W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Zapoznaj się polityką cookies na naszej stronie.zamknij

Koszyk jest pusty.

przelewy

Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DIALTECH.PL

§ 1 [Definicje]

Określenia użyte w niniejszym dokumencie, pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich następującymi definicjami:

 1. Dostawca lub Operator - spółka pod firmą Dialtech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-623), ul. Wilczak 16A/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000335514, której sąd dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 97212033718, kapitał zakładowy 60.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) tel.: +48 61 820 99 00 (opłata za połączenie nie wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument), fax: +48 61 820 99 01, kontakt@dialtech.pl,
 2. Sklep - sprzedażowa platforma teleinformatyczna, umożliwiająca jej użytkownikom dokonywanie Zakupów Kart oferowanych przez Dostawcę, jak również dokonywanie Doładowań już posiadanych Kart, prowadzona przez Dostawcę telefonicznie pod numerem +48 61 820 99 00 oraz w sieci Internet pod adresem www.dialtech.pl (podana strona internetowa zwana jest dalej: Serwisem internetowym),
 3. Klient - podmiot, który na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje Zakupu lub Doładowania Karty w Sklepie,
 4. Karta - sprzedawane w Sklepie karty, stanowiące nośnik danych umożliwiających nawiązywanie połączeń wdzwanianych w technologii VOIP, wyłącznie przy pomocy aparatów telefonicznych stanowiących własność Dostawcy, umieszczonych w zakładach karnych, aresztach śledczych lub oddziałach zewnętrznych aresztów śledczych, w których Dostawca świadczy swoją usługę. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu korzystania z Kart określają:
  1. regulaminy poszczególnych Kart, dostępne na stronie internetowej: www.dialtech.pl/regulaminy, w szczególności Regulamin karty PINK Dialtech Sp. z o.o., Regulamin karty Gadka Szmatka;
  2. regulaminy promocji dostępne na stronie internetowej: www.dialtech.pl/regulaminy;
  3. cenniki, dostępne na stronie internetowej www.dialtech.pl/cennik.
 5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Dostawcą czynności prawnej (zawarcia Umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. Doładowanie Karty - usługa odpłatnego zasilenia Karty o określoną kwotę wyrażoną w PLN, powodująca zwiększenie Salda przypisanego do danej Karty o tę kwotę. Usługa taka może zostać uruchomiona przez Dostawcę poprzez umieszczenie w Serwisie Internetowym odpowiednich funkcjonalności umożliwiających zakup Doładowania Karty, przy czym zapisy niniejszego Regulaminu nie stanową zobowiązania do świadczenia takiej usługi,
 7. Zamówienie - zamówienie składane w Sklepie przez Klienta na Zakup lub Doładowanie Karty,
 8. Dni Robocze - wszystkie dni w danym roku kalendarzowym z wyłączeniem sobót, niedziel oraz innych dni ustawowo uznanych za wolne od pracy,
 9. Regulamin - niniejszy dokument określający w szczególności sposób i warunki zawierania i realizacji Umów,
 10. Saldo - przypisana do danej Karty kwota pozostała do wykorzystania przez jej użytkownika w ramach świadczonej przez Dostawcę usługi polegającej na umożliwieniu nawiązywania połączeń głosowych z abonentami stacjonarnych i ruchomych publicznych sieci telefonicznych w kraju i za granicą,
 11. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Dostawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci,
 12. Umowa - zawierana pomiędzy Klientem a Dostawcą za pośrednictwem Sklepu umowa sprzedaży Karty (dalej również jako: Zakup) albo umowa świadczenia usługi Doładowania. Umowa jest umową zawartą na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta.

§ 2 [Postanowienia Ogólne]

 1. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu można zgłaszać do Dostawcy na adres email: kontakt@dialtech.pl.
 2. Klientem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba małoletnia, która ukończyła lat 13 lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona) posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

§ 3 [Warunki dotyczące sprzedaży Kart]

 1. Informacje o Kartach zamieszczone w Sklepie, wraz z podaniem ich ceny stanowią ofertę sprzedaży składaną przez Operatora.
 2. Klient składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu:
 1. korzystając z dostępnego w Serwisie internetowym formularza Zamówienia lub
 2. telefonicznie - dzwoniąc w Dni Robocze w godzinach od 8:30 - 15:30 pod numer
  telefonu: +48 61 820 99 00 (opłata za połączenie nie wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument).
 1. Dostawca zapewnia możliwość dostawy Kart:
  1. listem poleconym po uprzedniej przedpłacie - koszt dostawy 8,60 zł (przy czym Operator może wprowadzać w tym zakresie czasowe promocje powodujące obniżenie kosztów wysyłki; informacja o obowiązującym Klienta koszcie wysyłki jest podawana każdorazowo w trakcie złożenia zamówienia);
  2. przesyłką za pobraniem - koszt dostawy 15,00 zł.

