Polityka prywatności

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego DIALTECH.PL

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego DIALTECH.PL (dalej: „Sklep”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka Dialtech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-623), ul. Wilczak 16A/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000335514, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 97212033718, kapitał zakładowy 60.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) tel.: +48 61 820 99 00 (opłata za połączenie nie wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument), fax: +48 61 820 99 01, kontakt@dialtech.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie właścicielem Sklepu i Dostawcą (Operatorem).
 3. Dane osobowe Klienta oraz osoby trzeciej, tj. osoby wskazanej przez Klienta, do której ma zostać wysłana Karta (jeżeli jest to inna osoba niż Klient) albo osoby, która dokonuje Doładowania Karty nie będąc Użytkownikiem, zwana dalej: „Osobą trzecią”, są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych , także ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”);
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
 1. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej Polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Dostawca, Sklep, Klient, Doładowujący, Użytkownik) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego, Regulaminie promocji PINK Dialtech Sp. z o. o. i Regulaminie świadczenia usługi Karta Zdrapka Dialtech Sp. z o. o. dostępnych na stronach Sklepu.

§ 2 Sposób zbierania danych osobowych na stronie internetowej

 1. Dane osobowe Klienta albo Osoby trzeciej są zbierane w Sklepie z wykorzystaniem następujących sposobów:
  1. podanie przez Klienta danych osobowych swoich albo Osoby trzeciej podczas procesu zakupu Karty albo Doładowania Karty za pośrednictwem formularza dostawy jak również przez formularz kontaktowy;
  2. zebranie danych za pośrednictwem plików cookies umieszczanych na urządzeniu Klienta, pod warunkiem wyrażenia przez Klienta zgody na korzystanie z plików cookies.
 1. W zakresie formularza dostawy - podanie przez Klienta danych osobowych swoich albo Osoby trzeciej jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Sklepu oraz w Regulaminie Sklepu danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usługi Doładowania skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Klient nie ma prawnego obowiązku podania tych danych, jednak ich niepodanie skutkować będzie odmową świadczenia usług. Nie jest obowiązkowe podanie danych Osoby trzeciej. W przypadku niepodania tych danych zamówione produkty zostaną dostarczone do Klienta.
 2. W zakresie formularza kontaktowego - podanie danych w postaci adresu e-mail jest konieczne, aby skorzystać z tej formy kontaktu, natomiast nie istnieje prawny obowiązek podania tych danych. Podanie pozostałych danych nie jest obowiązkowe na etapie składania zapytania, jednak w zależności od jego treści, możesz zostać poproszony/-a o ich podanie w dalszej korespondencji.

§ 3 Informacja o zakresie przetwarzania danych osobowych

 1. Klient zobowiązany jest podać w celu zamówienia Karty lub Doładowania Karty.
Dane Klienta: Dane Osoby trzeciej:
   
- imię, - imię,
- nazwisko, - nazwisko,
- ulica i numer domu, - ulica i numer domu,
- miejscowość, - kod pocztowy,
- kod pocztowy, - miejscowość.
- numer telefonu kontaktowego,  
- adres e-mail.  
 1. W celu skorzystania z formularza kontaktowego Klient zobowiązany jest podać adres e-mail.
 2. Informacje o rodzaju zbieranych danych, celach ich przetwarzania oraz podstawie prawnej przetwarzania danych Klienta lub Osoby trzeciej podanych przez Klienta w formularzu zamówienia zawiera poniższa tabela:
Rodzaj danych Cel przetwarzania  Podstawa prawna 
     

Imię

Nazwisko

Adres do doręczeń (ulica i numer domu, miejscowość, kod pocztowy)

Numer telefonu kontaktowego Klienta albo Osoby trzeciej

Świadczenie zamówionych usług, wykonywanie usług Doładowań zgodnie ze złożonymi zamówieniami, dostawa zamówionych kart telefonicznych, rozpatrywanie reklamacji. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Wykonanie umowy)
Prowadzenie księgowości, ewidencja podatkowa oraz wystawianie rachunków na zasadach przewidzianych przepisami prawa. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Obowiązek prawny)
Obrona przed roszczeniami, wykazanie prawidłowości wykonania zamówionych usług. Art. 6 ust. 1 lit f RODO (Prawnie uzasadniony interes Administratora).
Adres e-mail podany w formularzu;
Inne dane podane w treści korespondencji
Przetwarzanie danych będzie obejmowało wysyłkę wiadomości e-mail zgodnie z udzieloną zgodą, a także czynności o charakterze organizacyjnym, takie jak archiwizacja korespondencji lub wykonanie kopii zapasowych. Art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (Zgoda)
Dane o aktywności Klienta zebrane z plików cookies Dostosowanie Sklepu do Klientów, cele statystyczne Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda Klienta)
Wszystkie dane przetwarzane w systemie informatycznym Administratora Wykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Art. 32 ust. 1 pkt b) i c) RODO
 1. Informacje o rodzaju zbieranych danych, celach ich przetwarzania oraz podstawie prawnej przetwarzania danych Klienta lub Osoby trzeciej podanych przez Klienta lub tą osobę za pomocą telefonu w przypadku:
  1. składania ustnych zamówień w zakresie zakupu lub Doładowania kart telefonicznych;
  2. składania ustnej reklamacji.

zawiera poniższa tabela:

Rodzaj danych Cel przetwarzania Podstawa prawna
     

Imię

Nazwisko

Adres do doręczeń (ulica i numer domu, miejscowość, kod pocztowy)

Numer telefonu kontaktowego Klienta albo Osoby trzeciej

Świadczenie zamówionych usług, wykonywanie usług Doładowań zgodnie ze złożonymi zamówieniami, dostawa zamówionych kart telefonicznych, rozpatrywanie reklamacji. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Wykonanie umowy)
Prowadzenie księgowości, ewidencja podatkowa oraz wystawianie rachunków na zasadach przewidzianych przepisami prawa. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Obowiązek prawny)
Obrona przed roszczeniami, wykazanie prawidłowości wykonania zamówionych usług. Art. 6 ust. 1 lit f RODO (Prawnie uzasadniony interes Administratora).
Głos Klienta lub Osoby trzeciej rejestrowany podczas rozmów telefonicznych  Wykazanie treści oświadczeń złożonych przy wykorzystaniu telefonu (dotyczy w szczególności złożonych zamówień). Obrona roszczeń. Art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (Zgoda)
Wszystkie dane przetwarzane w systemie informatycznym Administratora Wykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Art. 32 ust. 1 pkt b) i c) RODO
 1. Dane osobowe Klienta lub Osoby trzeciej mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora lub wykonującym na rzecz Administratora usługi, w szczególności:
  1. biuru rachunkowemu;
  2. serwisantom;
  3. przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na potrzeby rozliczeń międzyoperatorskich;
  4. audytorom;
  5. dostawcom usług hostingu oraz poczty elektronicznej;
  6. bankom i pośrednikom płatności;
  7. kancelariom prawnym;
  8. przedsiębiorcom pocztowym oraz firmom kurierskim.
 1. Dane mogą zostać też ujawnione:
  1. organom, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa pozostają uprawnione do żądania ich wydania, w tym w szczególności sądom, prokuraturom, Policji oraz Prezesowi UKE.
  2. innym podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych.
 1. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Przez państwo trzecie rozumie się państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Dane osobowe Klienta lub Osoby trzeciej będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizowanego celu lub do momentu skorzystania przez daną osobę z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wystąpienia następujących zdarzeń:
  1. prawnie skutecznego wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w zakresie celu, którego taki sprzeciw dotyczy;
  2. wycofania zgody na przetwarzanie danych - w zakresie w którym przetwarzanie wynika z udzielonej zgody;
  3. upływu terminu przedawnienia roszczeń Klienta lub Osoby trzeciej w zakresie w jakim przetwarzanie następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci obrony roszczeń;
  4. upływu okresu retencji przechowywania kopii bezpieczeństwa;
  5. upływu terminów obowiązku przechowywania dokumentacji rachunkowej lub księgowej.
 1. Klient oraz Osoba trzecia ma możliwość wpływu na cel, zakres oraz odbiorców danych przetwarzanych przez Administratora w tym poprzez wybór rodzaju zamawianych usług, wyrażanie lub cofanie zgód, wykonywanie innych praw podmiotu danych osobowych. W szczególności odpowiednie ustawienie poziomów prywatności przeglądarki umożliwia zablokowanie możliwości zbierania danych z plików cookies umieszczonych na urządzeniu Klienta.
 2. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Przez państwo trzecie rozumie się państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

§ 4 Cookies 

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona w zależności z jakiego urządzenia korzysta osoba odwiedzająca Sklep). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu w następujących celach:
  1. dostosowywania zawartości strony Sklepu do indywidualnych preferencji osoby odwiedzającej stronę Sklepu (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu;
  2. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu.
 1. Sklep stosuje pliki Cookies:
  1. wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony Sklepu, by lepiej działała;
  2. funkcjonalne, czyli pozwalające pamiętać o ustawieniach osoby odwiedzającej Sklep (np. język, rozmiar czcionki).
 1. To m.in.:
  1. cookies google-analytics.com - statystyki dla witryny dialtech.pl Więcej informacji na temat tych plików Cookies zawiera Polityka Google dostępna pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl
  2. cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji).
 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies - w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie wybranych Kart podczas kolejnych kroków składania zamówienia).
 2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 1. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

§ 5 Prawa osób, których zbierane dane osobowe dotyczą

  1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługują prawa opisane w poniższej tabeli, oraz dalszych postanowieniach niniejszej Polityki prywatności.
PRAWO PODSTAWA PRAWNA
   
Prawo dostępu do danych

Art. 15 RODO.

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji podanych w tym przepisie.

Prawo do sprostowania i uzupełnienia

Art. 16 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia

Art. 17 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w tym przepisie.
Prawo do ograniczenia przetwarzania

Art. 18 RODO

Istota prawa: Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Po takim oznaczeniu danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach określonych tym przepisem. Ograniczenia można żądać w przypadkach określonych w tym przepisie.
Prawo do przenoszenia danych

Art. 20 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora
Prawo do wniesienia sprzeciwu

Art. 21 RODO

Istota prawa: Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Sprzeciw można wnieść także w innych przypadkach przewidzianych art. 21 i 22 RODO.
 1. Powyższe prawa można wykonać poprzez kontakt z Administratorem w każdy ze sposobów określonych w Umowie lub Regulaminie sklepu (telefonicznie, e-mail, poczta tradycyjna). Dotyczy to także wycofania udzielonych zgód. Podczas kontaktu na odległość, Administrator może żądać podania danych osobowych w celu weryfikacji jego tożsamości.
 2. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe Klienta lub Osoby trzeciej na podstawie zgody, zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. 

§ 6 Sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

 1. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta lub Osoby trzeciej w celu marketingu bezpośredniego, osoba której dane dotyczą uprawniona jest w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym również w zakresie profilowania.
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną, za pomocą danych kontaktowych na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator odpowiednio udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w tym zabezpiecza zbiór danych przed nieuprawnionym dostępem oraz umożliwia dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 3. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pisemnie: Dialtech sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-623), ul. Wilczak 16A/6 lub mailowo: dane@dialtech.pl.