W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Zapoznaj się polityką cookies na naszej stronie.zamknij

Koszyk jest pusty.

przelewy

Regulamin promocji PINK Dialtech Sp. z o. o.

Regulamin promocji PINK Dialtech Sp. z o. o.

§ 1 [Postanowienia wstępne]

 1. Niniejszy Regulamin promocji PINK określa promocyjne warunki świadczenia usługi Karta PINK Dialtech sp. z o. o. (dalej: Promocja, usługi promocyjne) przez Dostawcę Dialtech Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Poznaniu (61-623, ul. Wilczak 16A/6), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000335514, dokumentacja spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 301192386, NIP: 9721203318, kapitał zakładowy 60.000 zł.
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie promocji, do świadczenia usług promocyjnych stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Karta PINK Dialtech sp. z o. o. (dalej: Regulamin ogólny) oraz Cennika usług Dialtech Karta PINK (dalej: Cennik). W szczególności wszystkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie promocji należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie ogólnym.

§2 [Warunki Promocji]

 1. Promocja skierowana jest do Użytkowników usługi Karta PINK Dialtech sp. z o. o., o której mowa w Regulaminie ogólnym.
 2. Promocja polega na:
  1.  Obniżeniu regularnej stawki za minutę połączenia do sieci komórkowych  z 0,381 zł brutto (0,310 zł netto) na  0,2839 zł brutto (0,230 zł netto).
  2. Obniżeniu regularnej stawki za minutę połączenia do sieci stacjonarnych z 0,120 zł brutto (0,100 zł netto) na 0,100 zł brutto (0,08 netto).
 3. Pozostałe warunki świadczenia Usługi Karta PINK Dialtech sp. z o. o. pozostają bez zmian.

§ 3 [Postanowienia końcowe]

 1. Promocja obowiązuje:
  1. W zakresie objętym §2 ust. 2 pkt a. (połączenia do sieci komórkowych) ? do odwołania;
  2. W zakresie objętym §2 ust. 2 pkt b. (połączenia do sieci stacjonarnych) - od dnia 01.12.2018 roku do 30.04.2019 roku.
 2. Promocja obejmuje połączenia wykonane w okresie obowiązywania promocji, niezależnie od daty zakupu karty.
 3. W dniu zakończenia Promocji Połączenia rozpoczęte przed momentem odwołania będą nadal realizowane na zasadach promocyjnych.
 4. Po upływie okresu obowiązywania Promocji Połączenia rozliczane będą w sposób określony w Cenniku i Regulaminie ogólnym na warunkach ogólnych (nie promocyjnych).
 5. Dostawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu obowiązywania oferty promocyjnej.

 

Regulamin karty PINK Dialtech Sp. z o. o.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI KARTA PINK DIALTECH SP. Z O. O.

§ 1 [Definicje]

Określenia użyte w niniejszym dokumencie, pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich następującymi definicjami:

 1. Aparat - samoinkasujący aparat telefoniczny umożliwiający nawiązywanie Połączeń przy wykorzystaniu Karty PINK, umieszczony i oddany do użytku przez Dostawcę w jednym z Zakładów,
 2. Bezpłatny Numer Dostępowy - bezpłatny numer wewnętrzny Dostawcy - 19123, którego wybranie na Aparacie umożliwia rozpoczęcie korzystania z Usługi przy pomocy Karty PINK,
 3. Cennik - cennik usług Dialtech KARTA PINK udostępniany Użytkownikom w wersji papierowej za pośrednictwem administracji Zakładu, a Doładowującym na Trwałym nośniku na Stronie Internetowej Dostawcy,
 4. Doładowanie Karty - dokonywane za pośrednictwem Strony Internetowej Dostawcy odpłatne zasilenie Karty PINK powodujące zwiększenie Salda o określoną kwotę wyrażoną w PLN,
 5. Doładowujący - inny niż Użytkownik podmiot dokonujący Doładowania Karty,
 6. Dostawca/Operator - spółka pod firmą Dialtech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-623), ul. Wilczak 16A/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000335514, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 97212033718, kapitał zakładowy 60.000 zł,
 7. Karta/Karta PINK - nośnik danych (numer PIN) w formie karty-zdrapki telefonicznej z serii ??Karta PINK?, o nominale 10 (słownie: dziesięć), 20 (słownie: dwadzieścia) lub 30 (słownie: trzydzieści) złotych, umożliwiający nawiązywanie Połączeń w ramach Usługi przy pomocy Aparatów,
 8. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Dostawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 9. Maksymalny czas Połączenia - maksymalny czas przez jaki może trwać Połączenie przy aktualnie dostępnym Saldzie. Czas ten wyrażony jest w pełnych podstawowych jednostkach czasu dla danego planu taryfowego (np. dla naliczania sekundowego jest to sekunda, a dla naliczania minutowego - minuta). Czas ten wyznaczany jest jako zaokrąglony w dół (odpowiednio do pełnej minuty lub sekundy) wynik ilorazu (podzielenia) bieżącego Salda netto w momencie nawiązywania Połączenia przez stawkę netto dla danego kierunku wskazanej w Cenniku,
 10. Połączenie - połączenie telefoniczne nawiązywane w ramach Usługi przy pomocy Aparatu, na zasadach określonych Regulaminem,
 11. Regulamin - niniejszy dokument określający sposób świadczenia przez Dostawcę Usługi, udostępniany Użytkownikom w wersji papierowej poprzez administrację Zakładów, a Użytkownikom na Trwałym nośniku na Stronie Internetowej Dostawcy,
 12. Saldo - kwota pozostała do wykorzystania przez Użytkownika na realizację Połączeń w ramach Usługi, przy wykorzystaniu danej Karty PINK,
 13. Strona Internetowa Dostawcy - strona internetowa Dostawcy pod adresem www.dialtech.pl,
 14. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Dostawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (na potrzeby realizacji Umowy Dostawca posługuje się Trwałym nośnikiem w postaci elektronicznych plików formatu PDF, obsługiwanych np. poprzez oprogramowanie Adobe Acrobat Reader),
 15. Usługa - przedpłacona usługa Karta PINK Dialtech sp. z o. o. świadczona przez Dostawcę na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Usługa ma charakter jednorazowy, tj. nabycie Karty PINK o określonym nominale lub jej Doładowanie (przedpłata) upoważnia Użytkownika do realizacji Połączeń o wartości tak określonego Salda Karty (jednakże to Użytkownik decyduje czy wykorzysta całe zakupione Saldo poprzez wykonanie jednego tylko czy większej liczby Połączeń),
 16. Użytkownik - osoba fizyczna przebywająca na terenie Zakładu, korzystająca z Usługi na zasadach określonych w Regulaminie,
 17. Zakład - zakład karny, areszt śledczy lub oddział zewnętrzny aresztu śledczego, w którym Dostawca świadczy Usługę (aktualna lista Zakładów dostępna jest na Stronie Internetowej Dostawcy).

§ 2 [Usługa]

 1. Dostawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę polegającą na umożliwieniu nawiązywania Połączeń głosowych z abonentami stacjonarnych i ruchomych publicznych sieci telefonicznych w Polsce (Połączenia krajowe) i za granicą (Połączenia międzynarodowe).
 2. Z Usługi wskazanej w ust. 1 można korzystać wyłącznie przy pomocy Aparatów, bez konieczności zawierania pisemnej umowy oraz bez konieczności posiadania przez Użytkownika dodatkowych urządzeń lub oprogramowania.
 3. Usługa wskazana w ust. 1 nie jest ogólnodostępna, w szczególności nie stanowi publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) i może z niej korzystać wyłącznie osoba osadzona w Zakładzie, która dysponuje dostępem do Aparatu oraz posiada Kartę PINK z dodatnim Saldem, której termin ważności nie upłynął, jednakże tylko zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Zakładu dotyczącymi praw osadzonych do korzystania z rozmów telefonicznych.
 4. Dostawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy (Dz. U. z 1997 r. nr 90, poz. 557 z późn. zm.):
 1. w zakładzie typu zamkniętego rozmowy telefoniczne skazanych podlegają kontroli administracji zakładu karnego,
 2. w zakładzie typu półotwartego rozmowy telefoniczne skazanych mogą podlegać kontroli administracji zakładu karnego,
 3. w zakładzie typu otwartego rozmowy telefoniczne skazanych nie podlegają kontroli administracji zakładu karnego.
 1. Dostawca umożliwia dostęp do świadczonych Usług w sposób ciągły, z zastrzeżeniem przerw konserwacyjnych, które mogą następować pomiędzy godz. 22:00 a godz. 6:00.
 2. Ponieważ Usługa określona w Regulaminie może być świadczona z wykorzystaniem technologii VOIP - transmisja głosu przebiega w pakietach danych przekazywanych przy pomocy sieci Internet, to ich jakość jest wówczas odpowiednia dla tej technologii. Połączenia są realizowane w czasie zbliżonym do rzeczywistego, mogą pojawiać się zniekształcenia lub opóźnienia w transmisji głosu, szumy, echa, a w skrajnych przypadkach przerwanie Połączenia.
 3. Wszelkie awarie związane ze świadczeniem Usługi Dostawca stara się usuwać niezwłocznie, jeżeli jest to możliwe w danym Zakładzie - najpóźniej w przeciągu 24 godzin.
 4. Dostawca nie przewiduje minimalnego czasu trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy, jednakże zwraca uwagę, że Karty PINK mają swój termin ważności - szczegółowe regulacje w tym zakresie określa § 10.

§ 3 [Korzystanie z Usługi]

 1. Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie przez Użytkownika Karty PINK z dodatnim Saldem, której termin ważności nie upłynął w danym momencie (data ważności jest wskazana na każdej Karcie PINK). Z chwilą nabycia Karty PINK Użytkownik nabywa prawo do korzystania z Usługi (moment zawarcia umowy).
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, Użytkownik oraz Doładowujący zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować Regulamin oraz Cennik. Dostawca informuje, że Użytkownikom przebywającym w Zakładzie dokumenty te są udostępniane w formie papierowej poprzez administrację tego Zakładu, zaś Doładowującym na Trwałym nośniku na Stronie Internetowej Dostawcy. Rozpoczęcie korzystania z Usługi Dostawca przyjmuje jako zaakceptowanie przez Użytkownika i Doładowującego treści dokumentów wskazanych w zdaniu pierwszym.
 3. W celu nawiązania Połączenia Użytkownik zobowiązany jest:
 1. wybrać na klawiaturze Aparatu Bezpłatny Numer Dostępowy,
 2. po usłyszeniu w słuchawce Aparatu powitania, wybrać kod dostępowy (numer PIN) znajdujący się na Karcie,
 3. wybrać numer, z którym Połączenia żąda Użytkownik, w następującym formacie:
  (I) dla Połączeń międzynarodowych do sieci stacjonarnych: 00-kod kraju - numer kierunkowy - numer abonenta,

(II) dla Połączeń krajowych do sieci stacjonarnych: numer kierunkowy - numer abonenta,
(III) dla Połączeń krajowych do sieci komórkowych: numer abonenta,

(IV) dla połączeń międzynarodowych do sieci komórkowych: 00-kod kraju - numer abonenta.

 1. W przypadku, gdy wybrany przez Użytkownika numer nie odpowiada lub nie można nawiązać Połączenia ze względu na zajętość sieci, Użytkownik usłyszy odpowiedni komunikat lub sygnał zajętości.
 2. Karta PINK jest dedykowana wyłącznie do korzystania z Usługi Dostawcy. W związku z powyższym Usługa świadczona przy wykorzystaniu Karty PINK nie zapewnia możliwości wykonywania połączeń realizowanych przez innych dostawców usług telefonicznych - zablokowana jest możliwość wykonywania połączeń na numery dostępowe innych dostawców usług telefonicznych.
 3. Dostawca informuje, że jeżeli Regulamin lub Cennik nie stanowi inaczej, to w ramach Usługi zablokowana jest możliwość realizacji połączeń z:
 1. numerami dostępu do sieci teleinformatycznych oraz do usług sieci inteligentnych (tj. numerów z wyróżnikiem sieci:20, 70 oraz 80),
 2. numerami skróconymi, w tym w szczególności z numerami:
 • pogotowia ratunkowego 999,
 • straży pożarnej 998,
 • policji 997,
 • straży miejskiej 986,
 • elektrowni 991,
 • miejskich zakładów komunikacyjnych 19285,
 • gazowni 992,
 • ciepłowni 993,
 • wodociągów i kanalizacji 994,
 • ratownictwa morskiego (w ośrodkach nadmorskich) lub GOPR (w ośrodkach górskich) 985,
 • rzecznego (Komisariat Wodny Policji, WOPR itp.) 984,
 • informacyjno-interwencyjnych służb administracji państwowej 19287,
 • informacji pogotowia ratunkowego o wypadkach 19790,
 • numerami skróconymi abonenckiej usługi specjalnej AUS,
 1. błękitną linią TP (obecnie: Orange Polska S.A.) 19393,
 2. błękitną linią TP biznes (obecnie: Orange Polska S.A.) 19330,
 3. numerami dostępu do radiowych sieci przywoławczych,
 4. numerami rozpoczynającymi się od: 0-300 oraz 0-400.
 1. Plan numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych w zakresie formatów numerów oraz schematów ich wybierania, wskaźników strefy numeracyjnej oraz ich przyporządkowania do obszaru oraz wyróżników sieci i usług telekomunikacyjnych oraz ich wykorzystania w numeracji krajowej określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 października 2013 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne.
 2. Aparaty mają założone blokady następujących funkcjonalności:
 1. identyfikacji numeru telefonicznego Automatu Telefonicznego w sieci telekomunikacyjnej (funkcja CLIR),
 2. połączeń przychodzących do Automatów Telefonicznych,
 3. funkcji ponownego wybierania numeru (funkcja REDIAL),
 4. wysyłania wiadomości tekstowych.

§ 4 [Czas trwania Połączeń i opłaty]

 1. Czas trwania Połączenia mierzony jest od momentu uzyskania Połączenia z wybranym przez Użytkownika numerem do chwili zakończenia Połączenia.
 2. Dokonując płatności za Kartę lub Doładowania, Użytkownik lub Doładowujący z góry uiszcza opłatę za Usługę w wysokości nominału Karty lub Doładowania. Możliwość wykonywania Połączeń dostępna jest natychmiast po nabyciu Karty z dodatnim Saldem lub dokonaniu Doładowania.
 3. Po zakończeniu każdego Połączenia Saldo umniejszane jest o wysokość opłaty za Połączenie.
 4. W zależności od rodzaju Karty PINK naliczanie opłat za indywidualne Połączenie odbywa się w sposób minutowy lub sekundowy.
 5. W przypadku minutowego naliczania opłata za indywidualne Połączenie naliczana jest za każdą rozpoczętą minutę Połączenia w wysokości podanej w Cenniku stawki netto za minutę Połączenia (chyba że w Cenniku zaznaczono inaczej) i zaokrąglana jest w górę do pełnego grosza. Tak wyliczona opłata za Połączenie pomniejsza wyrażone w wartościach netto Saldo Karty PINK.
 6. W przypadku sekundowego naliczania opłata za indywidualne Połączenie naliczana jest za każdą rozpoczętą sekundę Połączenia w wysokości równej 1/60 minutowej stawki netto za minutę Połączenia (chyba że w Cenniku zaznaczono inaczej) i zaokrąglana jest w górę do pełnego grosza. Tak wyliczona opłata za Połączenie pomniejsza wyrażone w wartościach netto Saldo Karty PINK.
 7. Saldo Karty PINK rozliczane jest w kwocie netto i wszelkie rozliczenia (zasilanie, obciążanie) dokonywane są wartościach netto. Saldo brutto podawane jest jedynie w celach informacyjnych, a podawana w tym celu wartość zostaje zaokrąglona do pełnych groszy.
 8. Połączenie kończy się:
 1. w momencie zakończenia połączenia przez Użytkownika albo jego rozmówcę,
 2. po upływie Maksymalnego czasu Połączenia.
 1. Użytkownik nie ponosi opłat za połączenie z Aparatu z Bezpłatnym Numerem Dostępowym.
 2. Dostawca nie przewiduje składania przez Konsumenta żadnych kaucji ani innych gwarancji finansowych.

§ 5 [Doładowanie Karty PINK]

 1. Z momentem (i pod warunkiem) opublikowania niniejszego Regulaminu oraz Cennika na Stronie Internetowej Dostawcy Dostawca zapewnia możliwość Doładowania Karty przez osobę inną niż Użytkownik (Doładowującego) za pośrednictwem Strony Internetowej Dostawcy.
 2. Doładowanie odbywa się za pośrednictwem Strony Internetowej Dostawcy, dla której prawidłowego działania wymagane jest urządzenie zapewniające dostęp do sieci Internet i prawidłowe wyświetlanie stron www oraz konto poczty elektronicznej (email).
 1. Doładowanie może zwiększyć Saldo wyłącznie o jedną z kwot oferowanych przez Dostawcę i wskazanych szczegółowo w Cenniku.
 2. Jeżeli Cennik tak stanowi, dokonanie Doładowania o określoną kwotę powoduje dodatkowe nieodpłatne zwiększenie Salda o wskazaną tam kwotę (poprzedzoną znakiem ?+? i oznaczoną jako ?gratis?).
 3. Płatności za Doładowania realizowane są przy wykorzystaniu systemu płatności internetowych Przelewy24, obsługiwanego przez DialCom24 sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu oraz Pay Pro S.A. z siedzibą w Poznaniu. Regulamin oraz warunki świadczenia usługi obsługującej płatności znajdują się na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/. Dostawca wymaga aby Doładowujący dokładnie zapoznał się z warunkami dokonywania płatności w tym systemie przed dokonaniem Doładowania.
 4. Procedura Doładowania jest inicjowana poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na Stronie Internetowej Dostawcy. Po wypełnieniu formularza niezwłocznie następuje przekierowanie do systemu płatności internetowych Przelewy24.
 5. Doładowanie dokonywane jest niezwłocznie po uznaniu konta bankowego Dostawcy uiszczoną kwotą Doładowania, poprzedzoną wyrażeniem żądania natychmiastowego wykonania tej usługi w całości. Z uwagi na okoliczność, że usługa Doładowania zrealizowana może zostać przez Dostawcę wyłącznie w całości po zgłoszeniu żądania jej natychmiastowego wykonania w całości Doładowujący utraci prawo odstąpienia od umowy w zakresie tego Doładowania. Żądanie natychmiastowego wykonania usługi Doładowania w całości jest składane przy dokonywaniu Doładowania, a przed jego złożeniem Dostawca dodatkowo pouczy Doładowującego o wskazanej wyżej utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Dostawca wyśle do Doładowującego w rozsądnym czasie po zawarciu umowy na podany w formularzu adres e-mail potwierdzenie Doładowania (przed jego dokonaniem) na Trwałym nośniku.

§ 6. [Korzystanie z Karty PINK]

 1. Użytkownik może korzystać z Karty PINK wyłącznie osobiście.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do utrzymywania w poufności kodu Karty PINK oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym wejścia w jego posiadanie.
 3. Użytkownik udostępniając Kartę PINK lub kod PIN Karty PINK osobie trzeciej, czyni to na własną odpowiedzialność.
 4. Działania osoby trzeciej dokonane przy Użyciu Karty PINK Użytkownika lub kodu PIN tej Karty PINK podjęte w wyniku naruszenia przez Użytkownika postanowień ust. 1-3, traktowane będą tak jak działania Użytkownika, w szczególności w zakresie naliczania opłat za Połączenia nawiązane za pomocą Aparatów przy użyciu kodu PIN Karty PINK.

§ 7. [Biuro obsługi klienta]

 1. Pomoc Użytkownikom oraz Doładowującym w zakresie problemów z nawiązywaniem Połączeń lub awarii technicznych sprzętu, jak również w zakresie wszelkich problemów z Doładowaniem oraz w wyjaśnieniu wszelkich ewentualnych wątpliwości dotyczących zasad świadczenia Usługi Dostawca zapewnia w ramach telefonicznego biura obsługi klientów, pod numerem +48 61 820 99 00 (w dni robocze w godzinach 8:30-15:30) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@dialtech.pl. Użytkownik lub Doładowujący może również zwrócić się do Dostawcy na piśmie, na adres korespondencyjny wskazany w § 1 lit. d).
 2. Telefoniczne biuro obsługi klienta zapewnia Użytkownikowi oraz Doładowującemu niezbędną pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych ze świadczonymi przez Dostawcę usługami.

§ 8. [Tryb składania i rozpatrywania reklamacji]

 1. Użytkownikowi oraz Doładowującemu (Reklamującemu) przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu:
 1. niedotrzymania z winy Dostawcy określonego w Regulaminie terminu rozpoczęcia świadczenia Usług,
 2. niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi,
 3. nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi.
 1. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi lub od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana lub od dnia doręczenia dokumentu księgowego zawierającego nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usługi (o ile taki dokument był doręczany). Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania, o czym jednostka Dostawcy rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia Reklamującego.
 2. Reklamacja może być złożona:
 1. w formie pisemnej - przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529);
 2. ustnie - telefonicznie pod numerem +48 61 820 99 00;
 3. w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej zgłoszenia@dialtech.pl.
 1. Reklamacja powinna zawierać:
 1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania (ew. aktualnego pobytu) albo siedziby Reklamującego;
 2. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
 3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
 4. numer seryjny Karty, której dotyczy reklamacja lub obustronną kopię tej Karty;
 5. datę zawarcia umowy i określony w Regulaminie termin rozpoczęcia świadczenia Usługi - w przypadku reklamacji, o której mowa w ust. 1 lit. a;
 6. wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności wynikających z Regulaminu lub z przepisów prawa - w przypadku gdy Reklamujący żąda ich wypłaty;
 7. numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności;
 8. podpis Reklamującego - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej,
 9. w przypadku reklamacji składanej przez Użytkownika - zgodę, o której mowa w ust. 5
 1. Z uwagi na okoliczność, iż Dostawca co do zasady nie przetwarza danych osobowych Użytkownika, składana przez niego reklamacja powinna zawierać dodatkowo zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów postępowania reklamacyjnego:?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dialtech sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu dla celów postępowania reklamacyjnego zainicjowanego niniejszą reklamacją?. Reklamacje składane bez wymaganej zgody nie będą rozpatrywane, a dane osobowe Reklamującego będą niezwłocznie usuwane.
 2. W przypadku gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 4, jednostka Dostawcy rozpatrująca reklamację, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa Reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Jeżeli w reklamacji nie została określona kwota, o której mowa w ust. 4 lit. f), a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej należności oraz kwota tego odszkodowania lub zwrotu nie budzi wątpliwości, jednostka Dostawcy rozpatrująca reklamację traktuje reklamację tak, jakby kwota ta była określona.
 4. Dostawca w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdza jej przyjęcie. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji wskazuje dzień złożenia reklamacji oraz zawiera nazwę, adres i numer telefonu jednostki Dostawcy rozpatrującej reklamację. Postanowień zdań poprzedzających nie stosuje się w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 5. Jednostka Dostawcy rozpatrująca reklamację, udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że została ona uwzględniona. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się wysłanie przed upływem tego terminu przez Dostawcę  odpowiedzi o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji.
 6. Odpowiedź na reklamację zawiera:
 1. nazwę jednostki Dostawcy rozpatrującej reklamację;
 2. informację o dniu złożenia reklamacji;
 3. rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;
 4. w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności - określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty lub zwrotu;
 5. pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku gdy reklamującym jest Konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i art. 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
 6. dane identyfikujące upoważnionego pracownika reprezentującego Dostawcę, z podaniem jego imienia, nazwiska oraz zajmowanego stanowiska.
 1. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna:
 1. dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne;
 2. zostać doręczona Reklamującemu przesyłką poleconą - w przypadku gdy odpowiedź na reklamację jest udzielana na papierze.
 1. Dostawca potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na papierze.
 2. Za zgodą Reklamującego, wyrażoną w reklamacji lub w odrębnym oświadczeniu, Dostawca potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez Reklamującego środka komunikacji elektronicznej. Przepis art. 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne stosuje się.
 3. Przepisu ust. 13 nie stosuje się w przypadku złożenia reklamacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku Dostawca potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez Reklamującego środka komunikacji elektronicznej. Jeżeli Reklamujący nie wskaże adresu poczty elektronicznej albo innego środka komunikacji elektronicznej, Dostawca potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana, albo z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej użytego przez Reklamującego do złożenia reklamacji.
 4. Posłużenie się innym środkiem komunikacji elektronicznej, o którym mowa w ust. 13 i 14 jest dopuszczalne, jeżeli przekazane w ten sposób potwierdzenie przyjęcia reklamacji oraz odpowiedź na reklamację spełniają wymogi, o których mowa odpowiednio w ust. 8 zdanie drugie oraz ust. 10 oraz ust. 11 lit. a), a postać i forma potwierdzenia przyjęcia reklamacji oraz odpowiedzi na reklamację umożliwia Reklamującemu ich zapisanie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 5. Jeżeli wysłana przez Dostawcę odpowiedź na reklamację nie została doręczona Reklamującemu, Dostawca na żądanie reklamującego wyrażone w sposób określony w ust. 3 niezwłocznie przekazuje ponownie tę odpowiedź, jej duplikat lub kopię.
 6. Reklamujący, w porozumieniu z Dostawcą określa sposób, formę i postać, w jakiej odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopia, o których mowa w ust. 16, ma zostać przekazana. Na żądanie Reklamującego, w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części, Dostawca ponownie przekazuje odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopię przesyłką poleconą, bez względu na formę, w jakiej pierwotnie została wysłana odpowiedź na reklamację.
 7. Dostawca nie jest obowiązany do ponownego przekazania reklamującemu odpowiedzi na reklamację, jej duplikatu lub kopii, jeżeli z okoliczności danej sprawy jednoznacznie wynika, że odpowiedź na reklamację została doręczona Reklamującemu.
 8. Dostawca jest zobowiązany dostarczać Karty w stanie bez wad i odpowiada za jakość świadczenia na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w przepisach Kodeksu cywilnego przewidujących odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie z umów wzajemnych.
 9. Jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mediacyjne w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między Konsumentem a Dostawcą. Postępowanie mediacyjne wszczyna się na wniosek Konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu Konsumenta. Spór o prawa majątkowe pomiędzy Konsumentem a Dostawcą wynikłe z umowy może być również poddany na podstawie wniosku Konsumenta lub Dostawcy rozstrzygnięciu Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej. Spór o prawa majątkowe wynikający z tytułu świadczonych Usług telekomunikacyjnych może zostać poddany pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dotyczy Konsumentów).

§ 9 [Dane osobowe]

 1. Do dnia 24 maja 2018 r. (włącznie) dane osobowe przetwarzane są przez Dostawcę na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
 2. Od dnia 25 maja 2018 r. (włącznie) przetwarzanie danych osobowych przez Dostawcę odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO..
 3. Dostawca nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem przypadków określonych w ust. 5 oraz za wyjątkiem danych o wykonanych połączeniach (danych transmisyjnych) w zakresie niezbędnym do naliczenia opłat oraz rozpatrzenia reklamacji.
 4. Dostawca zbiera oraz przetwarza wyłącznie te dane osobowe Doładowującego, które są niezbędne do wykonania zawartej z nim umowy, jak również przetwarza je wyłącznie w tym celu oraz zakresie, w jakim uprawniają go do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa..
 5. W przypadku wskazanym w § 8 (złożenie reklamacji) dane osobowe Reklamującego są przetwarzane wyłącznie na potrzeby postępowania reklamacyjnego i wyłącznie w zakresie, w jakim Dostawcę uprawniają do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W zakresie określonym w ust. 4-5 Dostawca jest administratorem przetwarzanych danych osobowych.
 7. Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Dostawcę, jak też o prawach osób, których dane są przetwarzane została zawarta w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, a w przypadku Doładowującego, przedstawiona także podczas zbierania danych w procesie doładowania za pośrednictwem Strony Internetowej.

§ 10.[Ważność Karty PINK]

 1. Karty PINK tracą ważność po upływie terminu na nich wskazanym. Do tego czasu znajdujące się na nich Saldo powinno zostać wykorzystane. Ważność Kart PINK może zostać przedłużona, o czym Dostawca poinformuje Użytkowników za pośrednictwem administracji Zakładu.
 2. Każde Doładowanie skutkuje wydłużeniem ważności Karty PINK i możliwością korzystania z Salda w okresie 6 (słownie: sześciu) miesięcy licząc od dnia ostatniego Doładowania, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli dane Doładowanie nastąpi wcześniej niż na 6 (słownie: sześć) miesięcy przed upływem daty ważności Karty PINK wskazanej na Karcie, takie Doładowanie nie wydłuża okresu ważności Doładowanej Karty PINK a z Salda dostępnego na danej Karcie w wyniku Doładowania można korzystać w całym okresie ważności tej Karty PINK.
 3. Dostawca informuje Użytkownika, że jeżeli koszt rozpoczęcia wybieranego Połączenia przekracza ilość środków do wykorzystania w ramach Salda, Połączenie to nie będzie mogło zostać zrealizowane.

§ 11. [Postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przekazania do wglądu Użytkowników za pośrednictwem administracji Zakładu, a w zakresie usługi Doładowania - z momentem jego publikowania na Stronie Internetowej Dostawcy. Regulamin obowiązuje przez czas nieoznaczony. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio do Cennika.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub Cennika. Zmiany Regulaminu lub Cennika wchodzą w życie z chwilą przekazania ich do wglądu Użytkowników poprzez administrację Zakładu, a w zakresie usługi Doładowania - z momentem opublikowania ich na Stronie Internetowej Dostawcy.
 3. W zakresie usługi Doładowania Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i został stworzony, wprowadzony i jest stosowany przez Dostawcę. Doładowującego obowiązuje zakaz dostarczania Dostawcy treści (danych) o charakterze bezprawnym.
 4. Użytkownicy i Doładowujący mogą porozumiewać się z Dostawcą za pośrednictwem Biura obsługi klienta (§ 7) lub pisemnie na adres podany w § 1 lit. d) Regulaminu. Dostawca w celach związanych ze świadczoną Usługą będzie porozumiewał się z Użytkownikami lub Doładowującymi za pośrednictwem danych kontaktowych przekazanych przez nich w tym celu Dostawcy.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe są przetwarzane przez Dostawcę, którym jest Dialtech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (61-623), ul. Wilczak 16A/6, KRS: 0000335514.

 

Dostawca przetwarza dane osobowe:

- osoby składającej reklamację zgodnie z postanowieniami Regulaminu (zwanej dalej Reklamującym),

- Użytkownika, tj. osoby, która korzysta z karty.

 

Reklamujący zobowiązany jest podać przy składaniu reklamacji następujące dane osobowe:

- imię i nazwisko albo nazwę,

- adres zamieszkania (ew. aktualnego pobytu) albo siedziby,

 

 - numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności;

- podpis Reklamującego - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej,

 

Podanie powyższych danych jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Dialtech. Reklamujący nie ma prawnego obowiązku podania tych danych, jednak ich niepodanie skutkować będzie odmową rozpatrzenia Reklamacji. Cele oraz podstawę prawną przetwarzania danych przez Dostawcę obrazuje następująca tabela:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Rozpatrzenie reklamacji oraz poinformowanie o treści rozstrzygnięcia

Art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (Zgoda)

Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (Niezbędność dla wykonania lub zawarcia umowy)

Wykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

Art. 32 ust. 1 pkt b) i c) RODO

 

Informacje dotyczące danych podawanych za pomocą telefonu

 

Dostawca zbiera za pośrednictwem telefonu dane w przypadkach złożenia ustnej reklamacji.

 

Podczas rozmów telefonicznych zbierane są dane określone powyżej, które przetwarzane są w tych samych celach i w oparciu o takie same podstawy prawne jak wskazano powyżej. Dodatkową daną osobową zbieraną podczas rozmów telefonicznych jest głos Reklamującego rejestrowany podczas takiej rozmowy. Podanie takiej danej jest dobrowolne, w przypadku braku zgody w tym zakresie należy skorzystać z innych form kontaktu z Dostawcą. Cel przetwarzania oraz podstawę prawną przetwarzania rozmów telefonicznych obrazuje poniższa tabela.

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Wykazanie treści oświadczeń złożonych przy wykorzystaniu telefonu (dotyczy w szczególności złożonych zamówień). Obrona roszczeń.

Art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (Zgoda)

 

Informacje dotyczące Użytkownika

O Użytkowniku dzwoniącym zbierane są dane o wykonanych połączeniach, w tym czas i rodzaj połączenia, numer telefonu wywoływanego. Cele i podstawę prawną przetwarzania wskazuje poniższa tabela.

Naliczenie opłat oraz rozpatrzenie reklamacji.

Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (Niezbędność dla wykonania lub zawarcia umowy)

 

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane

 

Jeżeli Dostawca przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, zgoda może zostać wycofana w każdym czasie.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują ponadto następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:

Prawo dostępu do danych

Art. 15 RODO.

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji podanych w tym przepisie.

Prawo do sprostowania i uzupełnienia

Art. 16 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia

Art. 17 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w tym przepisie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Art. 18 RODO

Istota prawa: Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Po takim oznaczeniu danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach określonych tym przepisem. Ograniczenia można żądać w przypadkach określonych w tym przepisie.

Prawo do przenoszenia danych

 

Art. 20 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora

Prawo do wniesienia sprzeciwu

 

Art. 21 RODO

Istota prawa: Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

Sprzeciw można wnieść także w innych przypadkach przewidzianych art. 21 i 22 RODO.

Powyższe prawa można wykonać poprzez kontakt z Dostawcą w każdy ze sposobów określonych w Umowie lub Regulaminie (telefonicznie, e-mail, poczta tradycyjna). Dotyczy to także wycofania udzielonych zgód. Podczas kontaktu na odległość, Dostawca może żądać podania danych osobowych w celu weryfikacji jego tożsamości.

Okres przetwarzania danych

 

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizowanego celu lub do momentu skorzystania przez daną osobę z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wystąpienia następujących zdarzeń:

 1. prawnie skutecznego wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych ? w zakresie celu, którego taki sprzeciw dotyczy;
 2. wycofania zgody na przetwarzanie danych - w zakresie w którym przetwarzanie wynika z udzielonej zgody;
 3. upływu terminu przedawnienia roszczeń Reklamującego ? w zakresie w jakim przetwarzanie następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Dostawcy w postaci obrony roszczeń;
 4. upływu okresu retencji przechowywania kopii bezpieczeństwa;
 5. upływu terminów obowiązku przechowywania dokumentacji rachunkowej lub księgowej.

 

Odbiorcy danych

 

Dane mogą być ujawniane podmiotom działającym na zlecenie Dostawcy lub wykonującym na rzecz Dostawcy usługi, w szczególności:

 1. audytorom;
 2. dostawcom usług hostingu oraz poczty elektronicznej;
 3. bankom i pośrednikom płatności;
 4. kancelariom adwokackim;
 5. przedsiębiorcom pocztowym oraz firmom kurierskim.

 

Dane mogą zostać też ujawnione:

 1. organom, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa pozostają uprawnione do żądania ich wydania, w tym w szczególności sądom, prokuraturom, Policji oraz Prezesowi UKE.
 2. innym podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych.

 

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Przez państwo trzecie rozumie się państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Pozostałe informacje

 

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, że dane osobowe Abonenta przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dostawca informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD).