartość zleconego Doładowania doprowadziłaby do przekroczenia Limitu maksymalnego – Doładowanie będzie mogło zostać zrealizowane jedynie do wysokości, która nie doprowadzi do przekroczenia
  Limitu maksymalnego na danej Karcie, z zastrzeżeniem bieżącej oferty Dostawcy określającej możliwe wartości nominalne jednego Doładowania. Po przekroczeniu Limitu maksymalnego, Doładowania na daną Kartę nie będą realizowane – aż do momentu odpowiedniego zmniejszenia Salda Karty poniżej tego limitu (z zastrzeżeniem zdań poprzednich).

§ 5 [Ceny]

 1. Wszystkie ceny Kart lub Doładowań Kart podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN), zawierają podatek VAT i mają charakter wiążący do momentu uwidocznienia ich zmiany w Sklepie. Zmiana ceny nie dotyczy Zamówień złożonych przed zmianą ceny.
 2. Na stronie internetowej Sklepu wskazuje się w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania Zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.
 3. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową Dostawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Dostawcy. Jeżeli Dostawca nie otrzymał wyraźnej zgody Konsumenta, lecz założył jej istnienie przez zastosowanie domyślnych opcji, które Konsument musi odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej płatności, Konsument ma prawo do zwrotu uiszczonej płatności dodatkowej.
 4. Jeżeli Dostawca nie spełnił obowiązków informacyjnych dotyczących łącznej ceny lub wynagrodzenia za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia oraz dotyczących kosztu zwrotu Karty w przypadku odstąpienia od Umowy, które ponosi Konsument, Konsument nie ponosi tych opłat i kosztów.
 5. Dniem uiszczenia ceny jest dzień uznania rachunku bankowego wskazanego przez Dostawcę zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 6 [Warunki dostawy Kart]

 1. Karty wysłane są niezwłocznie po uznaniu płatności na rachunku bankowym Dostawcy, chyba, że Klient wybrał opcję za pobraniem.
 2. W każdym przypadku Dostawca zobowiązuje się doręczyć Karty nie później niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia Zamówienia. Dostawca może wstrzymać się z nadaniem Karty do momentu uiszczenia przez Klienta ceny dotyczy Zamówień z dostawą listem poleconym.
 3. Dostawy Kart realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 4. Termin dostarczenia przesyłki z zamówioną Kartą, według informacji pochodzących od Poczty Polskiej, wynosi do 3 (słownie: trzech) Dni Roboczych, licząc od dnia ich wysyłki przez Operatora. Termin ten może jednak ulec w poszczególnych wypadkach przedłużeniu.

§ 7 [Odstąpienie od Umowy]

 1. Konsument może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w Pouczeniu o odstąpieniu, stanowiącym załącznik do Regulaminu. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się: od objęcia Karty w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (dotyczy sprzedaży Karty) albo od dnia zawarcia Umowy (dot. usługi Doładowania).
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Dostawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o świadczenie Usługi doładowania, jeżeli Dostawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Dostawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 4. Szczegółowe warunki odstąpienia określa Pouczenie o odstąpieniu, stanowiące załącznik do Regulaminu.

§ 8 [Reklamacje]

 1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego Umowy, w tym również wad Karty pisemnie, na adres Dostawcy. Dostawca prosi Klientów, aby reklamacja obejmowała dane Klienta podane przez niego przy złożeniu Zamówienia, przedmiot Zamówienia, możliwie dokładny opis niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym wady Karty, wskazanie, w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji oraz wydruk potwierdzenia Złożenia Zamówienia (a jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Klient nie otrzymał tego potwierdzenia wskazanie daty złożenia Zamówienia).
 2. Do reklamacji powinna zostać dołączona reklamowana Karta, jeżeli reklamacja dotyczy wad tej Karty. Dostarczenie Karty odbywa się na koszt Dostawcy.
 3. Dostawca zapewnia, że w razie potrzeby zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji. Ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Dostawcy będą miały na celu wyłącznie dobro Klienta i jak najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji.
 4. Dostawca rozpatrzy i udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
 5. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości przy Doładowaniu Karty można zgłaszać Dostawcy także telefonicznie numerem telefonu +48 61 820 99 00 w godzinach pracy biura obsługi klienta wskazanych w § 3 ust. 2 lit. b), z tym zastrzeżeniem że w przypadku, gdy tak złożona reklamacja nie zostanie niezwłocznie załatwiona pozytywnie, reklamację należy złożyć także pisemnie, zgodnie z Regulaminem.
 6. Dostawca odpowiada wobec Abonenta za jakość świadczenia na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym dla niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z umów wzajemnych. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Kartę w stanie bez wad i ponosi odpowiedzialność za wady Karty na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności w przepisach dotyczących rękojmi za wady rzeczy określonych w art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
 7. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany Karty lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Dostawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 8. Dostawca oświadcza, że nie udziela gwarancji na Karty i nie świadczy usług gwarancyjnych. Dostawca nie świadczy usług posprzedażnych poza czynnościami podejmowanymi w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji lub w celu realizacji praw przysługujących Klientowi z tytułu rękojmi.
 9. Jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mediacyjne w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między Konsumentem a Dostawcą. Postępowanie mediacyjne wszczyna się na wniosek Konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu Konsumenta. Spór o prawa majątkowe pomiędzy Konsumentem a Dostawcą wynikłe z Umowy może być również poddany na podstawie wniosku Konsumenta lub Dostawcy rozstrzygnięciu Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej.
 10. Postanowienie ust. 9 powyżej ma charakter informacyjny, co oznacza, że jeżeli przepisy prawa, regulaminy lub inne dokumenty dotyczące działania wymienionych wyżej sądów polubownych wymagają zgody obu stron na prowadzenie postępowania, zapisy niniejszego regulaminu nie mogą być interpretowane jako wyrażenie takiej zgody.

§ 9 [Dane osobowe]

 1. Dostawca jest administratorem danych osobowych:
  1. Klienta;
  2. odbiorcy zamówionych Kart, jeżeli jest to inna osoba niż Klient.
 2. Na zasadach określonych w regulaminach poszczególnych Kart, Dostawca może także przetwarzać dane osobowe osób składających reklamację w zakresie korzystania z Karty.
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Dostawcę odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO.
 4. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klienta przez Dostawcę, w tym o prawach Klienta w tym zakresie, zawarto w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, a także przekazano Klientowi podczas ich zbierania za pośrednictwem Strony Internetowej.

§ 10 [Postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy regulamin stanowi w zakresie usługi Doładowania regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).
 2. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania Dostawcy treści (danych) o charakterze bezprawnym.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany oferty Kart lub Doładowań Kart, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów Zamówienia.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2022 r. i obowiązuje do 15.12.2023 r.
 5. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia w Serwisie internetowym. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na Zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie takich zmian, które to Zamówienia będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 6. Każda osoba korzystająca ze Sklepu może pobrać treść Regulaminu i utrwalić go w dowolnej formie oraz odtwarzać w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz zawartymi poprzez Sklep Umowami.
 7. Dostawca zastrzega możliwość wprowadzania ofert promocyjnych sprzedaży Kart, Doładowania Kart lub innych usług objętych niniejszym Regulaminem, lub do których może
  mieć zastosowanie niniejszy Regulamin - na warunkach odrębnie określonych przez Dostawcę.
 8. Dostawca będzie porozumiewał się z Klientem za pośrednictwem danych kontaktowych przekazanych przez Klienta w tym celu. Klient może porozumiewać się z Dostawcą za pośrednictwem danych Dostawcy podanych w niniejszym Regulaminie.

 

Załączniki:

1. Informacja w zakresie prawa odstąpienia od umowy;
2. Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego DIALTECH.PL

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego DIALTECH.PL (dalej: „Sklep”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka Dialtech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-623), ul. Wilczak 16A/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000335514, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 97212033718, kapitał zakładowy 60.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) tel.:+48 61 820 99 00 (opłata za połączenie nie wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument), fax: +48 61 820 99 01, kontakt@dialtech.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie właścicielem Sklepu i Dostawcą (Operatorem).
 3. Dane osobowe Klienta oraz osoby trzeciej, tj. osoby wskazanej przez Klienta, do której ma zostać wysłana Karta (jeżeli jest to inna osoba niż Klient) albo osoby, która dokonuje Doładowania Karty nie będąc Użytkownikiem, zwana dalej: „Osobą trzecią”, są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych , także ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”);
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
 1. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej Polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Dostawca, Sklep, Klient, Doładowujący, Użytkownik) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego, Regulaminie promocji PINK Dialtech Sp. z o. o. i Regulaminie świadczenia usługi Karta Zdrapka Dialtech Sp. z o. o. dostępnych na stronach Sklepu.

§ 2 Sposób zbierania danych osobowych na stronie internetowej

 1. Dane osobowe Klienta albo Osoby trzeciej są zbierane w Sklepie z wykorzystaniem następujących sposobów:
  1. podanie przez Klienta danych osobowych swoich albo Osoby trzeciej podczas procesu zakupu Karty albo Doładowania Karty za pośrednictwem formularza dostawy;
  2. zebranie danych za pośrednictwem plików cookies umieszczanych na urządzeniu Klienta, pod warunkiem wyrażenia przez Klienta zgody na korzystanie z plików cookies.
 1. W zakresie formularza dostawy - podanie przez Klienta danych osobowych swoich albo Osoby trzeciej jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Sklepu oraz w Regulaminie Sklepu danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usługi Doładowania skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Klient nie ma prawnego obowiązku podania tych danych, jednak ich niepodanie skutkować będzie odmową świadczenia usług. Nie jest obowiązkowe podanie danych Osoby trzeciej. W przypadku niepodania tych danych zamówione produkty zostaną dostarczone do Klienta.
 2. W zakresie formularza kontaktowego - podanie danych w postaci adresu e-mail jest konieczne, aby skorzystać z tej formy kontaktu, natomiast nie istnieje prawny obowiązek podania tych danych. Podanie pozostałych danych nie jest obowiązkowe na etapie składania zapytania, jednak w zależności od jego treści, możesz zostać poproszony/-a o ich podanie w dalszej korespondencji.

§ 3 Informacja o zakresie przetwarzania danych osobowych

 1. Klient zobowiązany jest podać w celu zamówienia Karty lub Doładowania Karty.
DANE KLIENTA: DANE OSOBY TRZECIEJ:
   
- imię, - imię,
- nazwisko, - nazwisko,
- ulica i numer domu, - ulica i numer domu,
- miejscowość, - kod pocztowy,
- kod pocztowy, - miejscowość.
- numer telefonu kontaktowego,  
- adres e-mail.  
 1. W celu skorzystania z formularza kontaktowego Klient zobowiązany jest podać adres e-mail.
 2. Informacje o rodzaju zbieranych danych, celach ich przetwarzania oraz podstawie prawnej przetwarzania danych Klienta lub Osoby trzeciej podanych przez Klienta w formularzu zamówienia zawiera poniższa tabela:
RODZAJ DANYCH
CEL PRZETWARZANIA
PODSTAWA PRAWNA
     

Imię

Nazwisko

Adres do doręczeń (ulica i numer domu, miejscowość, kod pocztowy)

Numer telefonu kontaktowego Klienta albo Osoby trzeciej

Świadczenie zamówionych usług, wykonywanie usług Doładowań zgodnie ze złożonymi zamówieniami, dostawa zamówionych kart telefonicznych, rozpatrywanie reklamacji. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Wykonanie umowy)
Prowadzenie księgowości, ewidencja podatkowa oraz wystawianie rachunków na zasadach przewidzianych przepisami prawa. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Obowiązek prawny)
Obrona przed roszczeniami, wykazanie prawidłowości wykonania zamówionych usług. Art. 6 ust. 1 lit f RODO (Prawnie uzasadniony interes Administratora).
Adres e-mail podany w formularzu;
Inne dane podane w treści korespondencji
Przetwarzanie danych będzie obejmowało wysyłkę wiadomości e-mail zgodnie z udzieloną zgodą, a także czynności o charakterze organizacyjnym, takie jak archiwizacja korespondencji lub wykonanie kopii zapasowych.

Art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (Zgoda)

Dane o aktywności Klienta zebrane z plików cookies Dostosowanie Sklepu do Klientów, cele statystyczne Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda Klienta)
Wszystkie dane przetwarzane w systemie informatycznym Administratora Wykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Art. 32 ust. 1 pkt b) i c) RODO
 1. Informacje o rodzaju zbieranych danych, celach ich przetwarzania oraz podstawie prawnej przetwarzania danych Klienta lub Osoby trzeciej podanych przez Klienta lub tą osobę za pomocą telefonu w przypadku:
  1. składania ustnych zamówień w zakresie zakupu lub Doładowania kart telefonicznych;
  2. składania ustnej reklamacji.

zawiera poniższa tabela:

RODZAJ DANYCH
CEL PRZETWARZANIA
PODSTAWA PRAWNA
     

Imię

Nazwisko

Adres do doręczeń (ulica i numer domu, miejscowość, kod pocztowy)

Numer telefonu kontaktowego Klienta albo Osoby trzeciej

Świadczenie zamówionych usług, wykonywanie usług Doładowań zgodnie ze złożonymi zamówieniami, dostawa zamówionych kart telefonicznych, rozpatrywanie reklamacji. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Wykonanie umowy)
Prowadzenie księgowości, ewidencja podatkowa oraz wystawianie rachunków na zasadach przewidzianych przepisami prawa. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Obowiązek prawny)
Obrona przed roszczeniami, wykazanie prawidłowości wykonania zamówionych usług. Art. 6 ust. 1 lit f RODO (Prawnie uzasadniony interes Administratora).
Głos Klienta lub Osoby trzeciej rejestrowany podczas rozmów telefonicznych  Wykazanie treści oświadczeń złożonych przy wykorzystaniu telefonu (dotyczy w szczególności złożonych zamówień). Obrona roszczeń. Art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (Zgoda)
Wszystkie dane przetwarzane w systemie informatycznym Administratora Wykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Art. 32 ust. 1 pkt b) i c) RODO
 1. Dane osobowe Klienta lub Osoby trzeciej mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora lub wykonującym na rzecz Administratora usługi, w szczególności:
  1. biuru rachunkowemu;
  2. serwisantom;
  3. przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na potrzeby rozliczeń międzyoperatorskich;
  4. audytorom;
  5. dostawcom usług hostingu oraz poczty elektronicznej;
  6. bankom i pośrednikom płatności;
  7. kancelariom prawnym;
  8. przedsiębiorcom pocztowym oraz firmom kurierskim.
 1. Dane mogą zostać też ujawnione:
  1. organom, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa pozostają uprawnione do żądania ich wydania, w tym w szczególności Sądom, Prokuraturom, Policji oraz Prezesowi UKE.
  2. innym podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych.
 1. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Przez państwo trzecie rozumie się państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Dane osobowe Klienta lub Osoby trzeciej będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizowanego celu lub do momentu skorzystania przez daną osobę z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wystąpienia następujących zdarzeń:
  1. prawnie skutecznego wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w zakresie celu, którego taki sprzeciw dotyczy;
  2. wycofania zgody na przetwarzanie danych - w zakresie w którym przetwarzanie wynika z udzielonej zgody;
  3. upływu terminu przedawnienia roszczeń Klienta lub Osoby trzeciej w zakresie w jakim przetwarzanie następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci obrony roszczeń;
  4. upływu okresu retencji przechowywania kopii bezpieczeństwa;
  5. upływu terminów obowiązku przechowywania dokumentacji rachunkowej lub księgowej.
 1. Klient oraz Osoba trzecia ma możliwość wpływu na cel, zakres oraz odbiorców danych przetwarzanych przez Administratora w tym poprzez wybór rodzaju zamawianych usług, wyrażanie lub cofanie zgód, wykonywanie innych praw podmiotu danych osobowych. W szczególności odpowiednie ustawienie poziomów prywatności przeglądarki umożliwia zablokowanie możliwości zbierania danych z plików cookies umieszczonych na urządzeniu Klienta.
 2. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Przez państwo trzecie rozumie się państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

§ 4 Cookies 

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona w zależności z jakiego urządzenia korzysta osoba odwiedzająca Sklep). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu w następujących celach:
  1. dostosowywania zawartości strony Sklepu do indywidualnych preferencji osoby odwiedzającej stronę Sklepu (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu;
  2. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu.
 1. Sklep stosuje pliki Cookies:
  1. wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony Sklepu, by lepiej działała;
  2. funkcjonalne, czyli pozwalające pamiętać o ustawieniach osoby odwiedzającej Sklep (np. język, rozmiar czcionki).
 1. To m.in.:
  1. cookies google-analytics.com - statystyki dla witryny dialtech.pl Więcej informacji na temat tych plików Cookies zawiera Polityka Google dostępna pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl
  2. cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji).
 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies - w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie wybranych Kart podczas kolejnych kroków składania zamówienia).
 2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 1. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

§ 5 Prawa osób, których zbierane dane osobowe dotyczą

  1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługują prawa opisane w poniższej tabeli, oraz dalszych postanowieniach niniejszej Polityki prywatności.
PRAWO PODSTAWA PRAWNA
   
Prawo dostępu do danych

Art. 15 RODO.

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji podanych w tym przepisie.

Prawo do sprostowania i uzupełnienia

Art. 16 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia

Art. 17 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w tym przepisie.
Prawo do ograniczenia przetwarzania

Art. 18 RODO

Istota prawa: Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Po takim oznaczeniu danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach określonych tym przepisem. Ograniczenia można żądać w przypadkach określonych w tym przepisie.
Prawo do przenoszenia danych

Art. 20 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora
Prawo do wniesienia sprzeciwu

Art. 21 RODO

Istota prawa: Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Sprzeciw można wnieść także w innych przypadkach przewidzianych art. 21 i 22 RODO.
 1. Powyższe prawa można wykonać poprzez kontakt z Administratorem w każdy ze sposobów określonych w Umowie lub Regulaminie sklepu (telefonicznie, e-mail, poczta tradycyjna). Dotyczy to także wycofania udzielonych zgód. Podczas kontaktu na odległość, Administrator może żądać podania danych osobowych w celu weryfikacji jego tożsamości.
 2. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe Klienta lub Osoby trzeciej na podstawie zgody, zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. 

§ 6 Sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

 1. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta lub Osoby trzeciej w celu marketingu bezpośredniego, osoba której dane dotyczą uprawniona jest w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym również w zakresie profilowania.
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną, za pomocą danych kontaktowych na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator odpowiednio udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w tym zabezpiecza zbiór danych przed nieuprawnionym dostępem oraz umożliwia dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 3. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pisemnie: Dialtech sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-623), ul. Wilczak 16A/6 lub mailowo: dane@dialtech.pl.

 

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego DIALTECH.PL

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego DIALTECH.PL (dalej: „Sklep”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka Dialtech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-623), ul. Wilczak 16A/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000335514, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 97212033718, kapitał zakładowy 60.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) tel.:+48 61 820 99 00 (opłata za połączenie nie wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument), fax: +48 61 820 99 01, kontakt@dialtech.pl- zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie właścicielem Sklepu i Dostawcą (Operatorem).
 3. Dane osobowe Klienta oraz osoby trzeciej, tj. osoby wskazanej przez Klienta, do której ma zostać wysłana Karta (jeżeli jest to inna osoba niż Klient) albo osoby, która dokonuje Doładowania Karty nie będąc Użytkownikiem, zwana dalej: „Osobą trzecią”, są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych , także ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane są:
 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”);
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej Polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Dostawca, Sklep, Klient, Doładowujący, Użytkownik) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego, Regulaminie promocji PINK Dialtech Sp. z o. o. i Regulaminie świadczenia usługi Karta Zdrapka Dialtech Sp. z o. o.dostępnych na stronach Sklepu.

 

§ 2 Sposób zbierania danych osobowych na stronie internetowej

 1. Dane osobowe Klienta albo Osoby trzeciej są zbierane w Sklepie z wykorzystaniem następujących sposobów:
 1. podanie przez Klienta danych osobowych swoich albo Osoby trzeciej podczas procesu zakupu Karty albo Doładowania Karty za pośrednictwem formularza dostawy, jak również przez formularz kontaktowy;
 2. zebranie danych za pośrednictwem plików cookies umieszczanych na urządzeniu Klienta, pod warunkiem wyrażenia przez Klienta zgody na korzystanie z plików cookies.

2. W zakresie formularza dostawy - podanie przez Klienta danych osobowych swoich albo Osoby trzeciej jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Sklepu oraz w Regulaminie Sklepu danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usługi Doładowania skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Klient nie ma prawnego obowiązku podania tych danych, jednak ich niepodanie skutkować będzie odmową świadczenia usług. Nie jest obowiązkowe podanie danych Osoby trzeciej. W przypadku niepodania tych danych zamówione produkty zostaną dostarczone do Klienta.

3. W zakresie formularza kontaktowego - podanie danych w postaci adresu e-mail jest konieczne, aby skorzystać z tej formy kontaktu, natomiast nie istnieje prawny obowiązek podania tych danych. Podanie pozostałych danych nie jest obowiązkowe na etapie składania zapytania, jednak w zależności od jego treści, możesz zostać poproszony/-a o ich podanie w dalszej korespondencji.

 

§ 3 Informacja o zakresie przetwarzania danych osobowych

 1. Klient zobowiązany jest podać w celu zamówienia Karty lub Doładowania Karty:

DANE KLIENTA

DANE OSOBY TRZECIEJ

 

 

- imię,

- nazwisko,

- ulica i numer domu,

- miejscowość,

- kod pocztowy,

- numer telefonu kontaktowego,

- adres e-mail.

- imię,

- nazwisko,

- ulica i numer domu,

- kod pocztowy,

- miejscowość.

 

 1. W celu skorzystania z formularza kontaktowego Klient zobowiązany jest podać adres e-mail.
 2. Informacje o rodzaju zbieranych danych, celach ich przetwarzania oraz podstawie prawnej przetwarzania danych Klienta lub Osoby trzeciej podanych zawiera poniższa tabela:

 

RODZAJ DANYCH

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA

     

Imię

Nazwisko

Adres do doręczeń (ulica i numer domu, miejscowość, kod pocztowy)

numer telefonu kontaktowego Klienta albo Osoby trzeciej

 

 

Świadczenie zamówionych usług, wykonywanie usług Doładowań zgodnie ze złożonymi zamówieniami, dostawa zamówionych kart telefonicznych, rozpatrywanie reklamacji.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Wykonanie umowy)

Prowadzenie księgowości, ewidencja podatkowa oraz wystawianie rachunków na zasadach przewidzianych przepisami prawa.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Obowiązek prawny)

Obrona przed roszczeniami, wykazanie prawidłowości wykonania zamówionych usług.

Art. 6 ust. 1 lit f RODO (Prawnie uzasadniony interes Administratora).

Adres e-mail podany w formularzu;

Inne dane podane w treści korespondencji.

Przetwarzanie danych będzie obejmowało wysyłkę wiadomości e-mail zgodnie z udzieloną zgodą, a także czynności o charakterze organizacyjnym, takie jak archiwizacja korespondencji lub wykonanie kopii zapasowych.

Art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (Zgoda)

Dane o aktywności Klienta zebrane z plików cookies

Dostosowanie Sklepu do Klientów, cele statystyczne

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda Klienta)

Wszystkie dane przetwarzane w systemie informatycznym Administratora

Wykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

Art. 32 ust. 1 pkt b) i c) RODO

 

 1. Informacje o rodzaju zbieranych danych, celach ich przetwarzania oraz podstawie prawnej przetwarzania danych Klienta lub Osoby trzeciejpodanych przez Klienta lub tą osobę za pomocą telefonu w przypadku:
 1. składania ustnych zamówień w zakresie zakupu lub Doładowania kart telefonicznych;
 2. składania ustnej reklamacji.

zawiera poniższa tabela:

RODZAJ DANYCH

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA

     

Imię

Nazwisko

Adres do doręczeń (ulica i numer domu, miejscowość, kod pocztowy)

numer telefonu kontaktowego Klienta albo Osoby trzeciej, głos Klienta

 

 

Świadczenie zamówionych usług, wykonywanie usług Doładowań zgodnie ze złożonymi zamówieniami, dostawa zamówionych kart telefonicznych, rozpatrywanie reklamacji.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Wykonanie umowy)

Prowadzenie księgowości, ewidencja podatkowa oraz wystawianie rachunków na zasadach przewidzianych przepisami prawa.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Obowiązek prawny)

Obrona przed roszczeniami, wykazanie prawidłowości wykonania zamówionych usług.

Art. 6 ust. 1 lit f RODO (Prawnie uzasadniony interes Administratora).

Głos Klienta lub Osoby trzeciej rejestrowany podczas rozmów telefonicznych

Wykazanie treści oświadczeń złożonych przy wykorzystaniu telefonu (dotyczy w szczególności złożonych zamówień). Obrona roszczeń.

Art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (Zgoda)

Wszystkie dane przetwarzane w systemie informatycznym Administratora

Wykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

Art. 32 ust. 1 pkt b) i c) RODO

 

 1. Dane osobowe Klienta lub Osoby trzeciej mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora lub wykonującym na rzecz Administratora usługi, w szczególności:
 1. biuru rachunkowemu;
 2. serwisantom;
 3. przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na potrzeby rozliczeń międzyoperatorskich;
 4. audytorom;
 5. dostawcom usług hostingu oraz poczty elektronicznej;
 6. bankom i pośrednikom płatności;
 7. kancelariom prawnym;
 8. przedsiębiorcom pocztowym oraz firmom kurierskim.
 1. Dane mogą zostać też ujawnione:
 1. organom, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa pozostają uprawnione do żądania ich wydania, w tym w szczególności Sądom, Prokuraturom, Policji oraz Prezesowi UKE.
 2. innym podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych.
 1. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Przez państwo trzecie rozumie się państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Dane osobowe Klienta lub Osoby trzeciej będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizowanego celu lub do momentu skorzystania przez daną osobę z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wystąpienia następujących zdarzeń:
 1. prawnie skutecznego wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w zakresie celu, którego taki sprzeciw dotyczy;
 2. wycofania zgody na przetwarzanie danych - w zakresie w którym przetwarzanie wynika z udzielonej zgody;
 3. upływu terminu przedawnienia roszczeń Klienta lub Osoby trzeciej w zakresie w jakim przetwarzanie następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci obrony roszczeń;
 4. upływu okresu retencji przechowywania kopii bezpieczeństwa;
 5. upływu terminów obowiązku przechowywania dokumentacji rachunkowej lub księgowej.
 1. Klient oraz Osoba trzecia ma możliwość wpływu na cel, zakres oraz odbiorców danych przetwarzanych przez Administratora w tym poprzez wybór rodzaju zamawianych usług, wyrażanie lub cofanie zgód, wykonywanie innych praw podmiotu danych osobowych. W szczególności odpowiednie ustawienie poziomów prywatności przeglądarki umożliwia zablokowanie możliwości zbierania danych z plików cookies umieszczonych na urządzeniu Klienta.
 2. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Przez państwo trzecie rozumie się państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

§ 4 Cookies

  1. Pliki Cookies (ciasteczka)są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta osoba odwiedzająca Sklep). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
  2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu w następujących celach:
  1. dostosowywania zawartości strony Sklepu do indywidualnych preferencji osoby odwiedzającej stronę Sklepu (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu;
  2. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu.
  1. Sklep stosuje pliki Cookies:
  1. wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony Sklepu, by lepiej działała, oraz
  2. funkcjonalne, czyli pozwalające pamiętać o ustawieniach osoby odwiedzającej Sklep (np. język, rozmiar czcionki).

To m.in.:

c. cookies google-analytics.com - statystyki dla witryny dialtech.pl –więcej informacji na temat tych plików Cookies zawiera Polityka Google dostępna pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

d. cokies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji).

 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie wybranych Kart podczas kolejnych kroków składania zamówienia).
 2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 1. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

 

§ 5 Prawa osób, których zbierane dane osobowe dotyczą

 1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługują prawa opisane w poniższej tabeli, oraz dalszych postanowieniach niniejszej Polityki prywatności.
PRAWO PODSTAWA PRAWNA
   

Prawo dostępu do danych

Art. 15 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji podanych w tym przepisie.

Prawo do sprostowania i uzupełnienia

Art. 16 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia

Art. 17 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w tym przepisie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Art. 18 RODO

Istota prawa: Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Po takim oznaczeniu danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach określonych tym przepisem. Ograniczenia można żądać w przypadkach określonych w tym przepisie.

Prawo do przenoszenia danych

 

Art. 20 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu

 

Art. 21 RODO

Istota prawa: Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Sprzeciw można wnieść także w innych przypadkach przewidzianych art. 21 i 22 RODO.

 1. Powyższe prawa można wykonać poprzez kontakt z Administratorem w każdy ze sposobów określonych w Umowie lub Regulaminie sklepu (telefonicznie, e-mail, poczta tradycyjna). Dotyczy to także wycofania udzielonych zgód. Podczas kontaktu na odległość, Administrator może żądać podania danych osobowych w celu weryfikacji jego tożsamości.
 2. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe Klienta lub Osoby trzeciej na podstawie zgody, zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

 

§ 6 Sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

 1. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta lub Osoby trzeciej w celu marketingu bezpośredniego, osoba której dane dotyczą uprawniona jest w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym również w zakresie profilowania.
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną, za pomocą danych kontaktowych na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator odpowiednio udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w tym zabezpiecza zbiór danych przed nieuprawnionym dostępem oraz umożliwia dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 3. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pisemnie: Dialtech Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-623), ul. Wilczak 16A/6lub mailowo:dane@dialtech.pl.Polityka Cookies

Dla Państwa wygody Serwis dialtech.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Serwis dialtech.pl stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające pamiętać o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.:

- cookies google-analytics.com - statystyki dla witryny dialtech.pl - Polityka Google więcej informacji ( tutaj trzeba polinkować stronę)

- cokies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)

Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce.

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej - aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.