W przypadku Zamówienia dwóch lub większej ilości Kart równocześnie koszt dostawy wskazany w zdaniu poprzedzającym obejmuje wysyłkę wszystkich kart (wszystkie zamówione Karty wysyłane są w ramach jednej opłaty za wysyłkę). Dodatkowe informacje dotyczące dostawy Karty zawiera § 6.

 1. Płatności z tytułu sprzedaży Karty dokonywane są:
  1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w potwierdzeniu zawarcia Umowy, o którym mowa w §  41 ust. 1 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania (dotyczy Zamówień z dostawą listem poleconym). Potwierdzenie zawiera również inne dane niezbędne do realizacji przelewu, tj. dane banku prowadzącego rachunek, dane posiadacza rachunku oraz tytuł przelewu;
  2. szybkim przelewem z wykorzystaniem usług pośrednika płatności Przelwy24 (dotyczy Zamówień z dostawą listem poleconym);
  3. za pobraniem (dotyczy Zamówień z dostawą za pobraniem).
 2. Jeśli Zamówienie złożone przez Klienta w Serwisie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność zamówionej Karty, Klient niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany i najpóźniej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od chwili złożenia Zamówienia, otrzyma zwrot wpłaconej już sumy pieniężnej na poczet ceny zamówionej i niedostępnej Karty oraz kosztów jej dostawy. Jeżeli takie będzie wyraźne życzenie Klienta, Dostawca wskaże Klientowi termin dostawy niedostępnej Karty i jeżeli Klient wyraźnie zaakceptuje taki nowy termin, Zamówienie będzie uważane za ważne, a jedynie czas jego realizacji ulegnie zmianie stosownie do ustaleń Stron. Strony mogą także, na wyraźne życzenie Klienta, dokonać innych ustaleń niż opisane powyżej. Dostawca potwierdzi Klientowi nowe ustalenia, zgodnie z § 41 ust. 1.
 3. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego należy korzystając z przeglądarki internetowej wywołać Serwis internetowy, a następnie otworzyć w jego menu zakładkę Zamów kartę i wybrać tam odpowiednią ilość Kart w oferowanych przez Operatora nominałach. Zakup Karty nie wymaga osobnej rejestracji (założenia specjalnego konta) w Serwisie internetowym.
 4. Przed złożeniem Zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego Klient wybiera sposób płatności oraz sposób dostarczenia Zamówionych Kart.
 5. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego jest wypełnienie formularza dostawy oraz zapoznanie się i akceptacja Regulaminu, który jest przekazywany Klientowi do wglądu za pośrednictwem Serwisu internetowego przed wyrażeniem przez niego woli związania się Umową. Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia Dostawca dostarcza Klientowi w sposób jasny i widoczny informację o:
 1. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia,
 2. sposobie porozumiewania się z Klientem,
 3. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia.
 1. W formularzu dostawy Klient podaje następujące dane:
 1. imię i nazwisko Klienta,
 2. nr telefonu Klienta,
 3. adres Klienta,
 4. adres email Klienta.
 1. W przypadku, w którym Karta ma zostać dostarczona innej osobie niż Klient, konieczne jest podanie dodatkowo danych:
  1. imię i nazwisko odbiorcy,
  2. adres odbiorcy.
 2. Klient potwierdza wolę przyjęcia oferty Dostawcy i związania się Umową poprzez uruchomienie znajdującego się w formularzu Zamówienia linku pod ikoną Wyślij zamówienie. Z chwilą otrzymania przez Dostawcę potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dochodzi do złożenia Zamówienia.
 3. Składając Zamówienie telefonicznie, Klient przed zawarciem Umowy w rozmowie z upoważnionym przedstawicielem Dostawcy:
 1. jest informowany o: pełnych danych Dostawcy, istotnych właściwościach (głównych cechach) Karty oraz Doładowania, możliwych sposobach płatności, możliwych sposobach i terminie dostawy, a także prawie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 7,
 2. wskazuje liczbę oraz nominały Kart, których zakupu chce dokonać, a następnie jest informowany przez przedstawiciela Dostawcy o łącznej cenie zamawianych Kart wraz z kosztami dostawy,
 3. podaje dane, o których mowa odpowiednio w ust. 10 i 11,
 4. wskazuje sposób płatności oraz sposób dostarczenia zamówionych Kart.

Pozostałe informacje dotyczące  Umowy przekazywane są Konsumentowi przed wyrażeniem przez niego woli związania się Umową, poprzez publikację tego Regulaminu na stronie internetowej Dostawcy.

 1. Złożenie Zamówienia w Sklepie telefonicznie następuje w chwili potwierdzenia przez Klienta woli przyjęcia oferty Dostawcy i związania się Umową, po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 13 powyżej.

§ 4 [Doładowanie Karty]

 1. O ile Dostawca umożliwi dla danego rodzaju Karty opcję Doładowania Karty, Doładowanie Karty możliwe będzie wyłącznie poprzez Serwis internetowy.
 2. W przypadku udostępnienia usługi Doładowania Karty, w celu przeprowadzenia takiego Doładowania Karty należy korzystając z przeglądarki internetowej wywołać Serwis internetowy, a następnie otworzyć w jego menu zakładkę ?Doładuj kartę? i postępować zgodnie z instrukcjami, w tym w szczególności:
 1. wypełnić publikowany tam formularz,
 2. wybrać kwotę, o którą zwiększy się w wyniku Doładowania Karty Saldo na tej Karcie,
 3. zapoznać się i zaakceptować Regulamin.
 1. O ile nic innego nie będzie wynikało z treści formularza, o którym mowa w ust. 2 pkt a) powyżej, Klient zobowiązany będzie podać numer Karty, która ma zostać doładowana, a następnie postępować dalej zgodnie z otrzymywanymi wskazówkami.
 2. Klient potwierdzi wolę przyjęcia oferty Dostawcy i związania się Umową poprzez uruchomienie znajdującego się w formularzu Zamówienia linku pod ikoną: Doładuj on-line albo Doładuj zwykłym przelewem albo innego równoważnego. Z chwilą otrzymania przez Dostawcę potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dojdzie do złożenia Zamówienia.
 3. Płatności za Doładowanie Karty dokonywane w trybie płatności on-line będą realizowane w systemie pośrednika współpracującego z Dostawcą. Dane pośrednika, regulamin systemu płatności on-line, a także inne informacje dla Klienta  będą dostępne za pośrednictwem strony płatności, na którą nastąpi przekierowanie.
 4. W przypadku wybrania płatności za Doładowanie Karty w trybie zwykłego przelewu po złożeniu Zamówienia Klient przekierowany jest na stronę internetową Sklepu, gdzie wyświetlane są dane niezbędne do dokonania przelewu, w szczególności tytuł przelewu oraz szczegółowe dane dotyczące bankowy rachunku bankowego przeznaczonego do wpłaty.
 5. Faktyczne Doładowanie Karty wybraną i opłaconą kwotą następuje:
 1. w przypadku płatności dokonywanej w trybie płatności on-line w ciągu kliku minut od chwili zakończenia z sukcesem procedury zapłaty w systemie operatora płatności on-line, nie później niż w terminie 7 dni,
 2. w przypadku płatności dokonywanej w trybie zwykłego przelewu w ciągu 1 (słownie: jednego) do 2 (słownie: dwóch) Dni Roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Dostawcy odpowiednią kwotą Doładowania.

§ 5 [Ceny]

 1. Wszystkie ceny Kart lub Doładowań Kart podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN), zawierają podatek VAT i mają charakter wiążący do momentu uwidocznienia ich zmiany w Sklepie. Zmiana ceny nie dotyczy Zamówień złożonych przed zmianą ceny.
 2. Na stronie internetowej Sklepu wskazuje się w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania Zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.
 3. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową Dostawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Dostawcy. Jeżeli Dostawca nie otrzymał wyraźnej zgody Konsumenta, lecz założył jej istnienie przez zastosowanie domyślnych opcji, które Konsument musi odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej płatności, Konsument ma prawo do zwrotu uiszczonej płatności dodatkowej.
 4. Jeżeli Dostawca nie spełnił obowiązków informacyjnych dotyczących łącznej ceny lub wynagrodzenia za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia oraz dotyczących kosztu zwrotu Karty w przypadku odstąpienia od Umowy, które ponosi Konsument, Konsument nie ponosi tych opłat i kosztów.
 5. Dniem uiszczenia ceny jest dzień uznania rachunku bankowego wskazanego przez Dostawcę zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 6 [Warunki dostawy Kart]

 1. Karty wysłane są niezwłocznie po uznaniu płatności na rachunku bankowym Dostawcy, chyba, że Klient wybrał opcję za pobraniem.
 2. W każdym przypadku Dostawca zobowiązuje się doręczyć Karty nie później niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia Zamówienia. Dostawca może wstrzymać się z nadaniem Karty do momentu uiszczenia przez Klienta ceny dotyczy Zamówień z dostawą listem poleconym.
 3. Dostawy Kart realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 4. Termin dostarczenia przesyłki z zamówioną Kartą, według informacji pochodzących od Poczty Polskiej, wynosi do 3 (słownie: trzech) Dni Roboczych, licząc od dnia ich wysyłki przez Operatora. Termin ten może jednak ulec w poszczególnych wypadkach przedłużeniu.

§ 7 [Odstąpienie od Umowy]

 1. Konsument może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w Pouczeniu o odstąpieniu, stanowiącym załącznik do Regulaminu. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się: od objęcia Karty w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (dotyczy sprzedaży Karty) albo od dnia zawarcia Umowy (dot. usługi Doładowania).
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Dostawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o świadczenie Usługi doładowania, jeżeli Dostawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Dostawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 4. Szczegółowe warunki odstąpienia określa Pouczenie o odstąpieniu, stanowiące załącznik do Regulaminu.

§ 8 [Reklamacje]

 1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego Umowy, w tym również wad Karty pisemnie, na adres Dostawcy. Dostawca prosi Klientów, aby reklamacja obejmowała dane Klienta podane przez niego przy złożeniu Zamówienia, przedmiot Zamówienia, możliwie dokładny opis niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym wady Karty, wskazanie, w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji oraz wydruk potwierdzenia Złożenia Zamówienia (a jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Klient nie otrzymał tego potwierdzenia wskazanie daty złożenia Zamówienia).
 2. Do reklamacji powinna zostać dołączona reklamowana Karta, jeżeli reklamacja dotyczy wad tej Karty. Dostarczenie Karty odbywa się na koszt Dostawcy.
 3. Dostawca zapewnia, że w razie potrzeby zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji. Ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Dostawcy będą miały na celu wyłącznie dobro Klienta i jak najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji.
 4. Dostawca rozpatrzy i udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
 5. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości przy Doładowaniu Karty można zgłaszać Dostawcy także telefonicznie numerem telefonu +48 61 820 99 00 w godzinach pracy biura obsługi klienta wskazanych w § 3 ust. 2 lit. b),  z tym zastrzeżeniem że w przypadku, gdy tak złożona reklamacja nie zostanie niezwłocznie załatwiona pozytywnie, reklamację należy złożyć także pisemnie, zgodnie z Regulaminem.
 6. Dostawca odpowiada wobec Abonenta za jakość świadczenia na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym dla niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z umów wzajemnych. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Kartę w stanie bez wad i ponosi odpowiedzialność za wady Karty na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności w przepisach dotyczących rękojmi za wady rzeczy określonych w art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
 7. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany Karty lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Dostawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 8. Dostawca oświadcza, że nie udziela gwarancji na Karty i nie świadczy usług gwarancyjnych. Dostawca nie świadczy usług posprzedażnych poza czynnościami podejmowanymi w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji lub w celu realizacji praw przysługujących Klientowi z tytułu rękojmi.
 9. Jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mediacyjne w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między Konsumentem a Dostawcą. Postępowanie mediacyjne wszczyna się na wniosek Konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu Konsumenta. Spór o prawa majątkowe pomiędzy Konsumentem a Dostawcą wynikłe z Umowy może być również poddany na podstawie wniosku Konsumenta lub Dostawcy rozstrzygnięciu Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej.
 10. Postanowienie ust. 9 powyżej ma charakter informacyjny, co oznacza, że jeżeli przepisy prawa, regulaminy lub inne dokumenty dotyczące działania wymienionych wyżej sądów polubownych wymagają zgody obu stron na prowadzenie postępowania, zapisy niniejszego regulaminu nie mogą być interpretowane jako wyrażenie takiej zgody.

§ 9 [Dane osobowe]

 1. Dostawca jest administratorem danych osobowych:
  1. Klienta;
  2. odbiorcy zamówionych Kart, jeżeli jest to inna osoba niż Klient.
 2. Na zasadach określonych w regulaminach poszczególnych Kart, Dostawca może także przetwarzać dane osobowe osób składających reklamację w zakresie korzystania z Karty.
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Dostawcę odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO.
 4. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klienta przez Dostawcę, w tym o prawach Klienta w tym zakresie, zawarto w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, a także przekazano Klientowi podczas ich zbierania za pośrednictwem Strony Internetowej.

§ 10 [Postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy regulamin stanowi w zakresie usługi Doładowania regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).
 2. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania Dostawcy treści (danych) o charakterze bezprawnym.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany oferty Kart lub Doładowań Kart, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów Zamówienia.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.
 5. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia w Serwisie internetowym. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na Zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie takich zmian, które to Zamówienia będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 6. Każda osoba korzystająca ze Sklepu może pobrać treść Regulaminu i utrwalić go w dowolnej formie oraz odtwarzać w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz zawartymi poprzez Sklep Umowami.
 7. Dostawca zastrzega możliwość wprowadzania ofert promocyjnych sprzedaży Kart, Doładowania Kart lub innych usług objętych niniejszym Regulaminem, lub do których może
  mieć zastosowanie niniejszy Regulamin - na warunkach odrębnie określonych przez Dostawcę.
 8. Dostawca będzie porozumiewał się z Klientem za pośrednictwem danych kontaktowych przekazanych przez Klienta w tym celu. Klient może porozumiewać się z Dostawcą za pośrednictwem danych Dostawcy podanych w niniejszym Regulaminie.

 

Załączniki:

1. Informacja w zakresie prawa odstąpienia od umowy;

2. Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

 

Załącznik nr 1

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od Umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy (dot. usługi Doładowania) albo od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie Karty lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Karty (dot. sprzedaży Karty). Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować nas (Dialtech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Poznaniu (61-623, ul. Wilczak 16A/6), tel.: +48 61 82 09 900 (opłata za połączenie nie wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument), fax: +48 61 82 09 901, kontakt@dialtech.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 

Dostawca dodatkowo poucza, że prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o świadczenie Usługi Doładowania, jeżeli Dostawca wykonał w pełni tę usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Dostawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

 

Skutki odstąpienia od Umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Karty (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Karty lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej Proszę odesłać lub przekazać nam Kartę niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Kartę przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Karty. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Karty wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Karty. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia Usługi doładowania przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej Umowy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

 

  Adresat: Dialtech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Poznaniu (61-623, ul. Wilczak 16A/6), tel.: +48 61 82 09 900, fax: +48 61 82 09 901, kontakt@dialtech.pl

   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy sprzedaży następującej Karty:..(*)/ Umowy o świadczenie następującej usługi Doładowania:(*)

   Data zawarcia Umowy(*)/odbioru Karty(*)

   Imię i nazwisko Konsumenta(-ów).....

   Adres Konsumenta(-ów).

   Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)..

   Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 


 

Załącznik nr 2

 

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane przez Dostawcę, którym jest Dialtech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (61-623), ul. Wilczak 16A/6, KRS: 0000335514.

Dostawca przetwarza dane osobowe:

- Klienta, tj. osoby która dokonuje zakupu lub Doładowania karty telefonicznej za pośrednictwem strony internetowej www.dialtech.pl;

- odbiorcy Karty, tj. osoby wskazanej przez Klienta, do której ma zostać wysłana karta (jeżeli jest to inna osoba niż Klient).

 

Informacje dotyczące Klienta

 

Klient zobowiązany jest podać w celu zamówienia Karty:

Dane Klienta:

Dane odbiorcy:

- imię,

- nazwisko,

- ulica i numer domu,

- miejscowość,

- kod pocztowy,

- numer telefonu kontaktowego,

- adres e-mail.

- imię,

- nazwisko,

- ulica i numer domu,

- kod pocztowy,

- miejscowość.

Podanie powyższych danych jest warunkiem świadczenia usług przez Dialtech. Klient nie ma prawnego obowiązku podania tych danych, jednak ich niepodanie skutkować będzie odmową świadczenia usług. Nie jest obowiązkowe podanie danych odbiorcy. W przypadku niepodania tych danych zamówione produkty zostaną dostarczone do Klienta.

Cele oraz podstawę prawną przetwarzania danych przez Dostawcę obrazuje następująca tabela:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Świadczenie zamówionych usług, wykonywanie usług Doładowań zgodnie ze złożonymi zamówieniami, dostawa zamówionych kart telefonicznych, rozpatrywanie reklamacji.

Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (Niezbędność dla wykonania lub zawarcia umowy)

Prowadzenie księgowości, ewidencja podatkowa oraz wystawianie rachunków na zasadach przewidzianych przepisami prawa.

Art. 6 ust. 1 pkt c RODO (Niezbędność dla wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

Obrona przed roszczeniami, wykazanie prawidłowości wykonania zamówionych usług.

Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (Prawnie uzasadniony interes)

Wykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

Art. 32 ust. 1 pkt b) i c) RODO

 

Informacje dotyczące danych podawanych za pomocą telefonu

Dostawca zbiera za pośrednictwem telefonu dane w następujących przypadkach:

1) składania ustnych zamówień w zakresie zakupu lub Doładowania kart telefonicznych;

2) składania ustnej reklamacji.

Podczas rozmów telefonicznych zbierane są dane określone powyżej, które przetwarzane są w tych samych celach i w oparciu o takie same podstawy prawne jak wskazano powyżej. Dodatkową daną osobową zbieraną podczas rozmów telefonicznych jest głos Klienta lub osoby składającej reklamację rejestrowany podczas takiej rozmowy. Podanie takiej danej jest dobrowolne, w przypadku braku zgody w tym zakresie należy skorzystać z innych form kontaktu z Dostawcą. Cel przetwarzania oraz podstawę prawną przetwarzania rozmów telefonicznych obrazuje poniższa tabela.

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Wykazanie treści oświadczeń złożonych przy wykorzystaniu telefonu (dotyczy w szczególności złożonych zamówień). Obrona roszczeń.

Art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (Zgoda)

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Jeżeli Dostawca przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, zgoda może zostać wycofana w każdym czasie.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują ponadto następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:

Prawo dostępu do danych

Art. 15 RODO.

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji podanych w tym przepisie.

Prawo do sprostowania i uzupełnienia

Art. 16 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia

Art. 17 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w tym przepisie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Art. 18 RODO

Istota prawa: Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Po takim oznaczeniu danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach określonych tym przepisem. Ograniczenia można żądać w przypadkach określonych w tym przepisie.

Prawo do przenoszenia danych

 

Art. 20 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora

Prawo do wniesienia sprzeciwu

 

Art. 21 RODO

Istota prawa: Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

Sprzeciw można wnieść także w innych przypadkach przewidzianych art. 21 i 22 RODO.

Powyższe prawa można wykonać poprzez kontakt z Dostawcą w każdy ze sposobów określonych w Umowie lub Regulaminie (telefonicznie, e-mail, poczta tradycyjna). Dotyczy to także wycofania udzielonych zgód. Podczas kontaktu na odległość, Dostawca może żądać podania danych osobowych w celu weryfikacji jego tożsamości.

Okres przetwarzania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizowanego celu lub do momentu skorzystania przez daną osobę z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wystąpienia następujących zdarzeń:

 1. prawnie skutecznego wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w zakresie celu, którego taki sprzeciw dotyczy;
 2. wycofania zgody na przetwarzanie danych - w zakresie w którym przetwarzanie wynika z udzielonej zgody;
 3. upływu terminu przedawnienia roszczeń Klienta lub Reklamującego w zakresie w jakim przetwarzanie następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Dostawcy w postaci obrony roszczeń;
 4. upływu okresu retencji przechowywania kopii bezpieczeństwa;
 5. upływu terminów obowiązku przechowywania dokumentacji rachunkowej lub księgowej.

Odbiorcy danych

Dane mogą być ujawniane podmiotom działającym na zlecenie Dostawcy lub wykonującym na rzecz Dostawcy usługi, w szczególności:

 1. biuru rachunkowemu;
 2. serwisantom;
 3. przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na potrzeby rozliczeń międzyoperatorskich;
 4. audytorom;
 5. dostawcom usług hostingu oraz poczty elektronicznej;
 6. bankom i pośrednikom płatności;
 7. kancelariom adwokackim;
 8. przedsiębiorcom pocztowym oraz firmom kurierskim.

Dane mogą zostać też ujawnione:

 1. organom, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa pozostają uprawnione do żądania ich wydania, w tym w szczególności sądom, prokuraturom, Policji oraz Prezesowi UKE.
 2. innym podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych.

 

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Przez państwo trzecie rozumie się państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pozostałe informacje

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dostawca informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD).